Đoàn Sở Y tế: "Thương lắm mảnh đất Lộc Thành"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h1><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những cơn mưa đi qua thường gieo v&agrave;o l&ograve;ng người &iacute;t nhiều x&uacute;c cảm về cuộc sống. Trong một cơn mưa chiều, gợi cho t&ocirc;i nhớ lại chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c từ thiện x&atilde; hội kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc v&agrave; tặng qu&agrave; cho b&agrave; con người d&acirc;n tộc cũng như c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Lộc Th&agrave;nh, huyện Bảo L&acirc;m, tỉnh Bảo Lộc, L&acirc;m Đồng.</span></span></h1> <div> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Niềm vui của những mảnh đời c&ograve;n kh&oacute; khăn</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; nhiều người n&oacute;i với t&ocirc;i: trong cuộc sống hối&nbsp;hả, tất bật với bao lo toan, phiền muộn, nhiều khi l&agrave;m ch&uacute;ng ta mất đi dần hai chữ &quot;t&igrave;nh thương&quot;, tr&aacute;i tim của ta &iacute;t nhiều kh&ocirc;ng c&ograve;n rung l&ecirc;n khi đứng trước những mảnh đời bất hạnh. Thế nhưng, t&ocirc;i lại c&oacute; những suy nghĩ ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c khi được tham gia c&ugrave;ng c&aacute;c vị b&aacute;c sĩ, điều dưỡng, anh chị nh&oacute;m từ thiện An B&igrave;nh v&agrave; ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Bệnh viện Mắt TP.HCM trong một chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c từ thiện x&atilde; hội ở mảnh đất c&ograve;n nhiều ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng để người d&acirc;n phải chờ đợi v&agrave;o s&aacute;ng h&ocirc;m sau, sau giờ l&agrave;m việc cuối tuần, Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i rời th&agrave;nh phố &ldquo;phồn hoa đ&ocirc; hội&rdquo; tiến về tỉnh Bảo Lộc &ndash; L&acirc;m Đồng để c&oacute; thể chuẩn bị tốt cho hoạt động kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Lộc Th&agrave;nh, huyện Bảo L&acirc;m, tỉnh Bảo Lộc, L&acirc;m Đồng. Nơi đ&acirc;y c&aacute;ch Nam, với nhiều d&acirc;n tộc anh em như kinh, t&agrave;y, n&ugrave;ng, K&rsquo;ho, H&rsquo;m&ocirc;ng,&hellip;. c&ugrave;ng sinh sống. Nhiều b&agrave; con người d&acirc;n tộc sinh sống nơi đ&acirc;y c&oacute; điều kiện kinh tế vẫn c&ograve;n kh&oacute; khăn, &iacute;t được tiếp x&uacute;c với những kiến thức, điều kiện chăm s&oacute;c sức khỏe ban đầu tốt như ở th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến Lộc Th&agrave;nh l&uacute;c 2 giờ s&aacute;ng, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i nghỉ vội để chuẩn bị cho việc tổ chức kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc v&agrave; tặng qu&agrave; cho b&agrave; con người d&acirc;n tộc cũng như c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Lộc Th&agrave;nh, huyện Bảo L&acirc;m, tỉnh Bảo Lộc, L&acirc;m Đồng.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ s&aacute;ng sớm nhiều người d&acirc;n đ&atilde; đi bộ vượt hơn 10 c&acirc;y số, c&oacute; người phải đi từ tr&ecirc;n n&uacute;i xuống khi trời c&ograve;n chưa s&aacute;ng để kịp đến địa điểm kh&aacute;m bệnh.