Lê Duy Phúc: Khát vọng cống hiến từ những sáng kiến trong ngành điện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ograve; chuyện với L&ecirc; Duy Ph&uacute;c - 1 trong 10 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2016 mới thấy hết sự tận t&acirc;m của ch&agrave;ng trai với nghề nghiệp đ&atilde; chọn. Chia sẻ về th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c đề t&agrave;i, anh vẽ ra từng m&ocirc; h&igrave;nh cụ thể với đầy những trạm biến &aacute;p, d&acirc;y truyền tải chằng chịt. Với anh, đ&oacute; l&agrave; việc xuất ph&aacute;t từ nhiệm vụ được giao nhưng rồi c&agrave;ng l&agrave;m, c&agrave;ng th&iacute;ch v&agrave; c&oacute; lẽ c&agrave;ng nhiệt t&igrave;nh, c&agrave;ng chăm chỉ th&igrave; mọi việc mới c&oacute; thể đi đến đ&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 2 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh, L&ecirc; Duy Ph&uacute;c thực hiện tổng cộng 2 s&aacute;ng kiến, 2 đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; 3 giải ph&aacute;p cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; đem lại lợi nhuận khoảng 6,1 tỷ đồng.&nbsp; Hiện tại, anh đang l&agrave; Tổ trưởng tổ SCADA, ph&ograve;ng SCADA, Trung t&acirc;m Điều độ Hệ thống điện TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/1/27453/DSC00092.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;L&ecirc; Duy Ph&uacute;c lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian quan s&aacute;t, chăm ch&uacute;t </span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">cho&nbsp;c&aacute;c s&aacute;ng kiến trong ng&agrave;nh điện.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiệm vụ l&agrave; cơ hội r&egrave;n luyện bản th&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kỹ thuật điện tại Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Duy Ph&uacute;c ho&agrave;n th&agrave;nh lớp cao học v&agrave; nhận bằng Thạc sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kỹ thuật điện v&agrave;o th&aacute;ng 03/2016. Anh cho biết: Đ&atilde; gắn b&oacute; với đơn vị từ những ng&agrave;y c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 3. Do vậy, sớm tiếp x&uacute;c với c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c thiết bị m&agrave; khi học ở giảng đường chỉ biết được qua l&yacute; thuyết đ&atilde; gi&uacute;p anh nu&ocirc;i dưỡng t&igrave;nh y&ecirc;u với nghề kỹ sư điện &ndash; một nghề kh&ocirc; khan v&agrave; nguy hiểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những s&aacute;ng kiến v&agrave; đề t&agrave;i đến với Duy Ph&uacute;c như một nhiệm vụ - nhiệm vụ của ch&iacute;nh bản th&acirc;n người nh&acirc;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n trăn trở l&agrave;m sao để ứng dụng khoa học &ndash; kỹ thuật, l&agrave;m sao để mang lại lợi nhuận cho c&ocirc;ng ty, l&agrave;m sao để &aacute;p dụng những kiến thức đ&atilde; học mấy năm trời v&agrave;o thực tế. Dần d&agrave;, những &yacute; tưởng được h&igrave;nh th&agrave;nh, đề &aacute;n được ho&agrave;n tất v&agrave; s&aacute;ng kiến được hiện thực h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh kể về c&acirc;u chuyện hiện đại h&oacute;a mạng lưới. Đ&oacute; l&agrave; một phạm tr&ugrave; rất lớn v&agrave; phức tạp. Tuy nhi&ecirc;n, phải bắt đầu từ những thứ gần gũi v&agrave; nhỏ nhất. Nhận thấy sự cố điện từ nguồn đến một thiết bị đ&oacute;ng cắt xảy ra g&acirc;y tổn thất lớn cho khoảng 2.000 &ndash; 3.000 hộ d&acirc;n, anh đ&atilde; nghĩ về m&ocirc; h&igrave;nh điều khiển từ xa. Nguy&ecirc;n do l&agrave; từ khi sự cố xảy ra đến khi nh&acirc;n vi&ecirc;n đến kịp từng thiết bị đ&oacute;ng cắt sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để di chuyển v&agrave; kiểm tra hệ thống. Nếu như &iacute;t nhất khoảng 15 ph&uacute;t, chưa kể doanh nghiệp mất điện phải ngưng hoạt động th&igrave; bấy nhi&ecirc;u hộ d&acirc;n đ&atilde; khiến c&ocirc;ng ty mất đi một khoảng thu lớn. Trong khi đ&oacute;, khi phạt về việc cắt điện đột xuất thực thi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến c&ocirc;ng ty. Với ưu điểm vận h&agrave;nh đơn giản, tiết kiệm chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng , dự kiến m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y sẽ được &aacute;p dụng tại huyện Củ Chi v&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave; trong năm 2017 tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kể lại những g&igrave; đ&atilde; l&agrave;m, anh gặp phải nhiều kh&oacute; khăn. Đ&oacute; l&agrave; kh&oacute; khăn của người khởi đầu. Anh cười: &ldquo;Cứ nhận th&ocirc;i rồi sẽ m&ograve; mẫm t&igrave;m hiểu để l&agrave;m&rdquo;. Với nhiều người kh&oacute; khăn l&agrave; nản nhưng với L&ecirc; Duy Ph&uacute;c, kh&oacute; khăn l&agrave; cơ hội trải nghiệm v&agrave; cố gắng. &ldquo;N&oacute; tạo ra rất nhiều động lực&rdquo;. Để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p cần mất nhiều thời gian nghi&ecirc;n cứu, khi chưa ai thực hiện đ&ograve;i hỏi phải vận dụng tất cả những g&igrave; đ&atilde; học, đ&atilde; đọc, đ&atilde; nghe, đ&atilde; thấy để h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n nền tảng kiến thức vững chắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&acirc;n t&iacute;ch về đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học &ldquo;Ứng dụng hệ thống tự động h&oacute;a cho trạm ngắt theo giao thức IEC 61850&rdquo; của m&igrave;nh, anh Ph&uacute;c lu&ocirc;n mong mỏi n&oacute; c&oacute; thể ứng dụng rộng r&atilde;i. Nếu như đầu tư hệ thống SCADA cho trạm ngắt 15kV theo VB số 7650/TB &ndash; EVNHCMC &ndash; QLDT l&agrave; 1.153.462.000 đồng/trạm th&igrave; với phương ph&aacute;p mới chỉ tốn khoảng 600.000.000 đồng/trạm, tiết kiệm được hơn 553.462.000 đồng/trạm. T&iacute;nh đến nay, C&ocirc;ng ty đ&atilde; lắp được 9 đến 10 trạm tương ứng tiết kiệm được hơn 5.534.620.000 đồng, dự kiến đến năm 2020 sẽ lắp được 60 trạm tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đề t&agrave;i được đ&aacute;nh gi&aacute; loại giỏi đ&atilde; được chấp nhận nghiệm thu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, anh thực hiện 2 giải ph&aacute;p cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh &ldquo;Lập danh s&aacute;ch t&iacute;nh hiệu chuẩn cho trạm kh&ocirc;ng người trực&rdquo; v&agrave; &ldquo;Lập danh s&aacute;ch t&iacute;n hiệu chuẩn cho c&aacute;c Recloser tr&ecirc;n lưới điện ph&acirc;n phối&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p đơn vị c&oacute; căn cứ để xem x&eacute;t điều kiện đưa c&aacute;c trạm v&agrave;o vận h&agrave;nh kh&ocirc;ng người trực một c&aacute;ch ph&ugrave; hợp, lường trước v&agrave; giảm thiểu những t&igrave;nh huống ch&aacute;y nổ hay khi vận h&agrave;nh bị mất điện, nặng nhất l&agrave; thiệt hại về người. Nhận điện từ đường truyền 500kV, tram 220kV/110kV sẽ ph&acirc;n bổ xuống c&aacute;c trạm 110kV/22kV. Từ trạm n&agrave;y xuống c&aacute;c hộ d&acirc;n th&ocirc;ng qua trạm 22kV/0,4kV. X&acirc;y dựng hệ thống SCADA gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; điều khiển gi&uacute;p trạm truy&ecirc;n tải 220kV/110kV lu&ocirc;n ở mức ổn định. Tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng d&ograve;ng điện, đi&ecirc;n &aacute;p, c&ocirc;ng suất t&aacute;c dụng, c&ocirc;ng suất phản kh&aacute;ng vượt mức sẽ g&acirc;y qu&aacute; tải đường d&acirc;y dẫn tới c&aacute;c sự cố ch&aacute;y nổ. Tại TP.HCM hiện c&oacute; khoảng 55 trạm 110kV/22kV.