Nguyễn Thị Thanh Thùy – Tích cực cống hiến với câu lạc bộ kỹ năng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Nguyễn Thị Thanh Th&ugrave;y, c&ocirc; sinh vi&ecirc;n đang học năm thứ hai ng&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội của trường ĐH Lao động - X&atilde; hội CS2 hiện đảm nhiệm vai tr&ograve; l&agrave; Chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ Kĩ năng Lốc xo&aacute;y trực thuộc Hội LHTN phường Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12 - TP. HCM.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gắn b&oacute; với CLB Kỹ năng Lốc xo&aacute;y từ năm 2012 rồi được c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tin tưởng bầu l&agrave;m chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ hai năm sau đ&oacute;, Thanh Th&ugrave;y t&acirc;m niệm phải lu&ocirc;n đ&aacute;p ứng nhu cầu việc học v&agrave; thực hiện được ước nguyện đưa Lốc xo&aacute;y ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; lan rộng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiệt huyết với c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 4 năm gắn b&oacute; với CLB, Thanh Th&ugrave;y đ&atilde; vinh dự l&agrave; một trong 60 gương thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n được Trung ương Hội LHTN VN tặng bằng khen nh&acirc;n dịp ch&agrave;o mừng 60 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội LHTN VN.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để c&oacute; được những th&agrave;nh c&ocirc;ng như h&ocirc;m nay &iacute;t ai biết Th&ugrave;y đ&atilde; phải c&oacute; những quyết định l&agrave;m thay đổi cuộc đời m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Th&ugrave;y chia sẻ, sau khi tốt nghiệp lớp 12 c&ocirc; đ&atilde; lựa chọn theo học khối ng&agrave;nh kinh tế nhưng trải qua một thời gian học tập cộng với việc thường xuy&ecirc;n tham gia sinh hoạt tại CLB Kỹ năng Lốc xo&aacute;y, Th&ugrave;y đ&atilde; c&oacute; một quyết định t&aacute;o bạo đ&oacute; l&agrave; bỏ học kinh doanh chuyển sang học tập một ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c hẳn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Quyết định bỏ việc học kinh doanh để chuyển sang học ng&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội của trường ĐH Lao động - X&atilde; hội CS2 ch&iacute;nh l&agrave; khoảnh khắc l&agrave;m thay đổi cuộc đời m&igrave;nh. Nhờ tham gia v&agrave;o c&acirc;u lạc bộ Kỹ năng Lốc xo&aacute;y m&igrave;nh đ&atilde; trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều, nhận ra được đam m&ecirc; thật sự của bản th&acirc;n đ&oacute; l&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, phục vụ x&atilde; hội, phục vụ cộng đồng. Được sống với ước mơ v&agrave; đam m&ecirc; của bản th&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; niềm hạnh ph&uacute;c lớn nhất v&agrave; tại c&acirc;u lạc bộ Kỹ năng Lốc xo&aacute;y m&igrave;nh đ&atilde; t&igrave;m được những điều n&agrave;y&rdquo; &ndash; Thanh Th&ugrave;y thổ lộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB Kỹ năng Lốc xo&aacute;y đ&atilde; l&ecirc;n đến 200 bạn, &ldquo;học vi&ecirc;n&rdquo; nhỏ tuổi nhất ở CLB mới chỉ đang học lớp 1, thậm ch&iacute; Lốc xo&aacute;y c&ograve;n c&oacute; cả th&agrave;nh vi&ecirc;n danh dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>M&ocirc; h&igrave;nh tập hợp thanh ni&ecirc;n hiệu quả</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được th&agrave;nh lập từ năm 2010, khi đ&oacute; CLB Kỹ năng Lốc Xo&aacute;y chỉ l&agrave; một nh&oacute;m nhỏ tập hợp c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội tại phường Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12. Ban đầu chỉ c&oacute; v&agrave;i th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia sinh hoạt nhưng sau một