Lê Duy Phúc: Khát vọng cống hiến từ những sáng kiến trong ngành điện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ograve; chuyện với L&ecirc; Duy Ph&uacute;c - 1 trong 10 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2016 mới thấy hết sự tận t&acirc;m của ch&agrave;ng trai với nghề nghiệp đ&atilde; chọn. Chia sẻ về th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c đề t&agrave;i, anh vẽ ra từng m&ocirc; h&igrave;nh cụ thể với đầy những trạm biến &aacute;p, d&acirc;y truyền tải chằng chịt. Với anh, đ&oacute; l&agrave; việc xuất ph&aacute;t từ nhiệm vụ được giao nhưng rồi c&agrave;ng l&agrave;m, c&agrave;ng th&iacute;ch v&agrave; c&oacute; lẽ c&agrave;ng nhiệt t&igrave;nh, c&agrave;ng chăm chỉ th&igrave; mọi việc mới c&oacute; thể đi đến đ&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 2 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh, L&ecirc; Duy Ph&uacute;c thực hiện tổng cộng 2 s&aacute;ng kiến, 2 đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; 3 giải ph&aacute;p cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; đem lại lợi nhuận khoảng 6,1 tỷ đồng.&nbsp; Hiện tại, anh đang l&agrave; Tổ trưởng tổ SCADA, ph&ograve;ng SCADA, Trung t&acirc;m Điều độ Hệ thống điện TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/1/27453/DSC00092.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;L&ecirc; Duy Ph&uacute;c lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian quan s&aacute;t, chăm ch&uacute;t </span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">cho&nbsp;c&aacute;c s&aacute;ng kiến trong ng&agrave;nh điện.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiệm vụ l&agrave; cơ hội r&egrave;n luyện bản th&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kỹ thuật điện tại Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Duy Ph&uacute;c ho&agrave;n th&agrave;nh lớp cao học v&agrave; nhận bằng Thạc sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kỹ thuật điện v&agrave;o th&aacute;ng 03/2016. Anh cho biết: Đ&atilde; gắn b&oacute; với đơn vị từ những ng&agrave;y c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 3. Do vậy, sớm tiếp x&uacute;c với c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c thiết bị m&agrave; khi học ở giảng đường chỉ biết được qua l&yacute; thuyết đ&atilde; gi&uacute;p anh nu&ocirc;i dưỡng t&igrave;nh y&ecirc;u với nghề kỹ sư điện &ndash; một nghề kh&ocirc; khan v&agrave; nguy hiểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những s&aacute;ng kiến v&agrave; đề t&agrave;i đến với Duy Ph&uacute;c như một nhiệm vụ - nhiệm vụ của ch&iacute;nh bản th&acirc;n người nh&acirc;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n trăn trở l&agrave;m sao để ứng dụng khoa học &ndash; kỹ thuật, l&agrave;m sao để mang lại lợi nhuận cho c&ocirc;ng ty, l&agrave;m sao để &aacute;p dụng những kiến thức đ&atilde; học mấy năm trời v&agrave;o thực tế. Dần d&agrave;, những &yacute; tưởng được h&igrave;nh th&agrave;nh, đề &aacute;n được ho&agrave;n tất v&agrave; s&aacute;ng kiến được hiện thực h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh kể về c&acirc;u chuyện hiện đại h&oacute;a mạng lưới. Đ&oacute; l&agrave; một phạm tr&ugrave; rất lớn v&agrave; phức tạp. Tuy nhi&ecirc;n, phải bắt đầu từ những thứ gần gũi v&agrave; nhỏ nhất. Nhận thấy sự cố điện từ nguồn đến một thiết bị đ&oacute;ng cắt xảy ra g&acirc;y tổn thất lớn cho khoảng 2.000 &ndash; 3.000 hộ d&acirc;n, anh đ&atilde; nghĩ về m&ocirc; h&igrave;nh điều khiển từ xa. Nguy&ecirc;n do l&agrave; từ khi sự cố xảy ra đến khi nh&acirc;n vi&ecirc;n đến kịp từng thiết bị đ&oacute;ng cắt sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để di chuyển v&agrave; kiểm tra hệ thống. Nếu như &iacute;t nhất khoảng 15 ph&uacute;t, chưa kể doanh nghiệp mất điện phải ngưng hoạt động th&igrave; bấy nhi&ecirc;u hộ d&acirc;n đ&atilde; khiến c&ocirc;ng ty mất đi một khoảng thu lớn. Trong khi đ&oacute;, khi phạt về việc cắt điện đột xuất thực thi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến c&ocirc;ng ty. Với ưu điểm vận h&agrave;nh đơn giản, tiết kiệm chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng , dự kiến m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y sẽ được &aacute;p dụng tại huyện Củ Chi v&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave; trong năm 2017 tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kể lại những g&igrave; đ&atilde; l&agrave;m, anh gặp phải nhiều kh&oacute; khăn. Đ&oacute; l&agrave; kh&oacute; khăn của người khởi đầu. Anh cười: &ldquo;Cứ nhận th&ocirc;i rồi sẽ m&ograve; mẫm t&igrave;m hiểu để l&agrave;m&rdquo;. Với nhiều người kh&oacute; khăn l&agrave; nản nhưng với L&ecirc; Duy Ph&uacute;c, kh&oacute; khăn l&agrave; cơ hội trải nghiệm v&agrave; cố gắng. &ldquo;N&oacute; tạo ra rất nhiều động lực&rdquo;. Để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p cần mất nhiều thời gian nghi&ecirc;n cứu, khi chưa ai thực hiện đ&ograve;i hỏi phải vận dụng tất cả những g&igrave; đ&atilde; học, đ&atilde; đọc, đ&atilde; nghe, đ&atilde; thấy để h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n nền tảng kiến thức vững chắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&acirc;n t&iacute;ch về đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học &ldquo;Ứng dụng hệ thống tự động h&oacute;a cho trạm ngắt theo giao thức IEC 61850&rdquo; của m&igrave;nh, anh Ph&uacute;c lu&ocirc;n mong mỏi n&oacute; c&oacute; thể ứng dụng rộng r&atilde;i. Nếu như đầu tư hệ thống SCADA cho trạm ngắt 15kV theo VB số 7650/TB &ndash; EVNHCMC &ndash; QLDT l&agrave; 1.153.462.000 đồng/trạm th&igrave; với phương ph&aacute;p mới chỉ tốn khoảng 600.000.000 đồng/trạm, tiết kiệm được hơn 553.462.000 đồng/trạm. T&iacute;nh đến nay, C&ocirc;ng ty đ&atilde; lắp được 9 đến 10 trạm tương ứng tiết kiệm được hơn 5.534.620.000 đồng, dự kiến đến năm 2020 sẽ lắp được 60 trạm tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đề t&agrave;i được đ&aacute;nh gi&aacute; loại giỏi đ&atilde; được chấp nhận nghiệm thu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, anh thực hiện 2 giải ph&aacute;p cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh &ldquo;Lập danh s&aacute;ch t&iacute;nh hiệu chuẩn cho trạm kh&ocirc;ng người trực&rdquo; v&agrave; &ldquo;Lập danh s&aacute;ch t&iacute;n hiệu chuẩn cho c&aacute;c Recloser tr&ecirc;n lưới điện ph&acirc;n phối&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p đơn vị c&oacute; căn cứ để xem x&eacute;t điều kiện đưa c&aacute;c trạm v&agrave;o vận h&agrave;nh kh&ocirc;ng người trực một c&aacute;ch ph&ugrave; hợp, lường trước v&agrave; giảm thiểu những t&igrave;nh huống ch&aacute;y nổ hay khi vận h&agrave;nh bị mất điện, nặng nhất l&agrave; thiệt hại về người. Nhận điện từ đường truyền 500kV, tram 220kV/110kV sẽ ph&acirc;n bổ xuống c&aacute;c trạm 110kV/22kV. Từ trạm n&agrave;y xuống c&aacute;c hộ d&acirc;n th&ocirc;ng qua trạm 22kV/0,4kV. X&acirc;y dựng hệ thống SCADA gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; điều khiển gi&uacute;p trạm truy&ecirc;n tải 220kV/110kV lu&ocirc;n ở mức ổn định. Tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng d&ograve;ng điện, đi&ecirc;n &aacute;p, c&ocirc;ng suất t&aacute;c dụng, c&ocirc;ng suất phản kh&aacute;ng vượt mức sẽ g&acirc;y qu&aacute; tải đường d&acirc;y dẫn tới c&aacute;c sự cố ch&aacute;y nổ. Tại TP.HCM hiện c&oacute; khoảng 55 trạm 110kV/22kV.