QUẬN ĐOÀN THỦ ĐỨC Đoàn phường Tam Bình: “Ngày hội Đoàn viên” của chi Đoàn tiểu học trường Tam Bình.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Hưởng ứng ch&agrave;o mừng kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, s&aacute;ng ng&agrave;y 18/03/2016 chi đo&agrave;n trường Tiểu học Tam B&igrave;nh thuộc Đo&agrave;n phường Tam B&igrave;nh, Quận Thủ Đức đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;<strong><em>Ng&agrave;y hội Đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; </em></strong>tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường tiểu học với c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực nhằm mục đ&iacute;ch g&acirc;y quỹ chăm lo cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, mồ c&ocirc;i đang theo học trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/4/25270/4.1%20thi%E1%BA%BFu%20nhi%20tham%20gia%20c%C3%A1c%20gian%20h%C3%A0ng%20%E1%BA%A9m%20th%E1%BB%B1c.jpg" style="height:450px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Hoạt động diễn ra gồm 06 gian h&agrave;ng ẩm thực thu h&uacute;t hơn 1200 em thiếu nhi với sự tham gia của hơn 30 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, chi đo&agrave;n đ&atilde; g&acirc;y quỹ được 10 phần qu&agrave; học tập trị với trị gi&aacute; l&agrave; 200,000đ. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động, phần việc của thanh ni&ecirc;n đ&atilde; g&oacute;p phần thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện về nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>Thu Thảo</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;