Sôi nổi bán kết 1 Ánh sáng thời đại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Đ&ecirc;m 24/4/2016 đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng b&aacute;n kết 1 hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần VII, năm 2016. Đại học B&aacute;ch Khoa &ndash; Đại học Quốc gia TP.HCM xuất sắc l&agrave; đội đầu ti&ecirc;n gi&agrave;nh tấm v&eacute; v&agrave;o chung kết.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;n kết 1 l&agrave; sự tranh t&agrave;i của 3 đội thi: Đại học B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM (đội 1), Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.HCM (đội 2) v&agrave; Cao đẳng Kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP.HCM (đội 3). Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&ocirc;i trường giao lưu chia sẻ kiến thức của c&aacute;c đội thi, v&ograve;ng b&aacute;n kết 1 c&ograve;n l&agrave; nơi nhiều cảm x&uacute;c d&agrave;nh cho cổ động vi&ecirc;n của 3 đội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/4/25491/Hinh anh 1.JPG" /><em>C&aacute;c đội thi tham gia b&aacute;n kết 1 &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&ecirc;m thi, c&aacute;c đội lần lượt tranh t&agrave;i ở 4 nội dung: Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&iacute;, Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ v&agrave; cuối c&ugrave;ng cũng ch&iacute;nh l&agrave; t&ecirc;n gọi hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Dấu son lịch sử&rdquo; được xem như phần thi khởi động. Lần lượt từng th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c đội được thử sức với những c&acirc;u hỏi về sự kiện v&agrave; nh&acirc;n vật lịch sử bao gồm cả lịch sử d&acirc;n tộc, lịch sử Đảng v&agrave; lịch sử, nền tảng h&igrave;nh th&agrave;nh chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Con đường ch&acirc;n l&iacute;&rdquo; l&agrave; phần thi đ&ograve;i hỏi sự nhạy b&eacute;n trong tư duy v&agrave; kinh nghiệm trong chiến lược. Tại phần thi n&agrave;y, nhiệm vụ của c&aacute;c đội l&agrave; trả lời lần lượt c&aacute;c &ocirc; c&acirc;u hỏi. Với mỗi đ&aacute;p ứng đ&uacute;ng sẽ tương ứng với một mắc x&iacute;ch tr&ecirc;n con đường ch&acirc;n l&iacute; được đổi m&agrave;u tương đương với m&agrave;u của đội trả lời. V&agrave; đội chiến thắng phần thi n&agrave;y sẽ l&agrave; đội đầu ti&ecirc;n lắp đầy c&aacute;c mắc x&iacute;ch tạo ra một con đường ch&acirc;n l&iacute; nối d&agrave;i từ tr&aacute;i sang phải.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được mong đợi nhất suốt đ&ecirc;m thi l&agrave; phần thi &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo;. Như Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh quan niệm &ldquo;Tr&aacute;ch nhiệm nặng nề nhất v&agrave; vẻ vang nhất của người thầy l&agrave; chăm lo dạy dỗ con em nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh người c&ocirc;ng d&acirc;n tốt, người c&aacute;n bộ tốt của nh&agrave; nước&rdquo;. V&agrave; &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; phần thi vừa thử th&aacute;ch, vừa t&ocirc;n vinh tr&aacute;ch nhiệm nặng nề đ&oacute; của người thầy bởi lẽ n&oacute; đ&ograve;i hỏi kỹ năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống của những nh&agrave; gi&aacute;o trẻ trước v&ocirc; v&agrave;ng t&igrave;nh huống ph&aacute;t sinh, mu&ocirc;n m&agrave;u mu&ocirc;n vẻ của học sinh, sinh vi&ecirc;n, nhất l&agrave; trong thời buổi hiện tại. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; khả năng h&ugrave;ng biện v&agrave; tranh luận để đối đ&aacute;p với đội bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&uacute;ng như t&ecirc;n gọi v&agrave; chủ đề của hội thi, phần thi cuối c&ugrave;ng &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; đ&ograve;i hỏi kiến thức v&agrave; tầm nh&igrave;n của c&aacute;c đội thi về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cả nước n&oacute;i chung. Từ đ&oacute; c&oacute; tư duy, định hướng đ&uacute;ng đắn về con đường hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển đồng thời chuyển h&oacute;a th&agrave;nh những h&agrave;nh động thiết thực, cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c B&aacute;n kết 1, Đại học B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM xuất sắc về nhất với 215,5 điểm v&agrave; l&agrave; đội đầu ti&ecirc;n gi&agrave;nh tấm v&eacute; v&agrave;o chung kết. Với 156 điểm, Cao đẳng Kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP.HCM xếp vị tr&iacute; thứ 2. Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.HCM l&agrave; đội về 3 với 102 điểm.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 19/10, vòng chung kết và trao giải liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Agile Việt Nam
;