Huỳnh Thanh Tuấn: “Phục vụ tốt hơn cho cộng đồng là động lực của tôi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&agrave; một trong những gương mặt C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố lần đầu ti&ecirc;n năm 2006, Huỳnh Thanh Tuấn &ndash; hiện l&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch chất lượng Saigon Co.op. Anh cho biết: &ldquo;Điều thay đổi lớn nhất của t&ocirc;i sau 10 năm nhận danh hiệu l&agrave; đ&atilde; biết quan t&acirc;m ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn tới cộng đồng&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27404/DSC_1244.JPG" style="height:90%; width:90%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Huỳnh Thanh Tuấn - gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2006.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời điểm năm 2005, khi anh Tuấn mới về c&ocirc;ng ty Cầu Tre được gần 2 năm, rất bất ngờ khi anh được c&ugrave;ng tham gia đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học ph&aacute;t triển d&ograve;ng sản phẩm mới l&agrave; &ldquo;Chả gi&ograve; mini&rdquo;. &ldquo;Khi ấy c&ograve;n trẻ m&agrave; m&igrave;nh cũng liều, tham gia x&acirc;y dựng cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu với c&aacute;c anh chị d&agrave;y dặn kinh nghiệm&rdquo; &ndash; Thanh Tuấn nhớ lại. L&agrave; một sản phẩm mới khi đ&oacute; dự kiến được tung ra thị trường nhưng với niềm đam m&ecirc; v&agrave; niềm tin m&atilde;nh liệt v&agrave;o sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&oacute;n ăn đậm chất Việt n&agrave;y, anh c&ugrave;ng đội ngũ nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; quyết t&acirc;m l&agrave;m bằng tất cả tấm l&ograve;ng v&agrave; t&igrave;nh cảm, mang đến sản phẩm kh&ocirc;ng chỉ tiện lợi m&agrave; c&ograve;n phải đảm bảo cho sức khỏe người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được vinh dự tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng tr&igrave;nh khoa học ấy một phần l&agrave; nhờ sự cố gắng của ch&iacute;nh bản th&acirc;n anh khi mới v&agrave;o c&ocirc;ng ty. L&agrave; quản đốc một ph&acirc;n xưởng, anh đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị em c&aacute;n bộ - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty thiết lập lại c&aacute;c qui tr&igrave;nh sản xuất, đề xuất l&ecirc;n c&ocirc;ng ty nhanh chứng nhận chất lượng của ph&acirc;n xưởng. Qua đ&oacute;, anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; được th&ecirc;m nguồn động lực khi l&agrave;m việc với một tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Tham gia v&agrave;o một c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu lớn của c&ocirc;ng ty l&agrave; kỉ niệm m&agrave; anh kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n, n&oacute; gi&uacute;p anh trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều&rdquo; C&ocirc;ng tr&igrave;nh được th&agrave;nh phố c&ocirc;ng nhận v&agrave; đưa v&agrave;o sản xuất, cũng l&agrave; l&uacute;c anh được đề xuất v&agrave;o danh s&aacute;ch gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố, v&agrave; sau đ&oacute; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh một trong 10 C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP lần đầu ti&ecirc;n năm 2006. Sau 10 năm, hiện anh đ&atilde; l&agrave; ph&oacute; gi&aacute;m đốc quản l&yacute; chất lượng của Tổng c&ocirc;ng ty Li&ecirc;n hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố đ&atilde; cho anh th&ecirc;m rất nhiều động lực để quyết t&acirc;m đi học th&ecirc;m kỹ năng nhằm n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n. Đồng thời c&oacute; được những kiến thức hữu &iacute;ch để cải tiến năng suất c&ocirc;ng việc v&agrave; hạn chế những rủi ro cho sản phẩm, đảm bảo an to&agrave;n cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Đến khi anh đ&atilde; trở th&agrave;nh Ph&oacute; gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch chất lượng sản phẩm của Saigon Co.op, mỗi lần lập kế hoạch cho một sản phẩm, điều đầu ti&ecirc;n anh nghĩ đến l&agrave; h&igrave;nh ảnh một bữa cơm gia đ&igrave;nh Việt thật chất lượng v&agrave; an to&agrave;n. Do Saigon Co.op l&agrave; nguồn cung cấp những thực phẩm rất thiết yếu cho những bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y, v&igrave; vậy phải kiểm tra kĩ c&agrave;ng từng ch&uacute;t một, quyết t&acirc;m kh&ocirc;ng để s&oacute;t một sản phẩm k&eacute;m chất lượng n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh cũng rất đ&aacute;nh gi&aacute; cao thế hệ trẻ hiện nay. Giới trẻ hiện nay ng&agrave;y c&agrave;ng năng động, tự tin, vượt trội mọi mặt so với thế hệ của anh. Đặc biệt c&oacute; những bạn đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu trong c&ocirc;ng việc, trong khởi nghiệp. Việc tiếp cận th&ocirc;ng tin rất dễ d&agrave;ng v&agrave; hiện đại c&agrave;ng gi&uacute;p cho thế hệ trẻ biết nắm bắt cơ hội để ph&aacute;t triển bản th&acirc;n rất nhanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&ograve;n trẻ, l&agrave; c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn. Nhưng phải tự tin v&agrave; biết sống hết m&igrave;nh, cố gắng theo đuổi l&yacute; tưởng sống m&igrave;nh đ&atilde; chọn. N&oacute; sẽ mang lại sự s&aacute;ng tạo cho cuộc sống của bạn, để bạn cảm nhận thấy cuộc sống c&oacute; nhiều m&agrave;u sắc hơn!&rdquo; &ndash; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Huỳnh Thanh Tuấn gửi gắm đến c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY &ndash; TIỂU MI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;