Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Ta đi trong</em>&nbsp;<em>mu&ocirc;n&nbsp;&aacute;nh sao v&agrave;ng&nbsp;rừng&nbsp;cờ tung bay, rộn r&agrave;ng v&agrave; m&ecirc; say những bước ch&acirc;n dồn về đ&acirc;y. S&agrave;i G&ograve;n ơi!&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những giai điệu s&ocirc;i nổi, những lời ca h&agrave;o sảng đ&oacute; vang l&ecirc;n trong kh&ocirc;ng gian tr&agrave;n ngập &aacute;nh nắng v&agrave;ng tươi s&aacute;ng ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 4 tại s&acirc;n trường THPT Nguyễn Du. Trong những ng&agrave;y th&aacute;ng 4 n&agrave;y, ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng với nh&acirc;n d&acirc;n cả nước nhớ lại &ldquo;những b&agrave;i ca đi c&ugrave;ng năm th&aacute;ng&rdquo; m&agrave; mỗi nốt nhạc l&agrave; một bước ch&acirc;n chiến thắng của cả d&acirc;n tộc Việt Nam. Khi những thanh &acirc;m h&agrave;o h&ugrave;ng của &ldquo;B&aacute;c đang c&ugrave;ng ch&uacute;ng ch&aacute;u h&agrave;nh qu&acirc;n&rdquo; hay thanh &acirc;m rộn r&agrave;ng của &ldquo;L&ecirc;n đ&agrave;ng&rdquo; cất l&ecirc;n th&igrave; h&igrave;nh ảnh những người bộ đội năm xưa hiện về giản dị m&agrave; vĩ đại như ch&iacute;nh d&acirc;n tộc ta h&agrave;ng ngh&igrave;n năm qua.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28193/Hinh%20anh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ograve;a trong niềm vui Ng&agrave;y Chiến thắng 30 th&aacute;ng 4, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với Đo&agrave;n trường THPT Nguyễn Du thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Đất nước trọn niềm vui&rdquo;. Hơn 1200 học sinh đ&atilde; nhiệt t&igrave;nh tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi th&uacute; vị trong chương tr&igrave;nh nhằm &ocirc;n lại những ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng v&agrave; những sự kiện lịch sử quan trọng trong giai đoạn chống Đế quốc Mỹ cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Em V&otilde; Phi Th&agrave;nh Đạt, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, rất h&agrave;o hứng cho biết: &ldquo;Em v&agrave; c&aacute;c bạn rất th&iacute;ch chương tr&igrave;nh n&agrave;y v&igrave; c&aacute;c anh chị đ&atilde; đem đến cho c&aacute;c &ldquo;ca kh&uacute;c đỏ&rdquo; c&aacute;ch nay mấy mươi năm một sinh kh&iacute; mới, gần với ch&uacute;ng em nhờ c&aacute;ch h&ograve;a &acirc;m phối khi mới mẻ. Đặc biệt, em thấy đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng v&agrave; n&acirc;ng cao l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc cho thế hệ trẻ ch&uacute;ng em rất hiệu quả.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi nghe kh&uacute;c dạo đầu của b&agrave;i &ldquo;Tiến về S&agrave;i G&ograve;n&rdquo;, thầy Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Ph&uacute; đ&atilde; đo&aacute;n đ&uacute;ng t&ecirc;n b&agrave;i v&agrave; nhẩm h&aacute;t theo một đoạn d&agrave;i. Thầy cho biết: &ldquo;Thầy tr&ograve; trường THPT Nguyễn Du kỷ niệm ng&agrave;y lễ lớn của đất nước trong niềm vui sướng, tự h&agrave;o khi đội tuyển học sinh giỏi khối 10 v&agrave; 11 vừa mang về số huy chương cao nhất từ trước đến nay. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n coi trọng việc gi&aacute;o dục truyền thống đấu tranh chống ngoại x&acirc;m của cha &ocirc;ng, gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng sống tốt đẹp v&agrave; kh&aacute;t vọng cống hiến của tuổi trẻ. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức rất nhiều hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa để tạo ra m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện tốt nhất cho học sinh. Trong học kỳ I ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; phối hợp với Th&agrave;nh đo&agrave;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;H&aacute;t về thời hoa đỏ&rdquo;, v&agrave; h&ocirc;m nay l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Đất nước trọn niềm vui&rdquo; nhằm mục đ&iacute;ch r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch về thời gian v&agrave; kh&ocirc;ng gian giữa thế hệ đi trước đ&atilde; gi&agrave;nh được độc lập, tự do cho d&acirc;n tộc v&agrave; thế hệ trẻ đang t&iacute;ch cực học tập v&agrave; phấn đấu th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt trong tương lai.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; kh&eacute;p lại nhưng c&aacute;c em học sinh vẫn nhẩm h&aacute;t theo b&agrave;i &ldquo;L&aacute; xanh&rdquo; cho d&ugrave; c&aacute;c em h&aacute;t kh&ocirc;ng hay, sai nhịp nhưng giai điệu h&agrave;o hung đ&atilde; v&agrave; đang sống trong t&acirc;m hồn của c&aacute;c em. Hiệu quả của chương tr&igrave;nh c&oacute; lẽ thể hiện r&otilde; nhất qua c&acirc;u n&oacute;i của em Th&agrave;nh Đạt: &ldquo;Nghe v&agrave; h&aacute;t nhạc c&aacute;ch mạng em thấy như c&oacute; luồng điện chạy trong người v&igrave; cảm x&uacute;c tự h&agrave;o về d&acirc;n tộc được thể hiện rất hay trong đ&oacute;.&rdquo;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;