Ngày hội Học sinh, sinh viên với ngoại ngữ “English Camp 2017”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội Học sinh, sinh vi&ecirc;n với ngoại ngữ &ldquo;English Camp 2017&rdquo; sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 8g00 &ndash; 12g30 ng&agrave;y 19/3/2017 (Chủ nhật) tại Nh&agrave; văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n. Ng&agrave;y hội d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn học sinh <em>(từ lớp 6 trở l&ecirc;n)</em>, sinh vi&ecirc;n đang học tập tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội năm nay c&oacute; chủ đề FLY - Until you spread your wings, you don&rsquo;t know how far you can fly, mong muốn chắp c&aacute;nh c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n bay thật xa, đến khắp nơi tr&ecirc;n thế giới, sử dụng ngoại ngữ kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n, t&igrave;m hiều c&aacute;c nền văn h&oacute;a, tri thức đề hội nhập c&ugrave;ng thế giới. C&aacute;c trạm dừng ch&acirc;n được thiết kế m&ocirc; phỏng c&aacute;c s&acirc;n bay lớn tr&ecirc;n thế giới với nhiều hoạt động phong ph&uacute; để c&aacute;c &ldquo;h&agrave;nh kh&aacute;ch&rdquo; c&ugrave;ng tấm v&eacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh tr&ecirc;n tay c&oacute; thể tham gia trải nghiệm Anh ngữ trong Ng&agrave;y hội v&agrave; nhận&nbsp; những phần qu&agrave; gi&aacute; trị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&ocirc;n ngữ sử dụng l&agrave; Tiếng Anh, tạo điều kiện giao lưu v&agrave; trao đổi với nhau bằng tiếng Anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nội dung ch&iacute;nh: </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh&nbsp; tr&igrave;nh của c&aacute;c bạn trẻ tham gia ng&agrave;y hội l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c kh&ocirc;ng gian Anh ngữ với mỗi trạm dừng l&agrave; một cuộc trải nghiệm th&uacute; vị, với mục đ&iacute;ch nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn ho&agrave;n thiện khả năng Anh ngữ, l&agrave;m quen với m&ocirc;i trường giao tiếp ho&agrave;n to&agrave;n bằng tiếng Anh. Cụ thể như:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trạm dừng &ldquo;L&agrave;m bạn với tiếng Anh&rdquo;:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- English Test: kiểm tra tr&igrave;nh độ tiếng Anh cho người tham dự bằng b&agrave;i thi tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi đ&aacute;nh vần, ph&aacute;t &acirc;m từ vựng, gh&eacute;p từ với h&igrave;nh ảnh, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trạm dừng &ldquo;Chơi với tiếng Anh&rdquo;:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- English Games: bao gồm c&aacute;c tr&ograve; chơi đ&ograve;i hỏi người chơi phải sử dụng vốn kiến thức về từ vựng, ngữ ph&aacute;p tiếng Anh để trả lời; bao gồm c&aacute;c tr&ograve; chơi c&aacute; nh&acirc;n, tập thể: khu vực &ldquo;Đấu trường tiếng Anh&rdquo;, English maze, Scramble Words, Fun Fact, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, địa danh, m&oacute;n ăn, lễ hội nổi tiếng của Việt Nam bằng tiếng Anh;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu c&aacute;c thuật ngữ tiếng Anh của Đo&agrave;n - Hội - Đội;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi &Acirc;m nhạc với Anh ngữ, điện ảnh với Anh ngữ;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Những tr&ograve; chơi lớn sẽ được tổ chức d&agrave;n trải theo từng khung giờ cụ thể, tr&ecirc;n s&acirc;n khấu v&agrave; giữa s&acirc;n chung, dự kiến bao gồm: Tr&ograve; chơi theo h&igrave;nh thức Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng/Chung sức, Chiếc n&oacute;n kỳ diệu, Người đứng vững...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trạm dừng &ldquo;T&agrave;i năng Anh ngữ&rdquo;:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;I&rsquo;m a Tour guide kid&rdquo; <em>(d&agrave;nh cho học sinh cấp 2):</em> mỗi quận, huyện th&agrave;nh lập đội thi tham gia đ&oacute;ng vai hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, giới thiệu v&agrave; dẫn kh&aacute;ch du lịch nước ngo&agrave;i đi tham quan c&aacute;c điểm du lịch, di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi English Sing &ldquo;Got Talent&rdquo; <em>(d&agrave;nh cho học sinh cấp 2,3)</em>: tr&igrave;nh diễn c&aacute;c tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Cuộc thi H&ugrave;ng biện tiếng Anh &ldquo;English speaking contest&rdquo;: với chủ đề &ldquo;Get ready to fly&rdquo; gồm 2 bảng thi d&agrave;nh cho học sinh cấp 2 v&agrave; c&aacute;c đối tượng c&ograve;n lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ Anh văn to&agrave;n Th&agrave;nh <em>(d&agrave;nh cho học sinh cấp 3 v&agrave; sinh vi&ecirc;n ĐH-CĐ)</em>, giao lưu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức &ldquo;English Zone&rdquo; tại c&aacute;c trường ĐH-CĐ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, c&aacute;c s&acirc;n chơi tương t&aacute;c giao lưu của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ; s&acirc;n khấu t&agrave;i năng Anh ngữ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trạm dừng &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- English talkshow: gặp gỡ với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, văn nghệ sĩ để c&ugrave;ng trao đổi bằng tiếng Anh về h&agrave;nh trang hội nhập, phương ph&aacute;p học tiếng Anh của c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- H&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c nền văn h&oacute;a tr&ecirc;n thế giới v&agrave; nổi bật của c&aacute;c nước c&oacute; nền gi&aacute;o dục ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n thế giới như Anh, Ph&aacute;p, Mỹ, &Uacute;c, New Zealand&hellip; gắn với c&aacute;c kh&ocirc;ng gian, tr&ograve; chơi trải nghiệm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Triển l&atilde;m c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, th&ocirc;ng tin, tư vấn về c&aacute;c chương tr&igrave;nh li&ecirc;n kết quốc tế; giải đ&aacute;p những thắc mắc về việc du học, du học li&ecirc;n kết v&agrave; những lợi &iacute;ch của n&oacute;; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Anh ngữ của c&aacute;c trung t&acirc;m Anh ngữ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; C&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n sẽ được tiếp x&uacute;c v&agrave; t&igrave;m hiểu với c&aacute;c hệ thống gi&aacute;o dục quốc tế v&agrave; c&oacute; cơ hội được nhận những học bổng c&oacute; gi&aacute; trị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giao lưu, tr&ograve; chuyện với gi&aacute;o vi&ecirc;n bản ngữ, sinh vi&ecirc;n, người nước ngo&agrave;i đang học tập tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- X&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian đọc s&aacute;ch, caf&eacute; s&aacute;ch, nơi c&aacute;c bạn được đọc, thảo luận về c&aacute;c t&aacute;c phẩm Anh ngữ, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Website:</strong> http://englishcamp.hoisinhvientphcm.com</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;