Đỗ Minh Phúc: “Luôn tìm cách tạo động lực để công nhân làm việc hết mình”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8 năm vừa l&agrave;m kế to&aacute;n vừa ki&ecirc;m nhiệm c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Đỗ Minh Ph&uacute;c &ndash; B&iacute; thư chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty in Gia Định, Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Văn h&oacute;a S&agrave;i G&ograve;n &ndash; đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong việc n&acirc;ng cao &yacute; thức lao động v&agrave; chăm lo cho đời sống của anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n. Tất cả c&aacute;c giải ph&aacute;p v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m đ&oacute;, anh đều hướng đến mục đ&iacute;ch: tạo th&ecirc;m thật nhiều động lực để người c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; mục ti&ecirc;u l&agrave;m việc hết m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28520/TLCN-chân dung Đỗ Minh Phúc.jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Đỗ Minh Ph&uacute;c.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5 chữ &ldquo;S&rdquo; gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc hết m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước v&agrave;o một c&ocirc;ng ty in ấn thường dễ bắt gặp h&igrave;nh ảnh những nh&agrave; xưởng bề bộn, giấy v&agrave; mực in vương v&atilde;i khắp nền nh&agrave;, những thiết bị lao động nằm lẫn v&agrave;o c&aacute;c phế phẩm &hellip; Với một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc như thế, những c&ocirc;ng nh&acirc;n sẽ rất dễ h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen thiếu ngăn nắp v&agrave; thiếu cẩn thận trong c&ocirc;ng việc. Về c&ocirc;ng t&aacute;c tại chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty từ năm 2009, qua quan s&aacute;t những kh&oacute; khăn tại đơn vị, Đỗ Minh Ph&uacute;c lu&ocirc;n mong muốn x&acirc;y dựng đươc một m&ocirc; h&igrave;nh với c&aacute;ch l&agrave;m vừa đơn giản dễ hiểu, vừa c&oacute; thể gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n biết chủ động trong việc giữ g&igrave;n sạch sẽ nơi l&agrave;m việc của m&igrave;nh. Anh kể : &ldquo;Qua v&agrave;i lần l&agrave;m việc với c&aacute;c c&ocirc;ng ty li&ecirc;n doanh của Nhật, được họ chia sẻ n&ecirc;n l&agrave;m mới m&ocirc;i trường l&agrave;m việc để tạo cảm hứng cho c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc tốt hơn. Trong đ&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh 5S bắt nguồn từ Nhật Bản đ&atilde; được rất nhiều nơi &aacute;p dụng n&ecirc;n m&igrave;nh đ&atilde; tiếp thu v&agrave; biến đổi cho ph&ugrave; hợp rồi khuyến kh&iacute;ch anh chị em trong đơn vị c&ugrave;ng tham gia.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm chữ &ldquo;S&rdquo; đ&oacute; bao gồm: Sẵn s&agrave;ng - Sạch sẽ - S&agrave;ng lọc - &ldquo;Săn s&oacute;c&rdquo; &ndash; Sắp xếp. Theo anh Ph&uacute;c: &ldquo;Đ&atilde; l&agrave; người c&ocirc;ng nh&acirc;n th&igrave; tất nhi&ecirc;n phải c&oacute; sự sẵn s&agrave;ng khi nhận những nhiệm vụ mới, tuy nhi&ecirc;n cũng cần s&agrave;ng lọc thật kĩ c&agrave;ng v&agrave; sắp xếp c&ocirc;ng việc theo thứ tự để c&oacute; thể chuy&ecirc;n t&acirc;m &ldquo;săn s&oacute;c&rdquo; cho c&ocirc;ng việc, quan t&acirc;m n&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;y để đảm bảo đ&uacute;ng tiến độ v&agrave; hiệu quả. V&agrave; quan trọng nhất l&agrave; phải c&oacute; &yacute; thức giữ g&igrave;n sạch sẽ m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của ch&iacute;nh m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về năm yếu tố n&agrave;y, anh Ph&uacute;c cho biết đối với c&ocirc;ng việc in ấn điều cần thiết nhất l&agrave; phải giữ g&igrave;n nơi l&agrave;m việc sạch sẽ. Do đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ sau giờ l&agrave;m việc mới l&agrave;m vệ sinh sạch sẽ, m&ocirc; h&igrave;nh 5S khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n lu&ocirc;n duy tr&igrave; sự sạch sẽ, gọn g&agrave;ng ngăn nắp trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi mới &aacute;p dụng năm 2015, nhiều anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n cũng kh&ocirc;ng h&agrave;o hứng lắm v&igrave; cho rằng cứ để cuối giờ l&agrave;m vệ sinh một l&uacute;c cho nhanh gọn. Từ từ qua từng th&aacute;ng, th&oacute;i quen n&agrave;y cũng lan rộng trong c&ocirc;ng nh&acirc;n, nơi l&agrave;m việc lu&ocirc;n gọn g&agrave;ng v&agrave; sạch sẽ trong suốt giờ l&agrave;m việc, v&agrave; đến cuối giờ th&igrave; gần như kh&ocirc;ng cần phải tổng vệ sinh nữa v&agrave; được nghỉ sớm hơn. &ldquo;N&oacute; như l&agrave; một động lực để anh chị em l&agrave;m việc hết m&igrave;nh&rdquo; -&nbsp; anh Ph&uacute;c rất vui khi chia sẻ rằng hiện cả c&ocirc;ng ty đều th&iacute;ch v&agrave; chủ động tham gia m&ocirc; h&igrave;nh 5S .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lao động trẻ cũng phải biết cầu tiến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất ph&aacute;t từ t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế hằng năm c&oacute; rất nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp lớp 12 đến xin việc l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n in ấn tại c&ocirc;ng ty in Gia Định, năm 2015 chương tr&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tiếp sức thanh ni&ecirc;n&rdquo; được anh Ph&uacute;c học hỏi từ một số đơn vị bạn v&agrave; &aacute;p dụng tại c&ocirc;ng ty m&igrave;nh .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mong muốn tạo được một lực lượng lao động trẻ c&oacute; tay nghề vững chắc, anh Ph&uacute;c cho biết: &ldquo;Mỗi bạn trẻ mới v&agrave;o nghề sẽ được một c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;nh nghề k&egrave;m cặp qua 3 th&aacute;ng, hướng dẫn tận t&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p đỡ để họ th&agrave;nh thạo c&ocirc;ng việc. Chỉ cần c&aacute;c bạn sau 3 th&aacute;ng c&oacute; thể tự l&agrave;m việc v&agrave; đảm bảo kết quả từ 70-80% l&agrave; sẽ được ch&iacute;nh thức nhận v&agrave;o l&agrave;m việc. Sau 2 năm thực hiện chương tr&igrave;nh, anh đ&atilde; gi&uacute;p hơn 20 bạn trẻ trở th&agrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n ch&iacute;nh thức với tay nghề ổn định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Ph&uacute;c chia sẻ : &ldquo;Vững chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; y&ecirc;u cầu đầu ti&ecirc;n đối với tất cả c&ocirc;ng việc. Nhưng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; tay nghề giỏi, mỗi c&ocirc;ng nh&acirc;n phải cần c&oacute; &yacute; ch&iacute; cầu tiến để l&agrave;m động lực ng&agrave;y c&agrave;ng c&agrave;ng n&acirc;ng cao tay nghề của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ suy nghĩ đ&oacute;, anh đ&atilde; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn c&ocirc;ng nh&acirc;n trẻ tham gia c&aacute;c lớp n&acirc;ng cao tay nghề in ấn, học th&ecirc;m nhiều kỹ năng kh&aacute;c của ng&agrave;nh in để đa dạng c&ocirc;ng việc v&agrave; tăng th&ecirc;m kiến thức ng&agrave;nh nghề. Những c&ocirc;ng nh&acirc;n tự tin với khả năng của m&igrave;nh được anh v&agrave; chi Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty khuyến kh&iacute;ch tham gia c&aacute;c cuộc thi n&acirc;ng bậc tay nghề do tổng c&ocirc;ng ty tổ chức, qua đ&oacute; được chứng nhận l&agrave; người thợ giỏi v&agrave; tất nhi&ecirc;n sẽ được nhận nhiều quyền lợi như tăng lương, n&acirc;ng bậc c&ocirc;ng nh&acirc;n &hellip; để cải thiện đời sống . Anh cho biết hiện c&oacute; nhiều bạn c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ograve;n rất trẻ nhưng c&oacute; tay nghề v&agrave; kiến thức cao đ&atilde; c&oacute; thể nắm những c&ocirc;ng việc quan trọng v&agrave; c&oacute; vị tr&iacute; cao trong c&ocirc;ng ty, tất cả đều nhờ &yacute; ch&iacute; cầu tiến của ch&iacute;nh c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh cũng chia sẻ suy nghĩ về mẫu h&igrave;nh một người c&ocirc;ng nh&acirc;n hiện đại: &ldquo;Một người c&ocirc;ng nh&acirc;n giỏi kh&ocirc;ng chỉ biết duy tr&igrave; phong độ của m&igrave;nh m&agrave; phải lu&ocirc;n biết n&acirc;ng cao n&oacute; ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;