Ngày hội Phụ trách Đội Cụm 1 “Hành trình thử thách khăn hồng” – Lễ tuyên dương gương điển hình “Phụ trách Đội làm theo lời Bác”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng Lễ kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016), ng&agrave;y 28/4/2016 vừa qua, Hội đồng đội Quận 3 đ&atilde; đăng cai tổ chức Ng&agrave;y hội Phụ tr&aacute;ch Đội cụm 1 &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thử th&aacute;ch khăn hồng&rdquo; v&agrave; Lễ Tuy&ecirc;n dương gương điển h&igrave;nh &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Đội l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;. Đến dự buổi lễ khai mạc Ng&agrave;y hội c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung - Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh đo&agrave;n, đ/c Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n 3 v&agrave; hơn 60 đ/c Tổng phụ tr&aacute;ch Đội đến từ c&aacute;c quận trong cụm 1 (Quận 1, 3, 5, 10, 11, T&acirc;n B&igrave;nh).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thể hiện tinh thần giao lưu giữa c&aacute;c Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, Ban tổ chức đ&atilde; chia ngẫu nhi&ecirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia 9 đội. C&aacute;c đội h&agrave;o hứng chung tay thiết kế cờ lệnh, thể hiện m&agrave;u sắc ri&ecirc;ng của mỗi đội v&agrave; tham gia giải mật thư để t&igrave;m đến địa điểm xuất ph&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh thử th&aacute;ch của đội m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xuy&ecirc;n suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh, từng đội lần lượt ho&agrave;n th&agrave;nh phần thử th&aacute;ch qua bốn trạm kh&aacute;c nhau: Trạm Bảo t&agrave;ng Phụ nữ Nam Bộ, Trạm Nh&agrave; thiếu nhi Quận 3, Trạm Đ&agrave;i liệt sỹ Quận 3 v&agrave; cuối c&ugrave;ng tập kết tại s&acirc;n Quận đo&agrave;n 3 với nhiều thử th&aacute;ch th&uacute; vị: Thi kiến thức về Phụ nữ v&agrave; truyền thống Nam Bộ qua c&aacute;c thời kỳ, thi thiết kế &aacute;o d&agrave;i với c&aacute;c chủ đề: Hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển, Phụ nữ v&agrave; truyền thống, Bảo vệ m&ocirc;i trường&hellip;; Thi Tập l&agrave;m xạ thủ, thi Leo thang d&acirc;y, Thử t&agrave;i tr&iacute; nhớ, tr&ograve; chơi Đo&agrave;n kết gỡ rối v&agrave; Đo&agrave;n kết qua s&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua đ&oacute;, c&aacute;c Tổng phụ tr&aacute;ch Đội c&oacute; cơ hội thể hiện khả năng s&aacute;ng tạo, kh&eacute;o l&eacute;o của m&igrave;nh, được trải nghiệm th&aacute;ch thức sự can đảm, khả năng tập trung, kỹ năng ph&aacute;n đo&aacute;n v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần đồng đội, phối hợp nhịp nh&agrave;ng để c&ugrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh thử th&aacute;ch của trạm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13151830_684227741715620_8423434906803300258_n.jpg?oh=44f2e286b79219df686a2889f02c7391&amp;oe=57AB4D04" style="height:467px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13139181_684227961715598_8940432705009930099_n.jpg?oh=6a7b49918df2f6520fc26a58cd1b55e9&amp;oe=57AE89FD" style="height:640px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội Phụ tr&aacute;ch Đội Cụm 1 &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thử th&aacute;ch khăn hồng&rdquo; kh&eacute;p lại với nhiều cảm x&uacute;c h&acirc;n hoan. Lễ bế mạc diễn ra trong niềm vinh dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; được tuy&ecirc;n dương gương &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Đội l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; c&aacute;c giải thưởng xuất sắc từ thử th&aacute;ch của cuộc thi. Qua đ&oacute;, phụ tr&aacute;ch Đội c&aacute;c quận trong cụm 1 đ&atilde; c&oacute; dịp giao lưu, học hỏi v&agrave; r&egrave;n luyện kỹ năng bổ &iacute;ch.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;