Nguyễn Dương Kim Hảo - Không ngừng sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy tuổi c&ograve;n kh&aacute; nhỏ nhưng Kim Hảo đ&atilde; thực hiện được nhiều sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; đạt được rất nhiều giải thưởng nhờ những ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i nghi&ecirc;n cứu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27402/Kim Hao.jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; đ&atilde; 3 năm kể từ ng&agrave;y nhận được Giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu, em Nguyễn Dương Kim Hảo (hiện học lớp 10 Tin trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Năng Khiếu &ndash; ĐH Quốc gia TP.HCM) vẫn kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động. Kim Hảo chia sẻ: &ldquo;Đối với em, gi&aacute; trị tinh thần m&agrave; giải thưởng mang lại cho em cao hơn rất nhiều. Nhận được giải thưởng l&agrave; niềm vinh dự lớn cho cả em v&agrave; gia đ&igrave;nh. Nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; đ&iacute;ch đến, m&agrave; l&agrave; một sự khởi đầu cho h&agrave;nh tr&igrave;nh của em. Em lu&ocirc;n xem danh hiệu n&agrave;y như một lời nhắc nhở, lời động vi&ecirc;n để em phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai, khắc phục những thiếu s&oacute;t của bản th&acirc;n v&agrave; chinh phục những đỉnh cao tri thức đang ở ph&iacute;a trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiền thưởng từ c&aacute;c giải thưởng, Kim Hảo d&agrave;nh hết v&agrave;o cho việc nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh. Đặc biệt khi l&agrave;m những sản phẩm điện tử, Hảo cần phải mua những linh kiện đắt tiền v&agrave; cải thiện những l&uacute;c sai s&oacute;t, hư hỏng trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện sản phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kim Hảo vẫn tiếp tục học hỏi v&agrave; l&agrave;m th&ecirc;m nhiều dự &aacute;n, sản phẩm mới lạ v&agrave; &ldquo;rinh&rdquo; tiếp rất nhiều giải thưởng kh&aacute;c như Huy chương v&agrave;ng triển l&atilde;m s&aacute;ng tạo trẻ quốc tế IEYI 2 năm li&ecirc;n tiếp tại Malaysia; giải Nhất Tin học trẻ to&agrave;n quốc suốt 3 năm liền,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kim Hảo quan niệm, c&aacute;c sản phẩm do em l&agrave;m ra, mục đ&iacute;ch kh&ocirc;ng phải để dự thi m&agrave; l&agrave; học hỏi, giao lưu kinh nghiệm c&ugrave;ng những người bạn c&oacute; chung niềm đam m&ecirc; s&aacute;ng tạo. Hầu hết những kiến thức m&agrave; Kim Hảo thu nhặt được đều đến từ việc l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm. Ngo&agrave;i ra, em c&ograve;n mong muốn sản phẩm của m&igrave;nh sẽ gi&uacute;p &iacute;ch được những người xung quanh như m&aacute;y t&iacute;nh h&oacute;a học gi&uacute;p chị học m&ocirc;n H&oacute;a dễ d&agrave;ng hơn, bảng điều khiển th&ocirc;ng minh gi&uacute;p mẹ c&oacute; thể tắt mở thiết bị điện từ xa khi ra khỏi nh&agrave; v&igrave; mẹ rất hay qu&ecirc;n tắt đ&egrave;n quạt khi ra khỏi nh&agrave;,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kim Hảo t&acirc;m sự: &ldquo;Em lu&ocirc;n cố gắng c&acirc;n bằng giữa việc học v&agrave; việc chơi, cũng như l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm. Tuy nhi&ecirc;n phải lu&ocirc;n ưu ti&ecirc;n cho việc học trước. Đối với em, thời gian l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm cũng giống như thời gian giải tr&iacute; của em vậy. N&ecirc;n em thường bắt tay v&agrave;o l&agrave;m sản phẩm khi rảnh rỗi hoặc c&oacute; hứng th&uacute;. C&ograve;n h&ocirc;m n&agrave;o c&oacute; nhiều b&agrave;i tập ở trường, em sẽ ưu ti&ecirc;n l&agrave;m b&agrave;i tr&ecirc;n trường trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u n&oacute;i Hảo y&ecirc;u th&iacute;ch nhất ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;Thất bại l&agrave; mẹ th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;. Em n&oacute;i th&ecirc;m: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i rất quen thuộc để em tự nhắc nhở ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; chia sẻ đến c&aacute;c bạn v&igrave; bản th&acirc;n em th&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu những đồ vật mới n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi những vấp v&aacute;p, nhưng em lu&ocirc;n tin m&igrave;nh rồi sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng. Khi vượt qua những thử th&aacute;ch, bạn sẽ trở n&ecirc;n mạnh mẽ, d&agrave;y dặn hơn. V&igrave; thế, đừng ngại ngần g&igrave; cả, h&atilde;y xắn tay &aacute;o l&ecirc;n v&agrave; l&agrave;m th&ocirc;i n&agrave;o!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;