Lê Tú Chinh – Khát vọng trẻ trên đường chạy điền kinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Mỗi bước ch&acirc;n tr&ecirc;n đường chạy lu&ocirc;n l&agrave; sự thể hiện của kh&aacute;t vọng tuổi trẻ, niềm tự h&agrave;o của d&acirc;n tộc với cờ đỏ sao v&agrave;ng tr&ecirc;n ngực &aacute;o, em c&ograve;n trẻ v&agrave; phải phấn đấu rất nhiều để c&oacute; thể đem lại vinh quang cho thể thao nước nh&agrave;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m niệm của L&ecirc; T&uacute; Chinh, sinh năm 1997, &ldquo;c&ocirc; g&aacute;i v&agrave;ng&rdquo; của thể thao th&agrave;nh phố, hiện đang l&agrave; vận động vi&ecirc;n điền kinh của Trung t&acirc;m Thể dục Thể thao Thống Nhất, TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vinh quang kh&ocirc;ng đổi được bằng sự lười biếng&hellip;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nhỏ c&ocirc; b&eacute; Chinh đ&atilde; được c&aacute;c bạn nể phục với khả năng chạy rất nhanh của m&igrave;nh, tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi thiếu nhi li&ecirc;n quan tới vận động, chạy nhảy, Chinh đều l&agrave; người gi&agrave;nh chiến thắng. Chinh cũng kể rằng, từ nhỏ em đ&atilde; rất m&ecirc; c&aacute;c m&ocirc;n thể thao li&ecirc;n quan tới tốc độ, xem tivi thấy c&aacute;c chương tr&igrave;nh thể thao như điền kinh, đua xe em đều n&aacute;n lại để xem cho đến khi kết th&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm đam m&ecirc; điền kinh của T&uacute; Chinh được thổi b&ugrave;ng mạnh mẽ khi em biết tin c&oacute; huấn luyện vi&ecirc;n đến trường tuyển chọn vận động vi&ecirc;n thi đấu tại giải điền kinh d&agrave;nh cho lứa tuổi học sinh. L&uacute;c n&agrave;y Chinh đ&atilde; lọt v&agrave;o mắt xanh của c&ocirc; Nguyễn Thị Thanh Hương (Huấn luyện vi&ecirc;n đội tuyển điền kinh TP. HCM) v&agrave; đến năm 2008 L&ecirc; T&uacute; Chinh được ch&iacute;nh thức tham gia v&agrave;o đội tuyển điền kinh TP. HCM.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27440/anh-1 (2).jpg" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><em>L&ecirc; T&uacute; Chinh (giữa) vui mừng nhận giải thưởng tại giải thi đấu điền kinh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nhớ lại thời điểm đ&oacute; em thật sự rất x&uacute;c động v&agrave; sung sướng, cuối c&ugrave;ng niềm đam m&ecirc; điền kinh với những bước chạy tr&ecirc;n đường thi đấu của em cũng đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện thực. Em muốn cảm ơn c&ocirc; Thanh Hương, ch&iacute;nh c&ocirc; đ&atilde; thắp l&ecirc;n ngọn lửa y&ecirc;u nghề trong em v&agrave; d&igrave;u dắt em để c&oacute; được th&agrave;nh c&ocirc;ng như h&ocirc;m nay&rdquo; &ndash; T&uacute; Chinh x&uacute;c động chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến năm 2015, T&uacute; Chinh đ&atilde; c&oacute; một bước tiến d&agrave;i trong sự nghiệp thể thao của m&igrave;nh khi em được gọi v&agrave;o đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Kể từ khoảng thời gian đ&oacute;, với nội dung thi sở trường l&agrave; chạy ngắn 100m v&agrave; 200m L&ecirc; T&uacute; Chinh đ&atilde; li&ecirc;n tiếp d&agrave;nh được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong c&aacute;c kỳ đại hội, giải đấu trong nước v&agrave; quốc tế như: huy chương v&agrave;ng nội dung 200m nữ ở Giải v&ocirc; địch trẻ ch&acirc;u &Aacute;, HCV Đại hội Thể thao b&atilde;i biển ch&acirc;u &Aacute; 2016 nội dung 60m, 4 HCV Giải điền kinh quốc tế TP. HCM mở rộng lần thứ 23&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sự uốn nắn tận t&igrave;nh của huấn luyện vi&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng thể đem lại những th&agrave;nh quả ấy nếu bản th&acirc;n Chinh kh&ocirc;ng biết tự nỗ lực v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n. T&uacute; Chinh cho biết, ở bất kỳ bộ m&ocirc;n thể thao n&agrave;o v&agrave; đặc biệt l&agrave; điền kinh, sự luyện tập l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng gian nan v&agrave; vất vả. Mỗi ng&agrave;y, em đều đến s&acirc;n vận động Thống Nhất để bắt đầu tập luyện từ 7 giờ s&aacute;ng v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 10 giờ. Ăn trưa, nghỉ ngơi, đến chiều vẫn tiếp tục r&egrave;n luyện như vậy từ 3 giờ cho đến 5 giờ l&agrave; kết th&uacute;c buổi tập trong ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, ở nh&agrave; Chinh phải tự m&igrave;nh r&egrave;n luyện th&ecirc;m những b&agrave;i tập bổ trợ để tăng khả năng v&agrave; sức chịu đựng. T&uacute; Chinh