Nguyễn Dương Kim Hảo - Không ngừng sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy tuổi c&ograve;n kh&aacute; nhỏ nhưng Kim Hảo đ&atilde; thực hiện được nhiều sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; đạt được rất nhiều giải thưởng nhờ những ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i nghi&ecirc;n cứu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27402/Kim Hao.jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; đ&atilde; 3 năm kể từ ng&agrave;y nhận được Giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu, em Nguyễn Dương Kim Hảo (hiện học lớp 10 Tin trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Năng Khiếu &ndash; ĐH Quốc gia TP.HCM) vẫn kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động. Kim Hảo chia sẻ: &ldquo;Đối với em, gi&aacute; trị tinh thần m&agrave; giải thưởng mang lại cho em cao hơn rất nhiều. Nhận được giải thưởng l&agrave; niềm vinh dự lớn cho cả em v&agrave; gia đ&igrave;nh. Nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; đ&iacute;ch đến, m&agrave; l&agrave; một sự khởi đầu cho h&agrave;nh tr&igrave;nh của em. Em lu&ocirc;n xem danh hiệu n&agrave;y như một lời nhắc nhở, lời động vi&ecirc;n để em phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai, khắc phục những thiếu s&oacute;t của bản th&acirc;n v&agrave; chinh phục những đỉnh cao tri thức đang ở ph&iacute;a trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiền thưởng từ c&aacute;c giải thưởng, Kim Hảo d&agrave;nh hết v&agrave;o cho việc nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh. Đặc biệt khi l&agrave;m những sản phẩm điện tử, Hảo cần phải mua những linh kiện đắt tiền v&agrave; cải thiện những l&uacute;c sai s&oacute;t, hư hỏng trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện sản phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kim Hảo vẫn tiếp tục học hỏi v&agrave; l&agrave;m th&ecirc;m nhiều dự &aacute;n, sản phẩm mới lạ v&agrave; &ldquo;rinh&rdquo; tiếp rất nhiều giải thưởng kh&aacute;c như Huy chương v&agrave;ng triển l&atilde;m s&aacute;ng tạo trẻ quốc tế IEYI 2 năm li&ecirc;n tiếp tại Malaysia; giải Nhất Tin học trẻ to&agrave;n quốc suốt 3 năm liền,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kim Hảo quan niệm, c&aacute;c sản phẩm do em l&agrave;m ra, mục đ&iacute;ch kh&ocirc;ng phải để dự thi m&agrave; l&agrave; học hỏi, giao lưu kinh nghiệm c&ugrave;ng những người bạn c&oacute; chung niềm đam m&ecirc; s&aacute;ng tạo. Hầu hết những kiến thức m&agrave; Kim Hảo thu nhặt được đều đến từ việc l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm. Ngo&agrave;i ra, em c&ograve;n mong muốn sản phẩm của m&igrave;nh sẽ gi&uacute;p &iacute;ch được những người xung quanh như m&aacute;y t&iacute;nh h&oacute;a học gi&uacute;p chị học m&ocirc;n H&oacute;a dễ d&agrave;ng hơn, bảng điều khiển th&ocirc;ng minh gi&uacute;p mẹ c&oacute; thể tắt mở thiết bị điện từ xa khi ra khỏi nh&agrave; v&igrave; mẹ rất hay qu&ecirc;n tắt đ&egrave;n quạt khi ra khỏi nh&agrave;,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kim Hảo t&acirc;m sự: &ldquo;Em lu&ocirc;n cố gắng c&acirc;n bằng giữa việc học v&agrave; việc chơi, cũng như l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm. Tuy nhi&ecirc;n phải lu&ocirc;n ưu ti&ecirc;n cho việc học trước. Đối với em, thời gian l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm cũng giống như thời gian giải tr&iacute; của em vậy. N&ecirc;n em thường bắt tay v&agrave;o l&agrave;m sản phẩm khi rảnh rỗi hoặc c&oacute; hứng th&uacute;. C&ograve;n h&ocirc;m n&agrave;o c&oacute; nhiều b&agrave;i tập ở trường, em sẽ ưu ti&ecirc;n l&agrave;m b&agrave;i tr&ecirc;n trường trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u n&oacute;i Hảo y&ecirc;u th&iacute;ch nhất ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;Thất bại l&agrave; mẹ th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;. Em n&oacute;i th&ecirc;m: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i rất quen thuộc để em tự nhắc nhở ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; chia sẻ đến c&aacute;c bạn v&igrave; bản th&acirc;n em th&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu những đồ vật mới n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi những vấp v&aacute;p, nhưng em lu&ocirc;n tin m&igrave;nh rồi sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng. Khi vượt qua những thử th&aacute;ch, bạn sẽ trở n&ecirc;n mạnh mẽ, d&agrave;y dặn hơn. V&igrave; thế, đừng ngại ngần g&igrave; cả, h&atilde;y xắn tay &aacute;o l&ecirc;n v&agrave; l&agrave;m th&ocirc;i n&agrave;o!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;