Nguyễn Xuân Giềng: Dám nghĩ lớn sẽ thành công lớn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cần t&aacute;o bạo trong lối tư duy giải quyết vấn đề. Khi ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng l&agrave;m tốt một việc tức l&agrave; ch&uacute;ng ta chưa hiểu r&otilde; vấn đề đang gặp phải l&agrave; g&igrave;? N&ecirc;n h&atilde;y đừng ngần ngại đặt ra mục ti&ecirc;u lớn v&agrave; quyết t&acirc;m l&agrave;m cho bằng được mới th&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; những chia sẻ về &yacute; niệm của Nguyễn Xu&acirc;n Giềng hiện đang l&agrave; cộng t&aacute;c vi&ecirc;n của PTN Tr&iacute; tuệ Nh&acirc;n tạo (AILab) đồng thời l&agrave; trợ giảng vi&ecirc;n Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xu&acirc;n Giềng đ&atilde; rất y&ecirc;u m&aacute;y t&iacute;nh từ l&uacute;c nhỏ, c&oacute; l&uacute;c Giềng c&ograve;n tuởng tượng m&igrave;nh đang điều khiển c&aacute;c chương tr&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh. Sau đ&oacute;, Giềng tự m&igrave;nh t&igrave;m c&aacute;c mẫu giấy để thiết kế b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh giả v&agrave; ngồi bấm rất nhanh nhạy. Sang đến lớp 6, anh họ của Giềng mới được mua m&aacute;y t&iacute;nh, v&igrave; mong muốn được t&igrave;m hiểu, học c&aacute;ch sử dụng v&agrave; được đ&aacute;nh m&aacute;y t&iacute;nh n&ecirc;n Giềng đ&atilde; đạp xe nhiều giờ đến nh&agrave; anh họ chỉ để học chung v&agrave; thỏa t&iacute;nh t&ograve; m&ograve;. Giềng thổ lộ &ldquo;Kể từ đ&oacute;, ai hỏi sau n&agrave;y con muốn l&agrave;m g&igrave;, kh&ocirc;ng ngần ngại t&ocirc;i trả lời ngay l&agrave; t&ocirc;i sẽ trở th&agrave;nh kĩ thuật vi&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; cơ hội được tham gia học tập, nghi&ecirc;n cứu tại nhiều quốc gia như H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc&hellip;th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o học bổng về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. N&ecirc;n Giềng đ&atilde; trau dồi kiến thức, học hỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ph&aacute;t huy kĩ năng ở những m&ocirc;i trường l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/1/27454/Hình_Nguyễn Xuân Giềng.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Xu&acirc;n Giềng c&oacute;&nbsp;niềm đam m&ecirc; lớn với c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giềng cho rằng đ&oacute; l&agrave; cơ hội gi&uacute;p anh trưởng th&agrave;nh hơn. &ldquo;Ch&uacute;ng ta đang học tập trong nền gi&aacute;o dục ti&ecirc;n tiến, m&ocirc;i trường hội nhập đẳng cấp quốc tế rồi, n&ecirc;n việc học phải biết cập nhật c&aacute;i mới, c&aacute;i hay. Nhờ vậy mới ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n từng ng&agrave;y. Đ&oacute; l&agrave; điều cần thiết v&agrave; quan trọng cho c&aacute;c bạn trẻ ng&agrave;y nay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nếu lấy trung b&igrave;nh cộng của năm người m&igrave;nh được tiếp x&uacute;c th&igrave; ch&uacute;ng ta chắc chắn sẽ được ảnh hưởng những điều hay, &yacute; đẹp trong c&aacute;ch l&agrave;m v&agrave; c&aacute;ch suy nghĩ của họ. H&atilde;y cố gắng hơn sau những va vấp v&agrave; tiếp thu những b&agrave;i học học được từ những người n&agrave;y&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; điều Giềng t&acirc;m đắc những l&uacute;c gặp bế tắc v&agrave; Giềng đ&atilde; được gặp những người l&agrave;m thay đổi cuộc đời m&igrave;nh, nhờ v&agrave;o những lời động vi&ecirc;n gi&uacute;p x&aacute;c định con đường đi đ&uacute;ng đắn nhất cho m&igrave;nh,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ đ&oacute;, anh c&agrave;ng cố gắng v&agrave; nỗ lực nhiều hơn trong học tập, nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c m&ocirc;n học. Mỗi ng&agrave;y trước khi đi ngủ, Giềng đều d&agrave;nh ra khoảng 30 ph&uacute;t viết ra to&agrave;n bộ những &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến hay, những điều anh c&ograve;n trăn trở v&agrave;o cuốn sổ tay. Sau đ&oacute; Giềng quyết t&acirc;m cải thiện bằng c&aacute;ch đặt ra mục ti&ecirc;u v&agrave; thời gian cụ thể tiến gần hơn với mục đ&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh d&agrave;nh thời gian tham gia c&aacute;c hội thảo c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Giềng c&ograve;n y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tập trung học tốt m&ocirc;n ngoại ngữ ngay từ khi c&ograve;n học cấp hai cho đến khi v&agrave;o đại học lại c&agrave;ng