Nguyễn Trung Hiếu: Chàng triệu phú đi lên từ chòi lá

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&atilde; từng phải ở trong chiếc ch&ograve;i l&aacute; v&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp gặp kh&oacute; khăn 2 năm li&ecirc;n tiếp. Tuy nhi&ecirc;n, Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1986) đ&atilde; kh&ocirc;ng bỏ cuộc. Đi l&ecirc;n từ thất bại, ch&agrave;ng trai trẻ khiến nhiều người kh&acirc;m phục khi giờ đ&atilde; trở th&agrave;nh một chủ trang trại nu&ocirc;i c&aacute; giống rộng gần 8.000 m<sup>2 </sup>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y, NguyễnTrung Hiếu được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM b&igrave;nh chọn l&agrave; 1 trong 10 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2016. Lễ Tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2016 diễn ra tối 3/1/2017 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vấp ng&atilde; nhưng kh&ocirc;ng gục ng&atilde;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ra trường, Nguyễn Trung Hiếu gom g&oacute;p số tiền đi l&agrave;m th&ecirc;m được 50 triệu đồng v&agrave; bắt đầu khởi nghiệp. &Yacute; tưởng về một m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; lăng xuất ph&aacute;t từ những năm c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; b&agrave;i tập m&ocirc;n học. Trung Hiếu đ&atilde; đi nhiều tỉnh miền T&acirc;y để học hỏi kinh nghiệm nu&ocirc;i c&aacute; giống (c&aacute; lăng nha v&agrave; c&aacute; tra).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi nghi&ecirc;n cứu, Trung Hiếu muốn ph&aacute;t triển v&agrave; trở th&agrave;nh một &ocirc;ng chủ từ kiến thức đ&atilde; học được. Năm 2010, trại nu&ocirc;i c&aacute; lăng nha được h&igrave;nh th&agrave;nh chỉ với 2 bể v&agrave; 1 c&aacute;i ao ở K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng tại ấp Đồng Lớn, x&atilde; Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2 năm sau đ&oacute;, trại c&aacute; giống Trung Hiếu được mở rộng hơn. Cuối năm 2012, anh gặp li&ecirc;n tiếp kh&oacute; khăn. C&aacute; ngộp kh&iacute; chết h&agrave;ng loạt. Hơn 90% c&aacute; trong ao v&agrave; bể bị chết. Khi nhớ về những th&aacute;ng ng&agrave;y đ&oacute;, ch&agrave;ng trai trẻ gọi đ&oacute; l&agrave; những th&aacute;ng ng&agrave;y kinh ho&agrave;ng nhất, ch&aacute;n nản nhất. &ldquo;Tổng thiệt hại tới gần 1 tỷ, thử hỏi lấy đ&acirc;u ra để trả&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; những th&aacute;ng ng&agrave;y đến nh&agrave; cũng kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave; ở, phải ở ch&ograve;i l&aacute;. Gi&oacute; xốc ngược cũng chẳng buồn dựng lại v&aacute;ch, mặc kệ mọi thứ. &ldquo;Một m&igrave;nh th&igrave; cảm thấy đỡ &aacute;y n&atilde;y nhưng l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; vợ, c&oacute; con. G&aacute;nh nặng chồng chất l&ecirc;n vai của người trụ cột gia đ&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Trung Hiếu đ&atilde; bắt đầu chạy đ&ocirc;n chạy đ&aacute;o mọi nơi để vay mượn, cậy nhờ sự gi&uacute;p đỡ vực lại cơ nghiệp. Anh bạn của Hiếu vừa mới vay nợ ng&acirc;n h&agrave;ng để chuyển đổi kinh tế, anh mượn lại 1 tỷ. &ldquo;Giờ kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave; đứng nh&igrave;n c&aacute; chết th&igrave; coi như bỏ hết c&ocirc;ng sức suốt 2 năm trời, chưa kể vốn liếng bỏ ra. Th&ocirc;i th&igrave; liều thử lần nữa, được th&igrave; hạnh ph&uacute;c qu&aacute;&rdquo;. Năm 2013, một năm r&ograve;ng, trang trại kh&ocirc;ng l&agrave;m ăn được g&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/1/27452/DSC_0060.