Cuộc sống bình yên của người dân là quan trọng nhất

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m niệm của L&ecirc; Thanh Vủ, trinh s&aacute;t của Đội CSHS Đặc nhiệm, Ph&ograve;ng PC45 CATP.HCM. Từ nhỏ, L&ecirc; Thanh Vủ đ&atilde; say m&ecirc; h&igrave;nh tượng cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh, những người đi bảo vệ cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n của người d&acirc;n. V&agrave; rồi như một c&aacute;i duy&ecirc;n, Thanh Vủ đ&atilde; được sống với c&aacute;i nghề m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tận t&acirc;m với nghề</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2010, sau khi tốt nghiệp trường Trung học Cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n II, L&ecirc; Thanh Vủ được ph&acirc;n c&ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đội Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự Đặc nhiệm thuộc Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Điều tra về Trật tự x&atilde; hội &ndash; C&ocirc;ng an TP.HCM, tiền th&acirc;n l&agrave; Đội SBC (Săn bắt cướp) với chức năng nhiệm vụ l&agrave; ph&ograve;ng ngừa v&agrave; đấu tranh chống cướp, cướp giật tr&ecirc;n đường phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27395/Hinh anh 4.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh L&ecirc; Thanh Vủ (giữa) thảo luận c&ugrave;ng đồng đội.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; một trinh s&aacute;t, anh đ&atilde; c&ugrave;ng đồng đội tham gia triệt ph&aacute;, truy bắt nhiều băng nh&oacute;m tội phạm nguy hiểm. Bản th&acirc;n đ&atilde; v&agrave;i chục lần t&eacute; ng&atilde; do chấn thương khi truy bắt đối tượng cướp giật ở tốc độ cao (từ 100 đến 100km/h), 2 lần chấn thương nặng phải cấp cứu, 15 lần trực tiếp điều khiển xe t&ocirc;ng thẳng v&agrave;o đối tượng tẩu tho&aacute;t,&nbsp; trực tiếp đối mặt bắt giữ hơn 100 đối tượng cướp giật nghiện ma t&uacute;y đ&atilde; bị nhiễm HIV. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh với tội phạm, đ&atilde; 3 lần phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV v&igrave; bị chấn thương khi khống chế đối tượng g&acirc;y &aacute;n c&oacute; bị nhiễm HIV.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về c&ocirc;ng việc mang t&iacute;nh chất đặc th&ugrave; của m&igrave;nh, Thanh Vủ kh&ocirc;ng hề nghĩ ngợi cao xa. Anh cho biết, người c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, người cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự hay một trinh s&aacute;t như anh đ&atilde; chọn nghề th&igrave; phải hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng việc. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc m&agrave; bản th&acirc;n anh chọn, kh&ocirc;ng c&oacute; sự hi sinh m&agrave; chỉ c&oacute; sự y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tận t&acirc;m, tr&ecirc;n nữa l&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm mỗi khi nhận nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng như nhiều đồng đội kh&aacute;c, Thanh Vủ cho rằng cuộc sống người d&acirc;n phải được đảm bảo th&igrave; bản th&acirc;n anh mới c&oacute; thể ngủ ngon giấc. Bởi trong số người d&acirc;n ấy c&oacute; gia đ&igrave;nh người th&acirc;n của anh, bạn b&egrave; của anh v&agrave; ngay cả ch&iacute;nh bản th&acirc;n anh. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do m&agrave; sau khi trải qua biết bao tai nạn trong nghề nghiệp, Thanh Vủ vẫn bền l&ograve;ng vững ch&iacute;. &ldquo;M&igrave;nh sẽ nghỉ việc khi n&agrave;o kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được nữa hoặc khi n&agrave;o x&atilde; hội kh&ocirc;ng cần nữa. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c cuộc sống thật sự hạnh ph&uacute;c, x&atilde; hội kh&ocirc;ng c&ograve;n người phạm tội&rdquo; &ndash; Thanh Vủ chắc như đinh đ&oacute;ng cột.