Đoàn Thiên Phúc: “Muốn sẽ tìm ra cách, không muốn sẽ tìm ra lý do”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất th&acirc;n từ ng&ocirc;i trường đại học nổi tiếng về nghi&ecirc;n cứu khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đo&agrave;n Thi&ecirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; sớm nu&ocirc;i dưỡng cho m&igrave;nh niềm đam m&ecirc; với nghi&ecirc;n cứu khoa học.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.9pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng nghi&ecirc;n cứu&nbsp;S-Bike xuất hiện khi 1 lần Ph&uacute;c bị trộm lấy mất thắng đĩa xe m&aacute;y trong khi đang học ở trường. Ph&uacute;c đ&atilde; nghĩ ngay đến 1 phần mềm c&oacute; thể cảnh b&aacute;o cho th&acirc;n chủ khi xe của họ bị x&acirc;m phạm tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; v&ocirc; hiệu h&oacute;a lu&ocirc;n nếu trộm c&oacute; &yacute; định bẻ kh&oacute;a xe. Nghĩ l&agrave; l&agrave;m, Ph&uacute;c đ&atilde; tự bỏ tiền t&uacute;i để mua linh kiện (chủ yếu từ bo mạch chiếc điện thoại Blackberry) về v&agrave; bắt tay viết&nbsp;code (lập tr&igrave;nh) cho bo mạch đ&oacute;. Đ&oacute; cũng l&agrave; &yacute; tưởng Ph&uacute;c d&ugrave;ng l&agrave;m đề t&agrave;i để bảo vệ kh&oacute;a luận tốt nghiệp của m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n sau một thời gian thực hiện, khi vận h&agrave;nh th&igrave; gặp sự cố v&igrave; c&aacute;c linh kiện bị ch&aacute;y do điện thế xe m&aacute;y qu&aacute; lớn. L&uacute;c ấy, thời gian bảo vệ sắp cận kề, ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n phải đứng trước 2 lựa chọn, một l&agrave; dẹp bỏ, hai l&agrave; bắt đầu lại từ đầu. Được sự động vi&ecirc;n v&agrave; gi&uacute;p đỡ từ c&aacute;c thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave;, Ph&uacute;c đ&atilde; chọn bắt đầu lại từ đầu. V&agrave; may thay l&agrave; sản phẩm cũng kịp ho&agrave;n th&agrave;nh trước hạn. Ph&uacute;c đ&atilde; bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng đề t&agrave;i trước hội đồng quốc tế gồm 3 trường đại học lớn: ĐH Qu&eacute;bec &agrave; Trois-rivi&egrave;res &ndash; Canada, ĐH Claude Bernard Lyon 1 &ndash; Ph&aacute;p, ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n TP.HCM &ndash; Việt Nam. Qua đ&oacute;, d&agrave;nh suất học bổng thạc sĩ du học Ph&aacute;p của trường ĐH Claude Bernard Lyon 1. Đến nay, S-Bike đ&atilde; được n&acirc;ng cấp l&ecirc;n phi&ecirc;n bản S-Bike Pro v&agrave; sẽ được n&acirc;ng cấp l&ecirc;n th&agrave;nh Tagg Bike trong thời gian tới với nền tảng c&ocirc;ng nghệ mới nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, Đo&agrave;n Thi&ecirc;n Ph&uacute;c đang l&agrave;m gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 2 c&ocirc;ng ty l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Giải ph&aacute;p Phần mềm SetechViet v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Tictag, đồng thời cũng l&agrave;m gi&aacute;m đốc kĩ thuật 2 c&ocirc;ng ty cổ phần Trustpay v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Tagg. Đảm nhiệm nhiều c&ocirc;ng việc c&ugrave;ng l&uacute;c như vậy, n&ecirc;n với Ph&uacute;c, thời gian để vui chơi, giải tr&iacute; l&agrave; một điều rất xa xỉ. Thậm ch&iacute; c&oacute; l&uacute;c, Ph&uacute;c phải l&agrave;m đến 20 tiếng 1 ng&agrave;y để đảm bảo tiến độ c&ocirc;ng việc. Ph&uacute;c bảo kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để đi chơi, th&igrave; Ph&uacute;c t&igrave;m niềm vui cho m&igrave;nh qua c&aacute;c dự &aacute;n cộng đồng, x&atilde; hội, qua c&aacute;c lần đi c&ocirc;ng t&aacute;c ở nước ngo&agrave;i hay đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c dự &aacute;n cộng đồng m&agrave; Ph&uacute;c từng tham gia như: Trưởng ban tổ chức chuỗi hội thảo Step up &ndash; Định hướng nghề nghiệp cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học trong địa b&agrave;n