quyết t&acirc;m học tốt hơn. Đ&oacute; yếu tố then chốt để Giềng nhận học bổng v&agrave; chinh phục niềm đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cống hiến cho qu&ecirc; hương</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; cậu con cả trong gia đ&igrave;nh c&oacute; bốn anh, em trai. C&aacute;c em của Giềng được tiếp nối từ anh n&ecirc;n học h&agrave;nh chăm chỉ v&agrave; đặc biệt học rất giỏi m&ocirc;n tin học. Hiện tại cậu em thứ 3 đang trong đội tuyển tin học cấp quốc gia. Giềng cho rằng, c&aacute;c em đều c&oacute; niềm đam m&ecirc; ri&ecirc;ng, anh chỉ l&agrave; người đứng sau truyền động lực, kinh nghiệm v&agrave; hướng dẫn c&aacute;c em trong học tập để xứng đ&aacute;ng l&agrave; những đứa con hiếu thảo trong gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống hiếu học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bố, mẹ Giềng kinh doanh cửa h&agrave;ng b&aacute;ch h&oacute;a. N&ecirc;n l&uacute;c c&ograve;n đi học, hễ rảnh l&agrave; Giềng &nbsp;thường ra phụ c&ocirc;ng việc cho gia đ&igrave;nh. Từ việc kiểm h&agrave;ng đến t&iacute;nh to&aacute;n đơn h&agrave;ng được Giềng l&agrave;m tốt v&igrave; khả năng t&iacute;nh to&aacute;n rất nhạy của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&oacute;a luận tốt nghiệp đạt loại xuất sắc (điểm số 10/10), đến th&aacute;ng 5/2016, Giềng tốt nghiệp cử nh&acirc;n với tấm bằng đạt loại giỏi. Khi được chia sẻ th&ecirc;m, Giềng vẫn c&oacute; mong muốn học văn bằng hai kinh tế. Anh cũng rất th&iacute;ch đọc v&agrave; t&igrave;m hiểu nhiều loại s&aacute;ch về l&agrave;m gi&agrave;u, khởi nghiệp, kinh doanh. &ldquo;Mỗi ng&agrave;y ch&uacute;ng ta n&ecirc;n đọc s&aacute;ch, đ&oacute; l&agrave; điều cần thiết để lấy lại c&acirc;n bằng trong cuộc sống m&agrave; c&oacute; thể học hỏi kinh nghiệm, &nbsp;c&aacute;ch l&agrave;m hay, b&agrave;i học &yacute; nghĩa từ những người đi trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ghi dấu ấn m&igrave;nh ở những giải thưởng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, hiện tại Giềng đang c&ugrave;ng nh&oacute;m bạn x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n thiện c&aacute;c thủ tục để th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n về phần mềm. Anh cho rằng: &ldquo;M&ocirc;i trường khởi nghiệp của TP. Hồ Ch&iacute; Minh đang rất tốt n&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; cơ hội cho những bạn trẻ như t&ocirc;i khởi nghiệp v&agrave; cả những người kh&ocirc;ng c&ograve;n trẻ nữa đểu c&oacute; cơ hội khởi nghiệp. V&igrave; vậy đ&ograve;i hỏi t&ocirc;i phải học nhiều hơn để lớn l&ecirc;n từng ng&agrave;y v&agrave; t&ocirc;i cũng muốn n&oacute;i với c&aacute;c bạn trẻ l&agrave; phải chuẩn bị c&aacute;c điều kiện cần thiết cho khởi nghiệp đ&oacute; l&agrave;: vốn, kinh nghiệm, mối quan hệ v&agrave; kiến thức th&igrave; mới khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; kh&ocirc;ng xem việc n&agrave;y như một phong tr&agrave;o&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi đạt giải phần mềm Genius Racer, l&agrave; phần mềm mang t&iacute;nh kết nối bạn b&egrave; cũng như r&egrave;n luyện phản xạ cho trẻ em rất tốt n&ecirc;n Giềng x&aacute;c định rằng: anh mong muốn c&aacute;c em nhỏ c&oacute; được m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển khả năng s&aacute;ng tạo v&agrave; t&igrave;m hiểu nhiều hơn về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều dự định, ấp ủ ph&aacute;t triển tương lai tại qu&ecirc; nh&agrave; l&agrave; mở trung t&acirc;m STEM viết tắt của 4 từ: S &ndash; Sciences, T &ndash; Technology, E &ndash; Engineer, M - Math. L&agrave; nơi Giềng sẽ dạy c&aacute;c kỹ năng, kiến thức về c&ocirc;ng nghệ nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em nhỏ c&oacute; được m&ocirc;t trường học tập ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo cao nhất. Giềng c&ograve;n mong muốn thu h&uacute;t nhiều dự &aacute;n, đầu tư để ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghệ phần mềm khởi nghiệp v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn. Giềng cho rằng: &ldquo;Tr&ecirc;n mỗi bước đường ch&uacute;ng ta đi sẽ c&oacute; những người gi&uacute;p thay đổi cuộc đời ta n&ecirc;n h&atilde;y kh&ocirc;ng ngừng học hỏi v&agrave; tạo ra cơ hội để gi&uacute;p lại cho người kh&aacute;c v&agrave; cho đất nước. Khởi nghiệp cần sự quyết đo&aacute;n để đưa ra c&aacute;c &yacute; nghĩ lớn v&agrave; trau dồi bản th&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;