Tổng kết cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2015- 2016, Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; tổ chức cuộc thi viết v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam - Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;. Với hai h&igrave;nh thức dự thi l&agrave; viết v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c, cuộc thi kh&ocirc;ng chỉ nhằm giới thiệu những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa, những việc l&agrave;m tốt, những h&agrave;nh động đẹp của sinh vi&ecirc;n; những tấm gương điển h&igrave;nh trong c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, m&agrave; c&ograve;n ca ngợi truyền thống v&agrave; những gi&aacute; trị sống tốt đẹp của sinh vi&ecirc;n; kh&iacute;ch lệ, cổ vũ sinh vi&ecirc;n vươn l&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện, sống đẹp, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm; khơi dậy kh&aacute;t vọng sinh vi&ecirc;n Việt Nam trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/3/25165/1.jpg" style="height:242px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh những c&acirc;u chuyện đẹp, h&agrave;nh động tốt, tấm gương b&igrave;nh dị hằng ng&agrave;y của ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta, những c&acirc;u chuyện tưởng như rất đỗi b&igrave;nh thường, rất nhỏ đ&atilde; mang lại gi&aacute; trị v&agrave; lan tỏa rất lớn trong cộng đồng như lời của một t&aacute;c giả đ&atilde; từng chia sẻ: &quot;C&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện tuy gian nan vất vả nhưng cho t&ocirc;i những ph&uacute;t gi&acirc;y trải nghiệm kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; khoảng thời gian m&agrave; t&ocirc;i tr&acirc;n qu&yacute; nhất trong qu&atilde;ng đời sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được nhiều b&agrave;i viết hay v&agrave; &yacute; nghĩa từ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trong nước v&agrave; ở nước ngo&agrave;i. Với sự tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của 18 Tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; 26 Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước, sau 4 th&aacute;ng ph&aacute;t động tổng cộng đ&atilde; c&oacute; 278 b&agrave;i viết v&agrave; 35 ca kh&uacute;c gửi về cho Ban tổ chức. Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện về những tấm gương vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện; những sinh vi&ecirc;n say m&ecirc; s&aacute;ng tạo v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học; những thủ lĩnh Đo&agrave;n, thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n nhiệt huyết v&agrave; tận t&acirc;m với phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n... v&agrave; đặc biệt l&agrave; những c&acirc;u chuyện cảm động, những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; những ca kh&uacute;c ca ngợi truyền thống v&agrave; những gi&aacute; trị sống tốt đẹp của sinh vi&ecirc;n Việt Nam, nhằm kh&iacute;ch lệ, cổ vũ sinh vi&ecirc;n vươn l&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện, c&oacute; lối sống đẹp, trung thực, tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa t&igrave;nh; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng; phấn đấu trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n tốt v&agrave; đặc biệt hơn cả l&agrave; khơi dậy kh&aacute;t vọng sinh vi&ecirc;n Việt Nam trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khẳng định tr&iacute; tuệ Việt Nam trong khu vực v&agrave; thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi viết v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam - Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; do Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, B&aacute;o Sinh vi&ecirc;n Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng h&agrave;nh của C&ocirc;ng ty TNHH Nước Giải kh&aacute;t Suntory PepsiCo Việt Nam.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;