Nguyễn Xuân Giềng: Dám nghĩ lớn sẽ thành công lớn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cần t&aacute;o bạo trong lối tư duy giải quyết vấn đề. Khi ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng l&agrave;m tốt một việc tức l&agrave; ch&uacute;ng ta chưa hiểu r&otilde; vấn đề đang gặp phải l&agrave; g&igrave;? N&ecirc;n h&atilde;y đừng ngần ngại đặt ra mục ti&ecirc;u lớn v&agrave; quyết t&acirc;m l&agrave;m cho bằng được mới th&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; những chia sẻ về &yacute; niệm của Nguyễn Xu&acirc;n Giềng hiện đang l&agrave; cộng t&aacute;c vi&ecirc;n của PTN Tr&iacute; tuệ Nh&acirc;n tạo (AILab) đồng thời l&agrave; trợ giảng vi&ecirc;n Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xu&acirc;n Giềng đ&atilde; rất y&ecirc;u m&aacute;y t&iacute;nh từ l&uacute;c nhỏ, c&oacute; l&uacute;c Giềng c&ograve;n tuởng tượng m&igrave;nh đang điều khiển c&aacute;c chương tr&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh. Sau đ&oacute;, Giềng tự m&igrave;nh t&igrave;m c&aacute;c mẫu giấy để thiết kế b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh giả v&agrave; ngồi bấm rất nhanh nhạy. Sang đến lớp 6, anh họ của Giềng mới được mua m&aacute;y t&iacute;nh, v&igrave; mong muốn được t&igrave;m hiểu, học c&aacute;ch sử dụng v&agrave; được đ&aacute;nh m&aacute;y t&iacute;nh n&ecirc;n Giềng đ&atilde; đạp xe nhiều giờ đến nh&agrave; anh họ chỉ để học chung v&agrave; thỏa t&iacute;nh t&ograve; m&ograve;. Giềng thổ lộ &ldquo;Kể từ đ&oacute;, ai hỏi sau n&agrave;y con muốn l&agrave;m g&igrave;, kh&ocirc;ng ngần ngại t&ocirc;i trả lời ngay l&agrave; t&ocirc;i sẽ trở th&agrave;nh kĩ thuật vi&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; cơ hội được tham gia học tập, nghi&ecirc;n cứu tại nhiều quốc gia như H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc&hellip;th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o học bổng về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. N&ecirc;n Giềng đ&atilde; trau dồi kiến thức, học hỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ph&aacute;t huy kĩ năng ở những m&ocirc;i trường l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/1/27454/Hình_Nguyễn Xuân Giềng.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Xu&acirc;n Giềng c&oacute;&nbsp;niềm đam m&ecirc; lớn với c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giềng cho rằng đ&oacute; l&agrave; cơ hội gi&uacute;p anh trưởng th&agrave;nh hơn. &ldquo;Ch&uacute;ng ta đang học tập trong nền gi&aacute;o dục ti&ecirc;n tiến, m&ocirc;i trường hội nhập đẳng cấp quốc tế rồi, n&ecirc;n việc học phải biết cập nhật c&aacute;i mới, c&aacute;i hay. Nhờ vậy mới ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n từng ng&agrave;y. Đ&oacute; l&agrave; điều cần thiết v&agrave; quan trọng cho c&aacute;c bạn trẻ ng&agrave;y nay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nếu lấy trung b&igrave;nh cộng của năm người m&igrave;nh được tiếp x&uacute;c th&igrave; ch&uacute;ng ta chắc chắn sẽ được ảnh hưởng những điều hay, &yacute; đẹp trong c&aacute;ch l&agrave;m v&agrave; c&aacute;ch suy nghĩ của họ. H&atilde;y cố gắng hơn sau những va vấp v&agrave; tiếp thu những b&agrave;i học học được từ những người n&agrave;y&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; điều Giềng t&acirc;m đắc những l&uacute;c gặp bế tắc v&agrave; Giềng đ&atilde; được gặp những người l&agrave;m thay đổi cuộc đời m&igrave;nh, nhờ v&agrave;o những lời động vi&ecirc;n gi&uacute;p x&aacute;c định con đường đi đ&uacute;ng đắn nhất cho m&igrave;nh,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ đ&oacute;, anh c&agrave;ng cố gắng v&agrave; nỗ lực nhiều hơn trong học tập, nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c m&ocirc;n học. Mỗi ng&agrave;y trước khi đi ngủ, Giềng đều d&agrave;nh ra khoảng 30 ph&uacute;t viết ra to&agrave;n bộ những &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến hay, những điều anh c&ograve;n trăn trở v&agrave;o cuốn sổ tay. Sau đ&oacute; Giềng quyết t&acirc;m cải thiện bằng c&aacute;ch đặt ra mục ti&ecirc;u v&agrave; thời gian cụ thể tiến gần hơn với mục đ&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh d&agrave;nh thời gian tham gia c&aacute;c hội thảo c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Giềng c&ograve;n y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tập trung học tốt m&ocirc;n ngoại ngữ ngay từ khi c&ograve;n học cấp hai cho đến khi v&agrave;o đại học lại c&agrave;ng