Đoàn Sở Y tế: Đoàn Bệnh viện Ung Bướu tổ chức khám bệnh miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n Sở Y tế: Đo&agrave;n Bệnh viện Ung Bướu tổ chức kh&aacute;m bệnh miễn ph&iacute; cho nạn nh&acirc;n chất độc da cam/dioxin</span></strong></p> <p><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Khởi động ngay từ đầu ti&ecirc;n của năm mới 2017</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 07/01/2017, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Bệnh viện Ung bướu tổ chức kh&aacute;m tầm so&aacute;t ung thư cho 500 nạn nh&acirc;n chất độc da cam/dioxin, Nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại huyện Long Điền, tỉnh B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Bệnh viện Ung Bướu</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;