Khánh thành giai đoạn 1 khu lưu niệm vùng căn cứ kháng chiến miền Đông Nam Bộ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&aacute;ng 18/3, đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; mặt tại khu Di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Tam gi&aacute;c Sắt (x&atilde; An T&acirc;y, huyện Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương) tham dự lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh giai đoạn 1 khu lưu niệm căn cứ kh&aacute;ng chiến v&agrave; &ocirc;n lại truyền thống đấu tranh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng Việt Nam Khu đo&agrave;n khu S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đầu tư x&acirc;y dựng, đến th&aacute;ng 3/2017 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 1. Đến tham dự buổi lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa -&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a X&atilde; Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Anh Tuấn, B&iacute; thư TW Đo&agrave;n TNCS HCM; đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trự c- Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. HCM, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. HCM, Chủ nhiệm CLB Truyền Thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Lệ, nguy&ecirc;n quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM, Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực CLB Truyền Thống&nbsp; Th&agrave;nh Đo&agrave;n&hellip; c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, người d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&ugrave;ng căn cứ quan trọng miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, khu đo&agrave;n khu S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM) đ&atilde; x&acirc;y dựng căn cứ ở nhiều nơi tại tỉnh B&igrave;nh Dương v&agrave; miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, để đ&agrave;o tạo, huấn luyện c&aacute;n bộ, cơ sở hoạt động b&iacute; mật trong l&ograve;ng địch, tổ chức c&aacute;c hội nghị v&agrave; học tập nghị quyết của Đảng, x&acirc;y dựng đội ngũ, cổ vũ c&aacute;c phong tr&agrave;o đấu tranh trong khu đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định. Căn cứ đầu ti&ecirc;n của khu đo&agrave;n được x&acirc;y dựng tại Củ Chi. Đến năm 1960, sau phong tr&agrave;o Đồng Khởi l&agrave;m tiền đề cho phong tr&agrave;o đ&ocirc; thị lớn mạnh, căn cứ của thanh ni&ecirc;n, học sinh-sinh vi&ecirc;n, tiền th&acirc;n khu đo&agrave;n (Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y nay) được triển khai qua huyện Bến C&aacute;t, thuộc địa đạo Tam gi&aacute;c Sắt, b&igrave;nh dương. Với &yacute; nghĩa quan trọng của v&ugrave;ng căn cứ, nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống, phục dựng khu căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng Việt Nam, khu đo&agrave;n khu S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền Thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai thực hiện dự &aacute;n Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27836/1.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ </span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">được c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo kh&aacute;nh th&agrave;nh s&aacute;ng ng&agrave;y 18/3.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n với kinh ph&iacute; 2 tỷ đồng c&oacute; hai giai đoạn thực hiện tr&ecirc;n 4747 m<sup>2</sup>. Giai đoạn 1 được tiến h&agrave;nh thi c&ocirc;ng từ th&aacute;ng 10/2016-3/2017 với c&aacute;c hạng mục: nghiệm thu trồng v&agrave; t&aacute;i tạo rừng ( trồng c&acirc;y linh chi&ecirc;u, cẩm lai, sao đen,..), đắp đồi đặt bia lưu niệm (đồi cao 4m, bia đ&aacute; xanh tự nhi&ecirc;n&nbsp; c&oacute; k&iacute;ch thước 2mx1,3m, cao 4m nặng 17 tấn đặt ở trung t&acirc;m dự &aacute;n), Hạng mục bảo dưỡng c&acirc;y cối, đ&aacute; tự nhi&ecirc;n trang tr&iacute;,&hellip;.chi ph&iacute; thi c&ocirc;ng giai đoạn 1 l&agrave; 875 triệu đồng. Sắp tới, giai đoạn 2 của c&ocirc;ng tr&igrave;nh với c&aacute;c hạng mục: x&acirc;y dựng Khu nghỉ dưỡng, sinh hoạt ngoại kh&oacute;a 150 m2 (3 nh&agrave; mỗi nh&agrave; 50m2), vật dụng t&aacute;i hiện cảnh kh&aacute;ng chiến, khu vệ sinh, m&ocirc; phỏng hố bom,&hellip;. Dự kiến chi ph&iacute; khoảng 1,2 tỷ đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực-nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. HCM, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền Thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho biết: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y sẽ trở th&agrave;nh một địa điểm sinh hoạt, &ocirc;n lại truyền thống anh h&ugrave;ng bất khuất của d&acirc;n tộc, truyền thống anh h&ugrave;ng của Đo&agrave;n TNCS HCM v&agrave; thế hệ trẻ Việt Nam thời kh&aacute;ng chiến, gắn kết c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, gi&uacute;p thế hệ trẻ ng&agrave;y nay phần n&agrave;o hiểu về một thời h&agrave;o h&ugrave;ng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố HCM trong thời k&igrave; chiến tranh &aacute;c liệt đầy hy sinh gian khổ nhưng hết sức vẻ vang&rdquo;. Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh kỉ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những kỉ niệm kh&aacute;ng chiến kh&oacute; qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau buổi lễ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đại biểu tham dự chia th&agrave;nh hai đo&agrave;n đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; hai gia đ&igrave;nh v&ugrave;ng căn cứ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n: gia đ&igrave;nh đồng ch&iacute; Đặng C&ocirc;ng T&acirc;m-B&iacute; danh S&aacute;u Học v&agrave; gia đ&igrave;nh m&aacute; &Uacute;t Hột (đều l&agrave; gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ). Tại những m&aacute;i nh&agrave; lịch sử, những c&acirc;u chuyện kh&aacute;ng chiến h&agrave;o h&ugrave;ng tưởng như chưa bao giờ hết sống động qua lời kể của những c&aacute;n bộ đ&atilde; về hưu-những chiến sĩ c&aacute;ch mạng bất khuất một thời. Những khoảnh khắc bom dội tr&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave;, khoảnh khắc c&ugrave;ng nhau đi qua biển lửa hay những ng&agrave;y b&igrave;nh y&ecirc;n hiếm hoi c&ugrave;ng nhau đ&agrave;n h&aacute;t đều được thuật lại đầy ho&agrave;i niệm v&agrave; x&uacute;c động. Đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa cũng c&oacute; những kỉ niệm rất đơn sơ với m&aacute; &Uacute;t Hột trong những ng&agrave;y th&aacute;ng l&agrave;m c&aacute;ch mạng, được m&aacute; chăm s&oacute;c từng miếng ăn giấc ngủ. Đồng ch&iacute; chia sẻ: &ldquo;M&aacute; thương mấy chị em lắm! L&uacute;c giặc tới nh&agrave;, m&aacute; đang g&oacute;i b&aacute;nh &uacute; th&igrave; x&acirc;u liền chục c&aacute;i b&aacute;nh &uacute; th&agrave;nh d&acirc;y cho mấy chị em đeo l&ecirc;n cổ. M&aacute; dặn ở dưới địa đạo mỗi ng&agrave;y ăn một c&aacute;i th&ocirc;i, đặng khi n&agrave;o giặc đ&oacute;ng l&acirc;u qu&aacute; th&igrave; kh&ocirc;ng bị đ&oacute;i&rdquo;. Kết th&uacute;c chuyến đi thăm tại nh&agrave; m&aacute; &Uacute;t Hột, đo&agrave;n đại biểu c&ograve;n được thưởng thức giọng h&aacute;t của người con thứ của m&aacute;, b&agrave;i h&aacute;t m&agrave; b&agrave; đ&atilde; ấp ủ rất l&acirc;u d&agrave;nh cho người đồng ch&iacute;-đồng đội của m&igrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y cưới. Mảnh đất Bến C&aacute;t l&agrave; một chứng nh&acirc;n lịch sử, l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i c&aacute;ch mạng để đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay trở lại học tập v&agrave; &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định một thời.</span></span></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:700px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Địa đạo T&acirc;y Nam Bến C&aacute;t (Tam gi&aacute;c sắt) nằm tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất 3 x&atilde;: An Điền, An T&acirc;y, Ph&uacute; An thuộc khu vực ph&iacute;a T&acirc;y Nam thị x&atilde; Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương, c&aacute;ch trung t&acirc;m TP.Thủ Dầu Một 15 km về ph&iacute;a Nam. Với vị tr&iacute; v&agrave; tầm v&oacute;c trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống kẻ th&ugrave; x&acirc;m lược, Địa đạo T&acirc;y Nam Bến C&aacute;t được Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch xếp hạng l&agrave; Di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a cấp Quốc gia ng&agrave;y 18/3/1996, c&oacute; tổng diện t&iacute;ch 230.000m2.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; YẾN NHI &ndash; PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;