Nguyễn Lạc Hà – “Hãy nghĩ bên ngoài cái hộp có sẵn”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Lạc H&agrave; (Nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n tại trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu vật liệu Cấu tr&uacute;c Nano v&agrave; Ph&acirc;n tử (INOMAR) &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; vượt l&ecirc;n những kh&oacute; khăn trong học tập, trong nghi&ecirc;n cứu để trở th&agrave;nh nh&agrave; khoa học trẻ với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu được đ&aacute;nh gi&aacute; cao được đăng tr&ecirc;n tạp ch&iacute; khoa học thế giới m&agrave; bất cứ ai cũng mong muốn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cơ hội nằm trong th&aacute;ch thức</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lạc H&agrave; cho rằng: &ldquo;Học để lấy kiến thức v&agrave; quan trọng, hơn hết l&agrave; gi&uacute;p &iacute;ch được g&igrave; cho qu&ecirc; hương, đất nước gi&agrave;u đẹp l&ecirc;n từng ng&agrave;y&rdquo;. Hồi c&ograve;n l&agrave; cậu học sinh trường l&agrave;ng, H&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;i niệm học k&egrave;m v&igrave; thời gian phụ gia đ&igrave;nh để kiếm thu đ&oacute;ng học ph&iacute; v&agrave; mưu sinh h&agrave;ng ng&agrave;y đ&atilde; chiếm hết thời gian của H&agrave;. Nhận thức những điều l&agrave;m hiện tại sẽ tạo kết quả tốt cho tương lai, bước sang cấp ba v&igrave; phải học xa nh&agrave;, cuộc sống th&ecirc;m kh&oacute; khăn, c&oacute; l&uacute;c cậu phải đạp xe h&agrave;ng mấy chục c&acirc;y số để đến với lớp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/1/27456/IMG_0196.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Lạc H&agrave; chia sẻ về c&aacute;c nội dung nghi&ecirc;n cứu của bản th&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cho đến l&uacute;c ch&agrave;ng trai n&agrave;y chập chững bước đến c&aacute;nh cửa trường Đại học Cần Thơ với chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kỹ thuật H&oacute;a học đ&atilde; chứng minh nghị lực sống ki&ecirc;n cường thời sinh viện với mục ti&ecirc;u: &ldquo;Con muốn tự chủ, v&agrave; l&agrave;m điều con muốn&rdquo;. Kết quả H&agrave; đỗ đầu với tấm bằng loại giỏi khi tốt nghiệp Đại học v&agrave;o năm 2012. Một cậu sinh vi&ecirc;n mới ra trường nắm tr&ecirc;n tay tấm bằng cử nhận Kỹ thuật H&oacute;a học. Bố mẹ buộc anh n&ecirc;n đi l&agrave;m để lấy kinh nghiệm nghề nghiệp nhưng giữa l&uacute;c lao đao kh&ocirc;ng biết chọn con đường n&agrave;o th&igrave; bản th&acirc;n H&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; một th&ocirc;i th&uacute;c: &ldquo;H&agrave; chỉ muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng những quyết định của con l&agrave; đ&uacute;ng, kh&ocirc;ng sai như bố mẹ đ&atilde; nghĩ trước đ&oacute; v&agrave; &aacute;p đặt con phải l&agrave;m như vậy&rdquo;. Khi chương tr&igrave;nh học bổng đ&agrave;o tạo Tiến sĩ Tổng hợp khung hữu cơ kim loại, gọi tắt l&agrave; Tiến sĩ Manar do GSTS Phan Thanh Sơn Nam &ndash; Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật h&oacute;a học trường Đại học B&aacute;ch khoa &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh giới thiệu li&ecirc;n kết hợp t&aacute;c với Đại học California (Mỹ) th&igrave; H&agrave; đ&atilde; nắm lấy cơ hội để c&oacute; một học bổng học tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bơi ra biển