ĐH Khoa học Tự nhiên giành giải nhất “Ánh sáng thời đại”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tối 18/5, trận chung kết xếp hạng Hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần VII &ndash; năm 2016 đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sự am hiểu kiến thức, kh&eacute;o l&eacute;o v&agrave; nỗ lực của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p đội ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM vượt qua hai đội thi c&ograve;n lại l&agrave; đội Quận Đo&agrave;n 7 v&agrave; ĐH B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25671/anh-1 (2).JPG" style="height:80%; width:80%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&ocirc;ng đảo bạn trẻ đến cổ động cho c&aacute;c đội thi.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&acirc;n chơi của c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 18/4 đến 18/5 đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến tr&ecirc;n B&aacute;o Tuổi trẻ Online đ&atilde; c&oacute; 54. 825 lượt th&iacute; sinh dự thi, con số n&agrave;y đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n sự thu h&uacute;t của &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; đối với những người đang c&ocirc;ng t&aacute;c trong ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; cả những th&iacute; sinh tự do đến từ nhiều tỉnh, th&agrave;nh trong cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS. TS Huỳnh Thị Gấm (Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II) chia sẻ: &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại c&oacute; &yacute; nghĩa như một s&acirc;n chơi gi&uacute;p cho những c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ bổ sung v&agrave; củng cố kiến thức, đặc biệt họ đ&atilde; vận dụng những điều học được đ&oacute; v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy v&agrave; quản l&yacute; học sinh, sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Tất Th&agrave;nh Cang - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. HCM nhận định hội thi đ&atilde; truyền tải linh hoạt, s&aacute;ng tạo nội dung kiến thức của c&aacute;c học thuyết khoa học g&oacute;p phần đổi mới phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học trong nh&agrave; trường. &ldquo;Mỗi thầy, c&ocirc; gi&aacute;o trẻ phải kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, những người đứng tr&ecirc;n bục giảng phải l&agrave; một tấm gương s&aacute;ng để học sinh, sinh vi&ecirc;n học tập v&agrave; noi theo&rdquo; &ndash; Đồng ch&iacute; Tất Th&agrave;nh Cang gửi gắm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi nhắc đến c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh người ta thường nghĩ đ&acirc;y l&agrave; những m&ocirc;n học h&agrave;n l&acirc;m với kiến thức kh&ocirc; cứng, kh&oacute; hiểu. Tuy nhi&ecirc;n qua Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; những gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ đ&atilde; kh&eacute;o l&eacute;o, linh hoạt vận dụng những kiến thức n&agrave;y v&agrave;o thực tiễn trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy v&agrave; quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n, phần thi &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo; l&agrave; một minh chứng cho điều n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25671/anh-3.JPG" style="height:80%; width:80%" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n&nbsp;&ndash; ĐH QG TP. HCM tham gia phần thi &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ tự tin hội nhập&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi đưa ra t&igrave;nh huống về việc nh&agrave; trường thay đổi phương ph&aacute;p dạy học bằng c&aacute;ch cho sinh vi&ecirc;n thuyết tr&igrave;nh thay v&igrave; giảng vi&ecirc;n đọc ch&eacute;p đến cuối k&igrave; cho đề cương &ocirc;n tập như truyền thống, đội tuyển ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM đ&atilde; nhận định phương thức đọc ch&eacute;p sẽ l&agrave;m cho sinh vi&ecirc;n thụ động, kh&ocirc;ng ph&aacute;t huy được t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của người trẻ. Đồng thời đội thi cũng cho rằng mỗi người giảng vi&ecirc;n phải mở rộng tư duy, đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều v&agrave;o đổi mới phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học, gi&uacute;p đỡ sinh vi&ecirc;n để tr&aacute;nh c&aacute;c em bị qu&aacute; tải, &aacute;p lực trong học tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng l&agrave; một t&igrave;nh huống về vấn đề đổi mới phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học, đội tuyển ĐH B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM c&oacute; c&ugrave;ng &yacute; kiến khi cho rằng phương ph&aacute;p giao đồ &aacute;n, cho sinh vi&ecirc;n thuyết tr&igrave;nh, diễn hoạt cảnh l&agrave; một phương ph&aacute;p học tập t&iacute;ch cực, đổi mới v&agrave; đ&uacute;ng đắn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phần thi &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ tự tin hội nhập&rdquo;, đội tuyển ĐH B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM đ&atilde; giới thiệu về đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học: Nghi&ecirc;n cứu giảm thiểu sự t&aacute;c động của h&oacute;a chất độc hại đến sinh vật trong m&ocirc;i trường nước biển. Đội tuyển ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM giới thiệu về chương tr&igrave;nh APCS &ndash; một chương tr&igrave;nh giảng dạy c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin được b&igrave;nh chọn l&agrave; một trong 10 chương tr&igrave;nh học ti&ecirc;n tiến đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n cả nước. Qua đ&acirc;y, đội thi muốn nhắn nhủ c&aacute;c tiến sĩ, t&agrave;i năng đang du học ở nước ngo&agrave;i với những kiến thức c&oacute; được của m&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o m&ocirc;i trường trong nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25671/anh-6.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đại học</span><span style="font-size:14px">&nbsp;Khoa học Tự nhi&ecirc;n&nbsp;&ndash; ĐH QG TP. HCM gi&agrave;nh&nbsp;giải nhất phần thi đội tuyển tại hội thi.</span></em></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:527px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung cuộc Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; &ndash; 2016:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Phần thi trực tuyến c&aacute; nh&acirc;n d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải nhất: Nguyễn Vũ Linh (trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải nh&igrave;: H&agrave; Thanh Đạt (trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải ba: Đinh Thị Thu Hiền (trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Phần thi trực tuyến c&aacute; nh&acirc;n d&agrave;nh cho th&iacute; sinh tự do l&agrave; bạn đọc của B&aacute;o Tuổi trẻ:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải nhất: Nguyễn L&ecirc; Đại Ph&uacute;c</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải nh&igrave;: Nguyễn Thị Kim Xuyến</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải ba: Phạm Văn Trường</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Phần thi sản phẩm truyền th&ocirc;ng G&oacute;c nh&igrave;n thời đại:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải nhất: Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải nh&igrave;: Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TP. HCM</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải ba: Đo&agrave;n khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. Phần thi đội tuyển:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải nhất: đội tuyển trường ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải nh&igrave;: đội tuyển trường ĐH B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải ba: đội tuyển Quận Đo&agrave;n 7</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG &ndash; HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Vừa qua, Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu “Làm theo lời Bác” và gương gia đình 3 thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” tiêu biểu năm 2019.

Agile Việt Nam
;