Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 – năm 2017: Nguyễn Đình Dũng - Cứ đi rồi sẽ đến

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&agrave;ng Cử nh&acirc;n Y tế C&ocirc;ng cộng Nguyễn Đ&igrave;nh Dũng hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trung t&acirc;m Y tế Dự ph&ograve;ng TP.HCM. Dũng chia sẻ kh&ocirc;ng g&igrave; l&agrave; kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được, quan trọng l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; thực hiện như thế n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27618/IMG_7241.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Duy&ecirc;n với nghề</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xuất th&acirc;n từ gia đ&igrave;nh nh&agrave; n&ocirc;ng thuộc v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n Đắc Lắc, c&oacute; chị g&aacute;i l&agrave; Cử nh&acirc;n G&acirc;y m&ecirc; Hồi sức, n&ecirc;n từ những ng&agrave;y c&ograve;n thi đại học, Dũng đ&atilde; th&iacute;ch ng&agrave;nh Y giống chị m&igrave;nh. Anh chọn trường Đại học Y dược Huế để theo đuổi đam m&ecirc;, tuy nhi&ecirc;n ch&agrave;ng trai sinh năm 1991 đ&atilde; kh&ocirc;ng may mắn khi thiếu 0.5 điểm để đậu v&agrave;o ng&agrave;nh Y Đa khoa như nguyện vọng. D&ugrave; buồn v&agrave; ch&aacute;n nản, nhưng được sự an ủi v&agrave; động vi&ecirc;n của mọi người v&agrave; tư vấn từ chị g&aacute;i, Dũng đ&atilde; x&eacute;t chọn ng&agrave;nh Y tế C&ocirc;ng cộng v&agrave; theo học 4 năm, sau đ&oacute; về c&ocirc;ng t&aacute;c cho Khoa Kiểm so&aacute;t bệnh truyền nhiễm, Trung t&acirc;m Y tế Dự ph&ograve;ng TP. HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dũng h&agrave;i hước chia sẻ: &ldquo;C&oacute; lẽ c&ocirc;ng việc ph&ograve;ng chống dịch bệnh, đặc biệt l&agrave; bệnh sốt xuất huyết l&agrave; c&aacute;i duy&ecirc;n định trước của Dũng. V&igrave; khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, Dũng c&oacute; quen người bạn g&aacute;i bị nhiễm sốt xuất huyết, khi về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trung t&acirc;m, c&ocirc;ng việc cũng gắn liền với sốt xuất huyết, v&agrave; cả m&ocirc; h&igrave;nh, s&aacute;ng kiến của Dũng hiện tại cũng phục vụ cho việc ph&ograve;ng chống bệnh sốt xuất huyết. Đ&atilde; thế th&igrave; coi n&oacute; như sứ mệnh để cống hiến hết m&igrave;nh vậy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;i T&acirc;m t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ năng nổ v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm cao trong c&ocirc;ng việc, ngo&agrave;i ra, Dũng c&ograve;n rất t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động của Trung t&acirc;m m&agrave; gắn liền với chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Dũng cho rằng đ&oacute; cũng l&agrave; một trong những c&aacute;ch để trau dồi th&ecirc;m kĩ năng hiệu quả cho bản th&acirc;n cũng như ph&uacute;t gi&acirc;y thư giản sau những ng&agrave;y l&agrave;m việc vất vả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với Dũng, những lần tham gia Kỳ nghỉ hồng, tham gia kh&aacute;m v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho người d&acirc;n, tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống dịch bệnh, ph&ograve;ng chống sốt xuất huyết cho học sinh, hay hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện l&agrave; những kỉ niệm vừa l&iacute; th&uacute;, vừa bổ &iacute;ch v&agrave; thật đ&aacute;ng nhớ trong suốt thời gian l&agrave;m nghề của m&igrave;nh. Đặc biệt l&agrave; lần