Nguyễn Thị Yến Linh – Khát vọng cống hiến cùng những nốt nhạc xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Đến với tổ chức Đo&agrave;n từ năm lớp 9, nay l&agrave; chủ nhiệm của hai c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh v&agrave; c&acirc;u lạc bộ Sức trẻ 207 của quận B&igrave;nh Thạnh, chị Nguyễn Thị Yến Linh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm: hoạt động Đo&agrave;n, Hội v&igrave; đam m&ecirc;, v&igrave; t&igrave;nh nguyện v&agrave; để t&igrave;m niềm vui trong cuộc sống.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/10/26992/anh-1.jpg" style="height:90%; width:90%" /></em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chị Nguyễn Thị Yến Linh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm: hoạt động Đo&agrave;n, Hội v&igrave; đam m&ecirc;, </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>v&igrave; t&igrave;nh nguyện v&agrave; để t&igrave;m niềm vui trong cuộc sống.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; c&acirc;y văn nghệ của trường ngay từ thời học phổ th&ocirc;ng khi nhiều lần gi&agrave;nh được những giải thưởng cao về ca h&aacute;t như: giải nh&igrave; đơn ca cấp trường, giải nhất đơn ca cấp quận v&agrave; nhiều giải cấp th&agrave;nh phố, song song với đ&oacute; chị Yến Linh c&ograve;n c&oacute; thời gian l&agrave;m phụ tr&aacute;ch thiếu nhi, nay được tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh chị Linh chia sẻ, đ&oacute; l&agrave; một phần tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh để tạo những s&acirc;n chơi giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh v&agrave; bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; những bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m t&igrave;nh nguyện bằng những lời ca</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; m&aacute;u văn nghệ ngay từ nhỏ v&agrave; lu&ocirc;n x&ocirc;ng x&aacute;o trong c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a văn nghệ ở địa phương, v&igrave; vậy khi Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh quyết định th&agrave;nh lập c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh v&agrave;o th&aacute;ng 10/2012 th&igrave; Nguyễn Thị Yến Linh đ&atilde; nhận được rất nhiều sự tin tưởng v&agrave; ủng hộ để l&agrave;m chủ nhiệm của c&acirc;u lạc bộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ đ&oacute; cho đến nay, đội văn nghệ của quận B&igrave;nh Thạnh do Linh l&agrave;m chủ nhiệm li&ecirc;n tục xuất hiện trong c&aacute;c hoạt động lớn nhỏ ở địa phương v&agrave; của th&agrave;nh phố. Nhưng &iacute;t ai biết để c&oacute; được th&agrave;nh c&ocirc;ng như h&ocirc;m nay c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh v&agrave; Yến Linh đ&atilde; gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Linh kể, ngay từ đầu th&agrave;nh lập, cả đội chỉ c&oacute; 8 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; những bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội ở địa phương c&oacute; năng khiếu nghệ thuật c&ugrave;ng nhau sinh hoạt, tập luyện v&agrave; biểu diễn ở những chương tr&igrave;nh của phường, quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Iacute;t nh&acirc;n lực, nguồn kinh ph&iacute; cũng do c&aacute;c bạn tự nguyện đ&oacute;ng g&oacute;p n&ecirc;n khi ấy Linh đứng ra ki&ecirc;m lu&ocirc;n vai tr&ograve; của &ldquo;c&ocirc; gi&aacute;o&rdquo; hướng dẫn tập động t&aacute;c, xếp đội h&igrave;nh, đốc th&uacute;c c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tập luyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;V&igrave; l&agrave; những người mới n&ecirc;n m&igrave;nh sử dụng kinh nghiệm của bản th&acirc;n khi tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghệ thuật hướng dẫn lại cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m gi&uacute;p c&aacute;c bạn mạnh dạn v&agrave; tự tin hơn khi đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Khi tham gia biểu diễn th&igrave; m&igrave;nh tiếp tục học hỏi những nh&oacute;m kh&aacute;c hay nếu c&oacute; cơ hội hợp t&aacute;c c&ugrave;ng những người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n th&igrave; học hỏi sự b&agrave;i bản, chuy&ecirc;n nghiệp từ họ sau đ&oacute; về truyền thụ lại để gi&uacute;p c&acirc;u lạc bộ ph&aacute;t triển hơn&rdquo; &ndash; chị Linh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để được mọi người biết đến nhiều như h&ocirc;m nay, tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh đều phải nắm nằm l&ograve;ng t&ocirc;n chỉ hoạt động của cả nh&oacute;m l&agrave; v&igrave; hai chữ t&igrave;nh nguyện. Linh b&agrave;y tỏ, ngay t&ecirc;n của đội ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đặt trong đ&oacute; chữ xanh, xanh ở đ&acirc;y c&oacute; nghĩa l&agrave; tuổi trẻ, sự nhiệt huyết v&agrave; m&agrave;u xanh của tinh thần t&igrave;nh nguyện. Ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n Những nốt nhạc xanh đ&atilde; vượt qua khu&ocirc;n khổ ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh để đến những tỉnh, th&agrave;nh kh&aacute;c trong cả nước như B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, Bến Tre. Hễ c&oacute; nơi n&agrave;o mời diễn l&agrave; c&aacute;c bạn rất hăng h&aacute;i tham gia d&ugrave; c&oacute; phải vượt xa h&agrave;ng trăm c&acirc;y số mới đến nơi. V&igrave; thanh ni&ecirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ bằng những lao động ch&acirc;n tay m&agrave; c&ograve;n c&oacute; những lời ca, tiếng h&aacute;t để t&ocirc; điểm đời sống tinh thần cho thanh ni&ecirc;n, cho nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội đ&atilde; l&ecirc;n đến h&agrave;ng chục bạn, th&agrave;nh vi&ecirc;n nhỏ tuổi nhất chỉ đang học lớp 11 c&ograve;n người lớn tuổi nhất cũng đ&atilde; bước qua tuổi 30.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Yến Linh chia sẻ, th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh kh&ocirc;ng qua những giải thưởng hay th&agrave;nh t&iacute;ch, m&agrave; điều l&agrave;m Linh tự h&agrave;o v&igrave; ch&iacute;nh đ&acirc;y l&agrave; nơi c&oacute; thể tập hợp c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng chung đam m&ecirc;, sở th&iacute;ch về nghệ thuật tr&aacute;nh xa những tệ nạn của x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n phải thấu hiểu y&ecirc;u cầu của thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo nh&igrave;n nhận của nhiều người sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c đội, nh&oacute;m, c&acirc;u lạc bộ cũng l&agrave; sự hỗ trợ cho c&aacute;c cơ sở Hội ở địa phương. Đơn cử như trường hợp của c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh khi c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội về hoạt động tại địa phương sẽ phổ biến c&aacute;c chương tr&igrave;nh trong c&acirc;u lạc bộ v&agrave; c&aacute;c bạn ấy sẽ trở th&agrave;nh lực lượng n&ograve;ng nốt trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c phường, khu phố đồng thời tạo sự lan tỏa cho nhiều bạn trẻ kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với hoạt động của c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh, Yến Linh c&ograve;n l&agrave;m chủ nhiệm của c&acirc;u lạc bộ mang t&ecirc;n Sức trẻ 207.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u lạc bộ được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2009, Sức trẻ 207 l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn giao lưu, học hỏi những kỹ năng mềm v&iacute; dụ như kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, kỹ năng thuyết tr&igrave;nh, tập huấn c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội&rdquo; - chị Linh cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&acirc;u lạc bộ Sao Thi&ecirc;n Vương của quận B&igrave;nh Thạnh chuy&ecirc;n dạy c&aacute;c kỹ năng sinh hoạt cộng đồng như: Morse, semaphore hay c&aacute;c kỹ năng cắm trại d&atilde; ngoại cũng thu h&uacute;t nhiều bạn trẻ trong quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh của Những nốt nhạc xanh, Sức trẻ 207 hay Sao Thi&ecirc;n vương l&agrave; những điển h&igrave;nh hay v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n đang gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn tại c&aacute;c cơ sở Hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Nguyễn Thị Yến Linh b&agrave;y tỏ: &ldquo;Muốn tập hợp thanh ni&ecirc;n th&igrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đề ra phải phục vụ được nhu cầu của thanh ni&ecirc;n. Sự tồn tại của những c&acirc;u lạc bộ trong quận hiện nay ch&iacute;nh l&agrave; đ&aacute;p ứng được những nhu cầu của c&aacute;c bạn trẻ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng giữ ch&acirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n của m&igrave;nh bằng vật chất hay lợi &iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o, ch&iacute;nh sự tự nguyện đ&atilde; mang c&aacute;c bạn ấy gắn b&oacute; với những c&acirc;u lạc bộ m&agrave; họ tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;