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuổi trẻ ngắn lắm, đừng vội ngủ qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c s&aacute;ng kiến &ldquo;Thực hiện thu thập dữ liệu đo lường c&aacute;c ngăn trung thế phục vụ vận h&agrave;nh tại trạm 220kV B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; Hiệp B&igrave;nh Phước&rdquo; do anh thực hiện năm 2016 đ&atilde; đạt ti&ecirc;u chuẩn s&aacute;ng kiến loại A được Hội đồng Khoa học Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh chứng nhận, gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; cho c&ocirc;ng ty đến mức thấp nhất tr&ecirc;n 431.994.000 đồng. Thực hiện đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học &ldquo;X&acirc;y dựng hệ thống SCADA Trung t&acirc;m đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu vận h&agrave;nh sử dụng phần mềm Survalent&rdquo;, đ&atilde; tiết kiệm chi ph&iacute; thu&ecirc; chuy&ecirc;n với 1.000 USD/ng&agrave;y, đ&aacute;p ứng kịp thời c&aacute;c nhiệm vụ do EVN v&agrave; cục điều tiết giao th&ocirc;ng trong việc x&acirc;y dựng trung t&acirc;m điều khiển cũng như c&aacute;c trạm kh&ocirc;ng người trực gi&uacute;p n&acirc;ng cao năng suất lao động nhằm&nbsp; đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu vận h&agrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng tốn th&ecirc;m nh&acirc;n sự cũng như gi&uacute;p c&aacute;c kỹ sư chủ động trong việc thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ về bảo mật v&agrave; an ninh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Duy Ph&uacute;c c&ograve;n l&agrave; một đo&agrave;n vi&ecirc;n năng nổ, nhiệt t&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n do đơn vị v&agrave; th&agrave;nh phố tổ chức. Duy Ph&uacute;c được đồng nghiệp v&agrave; l&atilde;nh đạo đơn vị tin tưởng giới thiệu v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave;o th&aacute;ng 2/2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc ở c&ocirc;ng ty, L&ecirc; Duy Ph&uacute;c ki&ecirc;m lu&ocirc;n một số c&ocirc;ng việc nh&agrave; gi&uacute;p mẹ, gi&uacute;p vợ. Anh cười &ldquo;Chiều chiều l&agrave; kh&oacute; gặp anh lắm, anh đi đ&oacute;n con&rdquo;. C&oacute; một tổ ấm hạnh ph&uacute;c, anh lu&ocirc;n nỗ lực trong mọi việc để g&igrave;n giữ tiếng cười cho gia đ&igrave;nh. Với anh, những ng&agrave;y th&aacute;ng tuổi trẻ tr&ocirc;i qua rất vội, h&atilde;y tr&acirc;n trọng n&oacute;. C&agrave;ng lớn c&agrave;ng c&oacute; nhiều chuyện phải lo lắng n&ecirc;n khi trẻ cứ cố gắng hết sức m&igrave;nh, tiếp x&uacute;c c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. Ngay từ những năm th&aacute;ng Đại học, anh đ&atilde; đi l&agrave;m th&ecirc;m tại c&ocirc;ng ty để nu&ocirc;i dưỡng niềm đam m&ecirc; với nghề.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2016, L&ecirc; Duy Ph&uacute;c kh&ocirc;ng giấu khỏi niềm vui. Anh lu&ocirc;n nghĩ đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n, đ&atilde; l&agrave;m th&igrave; phải l&agrave;m tới nơi tới chốn. Anh n&oacute;i, giờ lu&ocirc;n trăn trở phải l&agrave;m th&ecirc;m được điều g&igrave; nữa để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu, để cống hiến nhiều hơn cho th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. Với anh, &ldquo;lương t&acirc;m, tr&aacute;ch nhiệm, hiệu quả&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để th&agrave;nh c&ocirc;ng trong mọi việc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;