Gò Vấp: Chi đoàn cơ quan và chi đoàn Dân quân Phường 15 tổ chức sinh hoạt chủ điểm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931-26/3/2016) v&agrave; kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y truyền thống D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ (28/3/1935-28/32016), s&aacute;ng ng&agrave;y 24/3, Chi đo&agrave;n cơ quan v&agrave; chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n Phường 15 tổ chức sinh hoạt chủ điểm tại nh&agrave; tưởng niệm anh h&ugrave;ng V&otilde; Thị S&aacute;u ở tỉnh B&agrave; Rịa, Vũng T&agrave;u.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham gia chương tr&igrave;nh c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ được nghe hướng dẫn đo&agrave;n giới thiệu nơi ghi dấu kỷ niệm thời thơ ấu v&agrave; to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng của Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ V&otilde; Thị S&aacute;u, đ&acirc;y l&agrave; nơi sinh ra người chiến sỹ ki&ecirc;n cường trong chiến đấu trở th&agrave;nh tấm gương ki&ecirc;n trung, bất khuất, ti&ecirc;u biểu cho chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng Việt Nam; đến với diễn đ&agrave;n nghe thanh ni&ecirc;n n&oacute;i gi&uacute;p c&aacute;c đồng ch&iacute; Đo&agrave;n vi&ecirc;n b&agrave;y tỏ suy nghĩ, t&igrave;nh cảm, nguyện vọng v&agrave; đề xuất kiến nghị, hiến kế cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của địa phương; c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n gắn kết với nhau hơn. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh rất vui v&agrave; &yacute; nghĩa đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 40 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;