Quận 3: Hội thi chỉ huy Đội giỏi năm học 2015 - 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Quận 3 l&agrave; hoạt động định kỳ hằng năm do Hội đồng Đội v&agrave; Nh&agrave; thiếu nhi Quận 3 tổ chức nhằm tạo điều kiện, m&ocirc;i trường để chỉ huy Đội trau dồi kiến thức, r&egrave;n luyện c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống trong cuộc sống. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em c&oacute; cơ hội thể hiện tinh thần l&agrave;m việc nh&oacute;m, phối hợp với nhau một c&aacute;ch nhịp nh&agrave;ng. Đặc biệt hơn, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm nay diễn ra trong đợt ch&agrave;o mừng kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016) c&ugrave;ng với sự tham gia của hơn 100 em chỉ huy Đội đến từ c&aacute;c Li&ecirc;n đội THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 06/5/2016, Hội thi bắt đầu với phần thi kiến thức tổng qu&aacute;t v&agrave; nhiều phần thi xoay quanh c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c nhau, tạo điều kiện cho c&aacute;c em &ocirc;n luyện v&agrave; n&acirc;ng cao hiểu biết của m&igrave;nh. Đến với c&aacute;c phần thử th&aacute;ch Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội được chia ngẫu nhi&ecirc;n gồm nhiều đơn vị trường kh&aacute;c nhau nhằm tạo sự kết nối giữa c&aacute;c chỉ huy Đội. Mỗi m&agrave;u sắc ri&ecirc;ng của từng đội được thể hiện qua cờ lệnh do c&aacute;c em chung tay thiết kế. Khi cờ lệnh đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cũng l&agrave; l&uacute;c c&aacute;c em chỉ huy Đội nhận mật thư để di chuyển đến c&aacute;c trạm thử th&aacute;ch với nhiều hoạt động th&uacute; vị như: thực h&agrave;nh nghi lễ - nghi thức Đội, leo thang d&acirc;y, m&uacute;a h&aacute;t tập thể, s&aacute;ng tạo trong thiết kế &aacute;o d&agrave;i truyền thống, thực h&agrave;nh kỹ năng d&atilde; ngoại bao gồm kỹ năng truyền tin, tổ chức đời sống trại, th&aacute;m du, kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời Hội thi biểu dương những chỉ huy Đội xuất sắc đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; r&egrave;n luyện hoạt động Đội. Kết quả Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Quận 3 năm học 2015 &ndash; 2016, em Nguyễn L&acirc;m Đ&ocirc;ng Quang đạt giải Nhất Khối 8, em Ho&agrave;ng L&ecirc; Bảo Ngọc đạt giải Nh&igrave; Khối 8 v&agrave; giải Ba Khối 8 thuộc về em Nguyễn L&ecirc; Thảo Kỳ c&ugrave;ng c&aacute;c em Nguyễn Ngọc Anh Thư, L&ecirc; Thanh Vy, L&ecirc; Trương Thanh Uy&ecirc;n nhận giải Khuyến kh&iacute;ch khối 8; Giải Nhất khối 7 thuộc về em B&ugrave;i Quốc Ho&agrave;ng, Giải Nh&igrave; khối 7 thuộc về em B&ugrave;i Ng&acirc;n H&agrave; v&agrave; em B&ugrave;i Phương Tr&uacute;c Đ&agrave;o đạt giải Ba khối 7; c&aacute;c giải Khuyến kh&iacute;ch khối 7 thuộc về em Phan Bảo Ch&acirc;u, em Đinh Nguyễn Phương Thảo v&agrave; em Nguyễn Ngọc Quỳnh Tr&acirc;n. Giải Nhất khối 6 thuộc về em Nguyễn Phạm Sương Mai, em Nguyễn L&acirc;m Đ&ocirc;ng Qu&acirc;n đạt giải Nh&igrave; Khối 6, em H&agrave; Huỳnh Bảo Tr&acirc;n đạt giải Ba khối 6 v&agrave; c&aacute;c giải Khuyến kh&iacute;ch thuộc về em L&ecirc; Gia H&acirc;n, em Đinh Ngọc Gia Minh v&agrave; em Hồ Th&ugrave;y Sơn Khu&ecirc; .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2015 &ndash; 2016, c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội thể hiện bản lĩnh v&agrave; khả năng ứng xử, điều h&agrave;nh của người chỉ huy Đội. Đồng thời c&aacute;c em được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo trong hoạt động Đội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>QUẬN 3</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;