Gò Vấp: Chi đoàn cơ quan và chi đoàn Dân quân Phường 15 tổ chức sinh hoạt chủ điểm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931-26/3/2016) v&agrave; kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y truyền thống D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ (28/3/1935-28/32016), s&aacute;ng ng&agrave;y 24/3, Chi đo&agrave;n cơ quan v&agrave; chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n Phường 15 tổ chức sinh hoạt chủ điểm tại nh&agrave; tưởng niệm anh h&ugrave;ng V&otilde; Thị S&aacute;u ở tỉnh B&agrave; Rịa, Vũng T&agrave;u.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham gia chương tr&igrave;nh c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ được nghe hướng dẫn đo&agrave;n giới thiệu nơi ghi dấu kỷ niệm thời thơ ấu v&agrave; to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng của Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ V&otilde; Thị S&aacute;u, đ&acirc;y l&agrave; nơi sinh ra người chiến sỹ ki&ecirc;n cường trong chiến đấu trở th&agrave;nh tấm gương ki&ecirc;n trung, bất khuất, ti&ecirc;u biểu cho chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng Việt Nam; đến với diễn đ&agrave;n nghe thanh ni&ecirc;n n&oacute;i gi&uacute;p c&aacute;c đồng ch&iacute; Đo&agrave;n vi&ecirc;n b&agrave;y tỏ suy nghĩ, t&igrave;nh cảm, nguyện vọng v&agrave; đề xuất kiến nghị, hiến kế cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của địa phương; c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n gắn kết với nhau hơn. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh rất vui v&agrave; &yacute; nghĩa đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 40 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;