lớn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">R&agrave;o cản bước đầu khi H&agrave; &ldquo;vươn ra biển lớn&rdquo; l&agrave; sự hạn chế về ngoại ngữ để tham gia nghi&ecirc;n cứu c&ugrave;ng với sinh vi&ecirc;n trong nước v&agrave; quốc tế. To&agrave;n bộ t&agrave;i liệu học tập, nghi&ecirc;n cứu đều bằng gi&aacute;o tr&igrave;nh tiếng Anh v&agrave; c&aacute;c từ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh rất kh&oacute;. H&agrave; chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; điều g&igrave; gọi l&agrave; bất đồng, cả văn h&oacute;a m&agrave; ch&uacute;ng ta c&ograve;n biết h&ograve;a quyện để th&iacute;ch ứng m&agrave; sao vấn đề ngoại ngữ lại kh&oacute; đối với cả sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; với bản th&acirc;n H&agrave;. Thế l&agrave; H&agrave; đ&atilde; thay đổi v&agrave; c&aacute;c bạn cũng phải h&agrave;nh động quyết liệt với khả năng học ngoại ngữ của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại, chương tr&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; tuyển sinh được 3 kh&oacute;a v&agrave; kh&oacute;a của H&agrave; l&agrave; thứ hai, tuyển được 5 người tham gia chương tr&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n mới, đ&ograve;i hỏi sự tỉ mỉ v&agrave; chịu kh&oacute; khi tham gia nghi&ecirc;n cứu, khi tiến h&agrave;nh c&aacute;c th&iacute; nghiệm tưởng chừng như kh&ocirc;ng thể. &ldquo;H&atilde;y biết &ldquo;Thử v&agrave; sai&rdquo; để kết quả ch&uacute;ng ta đạt được l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh trải nghiệm v&agrave; sẽ l&agrave;m ch&uacute;ng ta lớn l&ecirc;n từng ng&agrave;y. C&aacute;c bạn h&atilde;y nhớ rằng: &ldquo;Th&agrave;nh c&ocirc;ng c&agrave;ng muộn th&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng c&agrave;ng vang dội&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của H&agrave; khi anh vẫn phải đối diện với c&aacute;c thất bại tr&ecirc;n con đưởng khẳng định t&ecirc;n tuổi của m&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ trong nước v&agrave; cả tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ trong năm 2016, H&agrave; đ&atilde; tham gia chủ nhiệm 02 đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học, tham dự 02 hội nghị Khoa học quốc tế v&agrave; đồng t&aacute;c giả c&ocirc;ng bố 04 c&ocirc;ng tr&igrave;nh Khoa học đăng tr&ecirc;n tạp ch&iacute; H&oacute;a học uy t&iacute;n thuộc hệ thống ISI &ndash; l&agrave; viện th&ocirc;ng tin Khoa học Mỹ với tổng chỉ số ảnh hưởng IF(l&agrave; số lần tr&iacute;ch dẫn trung b&igrave;nh của những b&agrave;i b&aacute;o khoa học) l&agrave; 39.8. Trước đ&oacute;, trong hai năm 2015, 2016, Lạc H&agrave; đ&atilde; c&ugrave;ng đồng nghiệp c&ocirc;ng bố 5 c&ocirc;ng tr&igrave;nh khoa học tr&ecirc;n c&aacute;c tạp ch&iacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh h&oacute;a học uy t&iacute;n với tổng chỉ số ảnh hưởng (IF) 41,6. Trong đ&oacute; H&agrave; l&agrave; t&aacute;c giả ch&iacute;nh (80%) c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu &ldquo;Một vật liệu khung hữu cơ kim loại titan, kết hợp h&oacute;a học vật liệu khung hữu cơ kim loại v&agrave; vật liệu khung hữu cơ cộng h&oacute;a trị&rdquo; đăng tr&ecirc;n tạp ch&iacute; Journal of the American Chemical Society (JACS) c&oacute; chỉ số ảnh hưởng (IF)13,038. JACS được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong