Nguyễn Đình Luận – Khát vọng khởi nghiệp từ công nghệ thông tin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&ldquo;Kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng cũng th&agrave;nh nh&acirc;n, nhưng tuyệt đối kh&ocirc;ng được bỏ cuộc cho d&ugrave; c&oacute; gặp ch&ocirc;ng gai, thử th&aacute;ch n&agrave;o&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; động lực đầy quyết t&acirc;m của Nguyễn Đ&igrave;nh Luận, cậu sinh vi&ecirc;n năm cuối trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐH Quốc gia TP. HCM).</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Thất bại l&agrave; mẹ th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đạt được bước khởi đầu th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; mỗi sinh vi&ecirc;n đều mơ ước nhưng trong th&acirc;m t&acirc;m Nguyễn Đ&igrave;nh Luận lu&ocirc;n nhớ tới những lần vấp ng&atilde; để l&agrave;m b&agrave;i học, h&agrave;nh trang cho con đường tiếp theo của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/1/27458/IMG_4055.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Sinh vi&ecirc;n Nguyễn Đ&igrave;nh Luận.</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Luận kể, m&igrave;nh quyết định thi v&agrave;o khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của trường ĐH KHTN &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM trong khi đ&oacute; với danh hiệu học sinh giỏi Quốc gia m&ocirc;n to&aacute;n, ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể được đặc c&aacute;ch tuyển thẳng v&agrave;o bất cứ khoa to&aacute;n trường đại học c&ocirc;ng lập n&agrave;o tr&ecirc;n cả nước. Tuy nhi&ecirc;n, sau khi biết được điều n&agrave;y Luận bắt đầu tự m&atilde;n, lơ l&agrave; trong học tập dẫn đến việc mặc d&ugrave; vẫn đậu v&agrave;o trường đại học m&igrave;nh mong muốn nhưng với số điểm ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng được như k&igrave; vọng của Luận v&agrave; gia đ&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&ldquo;L&uacute;c đ&oacute; Luận rất buồn v&agrave; lu&ocirc;n tự tr&aacute;ch bản th&acirc;n m&igrave;nh, nhưng nhờ c&oacute; sự động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; đ&atilde; gi&uacute;p Luận đỡ dằn vặt bản th&acirc;n. Từ đ&oacute; trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh học đại học m&igrave;nh lu&ocirc;n nhớ tới kỉ niệm n&agrave;y để quyết t&acirc;m phấn đấu, sửa chữa điều đ&atilde; mắc phải&rdquo; &ndash; Nguyễn Đ&igrave;nh Luận t&acirc;m sự về kỉ niệm kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n trong cuộc đời của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">V&agrave;o con đường đại học, một lần nữa Luận cảm thấy được ch&ocirc;ng gai ph&iacute;a trước của m&igrave;nh. Luận chia sẻ, cảm thấy kh&aacute; chới với do qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi giữa bậc trung học phổ th&ocirc;ng v&agrave; đại học, khi đ&oacute; Luận kh&ocirc;ng quen với c&aacute;ch học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu ở bậc đại học. Nhưng dần dần m&igrave;nh cố gắng bắt nhịp được kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; sự chuyển động của m&ocirc;i trường học tập. Luận t&igrave;m t&ograve;i, học hỏi từ thầy c&ocirc;, bạn b&egrave; để c&oacute; được những phương ph&aacute;p học đại học ng&agrave;y c&agrave;ng hiệu quả hơn.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&ldquo;Thất bại l&agrave; mẹ th&agrave;nh c&ocirc;ng, tr&ecirc;n qu&atilde;ng đường của cuộc sống m&igrave;nh lu&ocirc;n gặp những vấp ng&atilde; đầu đời, nhưng từ những sai lầm đ&oacute; m&igrave;nh sẽ r&uacute;t ra được những b&agrave;i học cho bản th&acirc;n để vững v&agrave;ng đứng dậy v&agrave; bước tiếp&rdquo; &ndash; Luận lu&ocirc;n t&acirc;m niệm như vậy.