Lê Yên Thanh: “Người trẻ đừng để mình bị lạc hậu”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&agrave; một trong những sinh vi&ecirc;n Việt Nam đang tham gia thực tập tại Google, L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh b&agrave;y tỏ sẽ cố gắng học hỏi những điều hay của thế giới để tạo ra những sản phẩm, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ phục vụ cho người Việt.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o th&aacute;ng 6 năm nay, nhiều người trong nước đ&atilde; trầm trồ th&aacute;n phục khi nghe tin 3 sinh vi&ecirc;n Việt Nam sẽ được tham gia thực tập tại tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng đầu thế giới Google. L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, sinh vi&ecirc;n Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐH Quốc gia TP. HCM) l&agrave; một trong những bạn trẻ may mắn đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27414/anh-2 (3).jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh vẫn miệt m&agrave;i với những nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhưng &iacute;t ai biết, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; mục ti&ecirc;u trọng điểm đ&atilde; được Y&ecirc;n Thanh đặt ra ngay từ những năm đầu học đại học. L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh chia sẻ: &ldquo;L&agrave;m việc tại Google l&agrave; ước mơ từ nhỏ của m&igrave;nh, nhưng nếu kh&ocirc;ng bắt tay v&agrave;o thực hiện ngay th&igrave; đ&oacute; sẽ chỉ m&atilde;i l&agrave; ảo tưởng. V&igrave; vậy trong suốt 4 năm đại học m&igrave;nh đ&atilde; nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, lu&ocirc;n ch&uacute; trọng học tốt kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ngoại ngữ, ngo&agrave;i ra c&ograve;n phải ph&aacute;t triển những kĩ năng mềm cho bản th&acirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh cho biết, khoảng thời gian thực tập của m&igrave;nh diễn ra trong 3 th&aacute;ng, trong suốt 3 th&aacute;ng n&agrave;y m&igrave;nh được l&agrave;m việc tại trụ sở ch&iacute;nh Googleplex của Google tại Mountain View. Thời gian l&agrave;m việc m&igrave;nh học được rất nhiều kiến thức cũng như kĩ năng, ngo&agrave;i ra c&ograve;n được quen với rất nhiều người bạn mới, biết th&ecirc;m được rất nhiều điều về nước Mỹ cũng như thung lũng Silicon. M&igrave;nh cảm thấy đ&atilde; trưởng th&agrave;nh hơn nhiều sau 3 th&aacute;ng thực tập v&agrave; l&agrave;m việc như một nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của Google.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh c&ocirc;ng của L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh được tiếp nguồn cảm hứng kh&ocirc;ng ngừng qua từng chặng đường trưởng th&agrave;nh. Năm 2013, ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n qu&ecirc; An Giang đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất cuộc thi S&aacute;ng tạo ứng dụng di động 2013. Một năm sau, Y&ecirc;n Thanh trở th&agrave;nh gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu, giải thưởng do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM ph&aacute;t động. Kh&ocirc;ng ngừng ở đ&oacute;, Thanh c&ograve;n lọt v&agrave;o top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2015; cũng trong năm đ&oacute; anh c&ograve;n nhận được giải nh&igrave; Nh&acirc;n t&agrave;i Đất Việt với đề t&agrave;i &ldquo;Bus Map Xe bu&yacute;t th&agrave;nh phố&rdquo;. Thanh chia sẻ, giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đ&atilde; chắp c&aacute;nh cho ước mơ của Thanh th&ecirc;m nhiều động lực v&agrave; gi&uacute;p cho với ứng dụng Bus Map - ứng dụng hướng dẫn chọn xe bu&yacute;t đ&uacute;ng tuyến, theo d&otilde;i lộ tr&igrave;nh thực tế di chuyển &ndash; được nhiều người biết đến. L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh cho biết, hiện nay ứng dụng Bus Map đ&atilde; nhận được gần 200.000 lượt tải về v&agrave; sử dụng tr&ecirc;n điện thoại, hằng ng&agrave;y c&oacute; hơn 40.000 lượt người d&ugrave;ng phần mềm n&agrave;y để tra cứu v&agrave; t&igrave;m đường đi xe bu&yacute;t tại TP. HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute; đ&atilde; đ&aacute;nh dấu cho sự nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của Y&ecirc;n Thanh, anh thổ lộ những danh hiệu đạt được kh&ocirc;ng phải để bản th&acirc;n trở n&ecirc;n tự phụ m&agrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự kh&iacute;ch lệ m&igrave;nh cố gắng nỗ lực phấn đấu sao cho xứng đ&aacute;ng với những danh hiệu, giải thưởng đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến với những ai hết m&igrave;nh theo đuổi ước mơ của bản th&acirc;n. C&aacute;c bạn trẻ, đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n h&atilde;y lu&ocirc;n chủ động học tập, tiếp thu những kiến thức mới, đừng bao giờ để m&igrave;nh bị lạc hậu&rdquo; &ndash; Y&ecirc;n Thanh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;