Cuộc sống bình yên của người dân là quan trọng nhất

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m niệm của L&ecirc; Thanh Vủ, trinh s&aacute;t của Đội CSHS Đặc nhiệm, Ph&ograve;ng PC45 CATP.HCM. Từ nhỏ, L&ecirc; Thanh Vủ đ&atilde; say m&ecirc; h&igrave;nh tượng cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh, những người đi bảo vệ cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n của người d&acirc;n. V&agrave; rồi như một c&aacute;i duy&ecirc;n, Thanh Vủ đ&atilde; được sống với c&aacute;i nghề m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tận t&acirc;m với nghề</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2010, sau khi tốt nghiệp trường Trung học Cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n II, L&ecirc; Thanh Vủ được ph&acirc;n c&ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đội Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự Đặc nhiệm thuộc Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Điều tra về Trật tự x&atilde; hội &ndash; C&ocirc;ng an TP.HCM, tiền th&acirc;n l&agrave; Đội SBC (Săn bắt cướp) với chức năng nhiệm vụ l&agrave; ph&ograve;ng ngừa v&agrave; đấu tranh chống cướp, cướp giật tr&ecirc;n đường phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27395/Hinh anh 4.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh L&ecirc; Thanh Vủ (giữa) thảo luận c&ugrave;ng đồng đội.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; một trinh s&aacute;t, anh đ&atilde; c&ugrave;ng đồng đội tham gia triệt ph&aacute;, truy bắt nhiều băng nh&oacute;m tội phạm nguy hiểm. Bản th&acirc;n đ&atilde; v&agrave;i chục lần t&eacute; ng&atilde; do chấn thương khi truy bắt đối tượng cướp giật ở tốc độ cao (từ 100 đến 100km/h), 2 lần chấn thương nặng phải cấp cứu, 15 lần trực tiếp điều khiển xe t&ocirc;ng thẳng v&agrave;o đối tượng tẩu tho&aacute;t,&nbsp; trực tiếp đối mặt bắt giữ hơn 100 đối tượng cướp giật nghiện ma t&uacute;y đ&atilde; bị nhiễm HIV. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh với tội phạm, đ&atilde; 3 lần phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV v&igrave; bị chấn thương khi khống chế đối tượng g&acirc;y &aacute;n c&oacute; bị nhiễm HIV.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về c&ocirc;ng việc mang t&iacute;nh chất đặc th&ugrave; của m&igrave;nh, Thanh Vủ kh&ocirc;ng hề nghĩ ngợi cao xa. Anh cho biết, người c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, người cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự hay một trinh s&aacute;t như anh đ&atilde; chọn nghề th&igrave; phải hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng việc. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc m&agrave; bản th&acirc;n anh chọn, kh&ocirc;ng c&oacute; sự hi sinh m&agrave; chỉ c&oacute; sự y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tận t&acirc;m, tr&ecirc;n nữa l&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm mỗi khi nhận nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng như nhiều đồng đội kh&aacute;c, Thanh Vủ cho rằng cuộc sống người d&acirc;n phải được đảm bảo th&igrave; bản th&acirc;n anh mới c&oacute; thể ngủ ngon giấc. Bởi trong số người d&acirc;n ấy c&oacute; gia đ&igrave;nh người th&acirc;n của anh, bạn b&egrave; của anh v&agrave; ngay cả ch&iacute;nh bản th&acirc;n anh. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do m&agrave; sau khi trải qua biết bao tai nạn trong nghề nghiệp, Thanh Vủ vẫn bền l&ograve;ng vững ch&iacute;. &ldquo;M&igrave;nh sẽ nghỉ việc khi n&agrave;o kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được nữa hoặc khi n&agrave;o x&atilde; hội kh&ocirc;ng cần nữa. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c cuộc sống thật sự hạnh ph&uacute;c, x&atilde; hội kh&ocirc;ng c&ograve;n người phạm tội&rdquo; &ndash; Thanh Vủ chắc như đinh đ&oacute;ng cột.