Nguyễn Viết Thanh – Tấm lòng của người thầy thuốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người viết đến Trung t&acirc;m Bảo trợ X&atilde; hội B&igrave;nh Đức (th&ocirc;n B&igrave;nh Đức, x&atilde; Đức Hạnh, huyện B&ugrave; Gia Mập, tỉnh B&igrave;nh Phước) một ng&agrave;y đầu tuần. Trung t&acirc;m nằm s&acirc;u b&ecirc;n c&aacute;nh rừng xanh bạt ng&agrave;n của thủy điện Suối Mơ h&agrave;o h&ugrave;ng. Ở đ&oacute; c&oacute; tấm l&ograve;ng của một người thầy, người anh, người bạn trao cho gần 300 học vi&ecirc;n nam bằng sự &acirc;n cần, chăm s&oacute;c tận t&igrave;nh. Đ&oacute; l&agrave; anh Nguyễn Viết Thanh &ndash; Trưởng Khoa T&acirc;m thần Trung t&acirc;m Bảo trợ X&atilde; hội B&igrave;nh Đức (thuộc Sở Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Thanh tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c tại trung t&acirc;m ở nhiều vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau từ năm 2012.&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c tốt, ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ được giao n&ecirc;n đến năm 2013 anh được bổ nhiệm l&agrave;m Trưởng khoa T&acirc;m thần.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Thanh t&acirc;m sự: &ldquo;Mới l&uacute;c đầu tiếp x&uacute;c với c&aacute;c học vi&ecirc;n cũng sợ lắm chứ, họ cứ quằn quại v&agrave; chống đối với c&aacute;ch điều trị của m&igrave;nh.V&igrave; chữa bệnh cho họ kh&oacute; hơn những người kh&aacute;c, rồi dần dần c&aacute;i nghiệp đ&oacute; n&oacute; cứ ăn s&acirc;u v&agrave;o người rồi cũng quen cho tới ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;. Với vị tr&iacute; chủ chốt n&ecirc;n anh phải chu to&agrave;n mọi c&ocirc;ng việc chữa trị, chăm s&oacute;c cho c&aacute;c học vi&ecirc;n từ nơi ăn, chốn ngủ, sinh hoạt, giải tr&iacute;, gi&aacute;o dục con chữ,&hellip;đ&atilde; được anh tiếp nhận tốt.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27441/IMG_0306.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Viết Thanh &acirc;n cần hướng dẫn học vi&ecirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c học vi&ecirc;n được sắp xếp v&agrave;o 5 ph&ograve;ng bệnh, mỗi ph&ograve;ng tầm 55 học vi&ecirc;n, con số n&agrave;y c&oacute; thể tăng, giảm t&ugrave;y v&agrave;o từng loại bệnh t&acirc;m thần kh&aacute;c nhau. Ph&acirc;n bố mỗi ph&ograve;ng như vậy c&oacute; 2 y sĩ v&agrave; 1 phụ tr&aacute;ch trực 24/24 xoay ca li&ecirc;n tục 4 tiếng một lần nhằm đ&ocirc;n đốc, nhắc nhở v&agrave; theo s&aacute;t c&aacute;c cử chỉ, động th&aacute;i của từng học vi&ecirc;n. Qua đ&oacute; c&oacute; thể ph&aacute;t hiện kịp thời những cơn bệnh t&aacute;i ph&aacute;t bất ngờ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với phương ch&acirc;m đặt ra &ldquo;Xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp &ndash; văn minh&rdquo; n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c giữ g&igrave;n vệ sinh chung để đảm bảo đời sống tốt nhất cho c&aacute;c học vi&ecirc;n lu&ocirc;n được Ban Gi&aacute;m đốc (BGĐ) quan t&acirc;m. Cứ mỗi tuần BGĐ sẽ đi kiểm tra đột xuất 2 lần nếu trường hợp n&agrave;o vi phạm sẽ bị kỉ luật v&agrave; xem x&eacute;t. Đứng tr&ecirc;n phương diện của người quản l&iacute; anh cho rằng: &ldquo;Bất cứ tại m&ocirc;i trường n&agrave;o th&igrave; sự kỉ luật v&agrave; lối sống đi v&agrave;o nề nếp sẽ tạo được cuộc sống văn minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi thời tiết giao m&ugrave;a, thay đổi đột ngột, c&aacute;c học vi&ecirc;n lại t&aacute;i bệnh nhiều lần trong một ng&agrave;y v&agrave; h&agrave;nh động sau đ&oacute; l&agrave; đập ph&aacute;, co giật,.. hậu quả để lại rất nghi&ecirc;m trọng g&acirc;y đau đớn cho bản th&acirc;n v&agrave; cho cả c&aacute;c học vi&ecirc;n kh&aacute;c. V&igrave; vậy, anh Thanh đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c b&aacute;c sĩ của bệnh viện T&acirc;m thần Th&agrave;nh phố xuống mỗi th&aacute;ng một lần v&agrave; v&agrave; bệnh viện Nh&acirc;n &aacute;i xuống mỗi tuần một lần để phối hợp c&ugrave;ng nhau chữa trị cho c&aacute;c học vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, anh Thanh đ&atilde; t&igrave;m