Mời các bạn tham gia cuộc thi viết “Người bạn của thanh niên”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm tạo được diễn đ&agrave;n giới thiệu đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố những điển h&igrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, trong sự ph&aacute;t triển của mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thể hiện t&acirc;m tư, nguyện vọng của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố gửi đến tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội, Ban Bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức cuộc thi viết &ldquo;Người bạn của thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/10/27000/6.jpg" style="height:341px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đối tượng tham gia cuộc thi:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Người d&acirc;n quan t&acirc;m đến hoạt động của phong tr&agrave;o Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nội dung:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giới thiệu c&aacute;c gương điển h&igrave;nh, nh&acirc;n vật c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội ti&ecirc;u biểu, c&oacute; những h&agrave;nh động thiết thực cụ thể gi&uacute;p cho phong tr&agrave;o Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội tại địa phương ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, c&aacute;c tấm gương được c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u mến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả, c&oacute; sức sống l&acirc;u bền, được nh&acirc;n d&acirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giới thiệu về c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m trực thuộc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh hoạt động hiệu quả, thiết thực, đ&aacute;p ứng nhu cầu của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c b&agrave;i viết phản &aacute;nh thực trạng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n, đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần đưa phong tr&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H&igrave;nh thức: </strong>B&agrave;i dự thi được thể hiện bằng b&agrave;i viết cảm nhận, b&uacute;t k&yacute;, nhật k&yacute;, k&yacute; sự, t&ugrave;y b&uacute;t, phỏng vấn, thơ, b&agrave;i viết dưới dạng chuy&ecirc;n đề&hellip; d&agrave;i kh&ocirc;ng qu&aacute; 1.000 chữ, được đ&aacute;nh m&aacute;y thể hiện dưới dạng tập tin văn bản. Khuyến kh&iacute;ch c&oacute; k&egrave;m h&igrave;nh ảnh minh họa cho nội dung b&agrave;i viết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Quy định về b&agrave;i dự thi:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Một t&aacute;c giả hoặc nh&oacute;m t&aacute;c giả c&oacute; thể dự thi nhiều t&aacute;c phẩm. Đ&acirc;y l&agrave; những t&aacute;c phẩm chưa được đăng tải tr&ecirc;n bất kỳ phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&aacute;c phẩm dự thi sẽ được thẩm định nội dung. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thẩm định, c&aacute;c t&aacute;c phẩm vi phạm thuần phong, mỹ tục, quy định của ph&aacute;p luật hoặc c&aacute;c nội dung kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u ch&iacute; của cuộc thi sẽ bị loại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- B&agrave;i dự thi ghi r&otilde; t&ecirc;n t&aacute;c giả, năm sinh, địa chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc nơi cư tr&uacute;, số điện thoại li&ecirc;n lạc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ban Tổ chức được to&agrave;n quyền sử dụng c&aacute;c t&aacute;c phẩm phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thời gian, địa chỉ nhận b&agrave;i dự thi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thời gian dự thi: 10/10/2016 đến hết ng&agrave;y 30/11/2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Địa chỉ nhận c&aacute;c b&agrave;i dự thi: B&agrave;i thi gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử <a href="mailto:website.thanhdoan@tphcm.gov.vn">website.thanhdoan@tphcm.gov.vn</a>, ghi r&otilde; ti&ecirc;u đề: <strong><em>B&agrave;i dự thi &ldquo;Người bạn của thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</em></strong> T&aacute;c giả phải đặt tựa đề cho b&agrave;i viết của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Hoặc c&oacute; thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1. Ngo&agrave;i b&igrave; thư ghi r&otilde;<em> <strong>B&agrave;i dự thi &ldquo;Người bạn của thanh ni&ecirc;n&rdquo;. </strong></em>Ban Tổ chức nhận sản phẩm dự thi căn cứ v&agrave;o ng&agrave;y ghi tr&ecirc;n dấu bưu điện v&agrave; kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&aacute;c b&agrave;i dự thi thất lạc khi gửi về tham gia cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c b&agrave;i viết đạt chuẩn sẽ được đăng tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n (www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Cơ cấu giải thưởng:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ban tổ chức sẽ trao 15 giải cho 15 b&agrave;i viết c&oacute; nội dung hay với giải thưởng 1.000.000 đồng/giải.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&acirc;n mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng tham gia cuộc thi nh&eacute;!</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;