Sôi nổi ngày hội English Camp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 19/3, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, chương tr&igrave;nh English Camp 2017 đ&atilde; diễn ra với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo học sinh, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Chương tr&igrave;nh do Hội sinh vi&ecirc;n TP. HCM phối hợp c&ugrave;ng Hội đồng Đội TP. HCM tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27838/IMG_8074.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn trẻ tham gia c&aacute;c hoạt động&nbsp;tại ng&agrave;y hội.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">English Camp 2017 - Ng&agrave;y hội học sinh, sinh vi&ecirc;n với ngoại ngữ được mở rộng đối tượng tham gia cho học sinh từ cấp 2 đến sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng của Th&agrave;nh phố. Năm nay, với chủ đề &ldquo;Fly - until you spread your wings, you don&rsquo;t know how far you can fly&rdquo; qua nhiều hoạt động vui nhộn, bổ &iacute;ch như: triển l&atilde;m, s&acirc;n chơi kĩ năng, hội thảo chuy&ecirc;n đề, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c suất học bổng gi&aacute; trị đến từ c&aacute;c Trung t&acirc;m Anh ngữ, đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n lượt tham dự của c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động chương tr&igrave;nh diễn ra đồng thời v&agrave; xuy&ecirc;n suốt từ 8h45 đến 12h. Một số hoạt động ti&ecirc;u biểu như: Khu vực thi thử Toeic. Tại đ&acirc;y, đa số người tham gia l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. Mỗi bạn c&oacute; 30 ph&uacute;t l&agrave;m b&agrave;i tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh để kiểm tra tr&igrave;nh độ tiếng Anh của m&igrave;nh. 10 suất học bổng đ&atilde; được trao cho 10 người chơi c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất; H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;I&rsquo;m a tour guide kid&rdquo; - một cuộc thi d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi với hai phần thể hiện về kiến thức v&agrave; thực tế. C&aacute;c em được kiểm tra kiến thức th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&acirc;u hỏi bằng tiếng Anh về văn h&oacute;a, di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đồng thời, thể hiện kĩ năng n&oacute;i v&agrave; phản xạ bằng việc thực h&agrave;nh hướng dẫn cho c&aacute;c du kh&aacute;ch tham quan c&aacute;c trạm dừng ch&acirc;n trong ng&agrave;y hội; Hội thảo chuy&ecirc;n đề c&ugrave;ng chuy&ecirc;n gia quốc tế. Hai diễn giả của chương tr&igrave;nh l&agrave; b&agrave; Nguyễn Phi V&acirc;n với chuy&ecirc;n đề &ldquo;Bước ra thế giới&rdquo; v&agrave; chuy&ecirc;n gia Anh ngữ của IGroup Việt Nam, Mr. Martin Porowki với chuy&ecirc;n đề &ldquo;Phương ph&aacute;p học tiếng Anh hiệu quả&rdquo;. Hai kh&aacute;ch mời đ&atilde; lần lượt chia sẻ những c&acirc;u chuyện d&iacute; dỏm, những b&agrave;i học s&acirc;u sắc, đồng thời, thắp l&ecirc;n ngọn lửa cảm hứng tuyệt vời cho những người người nghe c&oacute; mặt trong hội trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cuộc thi h&ugrave;ng biện tiếng Anh d&agrave;nh cho học sinh cấp 2 đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo th&iacute; sinh đến từ nhiều quận, huyện. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em đ&atilde; thể hiện bản lĩnh thuyết tr&igrave;nh của m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu trước c&aacute;c gi&aacute;m khảo chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Đa số c&aacute;c em đều kh&aacute; tự tin khi thể hiện khả năng h&ugrave;ng biện cũng như tranh luận của bản th&acirc;n. Bạn V&otilde; Ngọc Phương Anh, đến từ trường THCS Độc Lập, quận Ph&uacute; Nhuận, h&agrave;o hứng chia sẻ sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh phần thi của m&igrave;nh: &ldquo;Tuy c&oacute; hơi run nhưng em cảm thấy kh&aacute; h&agrave;i l&ograve;ng về phần dự thi vừa rồi v&igrave; đ&atilde; tập luyện hết sức m&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p em cải thiện rất nhiều kĩ năng n&oacute;i&rdquo;. C&ocirc; Hằng, gi&aacute;o vi&ecirc;n tiếng Anh của em Phương Anh t&acirc;m sự th&ecirc;m: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; một cơ hội lớn để cho c&aacute;c em trau dồi kĩ năng. D&ugrave; kết quả thế n&agrave;o th&igrave; c&aacute;c em cũng đ&atilde; chiến thắng, &iacute;t nhất l&agrave; &ldquo;giải kinh nghiệm&rdquo; cho bản th&acirc;n m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ograve;n rất nhiều hoạt động l&iacute; th&uacute; v&agrave; bổ &iacute;ch kh&aacute;c trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh như triển l&atilde;m ASEAN, s&acirc;n chơi hữu nghị Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia; Cuộc thi h&aacute;t tiếng Anh, tr&ograve; chơi tiếng Anh; Li&ecirc;n hoan c&acirc;u lạc bộ Anh ngữ to&agrave;n Th&agrave;nh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;