Đoàn Sở Y tế: "Thương lắm mảnh đất Lộc Thành"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h1><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những cơn mưa đi qua thường gieo v&agrave;o l&ograve;ng người &iacute;t nhiều x&uacute;c cảm về cuộc sống. Trong một cơn mưa chiều, gợi cho t&ocirc;i nhớ lại chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c từ thiện x&atilde; hội kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc v&agrave; tặng qu&agrave; cho b&agrave; con người d&acirc;n tộc cũng như c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Lộc Th&agrave;nh, huyện Bảo L&acirc;m, tỉnh Bảo Lộc, L&acirc;m Đồng.</span></span></h1> <div> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Niềm vui của những mảnh đời c&ograve;n kh&oacute; khăn</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; nhiều người n&oacute;i với t&ocirc;i: trong cuộc sống hối&nbsp;hả, tất bật với bao lo toan, phiền muộn, nhiều khi l&agrave;m ch&uacute;ng ta mất đi dần hai chữ &quot;t&igrave;nh thương&quot;, tr&aacute;i tim của ta &iacute;t nhiều kh&ocirc;ng c&ograve;n rung l&ecirc;n khi đứng trước những mảnh đời bất hạnh. Thế nhưng, t&ocirc;i lại c&oacute; những suy nghĩ ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c khi được tham gia c&ugrave;ng c&aacute;c vị b&aacute;c sĩ, điều dưỡng, anh chị nh&oacute;m từ thiện An B&igrave;nh v&agrave; ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Bệnh viện Mắt TP.HCM trong một chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c từ thiện x&atilde; hội ở mảnh đất c&ograve;n nhiều ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng để người d&acirc;n phải chờ đợi v&agrave;o s&aacute;ng h&ocirc;m sau, sau giờ l&agrave;m việc cuối tuần, Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i rời th&agrave;nh phố &ldquo;phồn hoa đ&ocirc; hội&rdquo; tiến về tỉnh Bảo Lộc &ndash; L&acirc;m Đồng để c&oacute; thể chuẩn bị tốt cho hoạt động kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Lộc Th&agrave;nh, huyện Bảo L&acirc;m, tỉnh Bảo Lộc, L&acirc;m Đồng. Nơi đ&acirc;y c&aacute;ch Nam, với nhiều d&acirc;n tộc anh em như kinh, t&agrave;y, n&ugrave;ng, K&rsquo;ho, H&rsquo;m&ocirc;ng,&hellip;. c&ugrave;ng sinh sống. Nhiều b&agrave; con người d&acirc;n tộc sinh sống nơi đ&acirc;y c&oacute; điều kiện kinh tế vẫn c&ograve;n kh&oacute; khăn, &iacute;t được tiếp x&uacute;c với những kiến thức, điều kiện chăm s&oacute;c sức khỏe ban đầu tốt như ở th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến Lộc Th&agrave;nh l&uacute;c 2 giờ s&aacute;ng, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i nghỉ vội để chuẩn bị cho việc tổ chức kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc v&agrave; tặng qu&agrave; cho b&agrave; con người d&acirc;n tộc cũng như c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Lộc Th&agrave;nh, huyện Bảo L&acirc;m, tỉnh Bảo Lộc, L&acirc;m Đồng.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ s&aacute;ng sớm nhiều người d&acirc;n đ&atilde; đi bộ vượt hơn 10 c&acirc;y số, c&oacute; người phải đi từ tr&ecirc;n n&uacute;i xuống khi trời c&ograve;n chưa s&aacute;ng để kịp đến địa điểm kh&aacute;m bệnh.