TP.HCM; Gi&aacute;m khảo cuộc thi Young Maker Challenge; Tham gia hội nghị Startup Weekend khu vực Ch&acirc;u &Aacute; của tổ chức TechStars,&hellip;Một dự &aacute;n m&agrave; Ph&uacute;c t&acirc;m đắc nhất l&agrave; Saigon Makeover, một dự &aacute;n l&agrave;m đẹp S&agrave;i G&ograve;n qua c&aacute;c bức ảnh s&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn trẻ. Từ đ&acirc;y m&agrave; Ph&uacute;c cảm thấy c&aacute;c bạn trẻ Việt Nam rất s&aacute;ng tạo v&agrave; th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về yếu tố gi&uacute;p m&igrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng, Ph&uacute;c bảo bản th&acirc;n m&igrave;nh cũng chưa gọi l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng lắm. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; được như ng&agrave;y h&ocirc;m nay, Ph&uacute;c đ&atilde; trải qua một h&agrave;nh tr&igrave;nh rất ch&ocirc;ng gai, phải vượt qua c&aacute;c bức tường lớn về t&agrave;i ch&iacute;nh, nh&acirc;n lực, kinh nghiệm v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; phải trả gi&aacute; đắt cho những sai s&oacute;t trong những ng&agrave;y đầu khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&uacute;c bảo, trong khởi nghiệp, thất bại l&agrave; điều kh&oacute; tr&aacute;nh khỏi. Những l&uacute;c thất bại th&igrave; Ph&uacute;c hay ngồi lại với c&aacute;c cộng sự để ph&acirc;n t&iacute;ch nguy&ecirc;n nh&acirc;n, mọi người tự đ&aacute;nh gi&aacute; lại bản th&acirc;n. Điều quan trọng l&agrave; phải biết nh&igrave;n v&agrave;o c&aacute;i sai v&agrave; c&ugrave;ng nhau đưa ra giải ph&aacute;p dưới nhiều g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c nhau để tiến l&ecirc;n ph&iacute;a trước. Bởi Phương ch&acirc;m sống của Ph&uacute;c l&agrave; &ldquo;Nếu bạn thực sự muốn th&igrave; sẽ t&igrave;m ra c&aacute;ch, c&ograve;n kh&ocirc;ng sẽ t&igrave;m ra l&yacute; do để biện hộ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&acirc;y, ph&uacute;c cũng muốn nhắn nhủ với c&aacute;c bạn trẻ những lời khuy&ecirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh được đ&uacute;c kết bằng những trải nghiệm của bản th&acirc;n l&agrave; &ldquo;h&atilde;y chắc chắn rằng bạn đang theo đuổi &ldquo;đam m&ecirc; đ&uacute;ng&rdquo; của bản th&acirc;n v&agrave; đang nghi&ecirc;m t&uacute;c trong c&ocirc;ng việc m&igrave;nh l&agrave;m&rdquo;. Một điều m&agrave; Ph&uacute;c trăn trở nhất khi tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bạn trẻ th&ocirc;ng qua c&aacute;c dự &aacute;n cộng đồng của m&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c bạn đ&ocirc;i khi hơi bảo thủ v&agrave; đề cao &yacute; tưởng c&aacute; nh&acirc;n qu&aacute;. Một &yacute; tưởng tốt hay kh&ocirc;ng tốt phải dựa tr&ecirc;n nhu cầu của người d&ugrave;ng v&agrave; sẽ được chứng minh qua qu&aacute; tr&igrave;nh kinh doanh thực tế. Đừng qu&aacute; vội v&agrave;ng m&agrave; h&atilde;y suy x&eacute;t kĩ c&agrave;ng để tr&aacute;nh bị thất bại sớm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về c&ocirc;ng việc hiện tại, Ph&uacute;c v&agrave; c&ocirc;ng ty m&igrave;nh đang ở giai đoạn ho&agrave;n thiện dự &aacute;n &ldquo;Hệ sinh th&aacute;i sản phẩm v&agrave; dịch vụ tr&ecirc;n nền tảng NFC&rdquo;. Hiểu một c&aacute;ch đơn giản về dự &aacute;n n&agrave;y, n&oacute; giống như ch&igrave;a kh&oacute;a đa năng d&ugrave;ng trong nhiều ứng dụng v&agrave; dịch vụ kh&aacute;c nhau, c&oacute; thể thay thế cho v&eacute; đi sự kiện, ch&igrave;a kh&oacute;a xe, thay cho thẻ th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave; thậm ch&iacute; thay cho t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng. Ngo&agrave;i ra, Ph&uacute;c c&ograve;n &ldquo;bật m&iacute;&rdquo; th&ecirc;m l&agrave; trong năm tới, Ph&uacute;c sẽ lấn s&acirc;n sang một lĩnh vực mới l&agrave; Fintech để thử th&aacute;ch bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;