Nguyễn Thị Yến Linh – Khát vọng cống hiến cùng những nốt nhạc xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Đến với tổ chức Đo&agrave;n từ năm lớp 9, nay l&agrave; chủ nhiệm của hai c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh v&agrave; c&acirc;u lạc bộ Sức trẻ 207 của quận B&igrave;nh Thạnh, chị Nguyễn Thị Yến Linh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm: hoạt động Đo&agrave;n, Hội v&igrave; đam m&ecirc;, v&igrave; t&igrave;nh nguyện v&agrave; để t&igrave;m niềm vui trong cuộc sống.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/10/26992/anh-1.jpg" style="height:90%; width:90%" /></em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chị Nguyễn Thị Yến Linh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm: hoạt động Đo&agrave;n, Hội v&igrave; đam m&ecirc;, </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>v&igrave; t&igrave;nh nguyện v&agrave; để t&igrave;m niềm vui trong cuộc sống.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; c&acirc;y văn nghệ của trường ngay từ thời học phổ th&ocirc;ng khi nhiều lần gi&agrave;nh được những giải thưởng cao về ca h&aacute;t như: giải nh&igrave; đơn ca cấp trường, giải nhất đơn ca cấp quận v&agrave; nhiều giải cấp th&agrave;nh phố, song song với đ&oacute; chị Yến Linh c&ograve;n c&oacute; thời gian l&agrave;m phụ tr&aacute;ch thiếu nhi, nay được tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh chị Linh chia sẻ, đ&oacute; l&agrave; một phần tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh để tạo những s&acirc;n chơi giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh v&agrave; bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; những bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m t&igrave;nh nguyện bằng những lời ca</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; m&aacute;u văn nghệ ngay từ nhỏ v&agrave; lu&ocirc;n x&ocirc;ng x&aacute;o trong c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a văn nghệ ở địa phương, v&igrave; vậy khi Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh quyết định th&agrave;nh lập c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh v&agrave;o th&aacute;ng 10/2012 th&igrave; Nguyễn Thị Yến Linh đ&atilde; nhận được rất nhiều sự tin tưởng v&agrave; ủng hộ để l&agrave;m chủ nhiệm của c&acirc;u lạc bộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ đ&oacute; cho đến nay, đội văn nghệ của quận B&igrave;nh Thạnh do Linh l&agrave;m chủ nhiệm li&ecirc;n tục xuất hiện trong c&aacute;c hoạt động lớn nhỏ ở địa phương v&agrave; của th&agrave;nh phố. Nhưng &iacute;t ai biết để c&oacute; được th&agrave;nh c&ocirc;ng như h&ocirc;m nay c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh v&agrave; Yến Linh đ&atilde; gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Linh kể, ngay từ đầu th&agrave;nh lập, cả đội chỉ c&oacute; 8 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; những bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội ở địa phương c&oacute; năng khiếu nghệ thuật c&ugrave;ng nhau sinh hoạt, tập luyện v&agrave; biểu diễn ở những chương tr&igrave;nh của phường, quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Iacute;t nh&acirc;n lực, nguồn kinh ph&iacute; cũng do c&aacute;c bạn tự nguyện đ&oacute;ng g&oacute;p n&ecirc;n khi ấy Linh đứng ra ki&ecirc;m lu&ocirc;n vai tr&ograve; của &ldquo;c&ocirc; gi&aacute;o&rdquo; hướng dẫn tập động t&aacute;c, xếp đội h&igrave;nh, đốc th&uacute;c c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tập luyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;V&igrave; l&agrave; những người mới n&ecirc;n m&igrave;nh sử dụng kinh nghiệm của bản th&acirc;n khi tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghệ thuật hướng dẫn lại cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m gi&uacute;p c&aacute;c bạn mạnh dạn v&agrave; tự tin hơn khi đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Khi tham gia biểu diễn th&igrave; m&igrave;nh tiếp tục học hỏi những nh&oacute;m kh&aacute;c hay nếu c&oacute; cơ hội hợp t&aacute;c c&ugrave;ng những người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n th&igrave; học hỏi sự b&agrave;i bản, chuy&ecirc;n nghiệp từ họ sau đ&oacute; về truyền thụ lại để gi&uacute;p c&acirc;u lạc bộ ph&aacute;t triển hơn&rdquo; &ndash; chị Linh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để được mọi người biết đến nhiều như h&ocirc;m nay, tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh đều phải nắm nằm l&ograve;ng t&ocirc;n chỉ hoạt động của cả nh&oacute;m l&agrave; v&igrave; hai chữ t&igrave;nh nguyện. Linh b&agrave;y tỏ, ngay t&ecirc;n của đội ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đặt trong đ&oacute; chữ xanh, xanh ở đ&acirc;y c&oacute; nghĩa l&agrave; tuổi trẻ, sự nhiệt huyết v&agrave; m&agrave;u xanh của tinh thần t&igrave;nh nguyện. Ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n Những nốt nhạc xanh đ&atilde; vượt qua khu&ocirc;n khổ ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh để đến những tỉnh, th&agrave;nh kh&aacute;c trong cả nước như B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, Bến Tre. Hễ c&oacute; nơi n&agrave;o mời diễn l&agrave; c&aacute;c bạn rất hăng h&aacute;i tham gia d&ugrave; c&oacute; phải vượt xa h&agrave;ng trăm c&acirc;y số mới đến nơi. V&igrave; thanh ni&ecirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ bằng những lao động ch&acirc;n tay m&agrave; c&ograve;n c&oacute; những lời ca, tiếng h&aacute;t để t&ocirc; điểm đời sống tinh thần cho thanh ni&ecirc;n, cho nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội đ&atilde; l&ecirc;n đến h&agrave;ng chục bạn, th&agrave;nh vi&ecirc;n nhỏ tuổi nhất chỉ đang học lớp 11 c&ograve;n người lớn tuổi nhất cũng đ&atilde; bước qua tuổi 30.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Yến Linh chia sẻ, th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh kh&ocirc;ng qua những giải thưởng hay th&agrave;nh t&iacute;ch, m&agrave; điều l&agrave;m Linh tự h&agrave;o v&igrave; ch&iacute;nh đ&acirc;y l&agrave; nơi c&oacute; thể tập hợp c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng chung đam m&ecirc;, sở th&iacute;ch về nghệ thuật tr&aacute;nh xa những tệ nạn của x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n phải thấu hiểu y&ecirc;u cầu của thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo nh&igrave;n nhận của nhiều người sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c đội, nh&oacute;m, c&acirc;u lạc bộ cũng l&agrave; sự hỗ trợ cho c&aacute;c cơ sở Hội ở địa phương. Đơn cử như trường hợp của c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh khi c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội về hoạt động tại địa phương sẽ phổ biến c&aacute;c chương tr&igrave;nh trong c&acirc;u lạc bộ v&agrave; c&aacute;c bạn ấy sẽ trở th&agrave;nh lực lượng n&ograve;ng nốt trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c phường, khu phố đồng thời tạo sự lan tỏa cho nhiều bạn trẻ kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với hoạt động của c&acirc;u lạc bộ Những nốt nhạc xanh, Yến Linh c&ograve;n l&agrave;m chủ nhiệm của c&acirc;u lạc bộ mang t&ecirc;n Sức trẻ 207.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u lạc bộ được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2009, Sức trẻ 207 l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn giao lưu, học hỏi những kỹ năng mềm v&iacute; dụ như kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, kỹ năng thuyết tr&igrave;nh, tập huấn c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội&rdquo; - chị Linh cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&acirc;u lạc bộ Sao Thi&ecirc;n Vương của quận B&igrave;nh Thạnh chuy&ecirc;n dạy c&aacute;c kỹ năng sinh hoạt cộng đồng như: Morse, semaphore hay c&aacute;c kỹ năng cắm trại d&atilde; ngoại cũng thu h&uacute;t nhiều bạn trẻ trong quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh của Những nốt nhạc xanh, Sức trẻ 207 hay Sao Thi&ecirc;n vương l&agrave; những điển h&igrave;nh hay v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n đang gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn tại c&aacute;c cơ sở Hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Nguyễn Thị Yến Linh b&agrave;y tỏ: &ldquo;Muốn tập hợp thanh ni&ecirc;n th&igrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đề ra phải phục vụ được nhu cầu của thanh ni&ecirc;n. Sự tồn tại của những c&acirc;u lạc bộ trong quận hiện nay ch&iacute;nh l&agrave; đ&aacute;p ứng được những nhu cầu của c&aacute;c bạn trẻ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng giữ ch&acirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n của m&igrave;nh bằng vật chất hay lợi &iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o, ch&iacute;nh sự tự nguyện đ&atilde; mang c&aacute;c bạn ấy gắn b&oacute; với những c&acirc;u lạc bộ m&agrave; họ tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;