Cô sinh viên nhiệt tâm với trẻ thiểu năng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội thanh ni&ecirc;n TP.HCM được gần 4 năm, từ một t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đam m&ecirc; c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&ocirc; g&aacute;i Đặng Thị Hiền hiện l&agrave; trưởng điều h&agrave;nh nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ph&aacute;t triển kỹ năng cho những trẻ em dị tật, tự kỷ v&agrave; chậm ph&aacute;t triển.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp kỹ năng cho trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một g&oacute;c s&acirc;n trong Trung t&acirc;m bảo trợ trẻ t&agrave;n tật mồ c&ocirc;i Thị Ngh&egrave; cứ mỗi s&aacute;ng lại x&ocirc;n xao những tiếng h&ocirc; đếm nhịp, tiếng cười giỡn của c&aacute;c b&eacute; đang được nu&ocirc;i dạy ở đ&acirc;y. Đ&oacute; l&agrave; lớp dạy v&otilde; của &ldquo;chị Hiền&rdquo; &ndash; c&aacute;ch gọi th&acirc;n thuộc của c&aacute;c b&eacute; ở đ&acirc;y với Đặng Thị Hiền &ndash; nhằm tập cho c&aacute;c b&eacute; khả năng ghi nhớ, bằng c&aacute;chvận động th&acirc;n thể th&ocirc;ng qua những động t&aacute;c của một b&agrave;i quyền đơn giản. Đ&oacute; cũng l&agrave; phương ph&aacute;p m&agrave; nh&oacute;m của Hiền thực hiện với 3 lớp kỹ năng cho trẻ đặc biệt gồm: lớp dạy v&otilde;, lớp hướng nghiệp v&agrave; lớp tăng vận động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27345/DTH-Hướng-dẫn-tư-thế-tập-võ-cho-trẻ-tự-kỷ.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiền hướng dẫn tư thế tập v&otilde; cho trẻ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nếu chỉ nh&igrave;n bề ngo&agrave;i, mọi người sẽ lu&ocirc;n nghĩ c&aacute;c b&eacute; l&agrave; những đứa trẻ kh&ocirc;ng c&oacute; nhận thức, c&oacute; những cử chỉ v&agrave; h&agrave;nh động v&ocirc; thức. Chỉ khi tiếp x&uacute;c l&acirc;u ng&agrave;y, mới biết rằng mỗi b&eacute; vẫn c&oacute; tư duy v&agrave; khả năng của ri&ecirc;ng m&igrave;nh&hellip;&rdquo; &ndash; Hiền bắt đầu kể về những ng&agrave;y đầu l&agrave;m quen với c&ocirc;ng việc. Dạy trẻ em b&igrave;nh thường đ&atilde; kh&oacute;, dạy những trẻ bị tự kỷ, bị down lại c&agrave;ng &aacute;p lực v&agrave; kh&oacute; khăn hơn. Bạn t&acirc;m sự rằng khi mới bắt đầu l&agrave;m quen v&agrave; dạy cho c&aacute;c b&eacute; những thế v&otilde;, những n&eacute;t vẽ đầu ti&ecirc;n, nhiều lần Hiền v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội cảm thấy ức chế bản th&acirc;n v&igrave; c&oacute; nhiều b&eacute; hơn một th&aacute;ng vẫn kh&ocirc;ng thuộc được động t&aacute;c n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quyết t&acirc;m muốn thay đổi c&aacute;i nh&igrave;n của cộng đồng với trẻ em thiểu năng, Hiền d&agrave;nh nhiều thời gian tr&ograve; chuyện, chơi đ&ugrave;a để hiểu về thế giới của c&aacute;c b&eacute; hơn. Nhờ đ&oacute; m&agrave; bạn biết th&ecirc;m nhiều khả năng đặc biệt của mỗi b&eacute; . &ldquo;C&oacute; em h&aacute;t rất hay, em kh&aacute;c th&igrave; ghi nhớ tốt, c&ograve;n &nbsp;c&oacute; em lại hay qu&ecirc;n nhưng chỉ cần nhắc một lần th&igrave; nhớ lại ngay&rdquo; &ndash; Hiền kể về những em học tr&ograve; của m&igrave;nh. Mỗi lần c&aacute;c b&eacute; l&agrave;m đ&uacute;ng một động t&aacute;c, gấp được một tấm thiệp, hay c&aacute;c b&eacute; thụ động biết chơi đồ chơi, trẻ tự kỷ chịu ra s&acirc;n chơi với c&aacute;c em kh&aacute;c, Hiền lại cảm nhận được c&ocirc;ng sức v&agrave; tấm l&ograve;ng của m&igrave;nh đ&atilde; kh&ocirc;ng bị uổng ph&iacute;. Mỗi ng&agrave;y Hiền hướng dẫn c&aacute;c b&eacute; từng ch&uacute;t một để c&aacute;c em c&oacute; thể ghi nhớ dễ hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phải y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm mới c&oacute; thể l&agrave;m