QUẬN ĐOÀN THỦ ĐỨC Đoàn phường Tam Bình: “Ngày hội Đoàn viên” của chi Đoàn tiểu học trường Tam Bình.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Hưởng ứng ch&agrave;o mừng kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, s&aacute;ng ng&agrave;y 18/03/2016 chi đo&agrave;n trường Tiểu học Tam B&igrave;nh thuộc Đo&agrave;n phường Tam B&igrave;nh, Quận Thủ Đức đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;<strong><em>Ng&agrave;y hội Đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; </em></strong>tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường tiểu học với c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực nhằm mục đ&iacute;ch g&acirc;y quỹ chăm lo cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, mồ c&ocirc;i đang theo học trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/4/25270/4.1%20thi%E1%BA%BFu%20nhi%20tham%20gia%20c%C3%A1c%20gian%20h%C3%A0ng%20%E1%BA%A9m%20th%E1%BB%B1c.jpg" style="height:450px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Hoạt động diễn ra gồm 06 gian h&agrave;ng ẩm thực thu h&uacute;t hơn 1200 em thiếu nhi với sự tham gia của hơn 30 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, chi đo&agrave;n đ&atilde; g&acirc;y quỹ được 10 phần qu&agrave; học tập trị với trị gi&aacute; l&agrave; 200,000đ. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động, phần việc của thanh ni&ecirc;n đ&atilde; g&oacute;p phần thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện về nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>Thu Thảo</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;