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Hiếu giới thiệu c&aacute; lăng thương phẩm của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu l&uacute;c đ&oacute; m&agrave; từ bỏ chắc chắn l&agrave; giờ đi l&agrave;m thu&ecirc; trả nợ cả đời &ndash; anh cười n&oacute;i th&ecirc;m. Nguyễn Trung Hiếu đ&atilde; đấu tranh tư tưởng rất lớn, liệu c&oacute; thử nữa hay kh&ocirc;ng, đ&agrave;nh liều một phen. Anh chấp nhận bỏ th&ecirc;m vốn v&agrave; chờ đợi thời gian để chăm bẵm c&aacute; giống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n cơ ngơi với 10 bể v&agrave; 4 ao, cạnh đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m 7 ao nhỏ hơn đủ c&aacute; lăng, c&aacute; r&ocirc; phi quẫy mạnh l&ecirc;n mặt nước. Ai nấy cũng mừng thay cho ch&agrave;ng trai đ&atilde; d&aacute;m liều v&agrave; nỗ lực hết sức. Anh đ&atilde; tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m cho 5 người lao động với lương trung b&igrave;nh 5 triệu đồng/th&aacute;ng. Sau khi đ&atilde; trừ hết c&aacute;c khoản thu&ecirc; nh&acirc;n c&ocirc;ng, thức ăn cho c&aacute;, mỗi th&aacute;ng thu nhập được hơn 100 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chặng đường ph&iacute;a trước c&ograve;n d&agrave;i</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghe anh Hiếu chia sẻ về lo&agrave;i c&aacute; lăng nha v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c tỉ mỉ mới thấy hết nỗ lực của ch&agrave;ng trai trẻ. Khi gặp Trung Hiếu, anh đang hỗ trợ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m sạch ao. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc những ng&agrave;y trong 2 th&aacute;ng cuối năm cần phải gấp r&uacute;t l&agrave;m. Với khoảng 700-800 con/ao, mỗi tuần hoặc nhanh khoảng 3 ng&agrave;y phải k&eacute;o l&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;m trứng từng con. Từ đ&oacute; đem ch&uacute;ng l&ecirc;n bể để dễ chăm s&oacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, khi chọn c&aacute; giống cần phải chọn một mẻ đực ri&ecirc;ng, mẻ c&aacute;i ri&ecirc;ng. Hai mẻ ở hai địa điểm kh&aacute;c nhau tr&aacute;nh trường hợp tr&ugrave;ng huyết v&agrave; tạo c&aacute; c&oacute; giống xa với nhiều ưu điểm. Cho ch&uacute;ng t&ocirc;i xem m&ocirc; h&igrave;nh thụ tinh cho c&aacute; mới thấu sự tỉ mỉ. Ch&agrave;ng trai trẻ đ&atilde; tự s&aacute;ng chế ra mặt lưới với đinh, v&agrave;nh sắt để trứng c&aacute; giống b&aacute;m v&agrave;o, khoảng 24-32 giờ, trứng nở th&agrave;nh con. Anh chia sẻ, ở trại của anh b&aacute;n chủ yếu l&agrave; c&aacute; giống mới như vậy. Sản lượng v&agrave;o khoảng 5000-6000 con, đ&oacute; l&agrave; nguồn thu ch&iacute;nh. C&aacute;c loại c&aacute; như r&ocirc; phi chỉ b&aacute;n th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi thất bại 2 năm li&ecirc;n tiếp, anh đ&atilde; vực dậy được v&igrave; t&igrave;m t&ograve;i được nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Anh n&oacute;i: &ldquo;Do ao bể c&ograve;n qu&aacute; đơn giản, kiến thức chăm s&oacute;c c&aacute; cũng c&ograve;n hạn chế. Những thứ học được l&agrave; l&yacute; thuyết v&agrave; khi vấp phải thực tế phải đọc th&ecirc;m, linh hoạt nhiều hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong sinh học, phải ch&iacute;nh x&aacute;c từng li từng t&iacute;, từng giờ từng giấc. L&agrave; một người rất hiền hậu nhưng Nguyễn Trung Hiếu y&ecirc;u cầu rất cao trong c&ocirc;ng việc. &ldquo;Giờ bảo kh&ocirc;ng phải giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&ocirc;ng l&agrave;m th&igrave; th&ocirc;i b&oacute; tay. Nhiều khi kh&aacute;m trứng từ 7 giờ tối tới 2 giờ s&aacute;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được Giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2016, ch&agrave;ng n&ocirc;ng d&acirc;n hạnh ph&uacute;c: &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; một giải thưởng danh gi&aacute; lắm. &Iacute;t nhất một lần trong đời cũng được nhận bằng khen m&agrave; nh&igrave;n lại thấy tự h&agrave;o v&igrave; đ&atilde; đi qua một chặng đường vất vả&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n, anh cho rằng: &ldquo;Phải cống hiến để xứng đ&aacute;ng với những g&igrave; đ&atilde; c&oacute;. Cuộc sống c&oacute; phần đ&atilde; ổn định nhưng phải đọc, phải học v&agrave; phải mở rộng m&ocirc; h&igrave;nh hơn nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa vui chơi với c&ocirc; con g&aacute;i 2 tuổi, anh Trung Hiếu mỉm cười: &ldquo;H&atilde;y l&agrave;m những c&ocirc;ng việc b&igrave;nh thường với l&ograve;ng say m&ecirc; rồi th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến&rdquo;. Với anh, khi l&agrave;m việc bằng tất cả đam m&ecirc; d&ugrave; thất bại cũng sẽ c&oacute; c&aacute;ch để th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;