Nguyễn Trung Hiếu: Chàng triệu phú đi lên từ chòi lá

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&atilde; từng phải ở trong chiếc ch&ograve;i l&aacute; v&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp gặp kh&oacute; khăn 2 năm li&ecirc;n tiếp. Tuy nhi&ecirc;n, Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1986) đ&atilde; kh&ocirc;ng bỏ cuộc. Đi l&ecirc;n từ thất bại, ch&agrave;ng trai trẻ khiến nhiều người kh&acirc;m phục khi giờ đ&atilde; trở th&agrave;nh một chủ trang trại nu&ocirc;i c&aacute; giống rộng gần 8.000 m<sup>2 </sup>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y, NguyễnTrung Hiếu được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM b&igrave;nh chọn l&agrave; 1 trong 10 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2016. Lễ Tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2016 diễn ra tối 3/1/2017 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vấp ng&atilde; nhưng kh&ocirc;ng gục ng&atilde;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ra trường, Nguyễn Trung Hiếu gom g&oacute;p số tiền đi l&agrave;m th&ecirc;m được 50 triệu đồng v&agrave; bắt đầu khởi nghiệp. &Yacute; tưởng về một m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; lăng xuất ph&aacute;t từ những năm c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; b&agrave;i tập m&ocirc;n học. Trung Hiếu đ&atilde; đi nhiều tỉnh miền T&acirc;y để học hỏi kinh nghiệm nu&ocirc;i c&aacute; giống (c&aacute; lăng nha v&agrave; c&aacute; tra).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi nghi&ecirc;n cứu, Trung Hiếu muốn ph&aacute;t triển v&agrave; trở th&agrave;nh một &ocirc;ng chủ từ kiến thức đ&atilde; học được. Năm 2010, trại nu&ocirc;i c&aacute; lăng nha được h&igrave;nh th&agrave;nh chỉ với 2 bể v&agrave; 1 c&aacute;i ao ở K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng tại ấp Đồng Lớn, x&atilde; Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2 năm sau đ&oacute;, trại c&aacute; giống Trung Hiếu được mở rộng hơn. Cuối năm 2012, anh gặp li&ecirc;n tiếp kh&oacute; khăn. C&aacute; ngộp kh&iacute; chết h&agrave;ng loạt. Hơn 90% c&aacute; trong ao v&agrave; bể bị chết. Khi nhớ về những th&aacute;ng ng&agrave;y đ&oacute;, ch&agrave;ng trai trẻ gọi đ&oacute; l&agrave; những th&aacute;ng ng&agrave;y kinh ho&agrave;ng nhất, ch&aacute;n nản nhất. &ldquo;Tổng thiệt hại tới gần 1 tỷ, thử hỏi lấy đ&acirc;u ra để trả&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; những th&aacute;ng ng&agrave;y đến nh&agrave; cũng kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave; ở, phải ở ch&ograve;i l&aacute;. Gi&oacute; xốc ngược cũng chẳng buồn dựng lại v&aacute;ch, mặc kệ mọi thứ. &ldquo;Một m&igrave;nh th&igrave; cảm thấy đỡ &aacute;y n&atilde;y nhưng l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; vợ, c&oacute; con. G&aacute;nh nặng chồng chất l&ecirc;n vai của người trụ cột gia đ&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Trung Hiếu đ&atilde; bắt đầu chạy đ&ocirc;n chạy đ&aacute;o mọi nơi để vay mượn, cậy nhờ sự gi&uacute;p đỡ vực lại cơ nghiệp. Anh bạn của Hiếu vừa mới vay nợ ng&acirc;n h&agrave;ng để chuyển đổi kinh tế, anh mượn lại 1 tỷ. &ldquo;Giờ kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave; đứng nh&igrave;n c&aacute; chết th&igrave; coi như bỏ hết c&ocirc;ng sức suốt 2 năm trời, chưa kể vốn liếng bỏ ra. Th&ocirc;i th&igrave; liều thử lần nữa, được th&igrave; hạnh ph&uacute;c qu&aacute;&rdquo;. Năm 2013, một năm r&ograve;ng, trang trại kh&ocirc;ng l&agrave;m ăn được g&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/1/27452/DSC_0060.