Nguyễn Thị Thanh Thùy – Tích cực cống hiến với câu lạc bộ kỹ năng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Nguyễn Thị Thanh Th&ugrave;y, c&ocirc; sinh vi&ecirc;n đang học năm thứ hai ng&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội của trường ĐH Lao động - X&atilde; hội CS2 hiện đảm nhiệm vai tr&ograve; l&agrave; Chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ Kĩ năng Lốc xo&aacute;y trực thuộc Hội LHTN phường Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12 - TP. HCM.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gắn b&oacute; với CLB Kỹ năng Lốc xo&aacute;y từ năm 2012 rồi được c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tin tưởng bầu l&agrave;m chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ hai năm sau đ&oacute;, Thanh Th&ugrave;y t&acirc;m niệm phải lu&ocirc;n đ&aacute;p ứng nhu cầu việc học v&agrave; thực hiện được ước nguyện đưa Lốc xo&aacute;y ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; lan rộng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiệt huyết với c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 4 năm gắn b&oacute; với CLB, Thanh Th&ugrave;y đ&atilde; vinh dự l&agrave; một trong 60 gương thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n được Trung ương Hội LHTN VN tặng bằng khen nh&acirc;n dịp ch&agrave;o mừng 60 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội LHTN VN.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để c&oacute; được những th&agrave;nh c&ocirc;ng như h&ocirc;m nay &iacute;t ai biết Th&ugrave;y đ&atilde; phải c&oacute; những quyết định l&agrave;m thay đổi cuộc đời m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Th&ugrave;y chia sẻ, sau khi tốt nghiệp lớp 12 c&ocirc; đ&atilde; lựa chọn theo học khối ng&agrave;nh kinh tế nhưng trải qua một thời gian học tập cộng với việc thường xuy&ecirc;n tham gia sinh hoạt tại CLB Kỹ năng Lốc xo&aacute;y, Th&ugrave;y đ&atilde; c&oacute; một quyết định t&aacute;o bạo đ&oacute; l&agrave; bỏ học kinh doanh chuyển sang học tập một ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c hẳn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Quyết định bỏ việc học kinh doanh để chuyển sang học ng&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội của trường ĐH Lao động - X&atilde; hội CS2 ch&iacute;nh l&agrave; khoảnh khắc l&agrave;m thay đổi cuộc đời m&igrave;nh. Nhờ tham gia v&agrave;o c&acirc;u lạc bộ Kỹ năng Lốc xo&aacute;y m&igrave;nh đ&atilde; trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều, nhận ra được đam m&ecirc; thật sự của bản th&acirc;n đ&oacute; l&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, phục vụ x&atilde; hội, phục vụ cộng đồng. Được sống với ước mơ v&agrave; đam m&ecirc; của bản th&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; niềm hạnh ph&uacute;c lớn nhất v&agrave; tại c&acirc;u lạc bộ Kỹ năng Lốc xo&aacute;y m&igrave;nh đ&atilde; t&igrave;m được những điều n&agrave;y&rdquo; &ndash; Thanh Th&ugrave;y thổ lộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB Kỹ năng Lốc xo&aacute;y đ&atilde; l&ecirc;n đến 200 bạn, &ldquo;học vi&ecirc;n&rdquo; nhỏ tuổi nhất ở CLB mới chỉ đang học lớp 1, thậm ch&iacute; Lốc xo&aacute;y c&ograve;n c&oacute; cả th&agrave;nh vi&ecirc;n danh dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>M&ocirc; h&igrave;nh tập hợp thanh ni&ecirc;n hiệu quả</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được th&agrave;nh lập từ năm 2010, khi đ&oacute; CLB Kỹ năng Lốc Xo&aacute;y chỉ l&agrave; một nh&oacute;m nhỏ tập hợp c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội tại phường Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12. Ban đầu chỉ c&oacute; v&agrave;i th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia sinh hoạt nhưng sau một