Lê Tú Chinh – Khát vọng trẻ trên đường chạy điền kinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Mỗi bước ch&acirc;n tr&ecirc;n đường chạy lu&ocirc;n l&agrave; sự thể hiện của kh&aacute;t vọng tuổi trẻ, niềm tự h&agrave;o của d&acirc;n tộc với cờ đỏ sao v&agrave;ng tr&ecirc;n ngực &aacute;o, em c&ograve;n trẻ v&agrave; phải phấn đấu rất nhiều để c&oacute; thể đem lại vinh quang cho thể thao nước nh&agrave;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m niệm của L&ecirc; T&uacute; Chinh, sinh năm 1997, &ldquo;c&ocirc; g&aacute;i v&agrave;ng&rdquo; của thể thao th&agrave;nh phố, hiện đang l&agrave; vận động vi&ecirc;n điền kinh của Trung t&acirc;m Thể dục Thể thao Thống Nhất, TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vinh quang kh&ocirc;ng đổi được bằng sự lười biếng&hellip;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nhỏ c&ocirc; b&eacute; Chinh đ&atilde; được c&aacute;c bạn nể phục với khả năng chạy rất nhanh của m&igrave;nh, tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi thiếu nhi li&ecirc;n quan tới vận động, chạy nhảy, Chinh đều l&agrave; người gi&agrave;nh chiến thắng. Chinh cũng kể rằng, từ nhỏ em đ&atilde; rất m&ecirc; c&aacute;c m&ocirc;n thể thao li&ecirc;n quan tới tốc độ, xem tivi thấy c&aacute;c chương tr&igrave;nh thể thao như điền kinh, đua xe em đều n&aacute;n lại để xem cho đến khi kết th&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm đam m&ecirc; điền kinh của T&uacute; Chinh được thổi b&ugrave;ng mạnh mẽ khi em biết tin c&oacute; huấn luyện vi&ecirc;n đến trường tuyển chọn vận động vi&ecirc;n thi đấu tại giải điền kinh d&agrave;nh cho lứa tuổi học sinh. L&uacute;c n&agrave;y Chinh đ&atilde; lọt v&agrave;o mắt xanh của c&ocirc; Nguyễn Thị Thanh Hương (Huấn luyện vi&ecirc;n đội tuyển điền kinh TP. HCM) v&agrave; đến năm 2008 L&ecirc; T&uacute; Chinh được ch&iacute;nh thức tham gia v&agrave;o đội tuyển điền kinh TP. HCM.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27440/anh-1 (2).jpg" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><em>L&ecirc; T&uacute; Chinh (giữa) vui mừng nhận giải thưởng tại giải thi đấu điền kinh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nhớ lại thời điểm đ&oacute; em thật sự rất x&uacute;c động v&agrave; sung sướng, cuối c&ugrave;ng niềm đam m&ecirc; điền kinh với những bước chạy tr&ecirc;n đường thi đấu của em cũng đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện thực. Em muốn cảm ơn c&ocirc; Thanh Hương, ch&iacute;nh c&ocirc; đ&atilde; thắp l&ecirc;n ngọn lửa y&ecirc;u nghề trong em v&agrave; d&igrave;u dắt em để c&oacute; được th&agrave;nh c&ocirc;ng như h&ocirc;m nay&rdquo; &ndash; T&uacute; Chinh x&uacute;c động chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến năm 2015, T&uacute; Chinh đ&atilde; c&oacute; một bước tiến d&agrave;i trong sự nghiệp thể thao của m&igrave;nh khi em được gọi v&agrave;o đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Kể từ khoảng thời gian đ&oacute;, với nội dung thi sở trường l&agrave; chạy ngắn 100m v&agrave; 200m L&ecirc; T&uacute; Chinh đ&atilde; li&ecirc;n tiếp d&agrave;nh được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong c&aacute;c kỳ đại hội, giải đấu trong nước v&agrave; quốc tế như: huy chương v&agrave;ng nội dung 200m nữ ở Giải v&ocirc; địch trẻ ch&acirc;u &Aacute;, HCV Đại hội Thể thao b&atilde;i biển ch&acirc;u &Aacute; 2016 nội dung 60m, 4 HCV Giải điền kinh quốc tế TP. HCM mở rộng lần thứ 23&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sự uốn nắn tận t&igrave;nh của huấn luyện vi&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng thể đem lại những th&agrave;nh quả ấy nếu bản th&acirc;n Chinh kh&ocirc;ng biết tự nỗ lực v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n. T&uacute; Chinh cho biết, ở bất kỳ bộ m&ocirc;n thể thao n&agrave;o v&agrave; đặc biệt l&agrave; điền kinh, sự luyện tập l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng gian nan v&agrave; vất vả. Mỗi ng&agrave;y, em đều đến s&acirc;n vận động Thống Nhất để bắt đầu tập luyện từ 7 giờ s&aacute;ng v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 10 giờ. Ăn trưa, nghỉ ngơi, đến chiều vẫn tiếp tục r&egrave;n luyện như vậy từ 3 giờ cho đến 5 giờ l&agrave; kết th&uacute;c buổi tập trong ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, ở nh&agrave; Chinh phải tự m&igrave;nh r&egrave;n luyện th&ecirc;m những b&agrave;i tập bổ trợ để tăng khả năng v&agrave; sức chịu đựng. T&uacute; Chinh