Đoàn Sở Y tế: Mang xuân ra xã đảo Thạnh An

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ocirc;m nay, Đo&agrave;n Cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Đo&agrave;n Cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n (Satra),&nbsp;v&agrave; Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng c&ugrave;ng phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Đem xu&acirc;n về đảo xa&rdquo; tại x&atilde; đảo Thạnh An , huyện Cần Giờ, TPHCM. Ngo&agrave;i ra, một số y b&aacute;c sĩ c&aacute;c bệnh viện như Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định, Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n 115, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện H&ugrave;ng Vương, Viện Tim TP &nbsp;cũng đ&atilde; hỗ trợ rất nhiệt t&igrave;nh trong h&agrave;nh tr&igrave;nh đem Tết ấm hơn đến với b&agrave; con x&atilde; đảo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y thật sự l&agrave; một chuyến đi &yacute; nghĩa. Tuy kh&aacute; mệt v&igrave; đường qua đảo h&ocirc;m nay s&oacute;ng biển kh&aacute; lớn, nhiều bạn trẻ say s&oacute;ng nhưng khi đến với người d&acirc;n, chia sẻ với họ những hỗ trợ thiết thực v&agrave;o những ng&agrave;y gi&aacute;p Tết, nh&igrave;n thấy nụ cười của b&agrave; con, c&aacute;c bạn như qu&ecirc;n đi hết những mỏi mệt đường xa.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tiểu T&acirc;n</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;