t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4 năm tham gia Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội cũng l&agrave; 4 năm Hiền cảm nhận được m&igrave;nh c&oacute; c&aacute;i duy&ecirc;n với những hoạt động v&igrave; cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo học ng&agrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, n&ecirc;n từ những ng&agrave;y l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm nhất Hiền đ&atilde; tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội với mục đ&iacute;ch ban đầu l&agrave; để t&iacute;ch lũy kinh nghiệm. Nhắc về lần đầu ti&ecirc;n tham gia hoạt động, c&ocirc; sinh vi&ecirc;n n&agrave;y vừa cười t&iacute;t mắt vừa kể, rằng lần đầu đ&oacute; Hiền chưa quen đường th&agrave;nh phố n&ecirc;n bị lạc khi đi t&igrave;m nơi tổ chức hoạt động, may thay được một ch&uacute; tốt bụng dẫn đi đến tận nơi. Cũng thời gian đầu ấy, mỗi khi tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, Hiền đ&atilde; chịu đạp xe từ Thủ Đức v&agrave;o trung t&acirc;m th&agrave;nh phố thường xuy&ecirc;n để &hellip; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện. Hiền chỉ cười bảo chuyện đ&oacute; rất b&igrave;nh thường, nhưng &iacute;t c&oacute; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n n&agrave;o c&oacute; đủ sức chịu đựng để l&agrave;m được như Hiền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dấn th&acirc;n cho hoạt động x&atilde; hội ngần ấy năm, từ một t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n t&iacute;ch cực trở th&agrave;nh người điều h&agrave;nh một nh&oacute;m hoạt động, Hiền cho rằng c&oacute; lẽ do nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của m&igrave;nh n&ecirc;n kh&ocirc;ng cảm thấy &aacute;p lực với vai tr&ograve; hiện tại. &ldquo;N&ecirc;n l&agrave;m &ndash; C&oacute; thể l&agrave;m &ndash; Sẽ l&agrave;m&rdquo; l&agrave; 3 bước m&agrave; c&ocirc; bạn n&agrave;y suy x&eacute;t trước khi đồng &yacute; nhận một nhiệm vụ t&igrave;nh nguyện. Phải biết m&igrave;nh cần bắt đầu từ đ&acirc;u, đối tượng l&agrave; ai, sẽ l&agrave;m g&igrave;, đặc biệt l&agrave; c&oacute; thực sự y&ecirc;u th&iacute;ch hay kh&ocirc;ng mới l&agrave;m để cảm thấy việc ấy kh&ocirc;ng nh&agrave;m ch&aacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Hiền, tinh thần &ldquo;t&igrave;nh nguyện&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; ở người trẻ. &ldquo;Ai cũng đều c&oacute; tinh thần t&igrave;nh nguyện, đều c&oacute; mong muốn được gi&uacute;p đỡ những người kh&oacute; khăn, chỉ kh&aacute;c l&agrave; họ thể hiện ra như thế n&agrave;o&hellip;&rdquo; &ndash; Hiền chia sẻ. Hiện nay c&ograve;n nhiều người hiểu đơn giản &ldquo;t&igrave;nh nguyện&rdquo; l&agrave; đi gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c, do đ&oacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh thường c&oacute; rất đ&ocirc;ng c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, nhưng họ lại kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh phải l&agrave;m g&igrave; v&igrave; khối lượng c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng nhiều, n&ecirc;n sẽ dễ khiến họ cảm thấy kh&ocirc;ng thiết tha g&igrave; với những c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện. Nhưng, nếu c&oacute; thể l&agrave;m cho họ hiểu rằng c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội sẽ gi&uacute;p họ gắn kết nhiều hơn với cộng đồng v&agrave; mang lại sự thay đổi lớn đối với bản th&acirc;n, chắc chắn họ sẽ th&ecirc;m y&ecirc;u c&ocirc;ng việc ấy v&agrave; l&agrave;m n&oacute; bằng c&aacute;i t&acirc;m, từ đ&oacute; lại sẽ tiếp tục c&oacute; th&ecirc;m nhiều những tấm gương thầm lặng cho x&atilde; hội &ndash; Hiền n&oacute;i l&ecirc;n quan điểm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;