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Hiếu giới thiệu c&aacute; lăng thương phẩm của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu l&uacute;c đ&oacute; m&agrave; từ bỏ chắc chắn l&agrave; giờ đi l&agrave;m thu&ecirc; trả nợ cả đời &ndash; anh cười n&oacute;i th&ecirc;m. Nguyễn Trung Hiếu đ&atilde; đấu tranh tư tưởng rất lớn, liệu c&oacute; thử nữa hay kh&ocirc;ng, đ&agrave;nh liều một phen. Anh chấp nhận bỏ th&ecirc;m vốn v&agrave; chờ đợi thời gian để chăm bẵm c&aacute; giống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n cơ ngơi với 10 bể v&agrave; 4 ao, cạnh đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m 7 ao nhỏ hơn đủ c&aacute; lăng, c&aacute; r&ocirc; phi quẫy mạnh l&ecirc;n mặt nước. Ai nấy cũng mừng thay cho ch&agrave;ng trai đ&atilde; d&aacute;m liều v&agrave; nỗ lực hết sức. Anh đ&atilde; tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m cho 5 người lao động với lương trung b&igrave;nh 5 triệu đồng/th&aacute;ng. Sau khi đ&atilde; trừ hết c&aacute;c khoản thu&ecirc; nh&acirc;n c&ocirc;ng, thức ăn cho c&aacute;, mỗi th&aacute;ng thu nhập được hơn 100 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chặng đường ph&iacute;a trước c&ograve;n d&agrave;i</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghe anh Hiếu chia sẻ về lo&agrave;i c&aacute; lăng nha v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c tỉ mỉ mới thấy hết nỗ lực của ch&agrave;ng trai trẻ. Khi gặp Trung Hiếu, anh đang hỗ trợ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m sạch ao. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc những ng&agrave;y trong 2 th&aacute;ng cuối năm cần phải gấp r&uacute;t l&agrave;m. Với khoảng 700-800 con/ao, mỗi tuần hoặc nhanh khoảng 3 ng&agrave;y phải k&eacute;o l&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;m trứng từng con. Từ đ&oacute; đem ch&uacute;ng l&ecirc;n bể để dễ chăm s&oacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, khi chọn c&aacute; giống cần phải chọn một mẻ đực ri&ecirc;ng, mẻ c&aacute;i ri&ecirc;ng. Hai mẻ ở hai địa điểm kh&aacute;c nhau tr&aacute;nh trường hợp tr&ugrave;ng huyết v&agrave; tạo c&aacute; c&oacute; giống xa với nhiều ưu điểm. Cho ch&uacute;ng t&ocirc;i xem m&ocirc; h&igrave;nh thụ tinh cho c&aacute; mới thấu sự tỉ mỉ. Ch&agrave;ng trai trẻ đ&atilde; tự s&aacute;ng chế ra mặt lưới với đinh, v&agrave;nh sắt để trứng c&aacute; giống b&aacute;m v&agrave;o, khoảng 24-32 giờ, trứng nở th&agrave;nh con. Anh chia sẻ, ở trại của anh b&aacute;n chủ yếu l&agrave; c&aacute; giống mới như vậy. Sản lượng v&agrave;o khoảng 5000-6000 con, đ&oacute; l&agrave; nguồn thu ch&iacute;nh. C&aacute;c loại c&aacute; như r&ocirc; phi chỉ b&aacute;n th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi thất bại 2 năm li&ecirc;n tiếp, anh đ&atilde; vực dậy được v&igrave; t&igrave;m t&ograve;i được nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Anh n&oacute;i: &ldquo;Do ao bể c&ograve;n qu&aacute; đơn giản, kiến thức chăm s&oacute;c c&aacute; cũng c&ograve;n hạn chế. Những thứ học được l&agrave; l&yacute; thuyết v&agrave; khi vấp phải thực tế phải đọc th&ecirc;m, linh hoạt nhiều hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong sinh học, phải ch&iacute;nh x&aacute;c từng li từng t&iacute;, từng giờ từng giấc. L&agrave; một người rất hiền hậu nhưng Nguyễn Trung Hiếu y&ecirc;u cầu rất cao trong c&ocirc;ng việc. &ldquo;Giờ bảo kh&ocirc;ng phải giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&ocirc;ng l&agrave;m th&igrave; th&ocirc;i b&oacute; tay. Nhiều khi kh&aacute;m trứng từ 7 giờ tối tới 2 giờ s&aacute;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được Giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2016, ch&agrave;ng n&ocirc;ng d&acirc;n hạnh ph&uacute;c: &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; một giải thưởng danh gi&aacute; lắm. &Iacute;t nhất một lần trong đời cũng được nhận bằng khen m&agrave; nh&igrave;n lại thấy tự h&agrave;o v&igrave; đ&atilde; đi qua một chặng đường vất vả&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n, anh cho rằng: &ldquo;Phải cống hiến để xứng đ&aacute;ng với những g&igrave; đ&atilde; c&oacute;. Cuộc sống c&oacute; phần đ&atilde; ổn định nhưng phải đọc, phải học v&agrave; phải mở rộng m&ocirc; h&igrave;nh hơn nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa vui chơi với c&ocirc; con g&aacute;i 2 tuổi, anh Trung Hiếu mỉm cười: &ldquo;H&atilde;y l&agrave;m những c&ocirc;ng việc b&igrave;nh thường với l&ograve;ng say m&ecirc; rồi th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến&rdquo;. Với anh, khi l&agrave;m việc bằng tất cả đam m&ecirc; d&ugrave; thất bại cũng sẽ c&oacute; c&aacute;ch để th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;