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Vủ chia sẻ: &ldquo;Trong những lần tập trung ph&aacute; &aacute;n, khi rượt đuổi theo tội phạm hoặc những l&uacute;c đối diện trực tiếp với tội phạm th&igrave; niềm đam m&ecirc; d&agrave;nh cho nghề cộng với sự bất b&igrave;nh về những h&agrave;nh động sai tr&aacute;i m&agrave; tội phạm đ&atilde; g&acirc;y ra đ&atilde; khiến t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n lo sợ về những nguy hiểm đang r&igrave;nh rập quanh m&igrave;nh nữa&rdquo;. Từ đ&oacute; ch&agrave;ng thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n cố gắng l&agrave;m sao để bắt được tội phạm một c&aacute;ch nhanh nhất, để c&oacute; thể trả lại được m&oacute;n đồ bị cướp cho nạn nh&acirc;n, hoặc khi bắt được tội phạm th&igrave; m&igrave;nh chỉ nghĩ l&agrave; sẽ bớt đi được phần n&agrave;o những mối nguy hại cho x&atilde; hội, bởi cứ c&agrave;ng k&eacute;o d&agrave;i thời gian th&igrave; sẽ tạo th&ecirc;m nhiều cơ hội cho đối tượng trốn tho&aacute;t hoặc c&oacute; thể g&acirc;y ra th&ecirc;m nhiều tội &aacute;c nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Mặc d&ugrave; biết c&ocirc;ng việc n&agrave;y thực sự nguy hiểm, nhưng trong những l&uacute;c ấy t&ocirc;i chẳng c&ograve;n t&acirc;m tr&iacute; đ&acirc;u để lo lắng cho bản th&acirc;n m&igrave;nh&rdquo; &ndash; Thanh Vủ nghẹn ng&agrave;o khi đ&atilde; c&oacute; nhiều đồng đội của anh c&ograve;n gặp phải hiểm nguy v&agrave; bị thương nhiều hơn bản th&acirc;n anh, thậm ch&iacute; c&oacute; người đ&atilde; phải hy sinh t&iacute;nh mạng, nhưng họ vẫn lu&ocirc;n y&ecirc;u nghề v&agrave; cố gắng nỗ lực để phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n, cho Tổ quốc, noi gương c&aacute;c anh em đồng ch&iacute;, kh&ocirc;ng thể v&igrave; một ch&uacute;t hiểm nguy m&agrave; bản th&acirc;n ch&agrave;ng trai trẻ c&oacute; thể ch&ugrave;n bước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều trăn trở c&ugrave;ng đồng đội về cuộc sống</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong c&ocirc;ng việc của Thanh Vủ, c&oacute; lẽ điều khiến anh tự h&agrave;o nhất l&agrave; tinh thần đồng đội lu&ocirc;n được đề cao. Trong từng giải thưởng được nhận, từng danh hiệu xướng t&ecirc;n, bao giờ Thanh Vủ cũng hướng về đồng đội để sẻ chia một c&aacute;ch đầy thương y&ecirc;u, đầy tr&acirc;n trọng bởi ch&iacute;nh họ đ&atilde; tiếp th&ecirc;m động lực cho anh, thậm ch&iacute; đ&atilde; trực tiếp c&ugrave;ng anh bảo vệ cuộc sống y&ecirc;n b&igrave;nh cho người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi n&oacute;i về những th&agrave;nh t&iacute;ch của m&igrave;nh, Thanh Vủ l&uacute;c n&agrave;o cũng khi&ecirc;m tốn: &ldquo;Đa phần l&agrave; th&agrave;nh quả, c&ocirc;ng sức của cả tập thể, từ sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy ph&ograve;ng, Ban Chỉ huy đội rồi sự gi&uacute;p sức của mấy anh em. Nhiều khi phải thức trắng đ&ecirc;m, anh em cũng &ocirc;m nhau m&agrave; l&agrave;m cho xong nhiệm vụ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vốn l&agrave; người nhạy cảm với cuộc sống, lại chọn c&aacute;i nghề phải chứng kiến rất nhiều điều phi l&yacute; trong cuộc sống cũng như bi kịch của con người, Thanh Vủ kh&ocirc;ng khỏi &aacute;p lực. Những l&uacute;c như thế, đồng đội đ&atilde; gi&uacute;p anh vượt qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Vủ c&ograve;n nhớ rất r&otilde; từng đối tượng phạm tội m&agrave; anh v&agrave; đồng đội đ&atilde; bắt giữ, c&oacute; những người tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, c&oacute; những người đang độ thanh xu&acirc;n phơi phới, c&oacute; những người đ&atilde; &ldquo;gặp lại&rdquo; anh kh&ocirc;ng chỉ một lần. &ldquo;Họ sai, họ lầm lỡ th&igrave; m&igrave;nh phải bắt v&agrave; họ phải trả gi&aacute; nhưng l&agrave;m người mấy ai muốn như thế. Thật ra bản th&acirc;n họ cũng rất đ&aacute;ng thương&rdquo;. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, sau khi bắt về cơ quan, Thanh Vủ lu&ocirc;n d&ugrave;ng t&igrave;nh người v&agrave; đạo l&yacute; để thức tỉnh họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Vủ cho biết th&ecirc;m, c&oacute; những trường hợp khi bắt được th&igrave; bản th&acirc;n họ đ&atilde; biết họ sẽ phải chịu tử h&igrave;nh nhưng một ch&uacute;t ăn năn cuối đời đ&ocirc;i khi cũng đ&atilde; l&agrave; tốt đẹp. Đối với những người sau khi đ&atilde; trả gi&aacute; cho những h&agrave;nh động sai lầm của m&igrave;nh, Thanh Vủ v&agrave; động đội c&ograve;n t&igrave;m c&aacute;ch gi&uacute;p c&aacute;c bạn h&ograve;a nhập lại cuộc sống bởi kh&ocirc;ng một người trinh s&aacute;t n&agrave;o mong muốn lần sau gặp lại, họ vẫn l&agrave; một tội phạm. Nhờ đ&oacute; m&agrave; nhiều số phận đ&atilde; thay đổi cuộc đời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lại nhớ những lần nhập vai để điều tra tội phạm, Thanh Vủ mới thấu hết nỗi khổ của người d&acirc;n lao động. &ldquo;Hồi m&igrave;nh nhập vai để triệt ph&aacute; c&aacute;c nh&oacute;m đối tượng sử dụng xe kh&aacute;ch trấn lột người d&acirc;n ở Bến xe Miền T&acirc;y, qua B&igrave;nh T&acirc;n, B&igrave;nh Ch&aacute;nh rồi c&aacute;c tỉnh Long An, Tiền Giang&hellip; m&igrave;nh mới hiểu hết c&aacute;i khổ của người d&acirc;n m&igrave;nh&rdquo; - Thanh Vủ x&oacute;t xa khi nhận ra một nghịch l&yacute; rằng b&agrave; con m&igrave;nh khổ chồng th&ecirc;m khổ, cuộc sống lao động vất vả kiếm miếng ăn, d&agrave;nh dụm chẳng mấy đồng về qu&ecirc; ăn Tết rồi lại trở th&agrave;nh đối tượng kiếm ch&aacute;t của c&aacute;c nh&oacute;m tội phạm. Ngay ch&iacute;nh những kẻ phạm tội cũng c&oacute; người rất khổ. &ldquo;Thế chẳng phải ch&uacute;ng ta đang l&agrave;m khổ nhau hay sao, những người bế tắc đi l&agrave;m khổ những người bế tắc. Thiệt th&ograve;i nhất bao giờ cũng l&agrave; người d&acirc;n lao động&rdquo; &ndash; Thanh Vủ lại c&agrave;ng quyết t&acirc;m hơn v&agrave;o tin v&agrave;o c&ocirc;ng việc của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đến gần người d&acirc;n bằng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Vủ cũng hằng trăn trở đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để người c&ocirc;ng an, người cảnh s&aacute;t đến gần người d&acirc;n hơn v&agrave; tại sao nhiều người d&acirc;n lại quay lưng lại với ch&iacute;nh những người đang bảo vệ cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n cho họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế rồi đồng đội đ&atilde; gi&uacute;p anh vượt qua những suy nghĩ đ&oacute;. Thanh Vủ đến gần người d&acirc;n th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n. Ở đ&oacute;, anh trực tiếp gặp gỡ, tiếp x&uacute;c người d&acirc;n, được nghe c&acirc;u chuyện của họ v&agrave; nghe họ n&oacute;i về người c&ocirc;ng an, người cảnh s&aacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; rồi anh &yacute; thức được rằng người d&acirc;n ng&agrave;y nay rất nhạy cảm m&agrave; c&agrave;ng nhạy cảm th&igrave; c&agrave;ng dễ bị tổn thương v&agrave; c&ocirc;ng việc của c&aacute;c anh l&agrave; c&ocirc;ng việc thầm lặng. Ch&iacute;nh v&igrave; thầm lặng n&ecirc;n người d&acirc;n kh&ocirc;ng thể hiểu tường tận. Nhưng một khi đ&atilde; hiểu th&igrave; khoảng c&aacute;ch ấy sẽ bị x&oacute;a bỏ ho&agrave;n to&agrave;n. Thanh Vủ x&uacute;c động nhớ lại những l&uacute;c trả lại t&agrave;i sản bị cướp cho người d&acirc;n, &aacute;nh mắt sung sướng của họ, những c&aacute;i &ocirc;m của họ hay trong một lần đi tuần tra, một c&ocirc; trung ni&ecirc;n mang ra cho anh v&agrave; đồng đội 2 chai nước suối với một ch&uacute;t &acirc;n cần an ủi: &ldquo;Hai đứa uống đi, c&ocirc; biết hai con l&agrave; ai rồi, tội nghiệp, giờ n&agrave;y lại c&ograve;n ở đ&acirc;y, mai mốt c&oacute; đi qua đ&acirc;y th&igrave; n&oacute;i c&ocirc;, c&ocirc; gửi v&agrave;i chai nước uống nghe chưa!