Phạm Hoàng Vũ: “Ý tưởng sáng tạo - điều rất cần ở tuổi trẻ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của anh Phạm Ho&agrave;ng Vũ (gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2007) với c&aacute;c bạn trẻ. Anh n&oacute;i th&ecirc;m, c&aacute;c bạn h&atilde;y ki&ecirc;n tr&igrave; theo đuổi&nbsp;mục ti&ecirc;u v&agrave; nếu khi đạt được một điều g&igrave; đ&oacute; th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n lấy đ&oacute; m&agrave; tự m&atilde;n, n&ecirc;n xem đ&oacute; l&agrave; bước tiến v&agrave; l&agrave; động lực cho những c&ocirc;ng việc trong tương lai. Khi người ta sống hết m&igrave;nh v&igrave; &yacute; tưởng, ki&ecirc;n tr&igrave; vượt kh&oacute;, nhất định sẽ nhận lại những th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27419/IMG_20161221_171516.jpg" style="height:80%; width:80%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Ho&agrave;ng Vũ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;L&agrave; thanh ni&ecirc;n khi nhận được một giải thưởng lớn của Th&agrave;nh phố l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu, m&igrave;nh thật sự rất tự h&agrave;o, niềm vinh dự đ&oacute; kh&oacute; tả hết được ch&iacute;nh v&igrave; vậy phải sống l&agrave;m sao cho đ&uacute;ng với c&aacute;i niềm tin m&agrave; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng cho m&igrave;nh, phải sống đẹp, sống v&igrave; x&atilde; hội v&agrave; đặc biệt đ&atilde; l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố th&igrave; phải lu&ocirc;n c&oacute; những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo&rdquo;, anh Vũ chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần 10 năm kể từ cột mốc được tuy&ecirc;n dương đến nay, giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; mở ra cho anh nhiều cơ hội trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển sự nghiệp. Anh c&oacute; dịp gặp gỡ những đối t&aacute;c mới, được tiếp x&uacute;c v&agrave; giao lưu c&ugrave;ng những c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc kh&aacute;c. Kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, giải thưởng đ&atilde; ảnh hưởng v&agrave; thay đổi &iacute;t nhiều ở anh cả trong c&aacute;ch sống, trong lối ăn n&oacute;i, gi&uacute;p anh hiểu r&otilde; hơn vai tr&ograve; của một người c&ocirc;ng d&acirc;n, sống hết m&igrave;nh hơn, nhiệt huyết hơn trong c&ocirc;ng việc v&agrave; lu&ocirc;n lu&ocirc;n chia sẻ với mọi người trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau nhiều năm thử nghiệm những hoạt động mới, năm 2012 anh Ho&agrave;ng Vũ ch&iacute;nh thức l&agrave;m chủ với c&ocirc;ng ty của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Chuyển từ Hợp t&aacute;c x&atilde; sản xuất sang lĩnh vực doanh nghiệp, anh Vũ đối mặt với kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn, để trau dồi kiến thức, ngo&agrave;i l&uacute;c l&agrave;m việc, thời gian rảnh anh lại tham gia c&aacute;c lớp học, rồi tự học từ ch&iacute;nh những người trong nghề, từ thực tế c&ocirc;ng việc. Cũng c&oacute; những khoảng thời gian anh nản l&ograve;ng, nhưng ch&iacute;nh những khoảnh khắc đ&oacute; lại khiến anh suy tư, trăn trở nhiều hơn, suy nghĩ về những tin tưởng m&agrave; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi gắm qua gương những c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ.. Nh&igrave;n lại thật kỹ những trăn trở để từ đ&oacute; nảy sinh ra những &yacute; tưởng mới v&agrave; l&agrave;m động lực cho anh đi tiếp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh quan niệm trong cuộc sống n&ecirc;n sống thật với ch&iacute;nh m&igrave;nh, ri&ecirc;ng trong c&ocirc;ng việc phải ki&ecirc;n quyết v&agrave; ch&iacute;nh trực th&igrave; mới c&oacute; thể trụ vững được. Trải qua nhiều thăng trầm trong giai đoạn đầu mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển việc kinh doanh, nhưng để đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất định h&ocirc;m nay c&oacute; lẽ nhờ v&agrave;o sự ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; quyết t&acirc;m của anh trong c&ocirc;ng việc. &ldquo;&Yacute; nghĩ từ bỏ chưa bao giờ c&oacute; trong suy nghĩ của anh, c&oacute; thất bại đi chăng nữa th&igrave; đ&oacute; cũng l&agrave; những b&agrave;i học trong chặng đường hướng đến mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; lẽ kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng anh Phạm Ho&agrave;ng Vũ, m&agrave; bất k&igrave; gương bạn trẻ n&agrave;o vinh dự nhận được giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh đều chứa đựng những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa, những qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng, để kh&ocirc;ng chỉ xứng đ&aacute;ng với một danh hiệu cao qu&yacute; m&agrave; Th&agrave;nh phố biểu dương m&agrave; c&ograve;n l&agrave; để sống trọn vẹn hơn với ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#F0FFFF">Năm 2006, Phạm Ho&agrave;ng Vũ &ndash; Chủ nhiệm Hợp t&aacute;c x&atilde; c&aacute; b&egrave; Long Phước (Quận 9) l&agrave; một trong số 75 thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc được nhận giải thưởng Lương Định Của v&agrave; l&agrave; một trong 20 gương mặt ti&ecirc;u biểu được Bộ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n tặng bằng khen v&igrave; đ&atilde; tham gia chuyển đổi cơ cấu vật nu&ocirc;i hiệu quả. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ho&agrave;ng Vũ c&ograve;n l&agrave; đại biểu tại Li&ecirc;n hoan cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;. Với số vốn ban đầu chỉ l&agrave; 2 ao c&aacute;, 1 chuồng heo, Ho&agrave;ng Vũ mạnh dạn vay 10 triệu đồng vốn xo&aacute; đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o mua con giống. Lu&ocirc;n nu&ocirc;i trong m&igrave;nh suy nghĩ &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; việc g&igrave; kh&oacute;, chỉ sợ l&ograve;ng kh&ocirc;ng bền...&quot;, sau 3 năm g&acirc;y dựng, Vũ đ&atilde; c&oacute; trong tay 5 ao c&aacute; diện t&iacute;ch 300 m</span><sup><span style="background-color:#F0FFFF">2</span></sup><span style="background-color:#F0FFFF">/ao, 4 b&egrave; c&aacute; với 120 000 loại. Năm 2007, Phạm Ho&agrave;ng Vũ được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hiện anh đang chuy&ecirc;n t&acirc;m ph&aacute;t triển lĩnh vực kinh doanh của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; CH&Acirc;U</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;