Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 – năm 2017: Trần Đặng Xuân Tùng - Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm cũng là niềm vui

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Học y khoa l&agrave; do nguyện vọng của gia đ&igrave;nh, nhưng sau khi tốt nghiệp v&agrave; l&agrave;m việc, anh dần y&ecirc;u nghề n&agrave;y hơn. Với b&aacute;c sĩ Trần Đặng Xu&acirc;n T&ugrave;ng, mỗi người bệnh l&agrave; một trường hợp ri&ecirc;ng biệt, cần chăm s&oacute;c bằng sự tận t&acirc;m của m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nhưng cũng l&agrave; niềm vui.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27620/Anh%20(2).jpg" style="height:1067px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mỗi bệnh nh&acirc;n l&agrave; một kỉ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gắn b&oacute; với khoa Chấn thương chỉnh h&igrave;nh, bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh từ năm 2008, b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng lu&ocirc;n t&acirc;m huyết với nghề. Anh l&agrave; một trong những b&aacute;c sĩ trẻ được cử đi học tại Đức, Mỹ, H&agrave;n, Singapore&hellip; để n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Xu&acirc;n T&ugrave;ng c&oacute; điều kiện thực h&agrave;nh tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược v&agrave; được gi&aacute;o sư Nguyễn Ho&agrave;ng Bắc tận t&igrave;nh chỉ dạy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những chuyến đi gi&uacute;p anh nhận ra vấn đề gi&agrave; h&oacute;a d&acirc;n số khiến con người đối mặt với c&aacute;c vấn đề xương khớp. Nhận được lời khuy&ecirc;n của c&aacute;c gi&aacute;o sư giảng dạy tại Đức, b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng quyết định nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u hơn để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p cho bệnh nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong gần 10 năm l&agrave;m việc, mỗi người bệnh l&agrave; một kỉ niệm. Nhắc tới kỉ niệm về người bệnh nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n, b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng kh&ocirc;ng giấu nổi niềm vui. Vui l&agrave; bởi v&igrave; đ&atilde; gi&uacute;p sức được cho một b&aacute;c sĩ kh&aacute;c vượt qua đau đớn. Người bệnh nh&acirc;n đ&oacute; l&agrave; c&ocirc; Nguyễn Thị H&agrave;, điều dưỡng l&acirc;u năm của cấp cứu nhi bệnh viện nhi đồng 1, do lăn lộn với nghề nhiều năm n&ecirc;n khi nghỉ hưu th&igrave; khớp gối c&ocirc; đ&atilde; hư nặng. C&ocirc; đến với anh khi phải ngồi xe lăn hơn 1 th&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&uacute;c đ&oacute;, mọi &yacute; niệm về tế b&agrave;o gốc khớp gối c&ograve;n chỉ l&agrave; l&yacute; thuyết trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu. Một ch&uacute;t tự tin cũng kh&ocirc;ng v&igrave; sinh mạng con người kh&ocirc;ng d&aacute;m chắc th&igrave; kh&ocirc;ng thể l&agrave;m. &ldquo;Nhưng c&ocirc; n&oacute;i, con cứ l&agrave;m cho c&ocirc;, nếu con nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ gi&uacute;p được nhiều bệnh nh&acirc;n kh&aacute;c&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; động lực, l&agrave; t&acirc;m huyết của một người trong nghề truyền cho Xu&acirc;n T&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động: &ldquo;C&ocirc; l&agrave; một trường hợp th&agrave;nh c&ocirc;ng, hiện nay c&ocirc; đi lại b&igrave;nh thường, 27/2 n&agrave;o c&ocirc; cũng tăng hoa cho khoa anh. Nhận được hoa c&ocirc; l&agrave; niềm vui lớn của anh trong ng&agrave;y Thầy thuốc Việt Nam&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hạnh ph&uacute;c của bệnh nh&acirc;n l&agrave; động lực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Niềm hạnh ph&uacute;c của bệnh nh&acirc;n sau khi được điều trị th&agrave;nh c&ocirc;ng gi&uacute;p cho b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng tự tin hơn. Mới đ&acirc;y, s&aacute;ng kiến &ldquo;Điều trị bệnh tho&aacute;i h&oacute;a khớp gối bằng gh&eacute;p tự th&acirc;n hỗn hợp tế b&agrave;o gốc trung m&ocirc; từ m&ocirc; mỡ v&agrave; huyết tương gi&agrave;u tiểu cầu&rdquo; &nbsp;đ&atilde; được Bộ Y tế cho ph&eacute;p triển khai l&acirc;m s&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n phục hồi tốt, giảm đau khớp gối, tăng cường vận động cho bệnh nh&acirc;n, k&eacute;o d&agrave;i. Nội dung ch&iacute;nh của s&aacute;ng kiến l&agrave; d&ugrave;ng tế b&agrave;o gốc lấy từ m&ocirc; mỡ của bệnh nh&acirc;n để gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch l&agrave;nh sụn khớp của ch&iacute;nh bệnh nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p được bệnh nh&acirc;n tại Việt Nam, nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; được đăng tr&ecirc;n tạp tr&iacute; uy t&iacute;n tr&ecirc;n thế giới. Hai trường đại học tại &Yacute; v&agrave; Đ&agrave;i Loan qua để k&yacute; c&aacute;c văn kiện hợp t&aacute;c mở rộng nghi&ecirc;n cứu, gi&uacute;p hiểu hơn về bệnh tho&aacute;i h&oacute;a khớp gối của người Việt Nam &ndash; b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng cho biết th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, anh &aacute;p dụng huyết tương gi&agrave;u tiểu cầu trong điều trị lo&eacute;t mạn t&iacute;nh tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n đ&aacute;i th&aacute;o đường. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n giữ được b&agrave;n ch&acirc;n của m&igrave;nh, giảm tỉ lệ th&aacute;o khớp. Hiện nay, anh đang ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ in 3D v&agrave;o trong điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; về cơ xương khớp, trước mắt l&agrave; anh c&oacute; thể d&ugrave;ng c&ocirc;ng nghệ in 3D để tạo ra nắp hộp sọ cho bệnh nh&acirc;n, d&ugrave;ng trong cấy gh&eacute;p c&aacute;c trường hợp chấn thương sọ n&atilde;o bị mất sọ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Anh đến với y khoa l&agrave; do sự y&ecirc;u cầu từ gia đ&igrave;nh, nh&agrave; anh ước ao c&oacute; một b&aacute;c sỹ trong nh&agrave;, để c&oacute; g&igrave; cũng đỡ lo. Anh c&oacute; sứ mạng đi học ng&agrave;nh y, nhưng sau khi tốt nghiệp v&agrave; l&agrave;m việc, anh dần y&ecirc;u c&aacute;i nghề n&agrave;y hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng l&agrave; 1 trong 27 gương b&aacute;c sĩ được đề cử Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2017. Anh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm: Y khoa vị nh&acirc;n sinh. Với anh mỗi người bệnh l&agrave; một trường hợp ri&ecirc;ng biệt, cần chăm s&oacute;c bằng sự tận t&acirc;m của m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nhưng đ&oacute; cũng l&agrave; niềm vui của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;