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Vủ chia sẻ: &ldquo;Trong những lần tập trung ph&aacute; &aacute;n, khi rượt đuổi theo tội phạm hoặc những l&uacute;c đối diện trực tiếp với tội phạm th&igrave; niềm đam m&ecirc; d&agrave;nh cho nghề cộng với sự bất b&igrave;nh về những h&agrave;nh động sai tr&aacute;i m&agrave; tội phạm đ&atilde; g&acirc;y ra đ&atilde; khiến t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n lo sợ về những nguy hiểm đang r&igrave;nh rập quanh m&igrave;nh nữa&rdquo;. Từ đ&oacute; ch&agrave;ng thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n cố gắng l&agrave;m sao để bắt được tội phạm một c&aacute;ch nhanh nhất, để c&oacute; thể trả lại được m&oacute;n đồ bị cướp cho nạn nh&acirc;n, hoặc khi bắt được tội phạm th&igrave; m&igrave;nh chỉ nghĩ l&agrave; sẽ bớt đi được phần n&agrave;o những mối nguy hại cho x&atilde; hội, bởi cứ c&agrave;ng k&eacute;o d&agrave;i thời gian th&igrave; sẽ tạo th&ecirc;m nhiều cơ hội cho đối tượng trốn tho&aacute;t hoặc c&oacute; thể g&acirc;y ra th&ecirc;m nhiều tội &aacute;c nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Mặc d&ugrave; biết c&ocirc;ng việc n&agrave;y thực sự nguy hiểm, nhưng trong những l&uacute;c ấy t&ocirc;i chẳng c&ograve;n t&acirc;m tr&iacute; đ&acirc;u để lo lắng cho bản th&acirc;n m&igrave;nh&rdquo; &ndash; Thanh Vủ nghẹn ng&agrave;o khi đ&atilde; c&oacute; nhiều đồng đội của anh c&ograve;n gặp phải hiểm nguy v&agrave; bị thương nhiều hơn bản th&acirc;n anh, thậm ch&iacute; c&oacute; người đ&atilde; phải hy sinh t&iacute;nh mạng, nhưng họ vẫn lu&ocirc;n y&ecirc;u nghề v&agrave; cố gắng nỗ lực để phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n, cho Tổ quốc, noi gương c&aacute;c anh em đồng ch&iacute;, kh&ocirc;ng thể v&igrave; một ch&uacute;t hiểm nguy m&agrave; bản th&acirc;n ch&agrave;ng trai trẻ c&oacute; thể ch&ugrave;n bước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều trăn trở c&ugrave;ng đồng đội về cuộc sống</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong c&ocirc;ng việc của Thanh Vủ, c&oacute; lẽ điều khiến anh tự h&agrave;o nhất l&agrave; tinh thần đồng đội lu&ocirc;n được đề cao. Trong từng giải thưởng được nhận, từng danh hiệu xướng t&ecirc;n, bao giờ Thanh Vủ cũng hướng về đồng đội để sẻ chia một c&aacute;ch đầy thương y&ecirc;u, đầy tr&acirc;n trọng bởi ch&iacute;nh họ đ&atilde; tiếp th&ecirc;m động lực cho anh, thậm ch&iacute; đ&atilde; trực tiếp c&ugrave;ng anh bảo vệ cuộc sống y&ecirc;n b&igrave;nh cho người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi n&oacute;i về những th&agrave;nh t&iacute;ch của m&igrave;nh, Thanh Vủ l&uacute;c n&agrave;o cũng khi&ecirc;m tốn: &ldquo;Đa phần l&agrave; th&agrave;nh quả, c&ocirc;ng sức của cả tập thể, từ sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy ph&ograve;ng, Ban Chỉ huy đội rồi sự gi&uacute;p sức của mấy anh em. Nhiều khi phải thức trắng đ&ecirc;m, anh em cũng &ocirc;m nhau m&agrave; l&agrave;m cho xong nhiệm vụ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vốn l&agrave; người nhạy cảm với cuộc sống, lại chọn c&aacute;i nghề phải chứng kiến rất nhiều điều phi l&yacute; trong cuộc sống cũng như bi kịch của con người, Thanh Vủ kh&ocirc;ng khỏi &aacute;p lực. Những l&uacute;c như thế, đồng đội đ&atilde; gi&uacute;p anh vượt qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Vủ c&ograve;n nhớ rất r&otilde; từng đối tượng phạm tội m&agrave; anh v&agrave; đồng đội đ&atilde; bắt giữ, c&oacute; những người tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, c&oacute; những người đang độ thanh xu&acirc;n phơi phới, c&oacute; những người đ&atilde; &ldquo;gặp lại&rdquo; anh kh&ocirc;ng chỉ một lần. &ldquo;Họ sai, họ lầm lỡ th&igrave; m&igrave;nh phải bắt v&agrave; họ phải trả gi&aacute; nhưng l&agrave;m người mấy ai muốn như thế. Thật ra bản th&acirc;n họ cũng rất đ&aacute;ng thương&rdquo;. