Đỗ Minh Phúc: “Luôn tìm cách tạo động lực để công nhân làm việc hết mình”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8 năm vừa l&agrave;m kế to&aacute;n vừa ki&ecirc;m nhiệm c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Đỗ Minh Ph&uacute;c &ndash; B&iacute; thư chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty in Gia Định, Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Văn h&oacute;a S&agrave;i G&ograve;n &ndash; đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong việc n&acirc;ng cao &yacute; thức lao động v&agrave; chăm lo cho đời sống của anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n. Tất cả c&aacute;c giải ph&aacute;p v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m đ&oacute;, anh đều hướng đến mục đ&iacute;ch: tạo th&ecirc;m thật nhiều động lực để người c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; mục ti&ecirc;u l&agrave;m việc hết m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28520/TLCN-chân dung Đỗ Minh Phúc.jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Đỗ Minh Ph&uacute;c.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5 chữ &ldquo;S&rdquo; gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc hết m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước v&agrave;o một c&ocirc;ng ty in ấn thường dễ bắt gặp h&igrave;nh ảnh những nh&agrave; xưởng bề bộn, giấy v&agrave; mực in vương v&atilde;i khắp nền nh&agrave;, những thiết bị lao động nằm lẫn v&agrave;o c&aacute;c phế phẩm &hellip; Với một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc như thế, những c&ocirc;ng nh&acirc;n sẽ rất dễ h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen thiếu ngăn nắp v&agrave; thiếu cẩn thận trong c&ocirc;ng việc. Về c&ocirc;ng t&aacute;c tại chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty từ năm 2009, qua quan s&aacute;t những kh&oacute; khăn tại đơn vị, Đỗ Minh Ph&uacute;c lu&ocirc;n mong muốn x&acirc;y dựng đươc một m&ocirc; h&igrave;nh với c&aacute;ch l&agrave;m vừa đơn giản dễ hiểu, vừa c&oacute; thể gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n biết chủ động trong việc giữ g&igrave;n sạch sẽ nơi l&agrave;m việc của m&igrave;nh. Anh kể : &ldquo;Qua v&agrave;i lần l&agrave;m việc với c&aacute;c c&ocirc;ng ty li&ecirc;n doanh của Nhật, được họ chia sẻ n&ecirc;n l&agrave;m mới m&ocirc;i trường l&agrave;m việc để tạo cảm hứng cho c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc tốt hơn. Trong đ&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh 5S bắt nguồn từ Nhật Bản đ&atilde; được rất nhiều nơi &aacute;p dụng n&ecirc;n m&igrave;nh đ&atilde; tiếp thu v&agrave; biến đổi cho ph&ugrave; hợp rồi khuyến kh&iacute;ch anh chị em trong đơn vị c&ugrave;ng tham gia.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm chữ &ldquo;S&rdquo; đ&oacute; bao gồm: Sẵn s&agrave;ng - Sạch sẽ - S&agrave;ng lọc - &ldquo;Săn s&oacute;c&rdquo; &ndash; Sắp xếp. Theo anh Ph&uacute;c: &ldquo;Đ&atilde; l&agrave; người c&ocirc;ng nh&acirc;n th&igrave; tất nhi&ecirc;n phải c&oacute; sự sẵn s&agrave;ng khi nhận những nhiệm vụ mới, tuy nhi&ecirc;n cũng cần s&agrave;ng lọc thật kĩ c&agrave;ng v&agrave; sắp xếp c&ocirc;ng việc theo thứ tự để c&oacute; thể chuy&ecirc;n t&acirc;m &ldquo;săn s&oacute;c&rdquo; cho c&ocirc;ng việc, quan t&acirc;m n&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;y để đảm bảo đ&uacute;ng tiến độ v&agrave; hiệu quả. V&agrave; quan trọng nhất l&agrave; phải c&oacute; &yacute; thức giữ g&igrave;n sạch sẽ m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của ch&iacute;nh m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về năm yếu tố n&agrave;y, anh Ph&uacute;c cho biết đối với c&ocirc;ng việc in ấn điều cần thiết nhất l&agrave; phải giữ g&igrave;n nơi l&agrave;m việc sạch sẽ. Do đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ sau giờ l&agrave;m việc mới l&agrave;m vệ sinh sạch sẽ, m&ocirc; h&igrave;nh 5S khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n lu&ocirc;n duy tr&igrave; sự sạch sẽ, gọn g&agrave;ng ngăn nắp trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi mới &aacute;p dụng năm 2015, nhiều anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n cũng kh&ocirc;ng h&agrave;o hứng lắm v&igrave; cho rằng cứ để cuối giờ l&agrave;m vệ sinh một l&uacute;c cho nhanh gọn. Từ từ qua từng th&aacute;ng, th&oacute;i quen n&agrave;y cũng lan rộng trong c&ocirc;ng nh&acirc;n, nơi l&agrave;m việc lu&ocirc;n gọn g&agrave;ng v&agrave; sạch sẽ trong suốt giờ l&agrave;m việc, v&agrave; đến cuối giờ th&igrave; gần như kh&ocirc;ng cần phải tổng vệ sinh nữa v&agrave; được nghỉ sớm hơn. &ldquo;N&oacute; như l&agrave; một động lực để anh chị em l&agrave;m việc hết m&igrave;nh&rdquo; -&nbsp; anh Ph&uacute;c rất vui khi chia sẻ rằng hiện cả c&ocirc;ng ty đều th&iacute;ch v&agrave; chủ động tham gia m&ocirc; h&igrave;nh 5S .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lao động trẻ cũng phải biết cầu tiến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất ph&aacute;t từ t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế hằng năm c&oacute; rất nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp lớp 12 đến xin việc l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n in ấn tại c&ocirc;ng ty in Gia Định, năm 2015 chương tr&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tiếp sức thanh ni&ecirc;n&rdquo; được anh Ph&uacute;c học hỏi từ một số đơn vị bạn v&agrave; &aacute;p dụng tại c&ocirc;ng ty m&igrave;nh .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mong muốn tạo được một lực lượng lao động trẻ c&oacute; tay nghề vững chắc, anh Ph&uacute;c cho biết: &ldquo;Mỗi bạn trẻ mới v&agrave;o nghề sẽ được một c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;nh nghề k&egrave;m cặp qua 3 th&aacute;ng, hướng dẫn tận t&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p đỡ để họ th&agrave;nh thạo c&ocirc;ng việc. Chỉ cần c&aacute;c bạn sau 3 th&aacute;ng c&oacute; thể tự l&agrave;m việc v&agrave; đảm bảo kết quả từ 70-80% l&agrave; sẽ được ch&iacute;nh thức nhận v&agrave;o l&agrave;m việc. Sau 2 năm thực hiện chương tr&igrave;nh, anh đ&atilde; gi&uacute;p hơn 20 bạn trẻ trở th&agrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n ch&iacute;nh thức với tay nghề ổn định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Ph&uacute;c chia sẻ : &ldquo;Vững chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; y&ecirc;u cầu đầu ti&ecirc;n đối với tất cả c&ocirc;ng việc. Nhưng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; tay nghề giỏi, mỗi c&ocirc;ng nh&acirc;n phải cần c&oacute; &yacute; ch&iacute; cầu tiến để l&agrave;m động lực ng&agrave;y c&agrave;ng c&agrave;ng n&acirc;ng cao tay nghề của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ suy nghĩ đ&oacute;, anh đ&atilde; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn c&ocirc;ng nh&acirc;n trẻ tham gia c&aacute;c lớp n&acirc;ng cao tay nghề in ấn, học th&ecirc;m nhiều kỹ năng kh&aacute;c của ng&agrave;nh in để đa dạng c&ocirc;ng việc v&agrave; tăng th&ecirc;m kiến thức ng&agrave;nh nghề. Những c&ocirc;ng nh&acirc;n tự tin với khả năng của m&igrave;nh được anh v&agrave; chi Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty khuyến kh&iacute;ch tham gia c&aacute;c cuộc thi n&acirc;ng bậc tay nghề do tổng c&ocirc;ng ty tổ chức, qua đ&oacute; được chứng nhận l&agrave; người thợ giỏi v&agrave; tất nhi&ecirc;n sẽ được nhận nhiều quyền lợi như tăng lương, n&acirc;ng bậc c&ocirc;ng nh&acirc;n &hellip; để cải thiện đời sống . Anh cho biết hiện c&oacute; nhiều bạn c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ograve;n rất trẻ nhưng c&oacute; tay nghề v&agrave; kiến thức cao đ&atilde; c&oacute; thể nắm những c&ocirc;ng việc quan trọng v&agrave; c&oacute; vị tr&iacute; cao trong c&ocirc;ng ty, tất cả đều nhờ &yacute; ch&iacute; cầu tiến của ch&iacute;nh c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh cũng chia sẻ suy nghĩ về mẫu h&igrave;nh một người c&ocirc;ng nh&acirc;n hiện đại: &ldquo;Một người c&ocirc;ng nh&acirc;n giỏi kh&ocirc;ng chỉ biết duy tr&igrave; phong độ của m&igrave;nh m&agrave; phải lu&ocirc;n biết n&acirc;ng cao n&oacute; ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;