Châu Tuyết Vân: “Thành công đến từ việc rèn luyện tích cực”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gặp lại C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2013, nhiều người vẫn thấy &ldquo;hoa kh&ocirc;i l&agrave;ng v&otilde;&rdquo; ng&agrave;y n&agrave;o - Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n vẫn xinh đẹp v&agrave; gi&agrave;u nghị lực, th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn tr&ecirc;n con đường v&otilde; thuật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;V&acirc;n quan niệm, học v&otilde;, kh&ocirc;ng nhất thiết l&agrave; phải thể hiện ra b&ecirc;n ngo&agrave;i. V&otilde; thuật phải l&agrave; 1 n&eacute;t đẹp tiềm ẩn. N&oacute; r&egrave;n luyện cho người v&otilde; sĩ&nbsp;bản t&iacute;nh điềm tĩnh, chững chạc. V&agrave; đặc biệt hơn, V&acirc;n c&ograve;n học được ở v&otilde; thuật đức t&iacute;nh t&ocirc;n sư trọng đạo&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; những chia sẻ ch&acirc;n th&agrave;nh từ nữ v&otilde; sĩ 9x của l&agrave;ng Taekwondo Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; đ&atilde; gặt h&aacute;i rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhưng khi được hỏi l&iacute; do, th&igrave; V&acirc;n chỉ mỉm cười v&agrave; li&ecirc;n tục nhấn mạnh rằng đ&oacute; l&agrave; nỗ lực của cả tập thể v&agrave; may mắn của bản th&acirc;n khi được huấn&nbsp;luyện vi&ecirc;n tận t&igrave;nh dẫn dắt, tạo điều kiện v&agrave; được gia đ&igrave;nh ủng hộ hết l&ograve;ng, đặc biệt l&agrave; giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đ&atilde; gi&uacute;p V&acirc;n c&oacute; th&ecirc;m những động lực v&agrave; cố gắng hết m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27403/CTV (1) (1).jpg" style="height:95%; width:95%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dẫu gắn b&oacute; với Taekwondo đ&atilde; 18 năm (từ năm 7 tuổi) nhưng với Tuyết V&acirc;n, thời gian kh&ocirc;ng l&agrave;m c&ocirc; cảm thấy ch&aacute;n m&ocirc;n thể thao n&agrave;y. V&acirc;n chia sẻ &ldquo;Taekwondo, hay bất k&igrave; một m&ocirc;n học n&agrave;o, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự luyện tập thường xuy&ecirc;n th&igrave; chắc chắn chất lượng sẽ sụt giảm. Thậm ch&iacute; trong v&otilde; thuật, việc học kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; đủ, c&agrave;ng học c&agrave;ng thấy thiếu, c&agrave;ng muốn học nữa&rdquo;, n&ecirc;n với V&acirc;n, c&acirc;u n&oacute;i &ldquo;Học, học nữa, học m&atilde;i&rdquo; l&agrave; lu&ocirc;n đ&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về những khổ luyện của bản th&acirc;n trong sự nghiệp, V&acirc;n nhớ lại khoảng thời gian cực nhất l&agrave; năm học lớp 12, khi ấy vừa phải học để chuẩn bị cho 2 k&igrave; thi quan trọng trong đời học sinh, vừa phải đều đặn mỗi ng&agrave;y 5 giờ chiều chạy đến Qu&acirc;n khu 7 để tập luyện. Thậm ch&iacute; phải về muộn hơn c&aacute;c bạn kh&aacute;c để b&ugrave; đắp thời gian m&igrave;nh đến trễ. Ch&iacute;nh nhờ những cố gắng v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; đ&oacute;, đ&atilde; gi&uacute;p V&acirc;n bước đầu được l&ecirc;n tuyển Quốc gia v&agrave;o năm 2009 v&agrave; đạt ngay tấm Huy chương V&agrave;ng thế giới đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp v&agrave;o năm 2010, tổ chức tại Uzbekistan. &ldquo;Khi Quốc ca Việt Nam được vang l&ecirc;n trước hơn 60 quốc gia tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, cả đội đ&atilde; bật kh&oacute;c trong hạnh ph&uacute;c v&igrave; những cố gắng được đ&aacute;p đền&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2013, c&oacute; lẽ l&agrave; một năm đ&aacute;ng nhớ nhất v&agrave; cũng l&agrave; một dấu son đẹp nhất trong sự nghiệp v&otilde; thuật của Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n khi được đ&ocirc;ng đảo người h&acirc;m mộ cả nước biết đến bởi c&aacute;c tấm Huy chương V&agrave;ng SeaGame 27 tr&ecirc;n đất Myanmar v&agrave; Huy chương V&agrave;ng c&uacute;p ICTO (giải Teakwondo Qu&acirc;n sự Thế giới) tr&ecirc;n đất Indonesia. Qua đ&oacute;, bạn vinh dự được ghi t&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave;o danh s&aacute;ch c&aacute;c C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Với V&acirc;n, &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; 1 bước ngoặt lớn v&igrave; khi ấy V&acirc;n c&ograve;n rất trẻ. V&acirc;n kh&ocirc;ng nghĩ m&igrave;nh c&oacute; thể đạt được danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; thật sự V&acirc;n rất may mắn khi được mọi người y&ecirc;u qu&yacute; bầu chọn. Ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; V&acirc;n cảm thấy m&igrave;nh phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm nhiều hơn v&agrave; cố gắng nhiều hơn để kh&ocirc;ng phụ sự kỳ vọng của mọi người&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; đ&uacute;ng như lời Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n chia sẻ, th&agrave;nh c&ocirc;ng đến sớm kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute;i cớ để ngủ qu&ecirc;n tr&ecirc;n chiến thắng m&agrave; l&agrave; động lực để m&igrave;nh tiếp tục cố gắng v&agrave; ph&aacute;t huy. Một năm sau đ&oacute;, V&acirc;n lại g&acirc;y tiếng vang lớn khi gặt h&aacute;i 2 Huy chương V&agrave;ng trong giải V&ocirc; địch Quyền Teakwondo ch&acirc;u &Aacute; lần thứ ba (tại Uzbekistan), một Huy chương V&agrave;ng Giải V&ocirc; địch Quyền Teakwondo Thế giới lần thứ ch&iacute;n (tại Mexico). Chưa dừng lại, năm 2015, Tuyết V&acirc;n tiếp tục đ&aacute;nh dấu sự nghiệp của m&igrave;nh bằng 2 Huy chương V&agrave;ng giải V&ocirc; địch Teakwondo Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Huy chương V&agrave;ng SEA Games 28 (tại Singapore).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về tương lai, mục ti&ecirc;u phấn đấu của V&acirc;n v&agrave; đồng đội l&agrave; Huy chương V&agrave;ng SeaGame 2017 v&agrave; Asiad 2018; đồng thời tiếp tục c&ugrave;ng với huấn luyện vi&ecirc;n đội tuyển đ&agrave;o tạo c&aacute;c thế hệ đ&agrave;n em tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của anh chị đi trước trong l&agrave;ng v&otilde;. V&acirc;n lu&ocirc;n chia sẻ với c&aacute;c em trẻ tuổi: &ldquo;Th&agrave;nh c&ocirc;ng đến từ việc r&egrave;n luyện t&iacute;ch cực, kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể th&agrave;nh c&ocirc;ng khi ngừng phấn đấu, trong tập v&otilde; cũng như trong học h&agrave;nh hay bất kỳ ng&agrave;nh nghề n&agrave;o. V&acirc;n ch&uacute;c c&aacute;c bạn lu&ocirc;n mạnh khỏe, tự tin!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH &ndash; HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;