Phạm Hoàng Vũ: “Ý tưởng sáng tạo - điều rất cần ở tuổi trẻ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của anh Phạm Ho&agrave;ng Vũ (gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2007) với c&aacute;c bạn trẻ. Anh n&oacute;i th&ecirc;m, c&aacute;c bạn h&atilde;y ki&ecirc;n tr&igrave; theo đuổi&nbsp;mục ti&ecirc;u v&agrave; nếu khi đạt được một điều g&igrave; đ&oacute; th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n lấy đ&oacute; m&agrave; tự m&atilde;n, n&ecirc;n xem đ&oacute; l&agrave; bước tiến v&agrave; l&agrave; động lực cho những c&ocirc;ng việc trong tương lai. Khi người ta sống hết m&igrave;nh v&igrave; &yacute; tưởng, ki&ecirc;n tr&igrave; vượt kh&oacute;, nhất định sẽ nhận lại những th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27419/IMG_20161221_171516.jpg" style="height:80%; width:80%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Ho&agrave;ng Vũ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;L&agrave; thanh ni&ecirc;n khi nhận được một giải thưởng lớn của Th&agrave;nh phố l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu, m&igrave;nh thật sự rất tự h&agrave;o, niềm vinh dự đ&oacute; kh&oacute; tả hết được ch&iacute;nh v&igrave; vậy phải sống l&agrave;m sao cho đ&uacute;ng với c&aacute;i niềm tin m&agrave; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng cho m&igrave;nh, phải sống đẹp, sống v&igrave; x&atilde; hội v&agrave; đặc biệt đ&atilde; l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố th&igrave; phải lu&ocirc;n c&oacute; những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo&rdquo;, anh Vũ chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần 10 năm kể từ cột mốc được tuy&ecirc;n dương đến nay, giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; mở ra cho anh nhiều cơ hội trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển sự nghiệp. Anh c&oacute; dịp gặp gỡ những đối t&aacute;c mới, được tiếp x&uacute;c v&agrave; giao lưu c&ugrave;ng những c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc kh&aacute;c. Kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, giải thưởng đ&atilde; ảnh hưởng v&agrave; thay đổi &iacute;t nhiều ở anh cả trong c&aacute;ch sống, trong lối ăn n&oacute;i, gi&uacute;p anh hiểu r&otilde; hơn vai tr&ograve; của một người c&ocirc;ng d&acirc;n, sống hết m&igrave;nh hơn, nhiệt huyết hơn trong c&ocirc;ng việc v&agrave; lu&ocirc;n lu&ocirc;n chia sẻ với mọi người trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau nhiều năm thử nghiệm những hoạt động mới, năm 2012 anh Ho&agrave;ng Vũ ch&iacute;nh thức l&agrave;m chủ với c&ocirc;ng ty của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Chuyển từ Hợp t&aacute;c x&atilde; sản xuất sang lĩnh vực doanh nghiệp, anh Vũ đối mặt với kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn, để trau dồi kiến thức, ngo&agrave;i l&uacute;c l&agrave;m việc, thời gian rảnh anh lại tham gia c&aacute;c lớp học, rồi tự học từ ch&iacute;nh những người trong nghề, từ thực tế c&ocirc;ng việc. Cũng c&oacute; những khoảng thời gian anh nản l&ograve;ng, nhưng ch&iacute;nh những khoảnh khắc đ&oacute; lại khiến anh suy tư, trăn trở nhiều hơn, suy nghĩ về những tin tưởng m&agrave; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi gắm qua gương những c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ.. Nh&igrave;n lại thật kỹ những trăn trở để từ đ&oacute; nảy sinh ra những &yacute; tưởng mới v&agrave; l&agrave;m động lực cho anh đi tiếp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh quan niệm trong cuộc sống n&ecirc;n sống thật với ch&iacute;nh m&igrave;nh, ri&ecirc;ng trong c&ocirc;ng việc phải ki&ecirc;n quyết v&agrave; ch&iacute;nh trực th&igrave; mới c&oacute; thể trụ vững được. Trải qua nhiều thăng trầm trong giai đoạn đầu mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển việc kinh doanh, nhưng để đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất định h&ocirc;m nay c&oacute; lẽ nhờ v&agrave;o sự ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; quyết t&acirc;m của anh trong c&ocirc;ng việc. &ldquo;&Yacute; nghĩ từ bỏ chưa bao giờ c&oacute; trong suy nghĩ của anh, c&oacute; thất bại đi chăng nữa th&igrave; đ&oacute; cũng l&agrave; những b&agrave;i học trong chặng đường hướng đến mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; lẽ kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng anh Phạm Ho&agrave;ng Vũ, m&agrave; bất k&igrave; gương bạn trẻ n&agrave;o vinh dự nhận được giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh đều chứa đựng những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa, những qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng, để kh&ocirc;ng chỉ xứng đ&aacute;ng với một danh hiệu cao qu&yacute; m&agrave; Th&agrave;nh phố biểu dương m&agrave; c&ograve;n l&agrave; để sống trọn vẹn hơn với ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#F0FFFF">Năm 2006, Phạm Ho&agrave;ng Vũ &ndash; Chủ nhiệm Hợp t&aacute;c x&atilde; c&aacute; b&egrave; Long Phước (Quận 9) l&agrave; một trong số 75 thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc được nhận giải thưởng Lương Định Của v&agrave; l&agrave; một trong 20 gương mặt ti&ecirc;u biểu được Bộ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n tặng bằng khen v&igrave; đ&atilde; tham gia chuyển đổi cơ cấu vật nu&ocirc;i hiệu quả. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ho&agrave;ng Vũ c&ograve;n l&agrave; đại biểu tại Li&ecirc;n hoan cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;. Với số vốn ban đầu chỉ l&agrave; 2 ao c&aacute;, 1 chuồng heo, Ho&agrave;ng Vũ mạnh dạn vay 10 triệu đồng vốn xo&aacute; đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o mua con giống. Lu&ocirc;n nu&ocirc;i trong m&igrave;nh suy nghĩ &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; việc g&igrave; kh&oacute;, chỉ sợ l&ograve;ng kh&ocirc;ng bền...&quot;, sau 3 năm g&acirc;y dựng, Vũ đ&atilde; c&oacute; trong tay 5 ao c&aacute; diện t&iacute;ch 300 m</span><sup><span style="background-color:#F0FFFF">2</span></sup><span style="background-color:#F0FFFF">/ao, 4 b&egrave; c&aacute; với 120 000 loại. Năm 2007, Phạm Ho&agrave;ng Vũ được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hiện anh đang chuy&ecirc;n t&acirc;m ph&aacute;t triển lĩnh vực kinh doanh của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; CH&Acirc;U</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;