Cô sinh viên nhiệt tâm với trẻ thiểu năng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội thanh ni&ecirc;n TP.HCM được gần 4 năm, từ một t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đam m&ecirc; c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&ocirc; g&aacute;i Đặng Thị Hiền hiện l&agrave; trưởng điều h&agrave;nh nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ph&aacute;t triển kỹ năng cho những trẻ em dị tật, tự kỷ v&agrave; chậm ph&aacute;t triển.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp kỹ năng cho trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một g&oacute;c s&acirc;n trong Trung t&acirc;m bảo trợ trẻ t&agrave;n tật mồ c&ocirc;i Thị Ngh&egrave; cứ mỗi s&aacute;ng lại x&ocirc;n xao những tiếng h&ocirc; đếm nhịp, tiếng cười giỡn của c&aacute;c b&eacute; đang được nu&ocirc;i dạy ở đ&acirc;y. Đ&oacute; l&agrave; lớp dạy v&otilde; của &ldquo;chị Hiền&rdquo; &ndash; c&aacute;ch gọi th&acirc;n thuộc của c&aacute;c b&eacute; ở đ&acirc;y với Đặng Thị Hiền &ndash; nhằm tập cho c&aacute;c b&eacute; khả năng ghi nhớ, bằng c&aacute;chvận động th&acirc;n thể th&ocirc;ng qua những động t&aacute;c của một b&agrave;i quyền đơn giản. Đ&oacute; cũng l&agrave; phương ph&aacute;p m&agrave; nh&oacute;m của Hiền thực hiện với 3 lớp kỹ năng cho trẻ đặc biệt gồm: lớp dạy v&otilde;, lớp hướng nghiệp v&agrave; lớp tăng vận động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27345/DTH-Hướng-dẫn-tư-thế-tập-võ-cho-trẻ-tự-kỷ.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiền hướng dẫn tư thế tập v&otilde; cho trẻ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nếu chỉ nh&igrave;n bề ngo&agrave;i, mọi người sẽ lu&ocirc;n nghĩ c&aacute;c b&eacute; l&agrave; những đứa trẻ kh&ocirc;ng c&oacute; nhận thức, c&oacute; những cử chỉ v&agrave; h&agrave;nh động v&ocirc; thức. Chỉ khi tiếp x&uacute;c l&acirc;u ng&agrave;y, mới biết rằng mỗi b&eacute; vẫn c&oacute; tư duy v&agrave; khả năng của ri&ecirc;ng m&igrave;nh&hellip;&rdquo; &ndash; Hiền bắt đầu kể về những ng&agrave;y đầu l&agrave;m quen với c&ocirc;ng việc. Dạy trẻ em b&igrave;nh thường đ&atilde; kh&oacute;, dạy những trẻ bị tự kỷ, bị down lại c&agrave;ng &aacute;p lực v&agrave; kh&oacute; khăn hơn. Bạn t&acirc;m sự rằng khi mới bắt đầu l&agrave;m quen v&agrave; dạy cho c&aacute;c b&eacute; những thế v&otilde;, những n&eacute;t vẽ đầu ti&ecirc;n, nhiều lần Hiền v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội cảm thấy ức chế bản th&acirc;n v&igrave; c&oacute; nhiều b&eacute; hơn một th&aacute;ng vẫn kh&ocirc;ng thuộc được động t&aacute;c n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quyết t&acirc;m muốn thay đổi c&aacute;i nh&igrave;n của cộng đồng với trẻ em thiểu năng, Hiền d&agrave;nh nhiều thời gian tr&ograve; chuyện, chơi đ&ugrave;a để hiểu về thế giới của c&aacute;c b&eacute; hơn. Nhờ đ&oacute; m&agrave; bạn biết th&ecirc;m nhiều khả năng đặc biệt của mỗi b&eacute; . &ldquo;C&oacute; em h&aacute;t rất hay, em kh&aacute;c th&igrave; ghi nhớ tốt, c&ograve;n &nbsp;c&oacute; em lại hay qu&ecirc;n nhưng chỉ cần nhắc một lần th&igrave; nhớ lại ngay&rdquo; &ndash; Hiền kể về những em học tr&ograve; của m&igrave;nh. Mỗi lần c&aacute;c b&eacute; l&agrave;m đ&uacute;ng một động t&aacute;c, gấp được một tấm thiệp, hay c&aacute;c b&eacute; thụ động biết chơi đồ chơi, trẻ tự kỷ chịu ra s&acirc;n chơi với c&aacute;c em kh&aacute;c, Hiền lại cảm nhận được c&ocirc;ng sức v&agrave; tấm l&ograve;ng của m&igrave;nh đ&atilde; kh&ocirc;ng bị uổng ph&iacute;. Mỗi ng&agrave;y Hiền hướng dẫn c&aacute;c b&eacute; từng ch&uacute;t một để c&aacute;c em c&oacute; thể ghi nhớ dễ hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phải y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm mới c&oacute; thể l&agrave;m