Tọa đàm của thầy thuốc trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 62 năm Ng&agrave;y Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017) v&agrave; kỷ niệm 86 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ ng&agrave;nh Y l&agrave;m theo lời B&aacute;c, tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 - năm 2017. Tọa đ&agrave;m &ldquo;Tuổi Trẻ ng&agrave;nh Y r&egrave;n luy&ecirc;n Y đức, Y nghiệp tham gia x&acirc;y dựng TP Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo; l&agrave; dịp để lực lượng Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố c&oacute; dịp trao đổi, chia sẻ th&ocirc;ng tin v&agrave; t&igrave;m ra c&aacute;c giải ph&aacute;p hay, những đề xuất thiết thực trong lĩnh vực Y khoa tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần tham gia x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện l&atilde;nh đạo Sở Y tế c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Việt Thanh &ndash; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Sở Y tế, đồng ch&iacute; Trần Văn Xồi &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế, đồng ch&iacute; Tăng Ch&iacute; Thượng &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Trương Hữu Khanh &ndash; Trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi đổng 1, đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Long &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở Y tế.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27648/hinh%20toa%20dam%20chon.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi tọa đ&agrave;m, c&aacute;c &yacute; kiến đ&atilde; đề cập đến những vấn đề thiết thực t&igrave;m ra c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng hướng tới l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng người bệnh; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; c&aacute;c nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ y, b&aacute;c sĩ trẻ, đ&oacute; l&agrave; vấn đề ph&aacute;t triển về nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; n&acirc;ng cao ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong cơ sở y tế&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Tăng Ch&iacute; Thượng cho biết, tuổi trẻ phải biết dấn th&acirc;n v&agrave;o ng&agrave;nh nghề m&igrave;nh theo đuổi, phải lăn xả v&agrave;o những v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa để l&agrave;m tr&ograve;n tr&aacute;ch nhiệm chăm s&oacute;c sức khỏe cho nh&acirc;n d&acirc;n, một tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; cả x&atilde; hội giao ph&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang &ndash; UVBTV, Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho biết, hoạt động t&igrave;nh nguyện của đội ngũ thầy thuốc trẻ đ&atilde; nhận được nhiều sự quan t&acirc;m của cộng đồng x&atilde; hội. Được biết từ th&aacute;ng 2/2017 đến th&aacute;ng 5/2017, Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c sức khỏe trọn đời cho c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tại 5 huyện ngoại th&agrave;nh. Đ&acirc;y cũng l&agrave; hoạt động tri &acirc;n đối với c&aacute;c Mẹ đ&atilde; hy sinh niềm hạnh ph&uacute;c của m&igrave;nh cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Long &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở Y tế nhấn mạnh tuổi trẻ ng&agrave;nh y tế tiếp tục n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; đặc biệt n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ ngoại ngữ để nhanh ch&oacute;ng hội nhập quốc tế. Đặc biệt trong năm 2017, sẽ tổ chức hội nghị Nghi&ecirc;n cứu khoa học với phương thức ho&agrave;n to&agrave;n bằng ng&ocirc;n ngữ quốc tế - tiếng Anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c tọa đ&agrave;m, rất nhiều vấn đề đ&atilde; được đ&uacute;c kết v&agrave; đ&atilde; thu thập được th&ecirc;m nhiều giải ph&aacute;p hay, hiệu quả, thiết thực g&oacute;p phần đẩy mạnh ph&aacute;t triển ng&agrave;nh y tế n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ng&agrave;y c&agrave;ng tốt đẹp hơn n&oacute;i chung.</span></span></p> <p style="margin-left:180pt; text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;