Lê Yên Thanh: “Người trẻ đừng để mình bị lạc hậu”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&agrave; một trong những sinh vi&ecirc;n Việt Nam đang tham gia thực tập tại Google, L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh b&agrave;y tỏ sẽ cố gắng học hỏi những điều hay của thế giới để tạo ra những sản phẩm, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ phục vụ cho người Việt.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o th&aacute;ng 6 năm nay, nhiều người trong nước đ&atilde; trầm trồ th&aacute;n phục khi nghe tin 3 sinh vi&ecirc;n Việt Nam sẽ được tham gia thực tập tại tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng đầu thế giới Google. L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, sinh vi&ecirc;n Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐH Quốc gia TP. HCM) l&agrave; một trong những bạn trẻ may mắn đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27414/anh-2 (3).jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh vẫn miệt m&agrave;i với những nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhưng &iacute;t ai biết, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; mục ti&ecirc;u trọng điểm đ&atilde; được Y&ecirc;n Thanh đặt ra ngay từ những năm đầu học đại học. L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh chia sẻ: &ldquo;L&agrave;m việc tại Google l&agrave; ước mơ từ nhỏ của m&igrave;nh, nhưng nếu kh&ocirc;ng bắt tay v&agrave;o thực hiện ngay th&igrave; đ&oacute; sẽ chỉ m&atilde;i l&agrave; ảo tưởng. V&igrave; vậy trong suốt 4 năm đại học m&igrave;nh đ&atilde; nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, lu&ocirc;n ch&uacute; trọng học tốt kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ngoại ngữ, ngo&agrave;i ra c&ograve;n phải ph&aacute;t triển những kĩ năng mềm cho bản th&acirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh cho biết, khoảng thời gian thực tập của m&igrave;nh diễn ra trong 3 th&aacute;ng, trong suốt 3 th&aacute;ng n&agrave;y m&igrave;nh được l&agrave;m việc tại trụ sở ch&iacute;nh Googleplex của Google tại Mountain View. Thời gian l&agrave;m việc m&igrave;nh học được rất nhiều kiến thức cũng như kĩ năng, ngo&agrave;i ra c&ograve;n được quen với rất nhiều người bạn mới, biết th&ecirc;m được rất nhiều điều về nước Mỹ cũng như thung lũng Silicon. M&igrave;nh cảm thấy đ&atilde; trưởng th&agrave;nh hơn nhiều sau 3 th&aacute;ng thực tập v&agrave; l&agrave;m việc như một nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của Google.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh c&ocirc;ng của L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh được tiếp nguồn cảm hứng kh&ocirc;ng ngừng qua từng chặng đường trưởng th&agrave;nh. Năm 2013, ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n qu&ecirc; An Giang đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất cuộc thi S&aacute;ng tạo ứng dụng di động 2013. Một năm sau, Y&ecirc;n Thanh trở th&agrave;nh gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu, giải thưởng do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM ph&aacute;t động. Kh&ocirc;ng ngừng ở đ&oacute;, Thanh c&ograve;n lọt v&agrave;o top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2015; cũng trong năm đ&oacute; anh c&ograve;n nhận được giải nh&igrave; Nh&acirc;n t&agrave;i Đất Việt với đề t&agrave;i &ldquo;Bus Map Xe bu&yacute;t th&agrave;nh phố&rdquo;. Thanh chia sẻ, giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đ&atilde; chắp c&aacute;nh cho ước mơ của Thanh th&ecirc;m nhiều động lực v&agrave; gi&uacute;p cho với ứng dụng Bus Map - ứng dụng hướng dẫn chọn xe bu&yacute;t đ&uacute;ng tuyến, theo d&otilde;i lộ tr&igrave;nh thực tế di chuyển &ndash; được nhiều người biết đến. L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh cho biết, hiện nay ứng dụng Bus Map đ&atilde; nhận được gần 200.000 lượt tải về v&agrave; sử dụng tr&ecirc;n điện thoại, hằng ng&agrave;y c&oacute; hơn 40.000 lượt người d&ugrave;ng phần mềm n&agrave;y để tra cứu v&agrave; t&igrave;m đường đi xe bu&yacute;t tại TP. HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute; đ&atilde; đ&aacute;nh dấu cho sự nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của Y&ecirc;n Thanh, anh thổ lộ những danh hiệu đạt được kh&ocirc;ng phải để bản th&acirc;n trở n&ecirc;n tự phụ m&agrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự kh&iacute;ch lệ m&igrave;nh cố gắng nỗ lực phấn đấu sao cho xứng đ&aacute;ng với những danh hiệu, giải thưởng đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến với những ai hết m&igrave;nh theo đuổi ước mơ của bản th&acirc;n. C&aacute;c bạn trẻ, đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n h&atilde;y lu&ocirc;n chủ động học tập, tiếp thu những kiến thức mới, đừng bao giờ để m&igrave;nh bị lạc hậu&rdquo; &ndash; Y&ecirc;n Thanh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;