thời gian số lượng đ&atilde; l&ecirc;n đến h&agrave;ng trăm bạn v&agrave; c&oacute; cả th&agrave;nh vi&ecirc;n danh dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ chức sinh hoạt v&agrave;o c&aacute;c chiều chủ nhật hằng tuần, h&igrave;nh thức hoạt động tại Lốc xo&aacute;y l&agrave; chia nh&oacute;m theo từng độ tuổi để dạy c&aacute;c kỹ năng mềm cần thiết. Hiện nay, CLB đ&atilde; c&oacute; ba nh&oacute;m th&agrave;nh vi&ecirc;n, đối tượng nh&oacute;m 1 l&agrave; những em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 5, nh&oacute;m 2 d&agrave;nh cho c&aacute;c em học từ lớp 6 đến lớp 7 v&agrave; nh&oacute;m 3 l&agrave; những em học sinh lớp 8 trở l&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Th&ugrave;y cho biết, h&igrave;nh thức chia nh&oacute;m hoạt động theo lứa tuổi như vậy rất dễ quản l&yacute; v&agrave; đưa ra những b&agrave;i dạy ph&ugrave; hợp theo từng qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của c&aacute;c em. Ở nh&oacute;m 1, c&aacute;c em đang ở độ tuổi rất nhỏ v&igrave; vậy khi đến sinh hoạt tại CLB c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch sẽ hướng dẫn cho c&aacute;c bạn l&agrave;m những c&ocirc;ng việc nh&agrave; đơn giản như qu&eacute;t nh&agrave;, gấp đồ, phơi đồ phụ mẹ, sinh hoạt chủ điểm, tổ chức c&aacute;c ng&agrave;y hội rau củ, ng&agrave;y hội t&aacute;i chế&hellip; Ở những nh&oacute;m lớn hơn, Ban chủ nhiệm sẽ bắt đầu dạy cho c&aacute;c bạn về những kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng thuyết tr&igrave;nh, kỹ năng s&aacute;ng tạo, kỹ năng n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng hay những kỹ năng của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội như điều lệnh, nghi thức Đội, Morse, semaphore, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, c&aacute;ch giải m&atilde; mật thư, đi t&igrave;m kho b&aacute;u&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những b&agrave;i dạy của CLB đều được bi&ecirc;n soạn kĩ v&agrave; được th&ocirc;ng qua bởi c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Ban chủ nhiệm. Điều đặc biệt ở Lốc xo&aacute;y đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều tham gia sinh hoạt tr&ecirc;n tinh thần tự nguyện v&agrave; t&igrave;nh nguyện, những em nhỏ tham gia học c&aacute;c kỹ năng tại đ&acirc;y đều kh&ocirc;ng phải đ&oacute;ng bất k&igrave; khoản ph&iacute; n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ngo&agrave;i dạy những kỹ năng cơ bản, ch&uacute;ng m&igrave;nh c&ograve;n cố gắng mời th&ecirc;m những giảng vi&ecirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i về hướng dẫn cho c&aacute;c em những kỹ năng cần thiết kh&aacute;c như tự ph&ograve;ng vệ cho bản th&acirc;n hay những c&aacute;ch tho&aacute;t hiểm, tho&aacute;t nạn khi gặp sự cố. Đồng thời, c&ograve;n hướng dẫn c&aacute;c em học tiếng Anh qua những tr&ograve; chơi đơn giản, dễ nhớ&rdquo; &ndash; Thanh Th&ugrave;y h&aacute;o hứng chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CLB Kỹ năng Lốc xo&aacute;y hiện nay đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những lực lượng n&ograve;ng cốt trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o của địa phương. Th&ugrave;y chia sẻ, tiếng l&agrave;nh đồn xa, c&oacute; những bậc phụ huynh tại địa phương tới c&acirc;u lạc bộ với mong muốn gửi gắm con c&aacute;i m&igrave;nh để em vừa học được c&aacute;c kỹ năng cần thiết vừa c&oacute; s&acirc;n chơi để sinh hoạt. C&oacute; những bạn trẻ hiếu động nhưng sau một thời gian sinh hoạt tại đ&acirc;y, được quen biết nhiều bạn b&egrave;, nghe lời khuy&ecirc;n nhủ từ c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch giờ đ&acirc;y họ đ&atilde; biết ch&iacute; th&uacute; l&agrave;m ăn để chăm lo cho cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;