Gò Vấp: Tổng kết các hoạt động hè năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau gần 3 th&aacute;ng diễn ra hoạt động h&egrave; s&ocirc;i nổi với c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn ho&aacute;, văn nghệ, thể dục thể thao tr&ecirc;n địa b&agrave;n 16 phường, từ ng&agrave;y 15/8, Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; 16 Phường đồng loạt tổ chức chương tr&igrave;nh tổng kết c&aacute;c hoạt động h&egrave; năm 2016 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/8/26654/hoat%20dong%20he%20(2).jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với phương ch&acirc;m tổ chức hoạt động h&egrave; năm 2016: đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo an to&agrave;n - vui tươi - tiết kiệm đ&atilde; được c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao. Ban chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; c&aacute;c Phường đ&atilde; tổ chức thực hiện tốt c&aacute;c c&aacute;c cuộc thi s&aacute;ng tạo, diễn đ&agrave;n lắng nghe trẻ em, c&aacute;c s&acirc;n chơi nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em trau dồi về kiến thức x&atilde; hội, đạo đức lối sống, cũng như r&egrave;n luyện kỹ năng của bản th&acirc;n. C&aacute;c hoạt động đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường tham gia.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh nhằm tổng kết v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; những mặt đ&atilde; l&agrave;m được cũng như những hạn chế, thiếu s&oacute;t v&agrave; khen thưởng động vi&ecirc;n c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n tham gia tốt hoạt động h&egrave; năm 2016. Sau hoạt động h&egrave; c&aacute;c em sẽ lại bước v&agrave;o ng&agrave;y khai trường rộn r&atilde; với nhiệm vụ ch&iacute;nh l&agrave; học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Hẹn gặp lại c&aacute;c em v&agrave;o h&egrave; năm 2017.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;