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, sau khi bắt về cơ quan, Thanh Vủ lu&ocirc;n d&ugrave;ng t&igrave;nh người v&agrave; đạo l&yacute; để thức tỉnh họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Vủ cho biết th&ecirc;m, c&oacute; những trường hợp khi bắt được th&igrave; bản th&acirc;n họ đ&atilde; biết họ sẽ phải chịu tử h&igrave;nh nhưng một ch&uacute;t ăn năn cuối đời đ&ocirc;i khi cũng đ&atilde; l&agrave; tốt đẹp. Đối với những người sau khi đ&atilde; trả gi&aacute; cho những h&agrave;nh động sai lầm của m&igrave;nh, Thanh Vủ v&agrave; động đội c&ograve;n t&igrave;m c&aacute;ch gi&uacute;p c&aacute;c bạn h&ograve;a nhập lại cuộc sống bởi kh&ocirc;ng một người trinh s&aacute;t n&agrave;o mong muốn lần sau gặp lại, họ vẫn l&agrave; một tội phạm. Nhờ đ&oacute; m&agrave; nhiều số phận đ&atilde; thay đổi cuộc đời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lại nhớ những lần nhập vai để điều tra tội phạm, Thanh Vủ mới thấu hết nỗi khổ của người d&acirc;n lao động. &ldquo;Hồi m&igrave;nh nhập vai để triệt ph&aacute; c&aacute;c nh&oacute;m đối tượng sử dụng xe kh&aacute;ch trấn lột người d&acirc;n ở Bến xe Miền T&acirc;y, qua B&igrave;nh T&acirc;n, B&igrave;nh Ch&aacute;nh rồi c&aacute;c tỉnh Long An, Tiền Giang&hellip; m&igrave;nh mới hiểu hết c&aacute;i khổ của người d&acirc;n m&igrave;nh&rdquo; - Thanh Vủ x&oacute;t xa khi nhận ra một nghịch l&yacute; rằng b&agrave; con m&igrave;nh khổ chồng th&ecirc;m khổ, cuộc sống lao động vất vả kiếm miếng ăn, d&agrave;nh dụm chẳng mấy đồng về qu&ecirc; ăn Tết rồi lại trở th&agrave;nh đối tượng kiếm ch&aacute;t của c&aacute;c nh&oacute;m tội phạm. Ngay ch&iacute;nh những kẻ phạm tội cũng c&oacute; người rất khổ. &ldquo;Thế chẳng phải ch&uacute;ng ta đang l&agrave;m khổ nhau hay sao, những người bế tắc đi l&agrave;m khổ những người bế tắc. Thiệt th&ograve;i nhất bao giờ cũng l&agrave; người d&acirc;n lao động&rdquo; &ndash; Thanh Vủ lại c&agrave;ng quyết t&acirc;m hơn v&agrave;o tin v&agrave;o c&ocirc;ng việc của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đến gần người d&acirc;n bằng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Vủ cũng hằng trăn trở đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để người c&ocirc;ng an, người cảnh s&aacute;t đến gần người d&acirc;n hơn v&agrave; tại sao nhiều người d&acirc;n lại quay lưng lại với ch&iacute;nh những người đang bảo vệ cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n cho họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế rồi đồng đội đ&atilde; gi&uacute;p anh vượt qua những suy nghĩ đ&oacute;. Thanh Vủ đến gần người d&acirc;n th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n. Ở đ&oacute;, anh trực tiếp gặp gỡ, tiếp x&uacute;c người d&acirc;n, được nghe c&acirc;u chuyện của họ v&agrave; nghe họ n&oacute;i về người c&ocirc;ng an, người cảnh s&aacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; rồi anh &yacute; thức được rằng người d&acirc;n ng&agrave;y nay rất nhạy cảm m&agrave; c&agrave;ng nhạy cảm th&igrave; c&agrave;ng dễ bị tổn thương v&agrave; c&ocirc;ng việc của c&aacute;c anh l&agrave; c&ocirc;ng việc thầm lặng. Ch&iacute;nh v&igrave; thầm lặng n&ecirc;n người d&acirc;n kh&ocirc;ng thể hiểu tường tận. Nhưng một khi đ&atilde; hiểu th&igrave; khoảng c&aacute;ch ấy sẽ bị x&oacute;a bỏ ho&agrave;n to&agrave;n. Thanh Vủ x&uacute;c động nhớ lại những l&uacute;c trả lại t&agrave;i sản bị cướp cho người d&acirc;n, &aacute;nh mắt sung sướng của họ, những c&aacute;i &ocirc;m của họ hay trong một lần đi tuần tra, một c&ocirc; trung ni&ecirc;n mang ra cho anh v&agrave; đồng đội 2 chai nước suối với một ch&uacute;t &acirc;n cần an ủi: &ldquo;Hai đứa uống đi, c&ocirc; biết hai con l&agrave; ai rồi, tội nghiệp, giờ n&agrave;y lại c&ograve;n ở đ&acirc;y, mai mốt c&oacute; đi qua đ&acirc;y th&igrave; n&oacute;i c&ocirc;, c&ocirc; gửi v&agrave;i chai nước uống nghe chưa!