&rdquo; &ndash; một ch&uacute;t quan t&acirc;m nhỏ th&ocirc;i cũng l&agrave;m cho chiến sĩ trinh s&aacute;t đặc nhiệm thấy ấm l&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m c&ocirc;ng việc tiếp x&uacute;c nhiều với ti&ecirc;u cực nhưng Thanh Vủ v&agrave; đồng đội kh&ocirc;ng bi quan trước cuộc sống. Như Thanh Vủ chia sẻ, đ&ocirc;i khi phải đi đến tận c&ugrave;ng ti&ecirc;u cực mới nh&igrave;n thấy những tia hi vọng nhen nh&oacute;m. Thanh Vủ kh&ocirc;ng phủ nhận tội phạm đang ng&agrave;y một trẻ h&oacute;a, c&agrave;ng trẻ c&aacute;c bạn lại c&agrave;ng tinh vi hơn. Nhưng Thanh Vủ cũng cho rằng thời buổi n&agrave;o cũng vậy v&agrave; tuổi trẻ vẫn lu&ocirc;n s&ocirc;i nổi theo c&aacute;ch ri&ecirc;ng của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bạn trẻ qua c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Thanh Vủ đ&ocirc;i khi c&ograve;n phải ngưỡng mộ sự s&aacute;ng tạo v&agrave; nhiệt huyết của c&aacute;c bạn. C&ograve;n tiếp x&uacute;c với những bạn trẻ lầm lỡ, Thanh Vủ mới thật sự hiểu trong l&ograve;ng c&aacute;c bạn đang m&acirc;u thuẫn v&agrave; đầy sợ h&atilde;i như thế n&agrave;o. Cuộc sống hiện đại, giới trẻ lại c&agrave;ng phức tạp v&agrave; ph&acirc;n h&oacute;a rất r&otilde; về c&aacute; t&iacute;nh. Một người trinh s&aacute;t đặc nhiệm như anh (cũng l&agrave; một người trẻ) kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch m&igrave;nh ra khỏi tuổi trẻ m&agrave; chỉ biết cống hiến hết m&igrave;nh để thay đổi c&aacute;i nh&igrave;n của x&atilde; hội m&agrave; th&ocirc;i. B&ecirc;n cạnh chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n l&agrave; một phần rất quan trọng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhắn nhủ với c&aacute;c bạn trẻ, L&ecirc; Thanh Vủ kh&ocirc;ng c&oacute; điều g&igrave; hơn ngo&agrave;i ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, c&oacute; niềm đam m&ecirc; với những việc m&igrave;nh l&agrave;m v&agrave; nhất l&agrave; sống phải c&oacute; l&yacute; tưởng. &ldquo;H&atilde;y cố gắng nỗ lực hết m&igrave;nh với những ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o đ&oacute; th&igrave; bạn mới c&oacute; được niềm tin v&agrave; &yacute; ch&iacute; để vượt qua những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch v&agrave; rồi chắc chắn th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến với bạn. Bạn sẽ thấy cuộc sống c&oacute; &yacute; nghĩa hơn khi nh&igrave;n thấy được những nỗ lực, những cố gắng của m&igrave;nh lu&ocirc;n được đền đ&aacute;p xứng đ&aacute;ng. Tuổi trẻ chỉ đến với ch&uacute;ng ta một lần duy nhất, h&atilde;y sống sao để mỗi khi nh&igrave;n lại bạn lu&ocirc;n thấy tự h&agrave;o về n&oacute;!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ecirc;m nay, cũng ngon ng&oacute;t 8 giờ, người trinh s&aacute;t tr&uacute;t bỏ đồng phục cảnh s&aacute;t đặc nhiệm, kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh bộ đồ &ldquo;bụi&rdquo;, mặt m&agrave;y c&oacute; ch&uacute;t &ldquo;giang hồ, x&aacute;ch xe m&aacute;y chạy về ph&iacute;a m&agrave; đồng đội đang đợi. &Iacute;t ai biết rằng những người thanh ni&ecirc;n đầy nhiệt huyết ấy đ&atilde; v&ograve;ng đi v&ograve;ng lại khắp c&aacute;c con phố v&agrave; biết đ&acirc;u, đ&ecirc;m nay lại l&agrave; một đ&ecirc;m thức trắng ngo&agrave;i đường.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;