Ngày chủ nhật xanh Bệnh viện Trưng Vương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 24/9/2016, kh&ocirc;ng kh&iacute; cuối tuần tại Bệnh viện Trưng Vương thật s&ocirc;i nổi v&agrave; đầy ấp tiếng cười từ c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Chi đo&agrave;n khối Văn ph&ograve;ng Bệnh viện.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26866/28.%20CNX%20-%20BV%20TRUNG%20VUONG.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng việc bộn bề suốt cả tuần b&ecirc;n bệnh nh&acirc;n, nhưng cuối tuần nhịp đập trong tr&aacute;i tim của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n chi đo&agrave;n khối Văn ph&ograve;ng vẫn dồn về Bệnh viện &ndash; ng&ocirc;i nh&agrave; thứ hai của c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với sự tham gia của đồng ch&iacute; Trương Quang Mẫn, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở, hiện l&agrave; Trưởng ph&ograve;ng Quản trị Bệnh viện đ&atilde; g&oacute;p phần tạo th&ecirc;m niềm vui, động lực, sự phấn kh&iacute;ch trong lao động tập thể ở đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một ng&agrave;y chủ nhật thật &yacute; nghĩa, c&aacute;c bạn đ&atilde; g&oacute;p phần sức lao động nhỏ của m&igrave;nh tạo lại cảnh quan đẹp &ndash; trong l&agrave;nh cho khu&ocirc;n vi&ecirc;n Khoa kh&aacute;m bệnh &ndash; khu D của Bệnh viện. Qua đ&oacute; c&agrave;ng thắt chặc tinh thần đo&agrave;n kết trong chi đo&agrave;n, đồng thời k&ecirc;u gọi bệnh nh&acirc;n, th&acirc;n nh&acirc;n c&ugrave;ng ủng hộ x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường xanh sạch đẹp khi đến bệnh viện để được chăm s&oacute;c tốt hơn cho sức khỏe của mọi người.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;