Tổng kết cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2015- 2016, Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; tổ chức cuộc thi viết v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam - Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;. Với hai h&igrave;nh thức dự thi l&agrave; viết v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c, cuộc thi kh&ocirc;ng chỉ nhằm giới thiệu những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa, những việc l&agrave;m tốt, những h&agrave;nh động đẹp của sinh vi&ecirc;n; những tấm gương điển h&igrave;nh trong c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, m&agrave; c&ograve;n ca ngợi truyền thống v&agrave; những gi&aacute; trị sống tốt đẹp của sinh vi&ecirc;n; kh&iacute;ch lệ, cổ vũ sinh vi&ecirc;n vươn l&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện, sống đẹp, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm; khơi dậy kh&aacute;t vọng sinh vi&ecirc;n Việt Nam trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/3/25165/1.jpg" style="height:242px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh những c&acirc;u chuyện đẹp, h&agrave;nh động tốt, tấm gương b&igrave;nh dị hằng ng&agrave;y của ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta, những c&acirc;u chuyện tưởng như rất đỗi b&igrave;nh thường, rất nhỏ đ&atilde; mang lại gi&aacute; trị v&agrave; lan tỏa rất lớn trong cộng đồng như lời của một t&aacute;c giả đ&atilde; từng chia sẻ: &quot;C&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện tuy gian nan vất vả nhưng cho t&ocirc;i những ph&uacute;t gi&acirc;y trải nghiệm kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; khoảng thời gian m&agrave; t&ocirc;i tr&acirc;n qu&yacute; nhất trong qu&atilde;ng đời sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được nhiều b&agrave;i viết hay v&agrave; &yacute; nghĩa từ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trong nước v&agrave; ở nước ngo&agrave;i. Với sự tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của 18 Tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; 26 Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước, sau 4 th&aacute;ng ph&aacute;t động tổng cộng đ&atilde; c&oacute; 278 b&agrave;i viết v&agrave; 35 ca kh&uacute;c gửi về cho Ban tổ chức. Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện về những tấm gương vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện; những sinh vi&ecirc;n say m&ecirc; s&aacute;ng tạo v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học; những thủ lĩnh Đo&agrave;n, thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n nhiệt huyết v&agrave; tận t&acirc;m với phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n... v&agrave; đặc biệt l&agrave; những c&acirc;u chuyện cảm động, những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; những ca kh&uacute;c ca ngợi truyền thống v&agrave; những gi&aacute; trị sống tốt đẹp của sinh vi&ecirc;n Việt Nam, nhằm kh&iacute;ch lệ, cổ vũ sinh vi&ecirc;n vươn l&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện, c&oacute; lối sống đẹp, trung thực, tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa t&igrave;nh; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng; phấn đấu trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n tốt v&agrave; đặc biệt hơn cả l&agrave; khơi dậy kh&aacute;t vọng sinh vi&ecirc;n Việt Nam trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khẳng định tr&iacute; tuệ Việt Nam trong khu vực v&agrave; thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi viết v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam - Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; do Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, B&aacute;o Sinh vi&ecirc;n Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng h&agrave;nh của C&ocirc;ng ty TNHH Nước Giải kh&aacute;t Suntory PepsiCo Việt Nam.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;