Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 – năm 2017: Nguyễn Đình Dũng - Cứ đi rồi sẽ đến

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&agrave;ng Cử nh&acirc;n Y tế C&ocirc;ng cộng Nguyễn Đ&igrave;nh Dũng hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trung t&acirc;m Y tế Dự ph&ograve;ng TP.HCM. Dũng chia sẻ kh&ocirc;ng g&igrave; l&agrave; kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được, quan trọng l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; thực hiện như thế n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27618/IMG_7241.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Duy&ecirc;n với nghề</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xuất th&acirc;n từ gia đ&igrave;nh nh&agrave; n&ocirc;ng thuộc v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n Đắc Lắc, c&oacute; chị g&aacute;i l&agrave; Cử nh&acirc;n G&acirc;y m&ecirc; Hồi sức, n&ecirc;n từ những ng&agrave;y c&ograve;n thi đại học, Dũng đ&atilde; th&iacute;ch ng&agrave;nh Y giống chị m&igrave;nh. Anh chọn trường Đại học Y dược Huế để theo đuổi đam m&ecirc;, tuy nhi&ecirc;n ch&agrave;ng trai sinh năm 1991 đ&atilde; kh&ocirc;ng may mắn khi thiếu 0.5 điểm để đậu v&agrave;o ng&agrave;nh Y Đa khoa như nguyện vọng. D&ugrave; buồn v&agrave; ch&aacute;n nản, nhưng được sự an ủi v&agrave; động vi&ecirc;n của mọi người v&agrave; tư vấn từ chị g&aacute;i, Dũng đ&atilde; x&eacute;t chọn ng&agrave;nh Y tế C&ocirc;ng cộng v&agrave; theo học 4 năm, sau đ&oacute; về c&ocirc;ng t&aacute;c cho Khoa Kiểm so&aacute;t bệnh truyền nhiễm, Trung t&acirc;m Y tế Dự ph&ograve;ng TP. HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dũng h&agrave;i hước chia sẻ: &ldquo;C&oacute; lẽ c&ocirc;ng việc ph&ograve;ng chống dịch bệnh, đặc biệt l&agrave; bệnh sốt xuất huyết l&agrave; c&aacute;i duy&ecirc;n định trước của Dũng. V&igrave; khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, Dũng c&oacute; quen người bạn g&aacute;i bị nhiễm sốt xuất huyết, khi về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trung t&acirc;m, c&ocirc;ng việc cũng gắn liền với sốt xuất huyết, v&agrave; cả m&ocirc; h&igrave;nh, s&aacute;ng kiến của Dũng hiện tại cũng phục vụ cho việc ph&ograve;ng chống bệnh sốt xuất huyết. Đ&atilde; thế th&igrave; coi n&oacute; như sứ mệnh để cống hiến hết m&igrave;nh vậy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;i T&acirc;m t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ năng nổ v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm cao trong c&ocirc;ng việc, ngo&agrave;i ra, Dũng c&ograve;n rất t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động của Trung t&acirc;m m&agrave; gắn liền với chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Dũng cho rằng đ&oacute; cũng l&agrave; một trong những c&aacute;ch để trau dồi th&ecirc;m kĩ năng hiệu quả cho bản th&acirc;n cũng như ph&uacute;t gi&acirc;y thư giản sau những ng&agrave;y l&agrave;m việc vất vả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với Dũng, những lần tham gia Kỳ nghỉ hồng, tham gia kh&aacute;m v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho người d&acirc;n, tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống dịch bệnh, ph&ograve;ng chống sốt xuất huyết cho học sinh, hay hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện l&agrave; những kỉ niệm vừa l&iacute; th&uacute;, vừa bổ &iacute;ch v&agrave; thật đ&aacute;ng nhớ trong suốt thời gian l&agrave;m nghề của m&igrave;nh. Đặc biệt l&agrave; lần