Rèn luyện kĩ năng cho Huấn luyện viên Công tác Đội bậc 1 cấp Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, 72 trại sinh Trại c&ocirc;ng nhận Huấn luyện vi&ecirc;n C&ocirc;ng t&aacute;c Đội bậc 1 cấp Th&agrave;nh phố lần II năm 2017 đ&atilde; tham gia thi r&egrave;n luyện kĩ năng để n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c nghiệp vụ phụ tr&aacute;ch Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c trại sinh được chia th&agrave;nh từng nh&oacute;m nhỏ để thi xoay v&ograve;ng ở từng trạm với ba phần: t&igrave;m hiểu kiến thức chung, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; kĩ năng hoạt động. Điểm mới của Trại năm nay l&agrave; th&iacute; sinh được hướng dẫn thực hiện c&aacute;c kĩ năng thực hảnh x&atilde; hội như khi&ecirc;u vũ, ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, giao tiếp với người nước ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở trạm Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, c&aacute;c th&iacute; sinh thực hiện thi t&igrave;m hiểu kiến thức chung về những kiến thức lịch sử Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, lịch sử, địa l&iacute;, văn h&oacute;a&hellip; Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội c&ograve;n dự thi kĩ năng ph&ograve;ng vệ với c&aacute;c thế v&otilde; đối kh&aacute;ng, nhập vai l&agrave;m hướng dẫn vi&ecirc;n c&aacute;c ph&ograve;ng truyền thống của Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố để thuyết tr&igrave;nh về c&aacute;c phong tr&agrave;o thiếu nhi, c&aacute;c hiểu biết về hoạt động thiếu nhi quốc tế,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Khắc Nghĩa (đơn vị Q. Thủ Đức) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh nghĩ phần thi kh&oacute; nhất l&agrave; thuyết tr&igrave;nh v&igrave; phải c&oacute; kiến thức, hiểu biết về c&aacute;c phong tr&agrave;o thiếu nhi, phải n&oacute;i thật thu h&uacute;t v&agrave; l&agrave;m sao để c&aacute;c em dễ hiểu nhất&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại trạm c&ocirc;ng vi&ecirc;n 30/4, thử th&aacute;ch của c&aacute;c nh&oacute;m l&agrave; phải thuyết phục v&agrave; hướng dẫn một du kh&aacute;ch h&aacute;t 1 b&agrave;i h&aacute;t,&nbsp;đồng thời tặng cho họ huy hiệu của Đội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27692/IMG_3212.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&oacute;m th&iacute; sinh d&ugrave;ng kỹ năng ngoại ngữ v&agrave; thuyết phục&nbsp;du kh&aacute;ch h&aacute;t một b&agrave;i h&aacute;t.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi tỏa ra, một nh&oacute;m th&iacute; sinh đ&atilde; di chuyển về khu vực đường s&aacute;ch TP, v&agrave; đ&atilde; gặp được 2 nữ du kh&aacute;ch Nga. Đặc biệt, 2 nữ du kh&aacute;ch n&agrave;y biết kh&aacute; r&otilde; về Th&agrave;nh phố, về B&aacute;c Hồ. Do đ&oacute;, khi c&aacute;c bạn hướng dẫn họ h&aacute;t 2 c&acirc;u đầu của b&agrave;i Như c&oacute; B&aacute;c Hồ trong ng&agrave;y vui đại thắng, 2 du kh&aacute;ch h&aacute;t rất dễ d&agrave;ng v&agrave; vui vẻ. Sau đ&oacute; nh&oacute;m đ&atilde; tận tay g&agrave;i huy hiệu Đội l&ecirc;n &aacute;o của họ. Rất nhanh ch&oacute;ng, c&aacute;c nh&oacute;m c&ograve;n lại cũng ho&agrave;n th&agrave;nh thử th&aacute;ch chỉ trong chưa đến 10 ph&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại trạm Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c cụm phải ho&agrave;n th&agrave;nh thử th&aacute;ch nhảy một số điệu vũ thật ch&iacute;nh x&aacute;c. Dưới sự hướng dẫn của một nữ huấn luyện vi&ecirc;n khi&ecirc;u vũ, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; kh&aacute; dễ d&agrave;ng vượt qua thử th&aacute;ch n&agrave;y với những động t&aacute;c cơ bản. Hơi mệt, mồ h&ocirc;i ướt &aacute;o nhưng bạn n&agrave;o cũng vui cười v&agrave; selfie c&ugrave;ng nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trạm xa nhất trong h&agrave;nh tr&igrave;nh thử th&aacute;ch s&aacute;ng 1/3 l&agrave; tại lực lượng Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y (PCCC) Quận 4. Kỹ năng &ldquo;Ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tho&aacute;t hiểm&rdquo; l&agrave; hai nhiệm vụ m&agrave; mỗi th&iacute; sinh phải vượt qua. Với sự hướng dẫn chi tiết v&agrave; hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh từ c&aacute;c anh chiến sĩ cảnh s&aacute;t&nbsp; PCCC, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; thực hiện 3 phần thử th&aacute;ch li&ecirc;n ho&agrave;n gồm: vượt chướng ngại vật, dập lửa v&agrave; đu thang d&acirc;y tho&aacute;t hiểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh được diễn ra từ ng&agrave;y 1.3 đến 3.3 ở Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c địa điểm di t&iacute;ch lịch sử, văn h&oacute;a tại Th&agrave;nh phố nhằm tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện, bổ sung kiến thức, n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi cho Phụ tr&aacute;ch Đội Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY &ndash; PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;