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Được ch&iacute;nh quyền địa phương th&ocirc;ng b&aacute;o c&oacute; đo&agrave;n kh&aacute;m bệnh từ Th&agrave;nh phố xuống kh&aacute;m bệnh, b&agrave; con ch&uacute;ng t&ocirc;i mừng lắm&rdquo; -&nbsp;&nbsp;một người d&acirc;n tộc ch&agrave;o đ&oacute;n chứng t&ocirc;i vừa tươi cười vừa n&oacute;i. Thế l&agrave;, bao nhi&ecirc;u mệt mỏi của ch&uacute;ng t&ocirc;i sau chuyến đi d&agrave;i v&agrave; chuẩn bị cho một đợt hoạt động kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y dường như tan biến từ khi n&agrave;o khi nghe v&agrave; thấy được nụ cười của b&agrave; con người d&acirc;n tộc ch&agrave;o đ&oacute;n ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi s&aacute;ng h&ocirc;m ấy, t&ocirc;i tận mắt thấy được những giọt mồ h&ocirc;i lăn d&agrave;i tr&ecirc;n tr&aacute;n, những nụ cười v&agrave; những lời động vi&ecirc;n của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n d&agrave;nh cho 400 b&agrave; con người d&acirc;n tộc đến kh&aacute;m. Thấy được nụ cười như thay lời c&aacute;m ơn của b&agrave; con, t&ocirc;i cảm nhận được sự gần gũi, th&acirc;n thiết giữa b&agrave; con d&acirc;n tộc v&agrave; những người thầy thuốc ch&uacute;ng t&ocirc;i dường như kh&ocirc;ng c&ograve;n một r&agrave;o cản n&agrave;o c&oacute; thể chia cắt mặc d&ugrave; c&oacute; bất đồng về ng&ocirc;n ngữ.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&hellip;. v&agrave; một chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội đầy &yacute; nghĩa</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi chia tay b&agrave; con nơi đ&acirc;y để trở về th&agrave;nh phố, những h&igrave;nh ảnh nụ cười hồn nhi&ecirc;n của những em b&eacute;, những người gi&agrave; vui mừng khi được c&aacute;c b&aacute;c sĩ thăm kh&aacute;m, hỏi thăm sức khỏe; h&igrave;nh ảnh một cậu trai bị bại liệt sau cơn sốt nặng khi c&ograve;n b&eacute; do kh&ocirc;ng c&oacute; tiền chữa bệnh, mẹ cậu đ&atilde; phải c&otilde;ng cậu từ tr&ecirc;n n&uacute;i xuống đ&acirc;y để b&aacute;c sĩ kh&aacute;m bệnh với hy vọng c&oacute; thể chữa cho cậu đi lại như xưa&hellip; đ&atilde; đọng lại trong l&ograve;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i những kỷ niệm, niềm vui v&agrave; sự trăn trở với những mảnh đời c&ograve;n lắm kh&oacute; khăn.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:460px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.t4ghcm.org.vn/uploads/images/2016/1-TT/158b.jpg" style="border:0px; height:359px; vertical-align:middle; width:460px" /></span></span></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ những kh&oacute; khăn c&ugrave;ng b&agrave; con d&acirc;n tộc</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những m&oacute;n qu&agrave; nhỏ nhoi của ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn rằng sẽ kh&ocirc;ng thể lắp đầy những kh&oacute; khăn thiếu thốn của b&agrave; con, nhưng với tấm l&ograve;ng sẻ chia &quot;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&quot; mong rằng mọi người sẽ c&oacute; th&ecirc;m nghị lực vươn l&ecirc;n v&igrave; sức khỏe l&agrave; điều m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn sẻ chia kh&oacute; khăn c&ugrave;ng b&agrave; con nơi đ&acirc;y.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một lần nữa xin gửi lời c&aacute;m ơn đến tất cả những người thầy thuốc, những thi&ecirc;n thần &aacute;o trắng, những mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh. Mong rằng sẽ c&oacute; thật nhiều, thật nhiều những c&aacute;nh tay c&ugrave;ng nắm chặt để tạo n&ecirc;n một sức mạnh, sức mạnh của &quot;t&igrave;nh thương&quot;, sức mạnh của l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i để c&oacute; thật nhiều những chuyến thiện nguyện đến với những người d&acirc;n c&ograve;n kh&oacute; khăn trong cuộc sống n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&agrave;i-ảnh:&nbsp;Nguyễn Phi H&ugrave;ng</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bệnh viện Mắt TP.HCM</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;