Ngày hội Phụ trách Đội Cụm 1 “Hành trình thử thách khăn hồng” – Lễ tuyên dương gương điển hình “Phụ trách Đội làm theo lời Bác”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng Lễ kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016), ng&agrave;y 28/4/2016 vừa qua, Hội đồng đội Quận 3 đ&atilde; đăng cai tổ chức Ng&agrave;y hội Phụ tr&aacute;ch Đội cụm 1 &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thử th&aacute;ch khăn hồng&rdquo; v&agrave; Lễ Tuy&ecirc;n dương gương điển h&igrave;nh &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Đội l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;. Đến dự buổi lễ khai mạc Ng&agrave;y hội c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung - Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh đo&agrave;n, đ/c Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n 3 v&agrave; hơn 60 đ/c Tổng phụ tr&aacute;ch Đội đến từ c&aacute;c quận trong cụm 1 (Quận 1, 3, 5, 10, 11, T&acirc;n B&igrave;nh).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thể hiện tinh thần giao lưu giữa c&aacute;c Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, Ban tổ chức đ&atilde; chia ngẫu nhi&ecirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia 9 đội. C&aacute;c đội h&agrave;o hứng chung tay thiết kế cờ lệnh, thể hiện m&agrave;u sắc ri&ecirc;ng của mỗi đội v&agrave; tham gia giải mật thư để t&igrave;m đến địa điểm xuất ph&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh thử th&aacute;ch của đội m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xuy&ecirc;n suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh, từng đội lần lượt ho&agrave;n th&agrave;nh phần thử th&aacute;ch qua bốn trạm kh&aacute;c nhau: Trạm Bảo t&agrave;ng Phụ nữ Nam Bộ, Trạm Nh&agrave; thiếu nhi Quận 3, Trạm Đ&agrave;i liệt sỹ Quận 3 v&agrave; cuối c&ugrave;ng tập kết tại s&acirc;n Quận đo&agrave;n 3 với nhiều thử th&aacute;ch th&uacute; vị: Thi kiến thức về Phụ nữ v&agrave; truyền thống Nam Bộ qua c&aacute;c thời kỳ, thi thiết kế &aacute;o d&agrave;i với c&aacute;c chủ đề: Hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển, Phụ nữ v&agrave; truyền thống, Bảo vệ m&ocirc;i trường&hellip;; Thi Tập l&agrave;m xạ thủ, thi Leo thang d&acirc;y, Thử t&agrave;i tr&iacute; nhớ, tr&ograve; chơi Đo&agrave;n kết gỡ rối v&agrave; Đo&agrave;n kết qua s&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua đ&oacute;, c&aacute;c Tổng phụ tr&aacute;ch Đội c&oacute; cơ hội thể hiện khả năng s&aacute;ng tạo, kh&eacute;o l&eacute;o của m&igrave;nh, được trải nghiệm th&aacute;ch thức sự can đảm, khả năng tập trung, kỹ năng ph&aacute;n đo&aacute;n v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần đồng đội, phối hợp nhịp nh&agrave;ng để c&ugrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh thử th&aacute;ch của trạm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13151830_684227741715620_8423434906803300258_n.jpg?oh=44f2e286b79219df686a2889f02c7391&amp;oe=57AB4D04" style="height:467px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13139181_684227961715598_8940432705009930099_n.jpg?oh=6a7b49918df2f6520fc26a58cd1b55e9&amp;oe=57AE89FD" style="height:640px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội Phụ tr&aacute;ch Đội Cụm 1 &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thử th&aacute;ch khăn hồng&rdquo; kh&eacute;p lại với nhiều cảm x&uacute;c h&acirc;n hoan. Lễ bế mạc diễn ra trong niềm vinh dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; được tuy&ecirc;n dương gương &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Đội l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; c&aacute;c giải thưởng xuất sắc từ thử th&aacute;ch của cuộc thi. Qua đ&oacute;, phụ tr&aacute;ch Đội c&aacute;c quận trong cụm 1 đ&atilde; c&oacute; dịp giao lưu, học hỏi v&agrave; r&egrave;n luyện kỹ năng bổ &iacute;ch.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;