Quận 3: Hội thi chỉ huy Đội giỏi năm học 2015 - 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Quận 3 l&agrave; hoạt động định kỳ hằng năm do Hội đồng Đội v&agrave; Nh&agrave; thiếu nhi Quận 3 tổ chức nhằm tạo điều kiện, m&ocirc;i trường để chỉ huy Đội trau dồi kiến thức, r&egrave;n luyện c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống trong cuộc sống. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em c&oacute; cơ hội thể hiện tinh thần l&agrave;m việc nh&oacute;m, phối hợp với nhau một c&aacute;ch nhịp nh&agrave;ng. Đặc biệt hơn, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm nay diễn ra trong đợt ch&agrave;o mừng kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016) c&ugrave;ng với sự tham gia của hơn 100 em chỉ huy Đội đến từ c&aacute;c Li&ecirc;n đội THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 06/5/2016, Hội thi bắt đầu với phần thi kiến thức tổng qu&aacute;t v&agrave; nhiều phần thi xoay quanh c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c nhau, tạo điều kiện cho c&aacute;c em &ocirc;n luyện v&agrave; n&acirc;ng cao hiểu biết của m&igrave;nh. Đến với c&aacute;c phần thử th&aacute;ch Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội được chia ngẫu nhi&ecirc;n gồm nhiều đơn vị trường kh&aacute;c nhau nhằm tạo sự kết nối giữa c&aacute;c chỉ huy Đội. Mỗi m&agrave;u sắc ri&ecirc;ng của từng đội được thể hiện qua cờ lệnh do c&aacute;c em chung tay thiết kế. Khi cờ lệnh đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cũng l&agrave; l&uacute;c c&aacute;c em chỉ huy Đội nhận mật thư để di chuyển đến c&aacute;c trạm thử th&aacute;ch với nhiều hoạt động th&uacute; vị như: thực h&agrave;nh nghi lễ - nghi thức Đội, leo thang d&acirc;y, m&uacute;a h&aacute;t tập thể, s&aacute;ng tạo trong thiết kế &aacute;o d&agrave;i truyền thống, thực h&agrave;nh kỹ năng d&atilde; ngoại bao gồm kỹ năng truyền tin, tổ chức đời sống trại, th&aacute;m du, kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời Hội thi biểu dương những chỉ huy Đội xuất sắc đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; r&egrave;n luyện hoạt động Đội. Kết quả Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Quận 3 năm học 2015 &ndash; 2016, em Nguyễn L&acirc;m Đ&ocirc;ng Quang đạt giải Nhất Khối 8, em Ho&agrave;ng L&ecirc; Bảo Ngọc đạt giải Nh&igrave; Khối 8 v&agrave; giải Ba Khối 8 thuộc về em Nguyễn L&ecirc; Thảo Kỳ c&ugrave;ng c&aacute;c em Nguyễn Ngọc Anh Thư, L&ecirc; Thanh Vy, L&ecirc; Trương Thanh Uy&ecirc;n nhận giải Khuyến kh&iacute;ch khối 8; Giải Nhất khối 7 thuộc về em B&ugrave;i Quốc Ho&agrave;ng, Giải Nh&igrave; khối 7 thuộc về em B&ugrave;i Ng&acirc;n H&agrave; v&agrave; em B&ugrave;i Phương Tr&uacute;c Đ&agrave;o đạt giải Ba khối 7; c&aacute;c giải Khuyến kh&iacute;ch khối 7 thuộc về em Phan Bảo Ch&acirc;u, em Đinh Nguyễn Phương Thảo v&agrave; em Nguyễn Ngọc Quỳnh Tr&acirc;n. Giải Nhất khối 6 thuộc về em Nguyễn Phạm Sương Mai, em Nguyễn L&acirc;m Đ&ocirc;ng Qu&acirc;n đạt giải Nh&igrave; Khối 6, em H&agrave; Huỳnh Bảo Tr&acirc;n đạt giải Ba khối 6 v&agrave; c&aacute;c giải Khuyến kh&iacute;ch thuộc về em L&ecirc; Gia H&acirc;n, em Đinh Ngọc Gia Minh v&agrave; em Hồ Th&ugrave;y Sơn Khu&ecirc; .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2015 &ndash; 2016, c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội thể hiện bản lĩnh v&agrave; khả năng ứng xử, điều h&agrave;nh của người chỉ huy Đội. Đồng thời c&aacute;c em được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo trong hoạt động Đội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>QUẬN 3</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;