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Được ch&iacute;nh quyền địa phương th&ocirc;ng b&aacute;o c&oacute; đo&agrave;n kh&aacute;m bệnh từ Th&agrave;nh phố xuống kh&aacute;m bệnh, b&agrave; con ch&uacute;ng t&ocirc;i mừng lắm&rdquo; -&nbsp;&nbsp;một người d&acirc;n tộc ch&agrave;o đ&oacute;n chứng t&ocirc;i vừa tươi cười vừa n&oacute;i. Thế l&agrave;, bao nhi&ecirc;u mệt mỏi của ch&uacute;ng t&ocirc;i sau chuyến đi d&agrave;i v&agrave; chuẩn bị cho một đợt hoạt động kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y dường như tan biến từ khi n&agrave;o khi nghe v&agrave; thấy được nụ cười của b&agrave; con người d&acirc;n tộc ch&agrave;o đ&oacute;n ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi s&aacute;ng h&ocirc;m ấy, t&ocirc;i tận mắt thấy được những giọt mồ h&ocirc;i lăn d&agrave;i tr&ecirc;n tr&aacute;n, những nụ cười v&agrave; những lời động vi&ecirc;n của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n d&agrave;nh cho 400 b&agrave; con người d&acirc;n tộc đến kh&aacute;m. Thấy được nụ cười như thay lời c&aacute;m ơn của b&agrave; con, t&ocirc;i cảm nhận được sự gần gũi, th&acirc;n thiết giữa b&agrave; con d&acirc;n tộc v&agrave; những người thầy thuốc ch&uacute;ng t&ocirc;i dường như kh&ocirc;ng c&ograve;n một r&agrave;o cản n&agrave;o c&oacute; thể chia cắt mặc d&ugrave; c&oacute; bất đồng về ng&ocirc;n ngữ.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&hellip;. v&agrave; một chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội đầy &yacute; nghĩa</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi chia tay b&agrave; con nơi đ&acirc;y để trở về th&agrave;nh phố, những h&igrave;nh ảnh nụ cười hồn nhi&ecirc;n của những em b&eacute;, những người gi&agrave; vui mừng khi được c&aacute;c b&aacute;c sĩ thăm kh&aacute;m, hỏi thăm sức khỏe; h&igrave;nh ảnh một cậu trai bị bại liệt sau cơn sốt nặng khi c&ograve;n b&eacute; do kh&ocirc;ng c&oacute; tiền chữa bệnh, mẹ cậu đ&atilde; phải c&otilde;ng cậu từ tr&ecirc;n n&uacute;i xuống đ&acirc;y để b&aacute;c sĩ kh&aacute;m bệnh với hy vọng c&oacute; thể chữa cho cậu đi lại như xưa&hellip; đ&atilde; đọng lại trong l&ograve;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i những kỷ niệm, niềm vui v&agrave; sự trăn trở với những mảnh đời c&ograve;n lắm kh&oacute; khăn.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:460px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.t4ghcm.org.vn/uploads/images/2016/1-TT/158b.jpg" style="border:0px; height:359px; vertical-align:middle; width:460px" /></span></span></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ những kh&oacute; khăn c&ugrave;ng b&agrave; con d&acirc;n tộc</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những m&oacute;n qu&agrave; nhỏ nhoi của ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn rằng sẽ kh&ocirc;ng thể lắp đầy những kh&oacute; khăn thiếu thốn của b&agrave; con, nhưng với tấm l&ograve;ng sẻ chia &quot;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&quot; mong rằng mọi người sẽ c&oacute; th&ecirc;m nghị lực vươn l&ecirc;n v&igrave; sức khỏe l&agrave; điều m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn sẻ chia kh&oacute; khăn c&ugrave;ng b&agrave; con nơi đ&acirc;y.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một lần nữa xin gửi lời c&aacute;m ơn đến tất cả những người thầy thuốc, những thi&ecirc;n thần &aacute;o trắng, những mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh. Mong rằng sẽ c&oacute; thật nhiều, thật nhiều những c&aacute;nh tay c&ugrave;ng nắm chặt để tạo n&ecirc;n một sức mạnh, sức mạnh của &quot;t&igrave;nh thương&quot;, sức mạnh của l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i để c&oacute; thật nhiều những chuyến thiện nguyện đến với những người d&acirc;n c&ograve;n kh&oacute; khăn trong cuộc sống n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&agrave;i-ảnh:&nbsp;Nguyễn Phi H&ugrave;ng</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bệnh viện Mắt TP.HCM</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;