Đoàn Thiên Phúc: “Muốn sẽ tìm ra cách, không muốn sẽ tìm ra lý do”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất th&acirc;n từ ng&ocirc;i trường đại học nổi tiếng về nghi&ecirc;n cứu khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đo&agrave;n Thi&ecirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; sớm nu&ocirc;i dưỡng cho m&igrave;nh niềm đam m&ecirc; với nghi&ecirc;n cứu khoa học.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.9pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng nghi&ecirc;n cứu&nbsp;S-Bike xuất hiện khi 1 lần Ph&uacute;c bị trộm lấy mất thắng đĩa xe m&aacute;y trong khi đang học ở trường. Ph&uacute;c đ&atilde; nghĩ ngay đến 1 phần mềm c&oacute; thể cảnh b&aacute;o cho th&acirc;n chủ khi xe của họ bị x&acirc;m phạm tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; v&ocirc; hiệu h&oacute;a lu&ocirc;n nếu trộm c&oacute; &yacute; định bẻ kh&oacute;a xe. Nghĩ l&agrave; l&agrave;m, Ph&uacute;c đ&atilde; tự bỏ tiền t&uacute;i để mua linh kiện (chủ yếu từ bo mạch chiếc điện thoại Blackberry) về v&agrave; bắt tay viết&nbsp;code (lập tr&igrave;nh) cho bo mạch đ&oacute;. Đ&oacute; cũng l&agrave; &yacute; tưởng Ph&uacute;c d&ugrave;ng l&agrave;m đề t&agrave;i để bảo vệ kh&oacute;a luận tốt nghiệp của m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n sau một thời gian thực hiện, khi vận h&agrave;nh th&igrave; gặp sự cố v&igrave; c&aacute;c linh kiện bị ch&aacute;y do điện thế xe m&aacute;y qu&aacute; lớn. L&uacute;c ấy, thời gian bảo vệ sắp cận kề, ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n phải đứng trước 2 lựa chọn, một l&agrave; dẹp bỏ, hai l&agrave; bắt đầu lại từ đầu. Được sự động vi&ecirc;n v&agrave; gi&uacute;p đỡ từ c&aacute;c thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave;, Ph&uacute;c đ&atilde; chọn bắt đầu lại từ đầu. V&agrave; may thay l&agrave; sản phẩm cũng kịp ho&agrave;n th&agrave;nh trước hạn. Ph&uacute;c đ&atilde; bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng đề t&agrave;i trước hội đồng quốc tế gồm 3 trường đại học lớn: ĐH Qu&eacute;bec &agrave; Trois-rivi&egrave;res &ndash; Canada, ĐH Claude Bernard Lyon 1 &ndash; Ph&aacute;p, ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n TP.HCM &ndash; Việt Nam. Qua đ&oacute;, d&agrave;nh suất học bổng thạc sĩ du học Ph&aacute;p của trường ĐH Claude Bernard Lyon 1. Đến nay, S-Bike đ&atilde; được n&acirc;ng cấp l&ecirc;n phi&ecirc;n bản S-Bike Pro v&agrave; sẽ được n&acirc;ng cấp l&ecirc;n th&agrave;nh Tagg Bike trong thời gian tới với nền tảng c&ocirc;ng nghệ mới nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, Đo&agrave;n Thi&ecirc;n Ph&uacute;c đang l&agrave;m gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 2 c&ocirc;ng ty l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Giải ph&aacute;p Phần mềm SetechViet v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Tictag, đồng thời cũng l&agrave;m gi&aacute;m đốc kĩ thuật 2 c&ocirc;ng ty cổ phần Trustpay v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Tagg. Đảm nhiệm nhiều c&ocirc;ng việc c&ugrave;ng l&uacute;c như vậy, n&ecirc;n với Ph&uacute;c, thời gian để vui chơi, giải tr&iacute; l&agrave; một điều rất xa xỉ. Thậm ch&iacute; c&oacute; l&uacute;c, Ph&uacute;c phải l&agrave;m đến 20 tiếng 1 ng&agrave;y để đảm bảo tiến độ c&ocirc;ng việc. Ph&uacute;c bảo kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để đi chơi, th&igrave; Ph&uacute;c t&igrave;m niềm vui cho m&igrave;nh qua c&aacute;c dự &aacute;n cộng đồng, x&atilde; hội, qua c&aacute;c lần đi c&ocirc;ng t&aacute;c ở nước ngo&agrave;i hay đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c dự &aacute;n cộng đồng m&agrave; Ph&uacute;c từng tham gia như: Trưởng ban tổ chức chuỗi hội thảo Step up &ndash; Định hướng nghề nghiệp cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học trong địa b&agrave;n