Nguyễn Viết Thanh – Tấm lòng của người thầy thuốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người viết đến Trung t&acirc;m Bảo trợ X&atilde; hội B&igrave;nh Đức (th&ocirc;n B&igrave;nh Đức, x&atilde; Đức Hạnh, huyện B&ugrave; Gia Mập, tỉnh B&igrave;nh Phước) một ng&agrave;y đầu tuần. Trung t&acirc;m nằm s&acirc;u b&ecirc;n c&aacute;nh rừng xanh bạt ng&agrave;n của thủy điện Suối Mơ h&agrave;o h&ugrave;ng. Ở đ&oacute; c&oacute; tấm l&ograve;ng của một người thầy, người anh, người bạn trao cho gần 300 học vi&ecirc;n nam bằng sự &acirc;n cần, chăm s&oacute;c tận t&igrave;nh. Đ&oacute; l&agrave; anh Nguyễn Viết Thanh &ndash; Trưởng Khoa T&acirc;m thần Trung t&acirc;m Bảo trợ X&atilde; hội B&igrave;nh Đức (thuộc Sở Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Thanh tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c tại trung t&acirc;m ở nhiều vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau từ năm 2012.&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c tốt, ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ được giao n&ecirc;n đến năm 2013 anh được bổ nhiệm l&agrave;m Trưởng khoa T&acirc;m thần.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Thanh t&acirc;m sự: &ldquo;Mới l&uacute;c đầu tiếp x&uacute;c với c&aacute;c học vi&ecirc;n cũng sợ lắm chứ, họ cứ quằn quại v&agrave; chống đối với c&aacute;ch điều trị của m&igrave;nh.V&igrave; chữa bệnh cho họ kh&oacute; hơn những người kh&aacute;c, rồi dần dần c&aacute;i nghiệp đ&oacute; n&oacute; cứ ăn s&acirc;u v&agrave;o người rồi cũng quen cho tới ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;. Với vị tr&iacute; chủ chốt n&ecirc;n anh phải chu to&agrave;n mọi c&ocirc;ng việc chữa trị, chăm s&oacute;c cho c&aacute;c học vi&ecirc;n từ nơi ăn, chốn ngủ, sinh hoạt, giải tr&iacute;, gi&aacute;o dục con chữ,&hellip;đ&atilde; được anh tiếp nhận tốt.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/12/27441/IMG_0306.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Viết Thanh &acirc;n cần hướng dẫn học vi&ecirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c học vi&ecirc;n được sắp xếp v&agrave;o 5 ph&ograve;ng bệnh, mỗi ph&ograve;ng tầm 55 học vi&ecirc;n, con số n&agrave;y c&oacute; thể tăng, giảm t&ugrave;y v&agrave;o từng loại bệnh t&acirc;m thần kh&aacute;c nhau. Ph&acirc;n bố mỗi ph&ograve;ng như vậy c&oacute; 2 y sĩ v&agrave; 1 phụ tr&aacute;ch trực 24/24 xoay ca li&ecirc;n tục 4 tiếng một lần nhằm đ&ocirc;n đốc, nhắc nhở v&agrave; theo s&aacute;t c&aacute;c cử chỉ, động th&aacute;i của từng học vi&ecirc;n. Qua đ&oacute; c&oacute; thể ph&aacute;t hiện kịp thời những cơn bệnh t&aacute;i ph&aacute;t bất ngờ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với phương ch&acirc;m đặt ra &ldquo;Xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp &ndash; văn minh&rdquo; n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c giữ g&igrave;n vệ sinh chung để đảm bảo đời sống tốt nhất cho c&aacute;c học vi&ecirc;n lu&ocirc;n được Ban Gi&aacute;m đốc (BGĐ) quan t&acirc;m. Cứ mỗi tuần BGĐ sẽ đi kiểm tra đột xuất 2 lần nếu trường hợp n&agrave;o vi phạm sẽ bị kỉ luật v&agrave; xem x&eacute;t. Đứng tr&ecirc;n phương diện của người quản l&iacute; anh cho rằng: &ldquo;Bất cứ tại m&ocirc;i trường n&agrave;o th&igrave; sự kỉ luật v&agrave; lối sống đi v&agrave;o nề nếp sẽ tạo được cuộc sống văn minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi thời tiết giao m&ugrave;a, thay đổi đột ngột, c&aacute;c học vi&ecirc;n lại t&aacute;i bệnh nhiều lần trong một ng&agrave;y v&agrave; h&agrave;nh động sau đ&oacute; l&agrave; đập ph&aacute;, co giật,.. hậu quả để lại rất nghi&ecirc;m trọng g&acirc;y đau đớn cho bản th&acirc;n v&agrave; cho cả c&aacute;c học vi&ecirc;n kh&aacute;c. V&igrave; vậy, anh Thanh đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c b&aacute;c sĩ của bệnh viện T&acirc;m thần Th&agrave;nh phố xuống mỗi th&aacute;ng một lần v&agrave; v&agrave; bệnh viện Nh&acirc;n &aacute;i xuống mỗi tuần một lần để phối hợp c&ugrave;ng nhau chữa trị cho c&aacute;c học vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, anh Thanh đ&atilde; t&igrave;m