Chúng tôi lại đến thăm các mẹ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LẠI VỀ VỚI MẸ VIỆT NAM ANH H&Ugrave;NG Ở HUYỆN CỦ CHI</strong></p> <p><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nếu như ng&agrave;y thương binh liệt sĩ l&agrave; ng&agrave;y m&agrave; ch&uacute;ng ta nhớ tới v&agrave; tưởng niệm những chiến sĩ đ&atilde; hy sinh th&acirc;n m&igrave;nh v&igrave; Tổ Quốc , v&igrave; đồng b&agrave;o th&acirc;n y&ecirc;u . Th&igrave; bạn c&oacute; bao giờ tự hỏi , nếu như Thương binh Liệt sĩ họ mất đi một phần cơ thể hay cả mạng sống m&igrave;nh v&igrave; đất nước , vậy những người đ&atilde; mang nặng ch&iacute;n th&aacute;ng để c&oacute; được họ , th&igrave; những b&agrave; mẹ đ&oacute; , họ đ&atilde; mất đi thứ g&igrave; ?</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">T&ocirc;i nghĩ c&oacute; lẽ l&agrave; họ mất đi ch&iacute;nh họ , mất đi sự y&ecirc;u thương họ d&agrave;nh cho con họ . Họ mất đi một phần cơ thể họ , họ m</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ất đi giọt m&aacute;u của họ vậy .<br /> V&acirc;ng đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những b&agrave; mẹ Việt nam anh h&ugrave;ng .<br /> Thấu hiểu được nỗi đau về tinh thần cũng như vật chất to lớn đ&oacute; . Ng&agrave;y 6/12 Đo&agrave;n Sở Y tế&nbsp;phối hợp với cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp đến&nbsp;thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho mẹ VNAH tại Củ Chi .<br /> Những m&oacute;n qu&agrave; về vật chất c&oacute; thể kh&ocirc;ng lớn , nhưng , ch&uacute;ng con mong rằng , những t&igrave;nh thuơbg ch&uacute;ng con d&agrave;nh cho mẹ sẽ xoa dịu phần n&agrave;o được nỗi đau trong l&ograve;ng mẹ .<br /> Mẹ Việt nam ơi , mẹ Việt nam ơi ....</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;