TP.HCM; Gi&aacute;m khảo cuộc thi Young Maker Challenge; Tham gia hội nghị Startup Weekend khu vực Ch&acirc;u &Aacute; của tổ chức TechStars,&hellip;Một dự &aacute;n m&agrave; Ph&uacute;c t&acirc;m đắc nhất l&agrave; Saigon Makeover, một dự &aacute;n l&agrave;m đẹp S&agrave;i G&ograve;n qua c&aacute;c bức ảnh s&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn trẻ. Từ đ&acirc;y m&agrave; Ph&uacute;c cảm thấy c&aacute;c bạn trẻ Việt Nam rất s&aacute;ng tạo v&agrave; th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về yếu tố gi&uacute;p m&igrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng, Ph&uacute;c bảo bản th&acirc;n m&igrave;nh cũng chưa gọi l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng lắm. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; được như ng&agrave;y h&ocirc;m nay, Ph&uacute;c đ&atilde; trải qua một h&agrave;nh tr&igrave;nh rất ch&ocirc;ng gai, phải vượt qua c&aacute;c bức tường lớn về t&agrave;i ch&iacute;nh, nh&acirc;n lực, kinh nghiệm v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; phải trả gi&aacute; đắt cho những sai s&oacute;t trong những ng&agrave;y đầu khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&uacute;c bảo, trong khởi nghiệp, thất bại l&agrave; điều kh&oacute; tr&aacute;nh khỏi. Những l&uacute;c thất bại th&igrave; Ph&uacute;c hay ngồi lại với c&aacute;c cộng sự để ph&acirc;n t&iacute;ch nguy&ecirc;n nh&acirc;n, mọi người tự đ&aacute;nh gi&aacute; lại bản th&acirc;n. Điều quan trọng l&agrave; phải biết nh&igrave;n v&agrave;o c&aacute;i sai v&agrave; c&ugrave;ng nhau đưa ra giải ph&aacute;p dưới nhiều g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c nhau để tiến l&ecirc;n ph&iacute;a trước. Bởi Phương ch&acirc;m sống của Ph&uacute;c l&agrave; &ldquo;Nếu bạn thực sự muốn th&igrave; sẽ t&igrave;m ra c&aacute;ch, c&ograve;n kh&ocirc;ng sẽ t&igrave;m ra l&yacute; do để biện hộ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&acirc;y, ph&uacute;c cũng muốn nhắn nhủ với c&aacute;c bạn trẻ những lời khuy&ecirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh được đ&uacute;c kết bằng những trải nghiệm của bản th&acirc;n l&agrave; &ldquo;h&atilde;y chắc chắn rằng bạn đang theo đuổi &ldquo;đam m&ecirc; đ&uacute;ng&rdquo; của bản th&acirc;n v&agrave; đang nghi&ecirc;m t&uacute;c trong c&ocirc;ng việc m&igrave;nh l&agrave;m&rdquo;. Một điều m&agrave; Ph&uacute;c trăn trở nhất khi tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bạn trẻ th&ocirc;ng qua c&aacute;c dự &aacute;n cộng đồng của m&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c bạn đ&ocirc;i khi hơi bảo thủ v&agrave; đề cao &yacute; tưởng c&aacute; nh&acirc;n qu&aacute;. Một &yacute; tưởng tốt hay kh&ocirc;ng tốt phải dựa tr&ecirc;n nhu cầu của người d&ugrave;ng v&agrave; sẽ được chứng minh qua qu&aacute; tr&igrave;nh kinh doanh thực tế. Đừng qu&aacute; vội v&agrave;ng m&agrave; h&atilde;y suy x&eacute;t kĩ c&agrave;ng để tr&aacute;nh bị thất bại sớm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về c&ocirc;ng việc hiện tại, Ph&uacute;c v&agrave; c&ocirc;ng ty m&igrave;nh đang ở giai đoạn ho&agrave;n thiện dự &aacute;n &ldquo;Hệ sinh th&aacute;i sản phẩm v&agrave; dịch vụ tr&ecirc;n nền tảng NFC&rdquo;. Hiểu một c&aacute;ch đơn giản về dự &aacute;n n&agrave;y, n&oacute; giống như ch&igrave;a kh&oacute;a đa năng d&ugrave;ng trong nhiều ứng dụng v&agrave; dịch vụ kh&aacute;c nhau, c&oacute; thể thay thế cho v&eacute; đi sự kiện, ch&igrave;a kh&oacute;a xe, thay cho thẻ th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave; thậm ch&iacute; thay cho t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng. Ngo&agrave;i ra, Ph&uacute;c c&ograve;n &ldquo;bật m&iacute;&rdquo; th&ecirc;m l&agrave; trong năm tới, Ph&uacute;c sẽ lấn s&acirc;n sang một lĩnh vực mới l&agrave; Fintech để thử th&aacute;ch bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;