Châu Tuyết Vân: “Thành công đến từ việc rèn luyện tích cực”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gặp lại C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2013, nhiều người vẫn thấy &ldquo;hoa kh&ocirc;i l&agrave;ng v&otilde;&rdquo; ng&agrave;y n&agrave;o - Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n vẫn xinh đẹp v&agrave; gi&agrave;u nghị lực, th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn tr&ecirc;n con đường v&otilde; thuật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;V&acirc;n quan niệm, học v&otilde;, kh&ocirc;ng nhất thiết l&agrave; phải thể hiện ra b&ecirc;n ngo&agrave;i. V&otilde; thuật phải l&agrave; 1 n&eacute;t đẹp tiềm ẩn. N&oacute; r&egrave;n luyện cho người v&otilde; sĩ&nbsp;bản t&iacute;nh điềm tĩnh, chững chạc. V&agrave; đặc biệt hơn, V&acirc;n c&ograve;n học được ở v&otilde; thuật đức t&iacute;nh t&ocirc;n sư trọng đạo&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; những chia sẻ ch&acirc;n th&agrave;nh từ nữ v&otilde; sĩ 9x của l&agrave;ng Taekwondo Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; đ&atilde; gặt h&aacute;i rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhưng khi được hỏi l&iacute; do, th&igrave; V&acirc;n chỉ mỉm cười v&agrave; li&ecirc;n tục nhấn mạnh rằng đ&oacute; l&agrave; nỗ lực của cả tập thể v&agrave; may mắn của bản th&acirc;n khi được huấn&nbsp;luyện vi&ecirc;n tận t&igrave;nh dẫn dắt, tạo điều kiện v&agrave; được gia đ&igrave;nh ủng hộ hết l&ograve;ng, đặc biệt l&agrave; giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đ&atilde; gi&uacute;p V&acirc;n c&oacute; th&ecirc;m những động lực v&agrave; cố gắng hết m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27403/CTV (1) (1).jpg" style="height:95%; width:95%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dẫu gắn b&oacute; với Taekwondo đ&atilde; 18 năm (từ năm 7 tuổi) nhưng với Tuyết V&acirc;n, thời gian kh&ocirc;ng l&agrave;m c&ocirc; cảm thấy ch&aacute;n m&ocirc;n thể thao n&agrave;y. V&acirc;n chia sẻ &ldquo;Taekwondo, hay bất k&igrave; một m&ocirc;n học n&agrave;o, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự luyện tập thường xuy&ecirc;n th&igrave; chắc chắn chất lượng sẽ sụt giảm. Thậm ch&iacute; trong v&otilde; thuật, việc học kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; đủ, c&agrave;ng học c&agrave;ng thấy thiếu, c&agrave;ng muốn học nữa&rdquo;, n&ecirc;n với V&acirc;n, c&acirc;u n&oacute;i &ldquo;Học, học nữa, học m&atilde;i&rdquo; l&agrave; lu&ocirc;n đ&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về những khổ luyện của bản th&acirc;n trong sự nghiệp, V&acirc;n nhớ lại khoảng thời gian cực nhất l&agrave; năm học lớp 12, khi ấy vừa phải học để chuẩn bị cho 2 k&igrave; thi quan trọng trong đời học sinh, vừa phải đều đặn mỗi ng&agrave;y 5 giờ chiều chạy đến Qu&acirc;n khu 7 để tập luyện. Thậm ch&iacute; phải về muộn hơn c&aacute;c bạn kh&aacute;c để b&ugrave; đắp thời gian m&igrave;nh đến trễ. Ch&iacute;nh nhờ những cố gắng v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; đ&oacute;, đ&atilde; gi&uacute;p V&acirc;n bước đầu được l&ecirc;n tuyển Quốc gia v&agrave;o năm 2009 v&agrave; đạt ngay tấm Huy chương V&agrave;ng thế giới đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp v&agrave;o năm 2010, tổ chức tại Uzbekistan. &ldquo;Khi Quốc ca Việt Nam được vang l&ecirc;n trước hơn 60 quốc gia tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, cả đội đ&atilde; bật kh&oacute;c trong hạnh ph&uacute;c v&igrave; những cố gắng được đ&aacute;p đền&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2013, c&oacute; lẽ l&agrave; một năm đ&aacute;ng nhớ nhất v&agrave; cũng l&agrave; một dấu son đẹp nhất trong sự nghiệp v&otilde; thuật của Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n khi được đ&ocirc;ng đảo người h&acirc;m mộ cả nước biết đến bởi c&aacute;c tấm Huy chương V&agrave;ng SeaGame 27 tr&ecirc;n đất Myanmar v&agrave; Huy chương V&agrave;ng c&uacute;p ICTO (giải Teakwondo Qu&acirc;n sự Thế giới) tr&ecirc;n đất Indonesia. Qua đ&oacute;, bạn vinh dự được ghi t&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave;o danh s&aacute;ch c&aacute;c C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Với V&acirc;n, &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; 1 bước ngoặt lớn v&igrave; khi ấy V&acirc;n c&ograve;n rất trẻ. V&acirc;n kh&ocirc;ng nghĩ m&igrave;nh c&oacute; thể đạt được danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; thật sự V&acirc;n rất may mắn khi được mọi người y&ecirc;u qu&yacute; bầu chọn. Ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; V&acirc;n cảm thấy m&igrave;nh phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm nhiều hơn v&agrave; cố gắng nhiều hơn để kh&ocirc;ng phụ sự kỳ vọng của mọi người&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; đ&uacute;ng như lời Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n chia sẻ, th&agrave;nh c&ocirc;ng đến sớm kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute;i cớ để ngủ qu&ecirc;n tr&ecirc;n chiến thắng m&agrave; l&agrave; động lực để m&igrave;nh tiếp tục cố gắng v&agrave; ph&aacute;t huy. Một năm sau đ&oacute;, V&acirc;n lại g&acirc;y tiếng vang lớn khi gặt h&aacute;i 2 Huy chương V&agrave;ng trong giải V&ocirc; địch Quyền Teakwondo ch&acirc;u &Aacute; lần thứ ba (tại Uzbekistan), một Huy chương V&agrave;ng Giải V&ocirc; địch Quyền Teakwondo Thế giới lần thứ ch&iacute;n (tại Mexico). Chưa dừng lại, năm 2015, Tuyết V&acirc;n tiếp tục đ&aacute;nh dấu sự nghiệp của m&igrave;nh bằng 2 Huy chương V&agrave;ng giải V&ocirc; địch Teakwondo Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Huy chương V&agrave;ng SEA Games 28 (tại Singapore).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về tương lai, mục ti&ecirc;u phấn đấu của V&acirc;n v&agrave; đồng đội l&agrave; Huy chương V&agrave;ng SeaGame 2017 v&agrave; Asiad 2018; đồng thời tiếp tục c&ugrave;ng với huấn luyện vi&ecirc;n đội tuyển đ&agrave;o tạo c&aacute;c thế hệ đ&agrave;n em tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của anh chị đi trước trong l&agrave;ng v&otilde;. V&acirc;n lu&ocirc;n chia sẻ với c&aacute;c em trẻ tuổi: &ldquo;Th&agrave;nh c&ocirc;ng đến từ việc r&egrave;n luyện t&iacute;ch cực, kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể th&agrave;nh c&ocirc;ng khi ngừng phấn đấu, trong tập v&otilde; cũng như trong học h&agrave;nh hay bất kỳ ng&agrave;nh nghề n&agrave;o. V&acirc;n ch&uacute;c c&aacute;c bạn lu&ocirc;n mạnh khỏe, tự tin!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH &ndash; HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;