Không muốn trẻ lớn lên thiếu vắng tình thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m huyết của chị L&ecirc; Bảo (sinh năm 1987, Cần Thơ) khi s&aacute;ng lập CLB Mỹ thuật Ếch Con. Với chị, những đứa trẻ kh&ocirc;ng may mắc c&aacute;c hội chứng tự kỉ hay tăng động cũng c&oacute; tư duy rất phong ph&uacute; v&agrave; người lớn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để trẻ chỉ ăn, ngủ hay giận giữ v&igrave; những h&agrave;nh động sai lệch. </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CLB được th&agrave;nh lập từ những ng&agrave;y th&aacute;ng 6 năm 2014 tại một triển l&atilde;m tranh. Ng&agrave;y đ&oacute;, L&ecirc; Bảo đang l&agrave; một sinh vi&ecirc;n. Ước mơ gi&uacute;p đỡ c&aacute;c trẻ em kh&ocirc;ng may mắc c&aacute;c hội chứng chậm ph&aacute;t triển ra đời, v&igrave; thế, c&ocirc; đ&atilde; d&agrave;nh hết tiền trợ cấp của gia đ&igrave;nh đi mua giấy, m&agrave;u vẽ, khung tranh cho c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27348/1 (1).JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>D&ugrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn nhưng&nbsp;L&ecirc; Bảo vẫn ki&ecirc;n tr&igrave; vượt qua.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi kh&ocirc;ng nhận được bất k&igrave; sự ủng hộ n&agrave;o từ ph&iacute;a bạn b&egrave;, c&ocirc; sinh vi&ecirc;n trẻ tuổi vẫn một m&igrave;nh đi xin c&aacute;c đơn vị hỗ trợ địa điểm để triển l&atilde;m. Chỉ với niềm tin trong tay, c&oacute; l&uacute;c c&ocirc; do định bỏ cuộc nhưng khi thuyết phục đường Đo&agrave;n phường Bến Th&agrave;nh (quận 1, TP.HCM), c&ocirc; lại tiếp tục ước mơ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ sau th&agrave;nh c&ocirc;ng của triển l&atilde;m tranh, lớp học của L&ecirc; Bảo dần dần được ph&aacute;t triển. Một, hai v&agrave; b&acirc;y giờ đ&atilde; l&ecirc;n đến gần 30 em nhỏ. 10 trong số đ&oacute; được dạy miễn ph&iacute;. Tuy kh&ocirc;ng c&oacute; một khung giờ nhất định để học tập, c&oacute; l&uacute;c lớp vắng chỉ c&oacute; 5-7 học sinh nhưng c&ocirc; gi&aacute;o Bảo vẫn dạy c&aacute;c em tư duy qua tranh vẽ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Thay v&igrave; chỉ n&oacute;i về nguy hiểm, t&ocirc;i dạy c&aacute;c em vẽ về vực thẳm v&agrave; sau đ&oacute; chỉ ra rằng nếu khi bước v&agrave;o đ&oacute; ch&uacute;ng ta sẽ gặp nguy hiểm. Qua m&agrave;u sắc v&agrave; h&igrave;nh ảnh, t&ocirc;i tin c&aacute;c em hiểu v&agrave; nhận thức được&rdquo;. &Yacute; tưởng đ&oacute; nu&ocirc;i dưỡng CLB suốt 2 năm qua. Những mảng tường trắng được phủ m&agrave;u một c&aacute;ch tinh tế, những họa tiết được c&aacute;c em vẽ ra đều mang những dấu ấn ri&ecirc;ng. Hiện nay, b&ecirc;n cạnh tranh vẽ, c&ocirc; gi&aacute;o L&ecirc; Bảo c&ograve;n dạy c&aacute;c em ph&aacute;c thảo c&aacute;c thiết kế thời trang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gặp kh&aacute; nhiều kh&oacute; khăn khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, ba mẹ biết được đ&atilde; cắt viện trợ để L&ecirc; Bảo tự thấy nản m&agrave; bỏ cuộc, Bảo đ&atilde; tự t&igrave;m ra hướng đi cho lớp học. C&ocirc; nhận th&ecirc;m c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh để c&aacute;c em c&oacute; cơ hội được thực h&agrave;nh, đồng thời nhận được kinh ph&iacute; duy tr&igrave; lớp học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Phụ huynh cũng ủng hộ kh&aacute; nhiều. V&igrave; kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c em học m&agrave; c&ograve;n được thực h&agrave;nh. V&agrave; khi nh&igrave;n những bức tranh của c&aacute;c em được t&ocirc; điểm l&ecirc;n tường nh&agrave; của người kh&aacute;c, chủ nh&agrave; vui, phụ huynh cũng vui l&acirc;y khi biết rằng con m&igrave;nh thực sự c&oacute; &yacute; nghĩa với cuộc sống&rdquo;. Niềm tin về một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute;, con c&aacute;i hết bệnh cũng nhen nh&oacute;m l&ecirc;n trong họ đ&atilde; l&agrave;m ấm l&ograve;ng c&ocirc; gi&aacute;o trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;