v&agrave; li&ecirc;n kết với c&aacute;c cơ sở, doanh nghiệp, tạo việc l&agrave;m cho bệnh nh&acirc;n qua c&aacute;c c&ocirc;ng việc nhẹ nh&agrave;ng như đan giỏ, ghế v&agrave; gia c&ocirc;ng giấy nhằm gi&uacute;p họ thư thả, t&aacute;i h&ograve;a nhập với cộng đồng v&agrave; tạo niềm vui trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Vật l&iacute; trị liệu&rdquo; do anh khởi xướng nhờ nhận được sự hỗ trợ từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; tăng số lượng m&aacute;y tập phục hồi chức năng l&ecirc;n 12 m&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về phương ph&aacute;p trị liệu bằng &acirc;m nhạc, anh Thanh chia sẻ: &ldquo;C&oacute; nhiều em c&oacute; thể h&aacute;t được cả tiếng Anh v&agrave; nhiều thứ tiếng kh&aacute;c nữa, họ giỏi lắm đấy&rdquo;. Từ đ&oacute;, anh suy nghĩ m&ocirc; h&igrave;nh trị liệu bằng &acirc;m nhạc. Cứ h&agrave;ng tuần v&agrave;o mỗi tối thứ 2, 4, 6 mỗi ph&ograve;ng sẽ chuẩn bị từ 1 đến 2 tiết mục văn nghệ biểu diễn v&agrave; thi đua với nhau. Sau đ&oacute; c&aacute;c phần qu&agrave;, phần thưởng như b&aacute;nh, kẹo, rau c&acirc;u&hellip; được trao cho người bệnh, gửi đi th&ocirc;ng điệp y&ecirc;u thương v&agrave; lan tỏa hạnh ph&uacute;c cho trung t&acirc;m. Đồng thời, anh cũng bật truyền h&igrave;nh về c&aacute;c chương tr&igrave;nh thời sự, giải tr&iacute; kh&aacute;c v&agrave;o khung giờ từ 17h đến 21h để mọi người c&oacute; thể theo d&otilde;i tin tức, giải tr&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c học vi&ecirc;n dễ mắc c&aacute;c bệnh truyền nhiễm qua ăn uống, sinh hoạt,.. như ngứa, ghẻ, lở lo&eacute;t... Ch&iacute;nh anh l&agrave; người khởi xướng m&ocirc; h&igrave;nh trị liệu bằng &ldquo;vườn thuốc nam&rdquo;. Nhờ sử dụng vỏ c&acirc;y s&agrave; cừ m&agrave; đ&atilde; trị được nhiều loại bệnh ngo&agrave;i da. Đặc biệt căn bệnh dễ g&acirc;y tổn hại nhất v&agrave; l&acirc;y lan nhiều nhất l&agrave; bệnh vi&ecirc;m gan, số ca nhiễm căn bệnh n&agrave;y tại trung t&acirc;m tăng trong những năm gần đ&acirc;y, anh Thanh chia sẻ: &ldquo;Điều trị căn nguy&ecirc;n bệnh t&acirc;m thần bằng thuốc t&acirc;y với liều lượng uống đều đặn mỗi ng&agrave;y. Phải uống như vậy th&igrave; c&aacute;c em mới khỏe về t&acirc;m tr&iacute; nhưng l&agrave;m sao c&aacute;c em c&oacute; thể tr&aacute;nh khỏi căn bệnh về phổi, về gan. Chữa chưa hết bệnh n&agrave;y th&igrave; bệnh kh&aacute;c lại mắc tiếp. Thấy c&aacute;c em m&agrave; t&ocirc;i thương lắm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phối hợp c&ugrave;ng anh Thanh trị liệu c&oacute; chị Nguyễn Thị Hằng &ndash; Ph&oacute; khoa. Chị Hằng chia sẻ nồng hậu: &ldquo;Chị lớn hơn Thanh đến 10 tuổi, v&agrave; Thanh cũng v&agrave;o trung t&acirc;m sau chị nhưng Thanh l&agrave; người em rất ham học hỏi, t&igrave;m t&ograve;i c&aacute;i mới v&agrave; lu&ocirc;n chia sẻ c&ocirc;ng việc với c&aacute;c anh em ở đ&acirc;y. V&igrave; vậy Thanh được mọi người thực sự qu&yacute; mếm lắm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lập gia đ&igrave;nh v&agrave;o th&aacute;ng 7/2016 n&ecirc;n b&ecirc;n cạnh việc c&ocirc;ng t&aacute;c th&igrave; anh Thanh lu&ocirc;n biết h&agrave;i h&ograve;a hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng việc với nhau. Cứ mỗi tuần l&agrave; anh được hai lần về thăm gia đ&igrave;nh, phải di chuyển đến hơn một giờ đồng hồ để xuống thị trấn Đồng Xo&agrave;i. Hai vợ chồng anh thu&ecirc; ph&ograve;ng trọ để tiện cho vợ anh đi l&agrave;m. Vợ anh l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n ở một c&ocirc;ng ty n&ecirc;n cuộc sống kh&ocirc;ng kh&aacute; giả. &ldquo;Nhiều l&uacute;c c&oacute; được một ng&agrave;y nghỉ l&agrave; t&ocirc;i lại mong muốn tranh thủ xuống thăm gia đ&igrave;nh, nhưng đi xa lại nhớ đến c&aacute;c em học vi&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng việc triển khai cho c&aacute;c anh em l&agrave;m tr&ecirc;n n&agrave;y. Nhiều l&uacute;c thấy rất mệt, m&agrave; nghĩ đến những niềm vui của gia đ&igrave;nh v&agrave; mọi người trao cho m&igrave;nh th&igrave; c&aacute;i mệt đ&oacute; mất hết&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;