t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4 năm tham gia Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội cũng l&agrave; 4 năm Hiền cảm nhận được m&igrave;nh c&oacute; c&aacute;i duy&ecirc;n với những hoạt động v&igrave; cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo học ng&agrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, n&ecirc;n từ những ng&agrave;y l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm nhất Hiền đ&atilde; tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội với mục đ&iacute;ch ban đầu l&agrave; để t&iacute;ch lũy kinh nghiệm. Nhắc về lần đầu ti&ecirc;n tham gia hoạt động, c&ocirc; sinh vi&ecirc;n n&agrave;y vừa cười t&iacute;t mắt vừa kể, rằng lần đầu đ&oacute; Hiền chưa quen đường th&agrave;nh phố n&ecirc;n bị lạc khi đi t&igrave;m nơi tổ chức hoạt động, may thay được một ch&uacute; tốt bụng dẫn đi đến tận nơi. Cũng thời gian đầu ấy, mỗi khi tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, Hiền đ&atilde; chịu đạp xe từ Thủ Đức v&agrave;o trung t&acirc;m th&agrave;nh phố thường xuy&ecirc;n để &hellip; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện. Hiền chỉ cười bảo chuyện đ&oacute; rất b&igrave;nh thường, nhưng &iacute;t c&oacute; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n n&agrave;o c&oacute; đủ sức chịu đựng để l&agrave;m được như Hiền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dấn th&acirc;n cho hoạt động x&atilde; hội ngần ấy năm, từ một t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n t&iacute;ch cực trở th&agrave;nh người điều h&agrave;nh một nh&oacute;m hoạt động, Hiền cho rằng c&oacute; lẽ do nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của m&igrave;nh n&ecirc;n kh&ocirc;ng cảm thấy &aacute;p lực với vai tr&ograve; hiện tại. &ldquo;N&ecirc;n l&agrave;m &ndash; C&oacute; thể l&agrave;m &ndash; Sẽ l&agrave;m&rdquo; l&agrave; 3 bước m&agrave; c&ocirc; bạn n&agrave;y suy x&eacute;t trước khi đồng &yacute; nhận một nhiệm vụ t&igrave;nh nguyện. Phải biết m&igrave;nh cần bắt đầu từ đ&acirc;u, đối tượng l&agrave; ai, sẽ l&agrave;m g&igrave;, đặc biệt l&agrave; c&oacute; thực sự y&ecirc;u th&iacute;ch hay kh&ocirc;ng mới l&agrave;m để cảm thấy việc ấy kh&ocirc;ng nh&agrave;m ch&aacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Hiền, tinh thần &ldquo;t&igrave;nh nguyện&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; ở người trẻ. &ldquo;Ai cũng đều c&oacute; tinh thần t&igrave;nh nguyện, đều c&oacute; mong muốn được gi&uacute;p đỡ những người kh&oacute; khăn, chỉ kh&aacute;c l&agrave; họ thể hiện ra như thế n&agrave;o&hellip;&rdquo; &ndash; Hiền chia sẻ. Hiện nay c&ograve;n nhiều người hiểu đơn giản &ldquo;t&igrave;nh nguyện&rdquo; l&agrave; đi gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c, do đ&oacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh thường c&oacute; rất đ&ocirc;ng c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, nhưng họ lại kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh phải l&agrave;m g&igrave; v&igrave; khối lượng c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng nhiều, n&ecirc;n sẽ dễ khiến họ cảm thấy kh&ocirc;ng thiết tha g&igrave; với những c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện. Nhưng, nếu c&oacute; thể l&agrave;m cho họ hiểu rằng c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội sẽ gi&uacute;p họ gắn kết nhiều hơn với cộng đồng v&agrave; mang lại sự thay đổi lớn đối với bản th&acirc;n, chắc chắn họ sẽ th&ecirc;m y&ecirc;u c&ocirc;ng việc ấy v&agrave; l&agrave;m n&oacute; bằng c&aacute;i t&acirc;m, từ đ&oacute; lại sẽ tiếp tục c&oacute; th&ecirc;m nhiều những tấm gương thầm lặng cho x&atilde; hội &ndash; Hiền n&oacute;i l&ecirc;n quan điểm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;