Phú Nhuận – Phường 7 – Tập huấn Phụ trách hè và BCH chiến dịch tình nguyện hè 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Cả ng&agrave;y 29/5/2016, được sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của Ban chỉ đạo h&egrave; Phường 7, Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Phường 7 đ&atilde; tổ chức tập huấn Phụ tr&aacute;ch h&egrave; v&agrave; BCH chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; 2016 tại Khu du lịch sinh th&aacute;i Vườn Xo&agrave;i</p> <p>Buổi tập huấn diễn ra s&ocirc;i nỗi với nhiều nội dung như tập huấn sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức chơi tr&ograve; chơi lớn, m&uacute;a h&aacute;t tập thể, nhảy d&acirc;n vũ, kỹ năng sinh hoạt trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, kỹ năng ph&ograve;ng chống đuối nước d&agrave;nh cho 21 đồng ch&iacute; Đại diện Tổ sinh hoạt h&egrave; 5 khu phố, đại diện Ban chỉ huy 4 chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, Hoa Phượng đỏ, M&ugrave;a H&egrave; Xanh v&agrave; Kỳ nghỉ hồng tham dự.</p> <p>Đ/c Đinh Thị Ngọc B&iacute;ch &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư chi đo&agrave;n khu phố 5 nhận định &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thiết thực của Ban chỉ đạo h&egrave; Phường đ&atilde; g&oacute;p phần bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho c&aacute;c phụ tr&aacute;ch h&egrave;, qua đ&oacute; ph&aacute;t huy hiệu quả CLB Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi của phường trong dịp h&egrave;.&rdquo;</p> <p>Trọng Hiếu&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;