Huỳnh Thanh Tuấn: “Phục vụ tốt hơn cho cộng đồng là động lực của tôi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&agrave; một trong những gương mặt C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố lần đầu ti&ecirc;n năm 2006, Huỳnh Thanh Tuấn &ndash; hiện l&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch chất lượng Saigon Co.op. Anh cho biết: &ldquo;Điều thay đổi lớn nhất của t&ocirc;i sau 10 năm nhận danh hiệu l&agrave; đ&atilde; biết quan t&acirc;m ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn tới cộng đồng&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27404/DSC_1244.JPG" style="height:90%; width:90%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Huỳnh Thanh Tuấn - gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2006.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời điểm năm 2005, khi anh Tuấn mới về c&ocirc;ng ty Cầu Tre được gần 2 năm, rất bất ngờ khi anh được c&ugrave;ng tham gia đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học ph&aacute;t triển d&ograve;ng sản phẩm mới l&agrave; &ldquo;Chả gi&ograve; mini&rdquo;. &ldquo;Khi ấy c&ograve;n trẻ m&agrave; m&igrave;nh cũng liều, tham gia x&acirc;y dựng cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu với c&aacute;c anh chị d&agrave;y dặn kinh nghiệm&rdquo; &ndash; Thanh Tuấn nhớ lại. L&agrave; một sản phẩm mới khi đ&oacute; dự kiến được tung ra thị trường nhưng với niềm đam m&ecirc; v&agrave; niềm tin m&atilde;nh liệt v&agrave;o sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&oacute;n ăn đậm chất Việt n&agrave;y, anh c&ugrave;ng đội ngũ nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; quyết t&acirc;m l&agrave;m bằng tất cả tấm l&ograve;ng v&agrave; t&igrave;nh cảm, mang đến sản phẩm kh&ocirc;ng chỉ tiện lợi m&agrave; c&ograve;n phải đảm bảo cho sức khỏe người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được vinh dự tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng tr&igrave;nh khoa học ấy một phần l&agrave; nhờ sự cố gắng của ch&iacute;nh bản th&acirc;n anh khi mới v&agrave;o c&ocirc;ng ty. L&agrave; quản đốc một ph&acirc;n xưởng, anh đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị em c&aacute;n bộ - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty thiết lập lại c&aacute;c qui tr&igrave;nh sản xuất, đề xuất l&ecirc;n c&ocirc;ng ty nhanh chứng nhận chất lượng của ph&acirc;n xưởng. Qua đ&oacute;, anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; được th&ecirc;m nguồn động lực khi l&agrave;m việc với một tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Tham gia v&agrave;o một c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu lớn của c&ocirc;ng ty l&agrave; kỉ niệm m&agrave; anh kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n, n&oacute; gi&uacute;p anh trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều&rdquo; C&ocirc;ng tr&igrave;nh được th&agrave;nh phố c&ocirc;ng nhận v&agrave; đưa v&agrave;o sản xuất, cũng l&agrave; l&uacute;c anh được đề xuất v&agrave;o danh s&aacute;ch gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố, v&agrave; sau đ&oacute; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh một trong 10 C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP lần đầu ti&ecirc;n năm 2006. Sau 10 năm, hiện anh đ&atilde; l&agrave; ph&oacute; gi&aacute;m đốc quản l&yacute; chất lượng của Tổng c&ocirc;ng ty Li&ecirc;n hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố đ&atilde; cho anh th&ecirc;m rất nhiều động lực để quyết t&acirc;m đi học th&ecirc;m kỹ năng nhằm n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n. Đồng thời c&oacute; được những kiến thức hữu &iacute;ch để cải tiến năng suất c&ocirc;ng việc v&agrave; hạn chế những rủi ro cho sản phẩm, đảm bảo an to&agrave;n cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Đến khi anh đ&atilde; trở th&agrave;nh Ph&oacute; gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch chất lượng sản phẩm của Saigon Co.op, mỗi lần lập kế hoạch cho một sản phẩm, điều đầu ti&ecirc;n anh nghĩ đến l&agrave; h&igrave;nh ảnh một bữa cơm gia đ&igrave;nh Việt thật chất lượng v&agrave; an to&agrave;n. Do Saigon Co.op l&agrave; nguồn cung cấp những thực phẩm rất thiết yếu cho những bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y, v&igrave; vậy phải kiểm tra kĩ c&agrave;ng từng ch&uacute;t một, quyết t&acirc;m kh&ocirc;ng để s&oacute;t một sản phẩm k&eacute;m chất lượng n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh cũng rất đ&aacute;nh gi&aacute; cao thế hệ trẻ hiện nay. Giới trẻ hiện nay ng&agrave;y c&agrave;ng năng động, tự tin, vượt trội mọi mặt so với thế hệ của anh. Đặc biệt c&oacute; những bạn đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu trong c&ocirc;ng việc, trong khởi nghiệp. Việc tiếp cận th&ocirc;ng tin rất dễ d&agrave;ng v&agrave; hiện đại c&agrave;ng gi&uacute;p cho thế hệ trẻ biết nắm bắt cơ hội để ph&aacute;t triển bản th&acirc;n rất nhanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&ograve;n trẻ, l&agrave; c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn. Nhưng phải tự tin v&agrave; biết sống hết m&igrave;nh, cố gắng theo đuổi l&yacute; tưởng sống m&igrave;nh đ&atilde; chọn. N&oacute; sẽ mang lại sự s&aacute;ng tạo cho cuộc sống của bạn, để bạn cảm nhận thấy cuộc sống c&oacute; nhiều m&agrave;u sắc hơn!&rdquo; &ndash; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Huỳnh Thanh Tuấn gửi gắm đến c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY &ndash; TIỂU MI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;