tham gia cấp ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa ở Cần Thơ, Dũng t&acirc;m sự l&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng ngờ nhu cầu về kh&aacute;m chữa bệnh ở đ&acirc;y lớn đến vậy, người d&acirc;n thiếu thốn rất nhiều về mặt y tế n&ecirc;n khi được kh&aacute;m, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; th&igrave; họ rất l&agrave; vui v&agrave; qu&yacute; trọng. Ch&iacute;nh l&uacute;c đ&oacute;, Dũng cảm thấy c&ocirc;ng việc m&igrave;nh l&agrave;m &yacute; nghĩa hơn bao giờ hết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o y tế</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi c&ocirc;ng t&aacute;c ở Trung t&acirc;m được 2 năm, cuối năm 2015, từ chủ trương của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o y tế, được sự tin tưởng v&agrave; chỉ đạo của Ban gi&aacute;m đốc, Dũng v&agrave; c&aacute;c cộng sự đ&atilde; l&ecirc;n &yacute; tưởng v&agrave; lập kế hoạch cho ra đời một phần mềm &ldquo;Ứng dụng hệ thống th&ocirc;ng tin địa l&yacute; v&agrave;o quản l&yacute; dịch bệnh tại TP.HCM&rdquo; viết tắt l&agrave; GIS (Geography Information System).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hiểu một c&aacute;ch đơn giản, th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng online, cho ph&eacute;p lưu trữ dữ liệu tất cả c&aacute;c ca nhiễm bệnh truyền nhiễm tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố cả về mặt thời gian v&agrave; kh&ocirc;ng gian. Qua đ&oacute;, c&aacute;n bộ quản l&iacute; (được ph&acirc;n quyền t&agrave;i khoản theo thẩm quyền, chức năng của m&igrave;nh) c&oacute; thể khoanh v&ugrave;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t được mức độ cấp b&aacute;ch cũng như phạm vi ảnh hưởng của c&aacute;c ổ dịch đang lan truyền, để từ đ&oacute; c&oacute; biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống v&agrave; điều trị kịp thời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i, ứng dụng đ&atilde; mang lại rất nhiều lợi &iacute;ch về mặt kinh tế lẫn x&atilde; hội. Gi&uacute;p tiết kiệm kinh ph&iacute;, nh&acirc;n lực, trang thiết bị, thời gian ghi ch&eacute;p sổ s&aacute;ch; gi&uacute;p quản l&iacute; dữ liệu một c&aacute;ch đồng bộ v&agrave; thống nhất, xử l&yacute; ổ dịch một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, đ&uacute;ng phạm vi tr&aacute;nh để lan rộng th&ecirc;m,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dũng kể, sau khi thai ngh&eacute;n được 3 th&aacute;ng th&igrave; ho&agrave;n th&agrave;nh được bộ khung của phần mềm v&agrave; bắt đầu th&iacute; điểm cho 6 phường x&atilde;, v&agrave; sau một năm th&igrave; bắt đầu triển khai cho tất cả 24 quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Tuy nhi&ecirc;n trong thời gian vận h&agrave;nh th&igrave; gặp rất nhiều kh&oacute; khăn. Nhất l&agrave; trong việc x&acirc;y dựng bản đồ h&agrave;nh ch&iacute;nh ph&acirc;n theo tổ v&agrave; phu phố/ấp, bởi v&igrave; cần quản l&iacute; ch&iacute;nh x&aacute;c đến từng ca nhiễm bệnh, n&ecirc;n bản đồ cũng cần ch&iacute;nh x&aacute;c đến từng hộ d&acirc;n. Ngo&agrave;i ra, phải l&agrave;m sao để c&aacute;c thao t&aacute;c tr&ecirc;n phần mềm l&agrave; tối giản nhất cho dễ sử dụng cũng l&agrave; một trong những trăn trở m&agrave; Dũng v&agrave; đồng nghiệp của m&igrave;nh đang nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ho&agrave;n thiện mỗi ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="margin-left:294pt; text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;