Không muốn trẻ lớn lên thiếu vắng tình thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m huyết của chị L&ecirc; Bảo (sinh năm 1987, Cần Thơ) khi s&aacute;ng lập CLB Mỹ thuật Ếch Con. Với chị, những đứa trẻ kh&ocirc;ng may mắc c&aacute;c hội chứng tự kỉ hay tăng động cũng c&oacute; tư duy rất phong ph&uacute; v&agrave; người lớn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để trẻ chỉ ăn, ngủ hay giận giữ v&igrave; những h&agrave;nh động sai lệch. </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CLB được th&agrave;nh lập từ những ng&agrave;y th&aacute;ng 6 năm 2014 tại một triển l&atilde;m tranh. Ng&agrave;y đ&oacute;, L&ecirc; Bảo đang l&agrave; một sinh vi&ecirc;n. Ước mơ gi&uacute;p đỡ c&aacute;c trẻ em kh&ocirc;ng may mắc c&aacute;c hội chứng chậm ph&aacute;t triển ra đời, v&igrave; thế, c&ocirc; đ&atilde; d&agrave;nh hết tiền trợ cấp của gia đ&igrave;nh đi mua giấy, m&agrave;u vẽ, khung tranh cho c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27348/1 (1).JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>D&ugrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn nhưng&nbsp;L&ecirc; Bảo vẫn ki&ecirc;n tr&igrave; vượt qua.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi kh&ocirc;ng nhận được bất k&igrave; sự ủng hộ n&agrave;o từ ph&iacute;a bạn b&egrave;, c&ocirc; sinh vi&ecirc;n trẻ tuổi vẫn một m&igrave;nh đi xin c&aacute;c đơn vị hỗ trợ địa điểm để triển l&atilde;m. Chỉ với niềm tin trong tay, c&oacute; l&uacute;c c&ocirc; do định bỏ cuộc nhưng khi thuyết phục đường Đo&agrave;n phường Bến Th&agrave;nh (quận 1, TP.HCM), c&ocirc; lại tiếp tục ước mơ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ sau th&agrave;nh c&ocirc;ng của triển l&atilde;m tranh, lớp học của L&ecirc; Bảo dần dần được ph&aacute;t triển. Một, hai v&agrave; b&acirc;y giờ đ&atilde; l&ecirc;n đến gần 30 em nhỏ. 10 trong số đ&oacute; được dạy miễn ph&iacute;. Tuy kh&ocirc;ng c&oacute; một khung giờ nhất định để học tập, c&oacute; l&uacute;c lớp vắng chỉ c&oacute; 5-7 học sinh nhưng c&ocirc; gi&aacute;o Bảo vẫn dạy c&aacute;c em tư duy qua tranh vẽ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Thay v&igrave; chỉ n&oacute;i về nguy hiểm, t&ocirc;i dạy c&aacute;c em vẽ về vực thẳm v&agrave; sau đ&oacute; chỉ ra rằng nếu khi bước v&agrave;o đ&oacute; ch&uacute;ng ta sẽ gặp nguy hiểm. Qua m&agrave;u sắc v&agrave; h&igrave;nh ảnh, t&ocirc;i tin c&aacute;c em hiểu v&agrave; nhận thức được&rdquo;. &Yacute; tưởng đ&oacute; nu&ocirc;i dưỡng CLB suốt 2 năm qua. Những mảng tường trắng được phủ m&agrave;u một c&aacute;ch tinh tế, những họa tiết được c&aacute;c em vẽ ra đều mang những dấu ấn ri&ecirc;ng. Hiện nay, b&ecirc;n cạnh tranh vẽ, c&ocirc; gi&aacute;o L&ecirc; Bảo c&ograve;n dạy c&aacute;c em ph&aacute;c thảo c&aacute;c thiết kế thời trang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gặp kh&aacute; nhiều kh&oacute; khăn khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, ba mẹ biết được đ&atilde; cắt viện trợ để L&ecirc; Bảo tự thấy nản m&agrave; bỏ cuộc, Bảo đ&atilde; tự t&igrave;m ra hướng đi cho lớp học. C&ocirc; nhận th&ecirc;m c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh để c&aacute;c em c&oacute; cơ hội được thực h&agrave;nh, đồng thời nhận được kinh ph&iacute; duy tr&igrave; lớp học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Phụ huynh cũng ủng hộ kh&aacute; nhiều. V&igrave; kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c em học m&agrave; c&ograve;n được thực h&agrave;nh. V&agrave; khi nh&igrave;n những bức tranh của c&aacute;c em được t&ocirc; điểm l&ecirc;n tường nh&agrave; của người kh&aacute;c, chủ nh&agrave; vui, phụ huynh cũng vui l&acirc;y khi biết rằng con m&igrave;nh thực sự c&oacute; &yacute; nghĩa với cuộc sống&rdquo;. Niềm tin về một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute;, con c&aacute;i hết bệnh cũng nhen nh&oacute;m l&ecirc;n trong họ đ&atilde; l&agrave;m ấm l&ograve;ng c&ocirc; gi&aacute;o trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;