&rdquo; &ndash; một ch&uacute;t quan t&acirc;m nhỏ th&ocirc;i cũng l&agrave;m cho chiến sĩ trinh s&aacute;t đặc nhiệm thấy ấm l&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m c&ocirc;ng việc tiếp x&uacute;c nhiều với ti&ecirc;u cực nhưng Thanh Vủ v&agrave; đồng đội kh&ocirc;ng bi quan trước cuộc sống. Như Thanh Vủ chia sẻ, đ&ocirc;i khi phải đi đến tận c&ugrave;ng ti&ecirc;u cực mới nh&igrave;n thấy những tia hi vọng nhen nh&oacute;m. Thanh Vủ kh&ocirc;ng phủ nhận tội phạm đang ng&agrave;y một trẻ h&oacute;a, c&agrave;ng trẻ c&aacute;c bạn lại c&agrave;ng tinh vi hơn. Nhưng Thanh Vủ cũng cho rằng thời buổi n&agrave;o cũng vậy v&agrave; tuổi trẻ vẫn lu&ocirc;n s&ocirc;i nổi theo c&aacute;ch ri&ecirc;ng của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bạn trẻ qua c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Thanh Vủ đ&ocirc;i khi c&ograve;n phải ngưỡng mộ sự s&aacute;ng tạo v&agrave; nhiệt huyết của c&aacute;c bạn. C&ograve;n tiếp x&uacute;c với những bạn trẻ lầm lỡ, Thanh Vủ mới thật sự hiểu trong l&ograve;ng c&aacute;c bạn đang m&acirc;u thuẫn v&agrave; đầy sợ h&atilde;i như thế n&agrave;o. Cuộc sống hiện đại, giới trẻ lại c&agrave;ng phức tạp v&agrave; ph&acirc;n h&oacute;a rất r&otilde; về c&aacute; t&iacute;nh. Một người trinh s&aacute;t đặc nhiệm như anh (cũng l&agrave; một người trẻ) kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch m&igrave;nh ra khỏi tuổi trẻ m&agrave; chỉ biết cống hiến hết m&igrave;nh để thay đổi c&aacute;i nh&igrave;n của x&atilde; hội m&agrave; th&ocirc;i. B&ecirc;n cạnh chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n l&agrave; một phần rất quan trọng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhắn nhủ với c&aacute;c bạn trẻ, L&ecirc; Thanh Vủ kh&ocirc;ng c&oacute; điều g&igrave; hơn ngo&agrave;i ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, c&oacute; niềm đam m&ecirc; với những việc m&igrave;nh l&agrave;m v&agrave; nhất l&agrave; sống phải c&oacute; l&yacute; tưởng. &ldquo;H&atilde;y cố gắng nỗ lực hết m&igrave;nh với những ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o đ&oacute; th&igrave; bạn mới c&oacute; được niềm tin v&agrave; &yacute; ch&iacute; để vượt qua những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch v&agrave; rồi chắc chắn th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến với bạn. Bạn sẽ thấy cuộc sống c&oacute; &yacute; nghĩa hơn khi nh&igrave;n thấy được những nỗ lực, những cố gắng của m&igrave;nh lu&ocirc;n được đền đ&aacute;p xứng đ&aacute;ng. Tuổi trẻ chỉ đến với ch&uacute;ng ta một lần duy nhất, h&atilde;y sống sao để mỗi khi nh&igrave;n lại bạn lu&ocirc;n thấy tự h&agrave;o về n&oacute;!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ecirc;m nay, cũng ngon ng&oacute;t 8 giờ, người trinh s&aacute;t tr&uacute;t bỏ đồng phục cảnh s&aacute;t đặc nhiệm, kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh bộ đồ &ldquo;bụi&rdquo;, mặt m&agrave;y c&oacute; ch&uacute;t &ldquo;giang hồ, x&aacute;ch xe m&aacute;y chạy về ph&iacute;a m&agrave; đồng đội đang đợi. &Iacute;t ai biết rằng những người thanh ni&ecirc;n đầy nhiệt huyết ấy đ&atilde; v&ograve;ng đi v&ograve;ng lại khắp c&aacute;c con phố v&agrave; biết đ&acirc;u, đ&ecirc;m nay lại l&agrave; một đ&ecirc;m thức trắng ngo&agrave;i đường.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;