thổ lộ: &ldquo;Mỗi vận động vi&ecirc;n phải lu&ocirc;n thường trực trong đầu &yacute; thức chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; sự luyện tập kh&ocirc;ng ngừng nghỉ, nếu một ph&uacute;t gi&acirc;y n&agrave;o đ&oacute; bạn bị xao l&ograve;ng th&igrave; điều đ&oacute; đồng nghĩa với việc bạn đ&atilde; bị đối thủ vượt mặt tr&ecirc;n đường đua. Vinh quang kh&ocirc;ng bao giờ đổi được bằng sự lười biếng m&agrave; được đổi lấy bằng mồ h&ocirc;i, nước mắt v&agrave; cả m&aacute;u tr&ecirc;n s&acirc;n tập&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đằng sau mỗi tấm huy chương đạt được của L&ecirc; T&uacute; Chinh ngo&agrave;i niềm tự h&agrave;o khi đem lại vinh quang cho đất nước c&ograve;n l&agrave; ước muốn về một cuộc sống ấm no v&agrave; đủ đầy cho một gia đ&igrave;nh nhỏ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>M&oacute;n qu&agrave; d&agrave;nh tặng ba</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o giữa năm nay L&ecirc; T&uacute; Chinh đ&atilde; l&agrave;m cho những người h&acirc;m mộ thể thao nước nh&agrave; phải đứng dậy vỗ tay t&aacute;n thưởng khi em xuất sắc đạt được tấm HCV nội dung 200m tại Giải điền kinh v&ocirc; địch trẻ ch&acirc;u &Aacute; được tổ chức tại TP. HCM. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n sau 20 năm thể thao th&agrave;nh phố c&oacute; vận động vi&ecirc;n nhận được giải thưởng n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhớ lại cảm x&uacute;c khi biết m&igrave;nh l&agrave; người đầu ti&ecirc;n c&aacute;n v&agrave;o vạch về đ&iacute;ch T&uacute; Chinh kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động, sau những bước chạy cuối c&ugrave;ng để vượt qua đối thủ để đoạt huy chương v&agrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc;, đồng nghiệp đ&atilde; chạy tới &ocirc;m chầm lấy em v&agrave; kho&aacute;c l&ecirc;n người em l&agrave; cờ của Tổ quốc. &ldquo;Thật sự em rất x&uacute;c động v&agrave; tự h&agrave;o, em cầm chiếc quốc kỳ chạy v&ograve;ng quang s&acirc;n để ch&agrave;o kh&aacute;n giả, nhưng trong đầu em khi ấy c&ograve;n nghĩ tới ba đang tất bật lo cho c&ocirc;ng việc chắc kh&ocirc;ng hay việc con g&aacute;i vừa gi&agrave;nh được huy chương v&agrave;ng. Em sẽ d&agrave;nh tặng m&oacute;n qu&agrave; qu&yacute; gi&aacute; n&agrave;y cho ba, cho c&aacute;c chị ở nh&agrave; đ&atilde; lu&ocirc;n l&agrave; chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em vượt qua mọi thử th&aacute;ch&rdquo; &ndash; T&uacute; Chinh nghẹn ng&agrave;o kể lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mất mẹ từ nhỏ, T&uacute; Chinh phải sống với ba v&agrave; hai người chị g&aacute;i kh&aacute;c. Mọi c&ocirc;ng việc nặng nhọc, tr&aacute;ch nhiệm nu&ocirc;i sống cả gia đ&igrave;nh, ba Chinh lu&ocirc;n g&aacute;nh v&aacute;c tr&ecirc;n vai. L&agrave; con &uacute;t trong nh&agrave; lại đang trong tuổi ăn, tuổi học, T&uacute; Chinh lu&ocirc;n mong muốn một ng&agrave;y c&oacute; thể đỡ đần phụ gi&uacute;p ba, tặng ba những m&oacute;n qu&agrave; từ số tiền ch&iacute;nh tay con g&aacute;i kiếm được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chinh kể, biết con theo nghiệp thể thao vất vả nhưng ba kh&ocirc;ng hề cấm đo&aacute;n hay ngăn cản v&igrave; ba biết điền kinh ch&iacute;nh l&agrave; đam m&ecirc; từ nhỏ của em. &ldquo;Khi em bắt đầu tập luyện tại đội tuyển điền kinh th&agrave;nh phố, ba dặn d&ograve; rất kĩ, ba bảo r&egrave;n luyện thể thao l&agrave; việc tốt nhưng kh&ocirc;ng được bao giờ bỏ qu&ecirc;n chuyện học văn h&oacute;a, phải học để bổ sung th&ecirc;m tri thức cho bản th&acirc;n để khi ra nước ngo&agrave;i thi đấu c&ugrave;ng bạn b&egrave; quốc tế họ phải nể phục người Việt ch&uacute;ng ta rằng vừa giỏi năng khiếu lại gi&agrave;u kiến thức văn h&oacute;a&rdquo; &ndash; T&uacute; Chinh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, ngo&agrave;i thời gian luyện tập v&agrave;o ban ng&agrave;y, đến tối T&uacute; Chinh lại sắp xếp thời gian đi học tại trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM. T&uacute; Chinh thổ lộ: &ldquo;Gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; động lực lớn nhất để em tiếp tục tập luyện v&agrave; thi đấu. Mỗi lần thất bại v&agrave; vấp ng&atilde; em sẽ lu&ocirc;n nhớ đến lời dạy dỗ của ba. Những vinh quang hay huy chương em đạt được sẽ đều d&agrave;nh tặng cho ba v&igrave; ba đ&atilde; d&agrave;nh cả cuộc đời để chăm s&oacute;c cho cả gia đ&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;