v&agrave; li&ecirc;n kết với c&aacute;c cơ sở, doanh nghiệp, tạo việc l&agrave;m cho bệnh nh&acirc;n qua c&aacute;c c&ocirc;ng việc nhẹ nh&agrave;ng như đan giỏ, ghế v&agrave; gia c&ocirc;ng giấy nhằm gi&uacute;p họ thư thả, t&aacute;i h&ograve;a nhập với cộng đồng v&agrave; tạo niềm vui trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Vật l&iacute; trị liệu&rdquo; do anh khởi xướng nhờ nhận được sự hỗ trợ từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; tăng số lượng m&aacute;y tập phục hồi chức năng l&ecirc;n 12 m&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về phương ph&aacute;p trị liệu bằng &acirc;m nhạc, anh Thanh chia sẻ: &ldquo;C&oacute; nhiều em c&oacute; thể h&aacute;t được cả tiếng Anh v&agrave; nhiều thứ tiếng kh&aacute;c nữa, họ giỏi lắm đấy&rdquo;. Từ đ&oacute;, anh suy nghĩ m&ocirc; h&igrave;nh trị liệu bằng &acirc;m nhạc. Cứ h&agrave;ng tuần v&agrave;o mỗi tối thứ 2, 4, 6 mỗi ph&ograve;ng sẽ chuẩn bị từ 1 đến 2 tiết mục văn nghệ biểu diễn v&agrave; thi đua với nhau. Sau đ&oacute; c&aacute;c phần qu&agrave;, phần thưởng như b&aacute;nh, kẹo, rau c&acirc;u&hellip; được trao cho người bệnh, gửi đi th&ocirc;ng điệp y&ecirc;u thương v&agrave; lan tỏa hạnh ph&uacute;c cho trung t&acirc;m. Đồng thời, anh cũng bật truyền h&igrave;nh về c&aacute;c chương tr&igrave;nh thời sự, giải tr&iacute; kh&aacute;c v&agrave;o khung giờ từ 17h đến 21h để mọi người c&oacute; thể theo d&otilde;i tin tức, giải tr&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c học vi&ecirc;n dễ mắc c&aacute;c bệnh truyền nhiễm qua ăn uống, sinh hoạt,.. như ngứa, ghẻ, lở lo&eacute;t... Ch&iacute;nh anh l&agrave; người khởi xướng m&ocirc; h&igrave;nh trị liệu bằng &ldquo;vườn thuốc nam&rdquo;. Nhờ sử dụng vỏ c&acirc;y s&agrave; cừ m&agrave; đ&atilde; trị được nhiều loại bệnh ngo&agrave;i da. Đặc biệt căn bệnh dễ g&acirc;y tổn hại nhất v&agrave; l&acirc;y lan nhiều nhất l&agrave; bệnh vi&ecirc;m gan, số ca nhiễm căn bệnh n&agrave;y tại trung t&acirc;m tăng trong những năm gần đ&acirc;y, anh Thanh chia sẻ: &ldquo;Điều trị căn nguy&ecirc;n bệnh t&acirc;m thần bằng thuốc t&acirc;y với liều lượng uống đều đặn mỗi ng&agrave;y. Phải uống như vậy th&igrave; c&aacute;c em mới khỏe về t&acirc;m tr&iacute; nhưng l&agrave;m sao c&aacute;c em c&oacute; thể tr&aacute;nh khỏi căn bệnh về phổi, về gan. Chữa chưa hết bệnh n&agrave;y th&igrave; bệnh kh&aacute;c lại mắc tiếp. Thấy c&aacute;c em m&agrave; t&ocirc;i thương lắm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phối hợp c&ugrave;ng anh Thanh trị liệu c&oacute; chị Nguyễn Thị Hằng &ndash; Ph&oacute; khoa. Chị Hằng chia sẻ nồng hậu: &ldquo;Chị lớn hơn Thanh đến 10 tuổi, v&agrave; Thanh cũng v&agrave;o trung t&acirc;m sau chị nhưng Thanh l&agrave; người em rất ham học hỏi, t&igrave;m t&ograve;i c&aacute;i mới v&agrave; lu&ocirc;n chia sẻ c&ocirc;ng việc với c&aacute;c anh em ở đ&acirc;y. V&igrave; vậy Thanh được mọi người thực sự qu&yacute; mếm lắm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lập gia đ&igrave;nh v&agrave;o th&aacute;ng 7/2016 n&ecirc;n b&ecirc;n cạnh việc c&ocirc;ng t&aacute;c th&igrave; anh Thanh lu&ocirc;n biết h&agrave;i h&ograve;a hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng việc với nhau. Cứ mỗi tuần l&agrave; anh được hai lần về thăm gia đ&igrave;nh, phải di chuyển đến hơn một giờ đồng hồ để xuống thị trấn Đồng Xo&agrave;i. Hai vợ chồng anh thu&ecirc; ph&ograve;ng trọ để tiện cho vợ anh đi l&agrave;m. Vợ anh l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n ở một c&ocirc;ng ty n&ecirc;n cuộc sống kh&ocirc;ng kh&aacute; giả. &ldquo;Nhiều l&uacute;c c&oacute; được một ng&agrave;y nghỉ l&agrave; t&ocirc;i lại mong muốn tranh thủ xuống thăm gia đ&igrave;nh, nhưng đi xa lại nhớ đến c&aacute;c em học vi&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng việc triển khai cho c&aacute;c anh em l&agrave;m tr&ecirc;n n&agrave;y. Nhiều l&uacute;c thấy rất mệt, m&agrave; nghĩ đến những niềm vui của gia đ&igrave;nh v&agrave; mọi người trao cho m&igrave;nh th&igrave; c&aacute;i mệt đ&oacute; mất hết&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;