thổ lộ: &ldquo;Mỗi vận động vi&ecirc;n phải lu&ocirc;n thường trực trong đầu &yacute; thức chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; sự luyện tập kh&ocirc;ng ngừng nghỉ, nếu một ph&uacute;t gi&acirc;y n&agrave;o đ&oacute; bạn bị xao l&ograve;ng th&igrave; điều đ&oacute; đồng nghĩa với việc bạn đ&atilde; bị đối thủ vượt mặt tr&ecirc;n đường đua. Vinh quang kh&ocirc;ng bao giờ đổi được bằng sự lười biếng m&agrave; được đổi lấy bằng mồ h&ocirc;i, nước mắt v&agrave; cả m&aacute;u tr&ecirc;n s&acirc;n tập&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đằng sau mỗi tấm huy chương đạt được của L&ecirc; T&uacute; Chinh ngo&agrave;i niềm tự h&agrave;o khi đem lại vinh quang cho đất nước c&ograve;n l&agrave; ước muốn về một cuộc sống ấm no v&agrave; đủ đầy cho một gia đ&igrave;nh nhỏ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>M&oacute;n qu&agrave; d&agrave;nh tặng ba</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o giữa năm nay L&ecirc; T&uacute; Chinh đ&atilde; l&agrave;m cho những người h&acirc;m mộ thể thao nước nh&agrave; phải đứng dậy vỗ tay t&aacute;n thưởng khi em xuất sắc đạt được tấm HCV nội dung 200m tại Giải điền kinh v&ocirc; địch trẻ ch&acirc;u &Aacute; được tổ chức tại TP. HCM. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n sau 20 năm thể thao th&agrave;nh phố c&oacute; vận động vi&ecirc;n nhận được giải thưởng n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhớ lại cảm x&uacute;c khi biết m&igrave;nh l&agrave; người đầu ti&ecirc;n c&aacute;n v&agrave;o vạch về đ&iacute;ch T&uacute; Chinh kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động, sau những bước chạy cuối c&ugrave;ng để vượt qua đối thủ để đoạt huy chương v&agrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc;, đồng nghiệp đ&atilde; chạy tới &ocirc;m chầm lấy em v&agrave; kho&aacute;c l&ecirc;n người em l&agrave; cờ của Tổ quốc. &ldquo;Thật sự em rất x&uacute;c động v&agrave; tự h&agrave;o, em cầm chiếc quốc kỳ chạy v&ograve;ng quang s&acirc;n để ch&agrave;o kh&aacute;n giả, nhưng trong đầu em khi ấy c&ograve;n nghĩ tới ba đang tất bật lo cho c&ocirc;ng việc chắc kh&ocirc;ng hay việc con g&aacute;i vừa gi&agrave;nh được huy chương v&agrave;ng. Em sẽ d&agrave;nh tặng m&oacute;n qu&agrave; qu&yacute; gi&aacute; n&agrave;y cho ba, cho c&aacute;c chị ở nh&agrave; đ&atilde; lu&ocirc;n l&agrave; chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em vượt qua mọi thử th&aacute;ch&rdquo; &ndash; T&uacute; Chinh nghẹn ng&agrave;o kể lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mất mẹ từ nhỏ, T&uacute; Chinh phải sống với ba v&agrave; hai người chị g&aacute;i kh&aacute;c. Mọi c&ocirc;ng việc nặng nhọc, tr&aacute;ch nhiệm nu&ocirc;i sống cả gia đ&igrave;nh, ba Chinh lu&ocirc;n g&aacute;nh v&aacute;c tr&ecirc;n vai. L&agrave; con &uacute;t trong nh&agrave; lại đang trong tuổi ăn, tuổi học, T&uacute; Chinh lu&ocirc;n mong muốn một ng&agrave;y c&oacute; thể đỡ đần phụ gi&uacute;p ba, tặng ba những m&oacute;n qu&agrave; từ số tiền ch&iacute;nh tay con g&aacute;i kiếm được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chinh kể, biết con theo nghiệp thể thao vất vả nhưng ba kh&ocirc;ng hề cấm đo&aacute;n hay ngăn cản v&igrave; ba biết điền kinh ch&iacute;nh l&agrave; đam m&ecirc; từ nhỏ của em. &ldquo;Khi em bắt đầu tập luyện tại đội tuyển điền kinh th&agrave;nh phố, ba dặn d&ograve; rất kĩ, ba bảo r&egrave;n luyện thể thao l&agrave; việc tốt nhưng kh&ocirc;ng được bao giờ bỏ qu&ecirc;n chuyện học văn h&oacute;a, phải học để bổ sung th&ecirc;m tri thức cho bản th&acirc;n để khi ra nước ngo&agrave;i thi đấu c&ugrave;ng bạn b&egrave; quốc tế họ phải nể phục người Việt ch&uacute;ng ta rằng vừa giỏi năng khiếu lại gi&agrave;u kiến thức văn h&oacute;a&rdquo; &ndash; T&uacute; Chinh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, ngo&agrave;i thời gian luyện tập v&agrave;o ban ng&agrave;y, đến tối T&uacute; Chinh lại sắp xếp thời gian đi học tại trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM. T&uacute; Chinh thổ lộ: &ldquo;Gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; động lực lớn nhất để em tiếp tục tập luyện v&agrave; thi đấu. Mỗi lần thất bại v&agrave; vấp ng&atilde; em sẽ lu&ocirc;n nhớ đến lời dạy dỗ của ba. Những vinh quang hay huy chương em đạt được sẽ đều d&agrave;nh tặng cho ba v&igrave; ba đ&atilde; d&agrave;nh cả cuộc đời để chăm s&oacute;c cho cả gia đ&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;