thời gian số lượng đ&atilde; l&ecirc;n đến h&agrave;ng trăm bạn v&agrave; c&oacute; cả th&agrave;nh vi&ecirc;n danh dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ chức sinh hoạt v&agrave;o c&aacute;c chiều chủ nhật hằng tuần, h&igrave;nh thức hoạt động tại Lốc xo&aacute;y l&agrave; chia nh&oacute;m theo từng độ tuổi để dạy c&aacute;c kỹ năng mềm cần thiết. Hiện nay, CLB đ&atilde; c&oacute; ba nh&oacute;m th&agrave;nh vi&ecirc;n, đối tượng nh&oacute;m 1 l&agrave; những em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 5, nh&oacute;m 2 d&agrave;nh cho c&aacute;c em học từ lớp 6 đến lớp 7 v&agrave; nh&oacute;m 3 l&agrave; những em học sinh lớp 8 trở l&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Th&ugrave;y cho biết, h&igrave;nh thức chia nh&oacute;m hoạt động theo lứa tuổi như vậy rất dễ quản l&yacute; v&agrave; đưa ra những b&agrave;i dạy ph&ugrave; hợp theo từng qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của c&aacute;c em. Ở nh&oacute;m 1, c&aacute;c em đang ở độ tuổi rất nhỏ v&igrave; vậy khi đến sinh hoạt tại CLB c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch sẽ hướng dẫn cho c&aacute;c bạn l&agrave;m những c&ocirc;ng việc nh&agrave; đơn giản như qu&eacute;t nh&agrave;, gấp đồ, phơi đồ phụ mẹ, sinh hoạt chủ điểm, tổ chức c&aacute;c ng&agrave;y hội rau củ, ng&agrave;y hội t&aacute;i chế&hellip; Ở những nh&oacute;m lớn hơn, Ban chủ nhiệm sẽ bắt đầu dạy cho c&aacute;c bạn về những kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng thuyết tr&igrave;nh, kỹ năng s&aacute;ng tạo, kỹ năng n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng hay những kỹ năng của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội như điều lệnh, nghi thức Đội, Morse, semaphore, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, c&aacute;ch giải m&atilde; mật thư, đi t&igrave;m kho b&aacute;u&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những b&agrave;i dạy của CLB đều được bi&ecirc;n soạn kĩ v&agrave; được th&ocirc;ng qua bởi c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Ban chủ nhiệm. Điều đặc biệt ở Lốc xo&aacute;y đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều tham gia sinh hoạt tr&ecirc;n tinh thần tự nguyện v&agrave; t&igrave;nh nguyện, những em nhỏ tham gia học c&aacute;c kỹ năng tại đ&acirc;y đều kh&ocirc;ng phải đ&oacute;ng bất k&igrave; khoản ph&iacute; n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ngo&agrave;i dạy những kỹ năng cơ bản, ch&uacute;ng m&igrave;nh c&ograve;n cố gắng mời th&ecirc;m những giảng vi&ecirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i về hướng dẫn cho c&aacute;c em những kỹ năng cần thiết kh&aacute;c như tự ph&ograve;ng vệ cho bản th&acirc;n hay những c&aacute;ch tho&aacute;t hiểm, tho&aacute;t nạn khi gặp sự cố. Đồng thời, c&ograve;n hướng dẫn c&aacute;c em học tiếng Anh qua những tr&ograve; chơi đơn giản, dễ nhớ&rdquo; &ndash; Thanh Th&ugrave;y h&aacute;o hứng chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CLB Kỹ năng Lốc xo&aacute;y hiện nay đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những lực lượng n&ograve;ng cốt trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o của địa phương. Th&ugrave;y chia sẻ, tiếng l&agrave;nh đồn xa, c&oacute; những bậc phụ huynh tại địa phương tới c&acirc;u lạc bộ với mong muốn gửi gắm con c&aacute;i m&igrave;nh để em vừa học được c&aacute;c kỹ năng cần thiết vừa c&oacute; s&acirc;n chơi để sinh hoạt. C&oacute; những bạn trẻ hiếu động nhưng sau một thời gian sinh hoạt tại đ&acirc;y, được quen biết nhiều bạn b&egrave;, nghe lời khuy&ecirc;n nhủ từ c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch giờ đ&acirc;y họ đ&atilde; biết ch&iacute; th&uacute; l&agrave;m ăn để chăm lo cho cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;