Vương Quốc Vinh – Công việc xuất phát từ “Tình người”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Hơn 10 năm tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, anh Vương Quốc Vinh Trưởng bộ phận H&agrave;nh ch&iacute;nh, B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở, C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Mai Linh đang từng bước x&acirc;y dựng c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển với c&aacute;c hoạt động vững mạnh trong c&ocirc;ng t&aacute;c. Để c&oacute; được kết quả đ&oacute;, c&aacute;c nh&acirc;n anh với vai tr&ograve; l&agrave; người quản l&yacute;, trưởng bộ phận H&agrave;nh ch&iacute;nh, B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở, anh lu&ocirc;n nỗ lực t&igrave;m t&ograve;i, học hỏi, nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động mới để tăng sự thoải m&aacute;i cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng ty, đồng thời đưa Tập đo&agrave;n&nbsp; từng bước c&agrave;ng th&ecirc;m vững mạnh</em>.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28498/IMG_0261.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Vương Quốc Vinh, Trưởng&nbsp;bộ phận H&agrave;nh ch&iacute;nh, B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở, </em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Mai Linh&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave;m việc tại c&ocirc;ng ty Mai Linh, một c&ocirc;ng ty lớn với gần 30.000 c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n lao động, để l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng tất cả c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n, tạo cho họ sự thoải m&aacute;i khi đi l&agrave;m một một việc kh&ocirc;ng hề đơn giản. Mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; một ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau, nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n bắt đầu một ng&agrave;y l&agrave;m việc mới tr&ocirc;ng rất mệt mỏi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, do đặc th&ugrave; c&ocirc;ng việc, mỗi c&aacute; nh&acirc;n đều sống ri&ecirc;ng lẻ, họ chỉ đến c&ocirc;ng ty, l&agrave;m việc v&agrave; quen biết những người l&agrave;m c&ugrave;ng ph&ograve;ng, ban. Những nh&acirc;n vi&ecirc;n b&ecirc;n c&aacute;c ph&ograve;ng, vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau hầu như rất &iacute;t li&ecirc;n lạc với nhau trừ khi c&oacute; c&ocirc;ng việc. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đấy, anh Vinh đ&atilde; đưa ra giải ph&aacute;p mang t&ecirc;n &ldquo;N&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Mai Linh&rdquo; dựa tr&ecirc;n phương ch&acirc;m &ldquo;Con người l&agrave; t&agrave;i sản lớn nhất của Tập đo&agrave;n&rdquo;. Với nội dung n&agrave;y, c&ocirc;ng ty sẽ tổ chức mừng sinh nhật h&agrave;ng th&aacute;ng (thứ hai đầu ti&ecirc;n trong th&aacute;ng) cho c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng ty. Hoạt động nhằm thể hiện sự quan t&acirc;m đặc biệt của c&ocirc;ng ty, động vi&ecirc;n v&agrave; tri &acirc;n những đ&oacute;ng g&oacute;p của từng c&aacute; nh&acirc;n cho sự ph&aacute;t triển của Tập đo&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mục đ&iacute;ch m&agrave; anh nhắm tới l&agrave; &ldquo;t&igrave;nh người&rdquo;. Anh hy vọng, qua hoạt động n&agrave;y, mọi người trong c&ocirc;ng ty sẽ hiểu r&otilde; nhau hơn, c&aacute;c ph&ograve;ng ban sẽ th&ecirc;m gắn kết mối quan hệ v&agrave; đặc biệt hơn l&agrave; tăng sự ấm c&uacute;ng, tạo sự thoải m&aacute;i, hăng h&aacute;i l&agrave;m việc đối với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n trong tập đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh kể: nhiều người t&acirc;m sự đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n họ nhận được tổ chức sinh nhật trong c&ocirc;ng ty, nhưng cũng c&oacute; nhiều người lần đầu ti&ecirc;n trong đời được tổ chức sinh nhật, họ x&uacute;c động đến kh&ocirc;ng n&oacute;i được lời n&agrave;o m&agrave; chỉ nh&igrave;n v&agrave;o b&oacute; hoa tr&ecirc;n tay. Nhiều anh chị đ&atilde; chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c rồi nhưng vẫn bảo muốn về lại c&ocirc;ng ty trong ng&agrave;y sinh nhật để cảm nhận lại kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p, đầy t&igrave;nh người. Anh kể vậy, nhưng nh&igrave;n s&acirc;u v&agrave;o đ&ocirc;i mắt v&agrave;o giọng điệu, c&oacute; thể cảm nhận được rằng, anh l&agrave; người vui hơn cả, vui khi mọi người được vui, vui khi tr&aacute;i tim tất cả l&agrave; một.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua nắm bắt t&acirc;m tư, nguyện vọng của nh&acirc;n vi&ecirc;n, anh Vinh đ&atilde; phần n&agrave;o hiểu được c&ocirc;ng việc kh&oacute; khăn m&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; v&agrave; đang gặp phải, nhu cầu lớn nhất hiện nay của nh&acirc;n vi&ecirc;n l&aacute;i xe trong c&ocirc;ng ty l&agrave; thu nhập. Anh được nghe từ c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n rằng hiện nay, rất nhiều h&atilde;ng taxi ra đời, gi&aacute; rẻ, c&ocirc;ng nghệ cao n&ecirc;n v&igrave; thế, số chuyến xe giảm mạnh, nhiều chuyến xe chạy với qu&atilde;ng đường ngắn chỉ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng tăng đ&aacute;ng kể, điều n&agrave;y ảnh hưởng lớn đến doanh thu c&ocirc;ng ty v&agrave; ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của nh&acirc;n vi&ecirc;n l&aacute;i xe. Với t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n, anh đ&atilde; đề xuất với ban l&atilde;nh đạo hợp t&aacute;c với Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong Chương tr&igrave;nh T&agrave;u thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; &ndash; Nhật Bản (The Ship for Southeast Asisan and Japanese Youth Programme &ndash; SSEAYP). Hoạt động n&agrave;y mang một &yacute; nghĩa quan trọng đối với c&ocirc;ng ty, quảng b&aacute; c&ocirc;ng ty đến với c&aacute;c bạn quốc tế, mang một Mai Linh năng nổ đến với mọi người. Đấy chỉ l&agrave; một phần mục đ&iacute;ch, với anh, nh&acirc;n vi&ecirc;n l&aacute;i xe mới l&agrave; cảm hứng v&agrave; động lực để anh thực hiện hoạt động n&agrave;y, anh mong muốn qua chương tr&igrave;nh n&agrave;y, những t&agrave;i xế của c&ocirc;ng ty c&oacute; thể kiếm được thu nhập cao hơn với những qu&atilde;ng đường d&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&ugrave;i về qu&aacute; khứ, khi l&agrave;m việc tại cơ sở, anh đ&atilde; đề xuất với rất nhiều hoạt động thiết thực. Một hoạt động anh t&acirc;m huyết nhất l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Người Việt d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt&rdquo;. Anh chia sẻ: rất nhiều m&oacute;n ăn ngon-bổ-rẻ trong khu vực anh sống tuy kh&ocirc;ng c&oacute; thương hiệu, chỉ những người sống gần khu vực mới biết nhưng thực sự rất ngon. Anh muốn đưa những m&oacute;n ăn n&agrave;y ra thị trường, quảng b&aacute; tới nhiều người hơn nữa để mọi người c&ugrave;ng chia sẻ, thưởng thức những m&oacute;n ăn ngon của Việt Nam, ch&uacute;ng kh&ocirc;ng xa hoa, kh&ocirc;ng t&ecirc;n tuổi nhưng lại&nbsp; rất chất lượng v&agrave; đậm chất Việt. Chương tr&igrave;nh diễn ra rất th&agrave;nh c&ocirc;ng. &nbsp;Anh muốn mang chữ &ldquo;t&igrave;nh&rdquo; đến tất cả những người xung quanh, v&agrave; gửi gắm chữ &ldquo;t&igrave;nh&rdquo; v&agrave;o họ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;