quyết t&acirc;m học tốt hơn. Đ&oacute; yếu tố then chốt để Giềng nhận học bổng v&agrave; chinh phục niềm đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cống hiến cho qu&ecirc; hương</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; cậu con cả trong gia đ&igrave;nh c&oacute; bốn anh, em trai. C&aacute;c em của Giềng được tiếp nối từ anh n&ecirc;n học h&agrave;nh chăm chỉ v&agrave; đặc biệt học rất giỏi m&ocirc;n tin học. Hiện tại cậu em thứ 3 đang trong đội tuyển tin học cấp quốc gia. Giềng cho rằng, c&aacute;c em đều c&oacute; niềm đam m&ecirc; ri&ecirc;ng, anh chỉ l&agrave; người đứng sau truyền động lực, kinh nghiệm v&agrave; hướng dẫn c&aacute;c em trong học tập để xứng đ&aacute;ng l&agrave; những đứa con hiếu thảo trong gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống hiếu học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bố, mẹ Giềng kinh doanh cửa h&agrave;ng b&aacute;ch h&oacute;a. N&ecirc;n l&uacute;c c&ograve;n đi học, hễ rảnh l&agrave; Giềng &nbsp;thường ra phụ c&ocirc;ng việc cho gia đ&igrave;nh. Từ việc kiểm h&agrave;ng đến t&iacute;nh to&aacute;n đơn h&agrave;ng được Giềng l&agrave;m tốt v&igrave; khả năng t&iacute;nh to&aacute;n rất nhạy của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&oacute;a luận tốt nghiệp đạt loại xuất sắc (điểm số 10/10), đến th&aacute;ng 5/2016, Giềng tốt nghiệp cử nh&acirc;n với tấm bằng đạt loại giỏi. Khi được chia sẻ th&ecirc;m, Giềng vẫn c&oacute; mong muốn học văn bằng hai kinh tế. Anh cũng rất th&iacute;ch đọc v&agrave; t&igrave;m hiểu nhiều loại s&aacute;ch về l&agrave;m gi&agrave;u, khởi nghiệp, kinh doanh. &ldquo;Mỗi ng&agrave;y ch&uacute;ng ta n&ecirc;n đọc s&aacute;ch, đ&oacute; l&agrave; điều cần thiết để lấy lại c&acirc;n bằng trong cuộc sống m&agrave; c&oacute; thể học hỏi kinh nghiệm, &nbsp;c&aacute;ch l&agrave;m hay, b&agrave;i học &yacute; nghĩa từ những người đi trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ghi dấu ấn m&igrave;nh ở những giải thưởng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, hiện tại Giềng đang c&ugrave;ng nh&oacute;m bạn x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n thiện c&aacute;c thủ tục để th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n về phần mềm. Anh cho rằng: &ldquo;M&ocirc;i trường khởi nghiệp của TP. Hồ Ch&iacute; Minh đang rất tốt n&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; cơ hội cho những bạn trẻ như t&ocirc;i khởi nghiệp v&agrave; cả những người kh&ocirc;ng c&ograve;n trẻ nữa đểu c&oacute; cơ hội khởi nghiệp. V&igrave; vậy đ&ograve;i hỏi t&ocirc;i phải học nhiều hơn để lớn l&ecirc;n từng ng&agrave;y v&agrave; t&ocirc;i cũng muốn n&oacute;i với c&aacute;c bạn trẻ l&agrave; phải chuẩn bị c&aacute;c điều kiện cần thiết cho khởi nghiệp đ&oacute; l&agrave;: vốn, kinh nghiệm, mối quan hệ v&agrave; kiến thức th&igrave; mới khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; kh&ocirc;ng xem việc n&agrave;y như một phong tr&agrave;o&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi đạt giải phần mềm Genius Racer, l&agrave; phần mềm mang t&iacute;nh kết nối bạn b&egrave; cũng như r&egrave;n luyện phản xạ cho trẻ em rất tốt n&ecirc;n Giềng x&aacute;c định rằng: anh mong muốn c&aacute;c em nhỏ c&oacute; được m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển khả năng s&aacute;ng tạo v&agrave; t&igrave;m hiểu nhiều hơn về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều dự định, ấp ủ ph&aacute;t triển tương lai tại qu&ecirc; nh&agrave; l&agrave; mở trung t&acirc;m STEM viết tắt của 4 từ: S &ndash; Sciences, T &ndash; Technology, E &ndash; Engineer, M - Math. L&agrave; nơi Giềng sẽ dạy c&aacute;c kỹ năng, kiến thức về c&ocirc;ng nghệ nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em nhỏ c&oacute; được m&ocirc;t trường học tập ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo cao nhất. Giềng c&ograve;n mong muốn thu h&uacute;t nhiều dự &aacute;n, đầu tư để ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghệ phần mềm khởi nghiệp v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn. Giềng cho rằng: &ldquo;Tr&ecirc;n mỗi bước đường ch&uacute;ng ta đi sẽ c&oacute; những người gi&uacute;p thay đổi cuộc đời ta n&ecirc;n h&atilde;y kh&ocirc;ng ngừng học hỏi v&agrave; tạo ra cơ hội để gi&uacute;p lại cho người kh&aacute;c v&agrave; cho đất nước. Khởi nghiệp cần sự quyết đo&aacute;n để đưa ra c&aacute;c &yacute; nghĩ lớn v&agrave; trau dồi bản th&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;