Mời các bạn tham gia cuộc thi viết “Người bạn của thanh niên”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm tạo được diễn đ&agrave;n giới thiệu đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố những điển h&igrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, trong sự ph&aacute;t triển của mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thể hiện t&acirc;m tư, nguyện vọng của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố gửi đến tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội, Ban Bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức cuộc thi viết &ldquo;Người bạn của thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/10/27000/6.jpg" style="height:341px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đối tượng tham gia cuộc thi:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Người d&acirc;n quan t&acirc;m đến hoạt động của phong tr&agrave;o Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nội dung:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giới thiệu c&aacute;c gương điển h&igrave;nh, nh&acirc;n vật c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội ti&ecirc;u biểu, c&oacute; những h&agrave;nh động thiết thực cụ thể gi&uacute;p cho phong tr&agrave;o Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội tại địa phương ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, c&aacute;c tấm gương được c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u mến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả, c&oacute; sức sống l&acirc;u bền, được nh&acirc;n d&acirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giới thiệu về c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m trực thuộc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh hoạt động hiệu quả, thiết thực, đ&aacute;p ứng nhu cầu của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c b&agrave;i viết phản &aacute;nh thực trạng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n, đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần đưa phong tr&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H&igrave;nh thức: </strong>B&agrave;i dự thi được thể hiện bằng b&agrave;i viết cảm nhận, b&uacute;t k&yacute;, nhật k&yacute;, k&yacute; sự, t&ugrave;y b&uacute;t, phỏng vấn, thơ, b&agrave;i viết dưới dạng chuy&ecirc;n đề&hellip; d&agrave;i kh&ocirc;ng qu&aacute; 1.000 chữ, được đ&aacute;nh m&aacute;y thể hiện dưới dạng tập tin văn bản. Khuyến kh&iacute;ch c&oacute; k&egrave;m h&igrave;nh ảnh minh họa cho nội dung b&agrave;i viết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Quy định về b&agrave;i dự thi:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Một t&aacute;c giả hoặc nh&oacute;m t&aacute;c giả c&oacute; thể dự thi nhiều t&aacute;c phẩm. Đ&acirc;y l&agrave; những t&aacute;c phẩm chưa được đăng tải tr&ecirc;n bất kỳ phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&aacute;c phẩm dự thi sẽ được thẩm định nội dung. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thẩm định, c&aacute;c t&aacute;c phẩm vi phạm thuần phong, mỹ tục, quy định của ph&aacute;p luật hoặc c&aacute;c nội dung kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u ch&iacute; của cuộc thi sẽ bị loại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- B&agrave;i dự thi ghi r&otilde; t&ecirc;n t&aacute;c giả, năm sinh, địa chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc nơi cư tr&uacute;, số điện thoại li&ecirc;n lạc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ban Tổ chức được to&agrave;n quyền sử dụng c&aacute;c t&aacute;c phẩm phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thời gian, địa chỉ nhận b&agrave;i dự thi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thời gian dự thi: 10/10/2016 đến hết ng&agrave;y 30/11/2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Địa chỉ nhận c&aacute;c b&agrave;i dự thi: B&agrave;i thi gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử <a href="mailto:website.thanhdoan@tphcm.gov.vn">website.thanhdoan@tphcm.gov.vn</a>, ghi r&otilde; ti&ecirc;u đề: <strong><em>B&agrave;i dự thi &ldquo;Người bạn của thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</em></strong> T&aacute;c giả phải đặt tựa đề cho b&agrave;i viết của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Hoặc c&oacute; thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1. Ngo&agrave;i b&igrave; thư ghi r&otilde;<em> <strong>B&agrave;i dự thi &ldquo;Người bạn của thanh ni&ecirc;n&rdquo;. </strong></em>Ban Tổ chức nhận sản phẩm dự thi căn cứ v&agrave;o ng&agrave;y ghi tr&ecirc;n dấu bưu điện v&agrave; kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&aacute;c b&agrave;i dự thi thất lạc khi gửi về tham gia cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c b&agrave;i viết đạt chuẩn sẽ được đăng tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n (www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Cơ cấu giải thưởng:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ban tổ chức sẽ trao 15 giải cho 15 b&agrave;i viết c&oacute; nội dung hay với giải thưởng 1.000.000 đồng/giải.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&acirc;n mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng tham gia cuộc thi nh&eacute;!</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;