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Biến đam m&ecirc; th&agrave;nh h&agrave;nh động</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Tinh thần học tập của Luận l&agrave;m những người tiếp x&uacute;c với m&igrave;nh phần n&agrave;o cảm thấy rất nể phục. Luận chia sẻ, sau khi đậu đại học m&igrave;nh đ&atilde; đặt ra mục ti&ecirc;u l&agrave; đạt được một tr&igrave;nh độ ngoại ngữ nhất định sau khi ra trường. Khi trường tổ chức thi thử tiếng Anh, Luận hăng h&aacute;i tham gia thi để biết được tr&igrave;nh độ v&agrave; khả năng thật sự của m&igrave;nh để cố gắng r&egrave;n luyện hơn nữa. Ngo&agrave;i ra, khi Luận c&oacute; cơ hội được đi thực tập ở nước ngo&agrave;i, anh lấy đ&oacute; l&agrave;m động lực để cố gắng học th&ecirc;m nhiều ng&ocirc;n ngữ kh&aacute;c như tiếng Ph&aacute;p, tiếng Nhật.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Vừa qua Nguyễn Đ&igrave;nh Luận đ&atilde; tham gia một đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học về &ldquo;Nhận dạng logo, quản l&yacute; thương hiệu&rdquo; v&agrave; dự &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; loạt v&agrave;o v&ograve;ng chung khảo của cuộc thi Nh&acirc;n t&agrave;i đất Việt. Luận chia sẻ, sản phẩm n&agrave;y sẽ gi&uacute;p cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty vừa v&agrave; nhỏ dễ d&agrave;ng quản l&yacute; sự ảnh hưởng của m&igrave;nh cũng như c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty đối với c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng đại ch&uacute;ng.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ngo&agrave;i c&ograve;n một dự &aacute;n kh&aacute;c m&agrave; Luận đang ho&agrave;n thiện đ&oacute; l&agrave; ứng dụng kiểm tra t&iacute;nh thật giả của sản phẩm bằng hệ thống m&atilde; vạch. Đ&acirc;y l&agrave; nghi&ecirc;n cứu Luận tiến h&agrave;nh từ năm thứ 2 đại học v&agrave; dự định đ&oacute; sẽ l&agrave; sản phẩm bắt đầu qu&aacute; tr&igrave;nh khởi nghiệp của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Chia sẻ nhiều hơn về dự &aacute;n n&agrave;y, Luận kể, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh của Luận tại trường l&agrave; học tập v&agrave; nguy&ecirc;n cứu về &ldquo;thị gi&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh&rdquo;. Ứng dụng n&agrave;y sau khi được c&agrave;i đặt tr&ecirc;n điện thoại sẽ chụp được m&atilde; vạch của sản phẩm gắn tr&ecirc;n bao b&igrave;, từ m&atilde; vạch ứng dụng sẽ trả về tất cả th&ocirc;ng tin của sản phẩm. Nhờ hệ thống tự động xử l&yacute;, những th&ocirc;ng tin đ&oacute; sẽ đem đi đối chiếu với nguồn cơ sở dữ liệu gốc, do vậy ta c&oacute; thể kiểm tra được một sản phẩm l&agrave; thật hay được l&agrave;m giả.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Với những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của m&igrave;nh, Nguyễn Đ&igrave;nh Luận đ&atilde; c&oacute; được những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu khi xuất sắc c&oacute; những b&agrave;i b&aacute;o khoa học được tr&igrave;nh b&agrave;y tại c&aacute;c hội nghị ở Trung Quốc, New Zealand, Barcelona.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Luận mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục con đường học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh tại nước ngo&agrave;i. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; Luận sẽ cố gắng x&acirc;y dựng một cộng đồng kết nối những du học sinh Việt Nam đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin c&ugrave;ng nhau học tập v&agrave; nguy&ecirc;n cứu, sau đ&oacute; c&ugrave;ng trở về nước để th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển những dự &aacute;n của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra cộng đồng n&agrave;y sẽ gi&uacute;p đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm du học cho những em sinh vi&ecirc;n tại Việt Nam mong muốn được học tập tại nước ngo&agrave;i.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&ldquo;Những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được chỉ l&agrave; một bước khởi đầu, m&igrave;nh phải cố gắng nhiều hơn nữa bởi v&igrave; con đường tiếp theo c&ograve;n rất d&agrave;i v&agrave; đầy gian nan. V&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng gi&agrave;nh cho những ai yếu đuối, kh&ocirc;ng biết đứng dậy sau vấp ng&atilde;&rdquo; &ndash; Luận t&acirc;m đắc.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">NGỌC PHONG &ndash; THU THẢO</span></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;