tham gia cấp ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa ở Cần Thơ, Dũng t&acirc;m sự l&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng ngờ nhu cầu về kh&aacute;m chữa bệnh ở đ&acirc;y lớn đến vậy, người d&acirc;n thiếu thốn rất nhiều về mặt y tế n&ecirc;n khi được kh&aacute;m, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; th&igrave; họ rất l&agrave; vui v&agrave; qu&yacute; trọng. Ch&iacute;nh l&uacute;c đ&oacute;, Dũng cảm thấy c&ocirc;ng việc m&igrave;nh l&agrave;m &yacute; nghĩa hơn bao giờ hết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o y tế</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi c&ocirc;ng t&aacute;c ở Trung t&acirc;m được 2 năm, cuối năm 2015, từ chủ trương của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o y tế, được sự tin tưởng v&agrave; chỉ đạo của Ban gi&aacute;m đốc, Dũng v&agrave; c&aacute;c cộng sự đ&atilde; l&ecirc;n &yacute; tưởng v&agrave; lập kế hoạch cho ra đời một phần mềm &ldquo;Ứng dụng hệ thống th&ocirc;ng tin địa l&yacute; v&agrave;o quản l&yacute; dịch bệnh tại TP.HCM&rdquo; viết tắt l&agrave; GIS (Geography Information System).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hiểu một c&aacute;ch đơn giản, th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng online, cho ph&eacute;p lưu trữ dữ liệu tất cả c&aacute;c ca nhiễm bệnh truyền nhiễm tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố cả về mặt thời gian v&agrave; kh&ocirc;ng gian. Qua đ&oacute;, c&aacute;n bộ quản l&iacute; (được ph&acirc;n quyền t&agrave;i khoản theo thẩm quyền, chức năng của m&igrave;nh) c&oacute; thể khoanh v&ugrave;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t được mức độ cấp b&aacute;ch cũng như phạm vi ảnh hưởng của c&aacute;c ổ dịch đang lan truyền, để từ đ&oacute; c&oacute; biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống v&agrave; điều trị kịp thời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i, ứng dụng đ&atilde; mang lại rất nhiều lợi &iacute;ch về mặt kinh tế lẫn x&atilde; hội. Gi&uacute;p tiết kiệm kinh ph&iacute;, nh&acirc;n lực, trang thiết bị, thời gian ghi ch&eacute;p sổ s&aacute;ch; gi&uacute;p quản l&iacute; dữ liệu một c&aacute;ch đồng bộ v&agrave; thống nhất, xử l&yacute; ổ dịch một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, đ&uacute;ng phạm vi tr&aacute;nh để lan rộng th&ecirc;m,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dũng kể, sau khi thai ngh&eacute;n được 3 th&aacute;ng th&igrave; ho&agrave;n th&agrave;nh được bộ khung của phần mềm v&agrave; bắt đầu th&iacute; điểm cho 6 phường x&atilde;, v&agrave; sau một năm th&igrave; bắt đầu triển khai cho tất cả 24 quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Tuy nhi&ecirc;n trong thời gian vận h&agrave;nh th&igrave; gặp rất nhiều kh&oacute; khăn. Nhất l&agrave; trong việc x&acirc;y dựng bản đồ h&agrave;nh ch&iacute;nh ph&acirc;n theo tổ v&agrave; phu phố/ấp, bởi v&igrave; cần quản l&iacute; ch&iacute;nh x&aacute;c đến từng ca nhiễm bệnh, n&ecirc;n bản đồ cũng cần ch&iacute;nh x&aacute;c đến từng hộ d&acirc;n. Ngo&agrave;i ra, phải l&agrave;m sao để c&aacute;c thao t&aacute;c tr&ecirc;n phần mềm l&agrave; tối giản nhất cho dễ sử dụng cũng l&agrave; một trong những trăn trở m&agrave; Dũng v&agrave; đồng nghiệp của m&igrave;nh đang nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ho&agrave;n thiện mỗi ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="margin-left:294pt; text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;