c&aacute;c tạp ch&iacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh H&oacute;a học uy t&iacute;n nhất Hoa Kỳ (Xếp thứ 142/29.000 Tạp ch&iacute; được xếp loại Q1 dạng tạp ch&iacute; chất lượng cao nhất). C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; &yacute; tưởng ho&agrave;n to&agrave;n mới, bởi H&agrave; đ&atilde; thiết kế th&agrave;nh c&ocirc;ng một vật liệu khung hữu cơ kim loại mới dựa tr&ecirc;n t&acirc;m titan đặt t&ecirc;n l&agrave; MOF-901. L&agrave; một trong số &iacute;t những nghi&ecirc;n cứu trẻ c&oacute; chỉ số IF cao v&agrave; được đăng tr&ecirc;n tạp ch&iacute; khoa học uy t&iacute;n của Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&aacute;ng nể phục tr&ecirc;n lĩnh lực nghi&ecirc;n cứu hứa hẹn một sự b&ugrave;ng nổ của việc &aacute;p dụng c&aacute;c t&iacute;nh năng mới nhất trong nghi&ecirc;n cứu của H&agrave; nhằm tạo nhiều tiền đề cho sự ph&aacute;t triển v&agrave; ứng dụng khoa học &ndash; kỹ thuật - c&ocirc;ng nghệ cao. &ldquo;Tương lai của ch&uacute;ng ta sẽ kh&aacute;c khi những suy nghĩ của bạn kh&ocirc;ng y chang khu&ocirc;n mẫu của người kh&aacute;c, m&agrave; h&atilde;y t&igrave;m t&ograve;i c&aacute;i mới, c&aacute;i m&agrave; trước giờ chưa ai nghĩ đến v&agrave; thử đến. T&ocirc;i nhớ r&otilde; v&agrave; khắc s&acirc;u từng c&acirc;u từ m&agrave; gi&aacute;o sư người Mỹ t&ocirc;i c&oacute; cơ hội được l&agrave;m việc chung khi tham gia nghi&ecirc;n cứu sinh tại Mỹ từ th&aacute;ng 1/2014 &ndash; 7/2014 l&agrave; &ldquo;H&atilde;y nghĩ ra b&ecirc;n ngo&agrave;i c&aacute;i hộp c&oacute; sẵn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được nhiều học bổng khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n học tại trường Đại học Cần Thơ mỗi năm b&igrave;nh qu&acirc;n 20 -30 triệu v&agrave; khi đang tham gia chương tr&igrave;nh n&agrave;y th&igrave; số tiền trợ cấp từ nguồn học bổng của tập đo&agrave;n Toshiba (Nhật Bản) trao cho nghi&ecirc;n cứu sinh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu khoa học xuất sắc v&agrave; mang tầm cỡ quốc tế đ&atilde; cho H&agrave; c&oacute; cơ hội lớn v&agrave; khẳng định bản th&acirc;n. V&igrave; điều kiện nghi&ecirc;n cứu n&ecirc;n H&agrave; vẫn đang ở tại ph&ograve;ng họp của trung t&acirc;m trong thời gian chờ được tiếp nhận ở tại Nh&agrave; kh&aacute;ch Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh để H&agrave; c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; cống hiến cho trung t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự định v&agrave; ấp của H&agrave; vẫn sẽ bước tr&ecirc;n con đường nghi&ecirc;n cứu khoa học với những sự c&ocirc;ng nhận kh&aacute;c, th&agrave;nh t&iacute;ch mới hơn kh&ocirc;ng chỉ tại Việt Nam m&agrave; c&ograve;n cả quốc tế. &ldquo;Kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng H&agrave; m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu trẻ kh&aacute;c sẽ c&oacute; cơ hội học tập v&agrave; ph&aacute;t triển xứng tầm bởi sự đầu tư chuy&ecirc;n s&acirc;u về cơ sở vật chất, về đội ngũ giảng vi&ecirc;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch&hellip; Đặc biệt hơn l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trẻ khởi nghiệp c&oacute; rất nhiều điều kiện để &aacute;p dụng th&agrave;nh tựu nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave;o thực tế&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;