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuổi trẻ ngắn lắm, đừng vội ngủ qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c s&aacute;ng kiến &ldquo;Thực hiện thu thập dữ liệu đo lường c&aacute;c ngăn trung thế phục vụ vận h&agrave;nh tại trạm 220kV B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; Hiệp B&igrave;nh Phước&rdquo; do anh thực hiện năm 2016 đ&atilde; đạt ti&ecirc;u chuẩn s&aacute;ng kiến loại A được Hội đồng Khoa học Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh chứng nhận, gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; cho c&ocirc;ng ty đến mức thấp nhất tr&ecirc;n 431.994.000 đồng. Thực hiện đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học &ldquo;X&acirc;y dựng hệ thống SCADA Trung t&acirc;m đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu vận h&agrave;nh sử dụng phần mềm Survalent&rdquo;, đ&atilde; tiết kiệm chi ph&iacute; thu&ecirc; chuy&ecirc;n với 1.000 USD/ng&agrave;y, đ&aacute;p ứng kịp thời c&aacute;c nhiệm vụ do EVN v&agrave; cục điều tiết giao th&ocirc;ng trong việc x&acirc;y dựng trung t&acirc;m điều khiển cũng như c&aacute;c trạm kh&ocirc;ng người trực gi&uacute;p n&acirc;ng cao năng suất lao động nhằm&nbsp; đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu vận h&agrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng tốn th&ecirc;m nh&acirc;n sự cũng như gi&uacute;p c&aacute;c kỹ sư chủ động trong việc thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ về bảo mật v&agrave; an ninh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Duy Ph&uacute;c c&ograve;n l&agrave; một đo&agrave;n vi&ecirc;n năng nổ, nhiệt t&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n do đơn vị v&agrave; th&agrave;nh phố tổ chức. Duy Ph&uacute;c được đồng nghiệp v&agrave; l&atilde;nh đạo đơn vị tin tưởng giới thiệu v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave;o th&aacute;ng 2/2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc ở c&ocirc;ng ty, L&ecirc; Duy Ph&uacute;c ki&ecirc;m lu&ocirc;n một số c&ocirc;ng việc nh&agrave; gi&uacute;p mẹ, gi&uacute;p vợ. Anh cười &ldquo;Chiều chiều l&agrave; kh&oacute; gặp anh lắm, anh đi đ&oacute;n con&rdquo;. C&oacute; một tổ ấm hạnh ph&uacute;c, anh lu&ocirc;n nỗ lực trong mọi việc để g&igrave;n giữ tiếng cười cho gia đ&igrave;nh. Với anh, những ng&agrave;y th&aacute;ng tuổi trẻ tr&ocirc;i qua rất vội, h&atilde;y tr&acirc;n trọng n&oacute;. C&agrave;ng lớn c&agrave;ng c&oacute; nhiều chuyện phải lo lắng n&ecirc;n khi trẻ cứ cố gắng hết sức m&igrave;nh, tiếp x&uacute;c c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. Ngay từ những năm th&aacute;ng Đại học, anh đ&atilde; đi l&agrave;m th&ecirc;m tại c&ocirc;ng ty để nu&ocirc;i dưỡng niềm đam m&ecirc; với nghề.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2016, L&ecirc; Duy Ph&uacute;c kh&ocirc;ng giấu khỏi niềm vui. Anh lu&ocirc;n nghĩ đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n, đ&atilde; l&agrave;m th&igrave; phải l&agrave;m tới nơi tới chốn. Anh n&oacute;i, giờ lu&ocirc;n trăn trở phải l&agrave;m th&ecirc;m được điều g&igrave; nữa để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu, để cống hiến nhiều hơn cho th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. Với anh, &ldquo;lương t&acirc;m, tr&aacute;ch nhiệm, hiệu quả&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để th&agrave;nh c&ocirc;ng trong mọi việc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;