ĐOÀN PHƯỜNG 1 QUẬN GÒ VẤP: THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THANH TÙNG NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BING - LIỆT SĨ (27/07/1947 - 27/07/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Chiều ng&agrave;y 22/7/2017 Đo&agrave;n Phường 1 quận G&ograve; Vấp tổ chức cho c&aacute;c chi đo&agrave;n đến thăm hỏi tại nh&agrave; mẹ VNAH Nguyễn Thanh T&ugrave;ng nh&acirc;n dịp kỉ niệm 70 năm ng&agrave;y thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Đến thăm mẹ c&oacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Vũ Bảo Dũng- B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 1 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong ban chấp h&agrave;nh v&agrave; 10 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia.&nbsp;</p> <p>&Acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe, gia cảnh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Vũ Bảo Dũng &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 1 b&agrave;y tỏ sự biết ơn s&acirc;u sắc đối với những hy sinh mất m&aacute;t của c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, tri &acirc;n c&ocirc;ng lao của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hy sinh v&igrave; sự nghiệp đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, đồng thời đogọ vi&ecirc;n tinh thần c&aacute;c Mẹ, mong c&aacute;c Mẹ sống vui, sống khỏe để chứng kiến sự thay đổi từng, từng giờ của Th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước.</p> <p><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p, th&acirc;n t&igrave;nh c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được mẹ kể về những trận đ&aacute;nh của biệt động th&agrave;nh Gia Đ&igrave;nh năm xưa v&agrave; những t&igrave;nh cảm&nbsp;gắn b&oacute; đ&aacute;ng qu&yacute; của con người trong cuộc chiến.C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n chủ động chia nhau mỗi bạn một việc phụ gi&uacute;p trong nh&agrave;: người lau cửa, người thay b&oacute;ng đ&egrave;n, người sửa lại đường d&acirc;y điện, người sửa lại khung khen, người dọn dẹp vệ sinh... C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; gửi tặng m&aacute; 1 quạt treo tường, 1 quạt đứng v&agrave; thay mới 6 b&oacute;ng đ&egrave;n đ&atilde; hư.</p> <p><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thường xuy&ecirc;n h&agrave;ng năm của Đo&agrave;n Phường 1 quận G&ograve; Vấp v&agrave; l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn &ocirc;n lại truyền thống, học từ nh&acirc;n chứng lịch sử b&ecirc;n cạnh việc học ở trường, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n về l&ograve;ng y&ecirc;u nước, về tinh thần bất khuất, dũng cảm của bộ đội Việt Nam cũng như c&ocirc;ng lao to lớn của những người mẹ vĩ đại.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Th&ocirc;ng qua hoạt động n&agrave;y, nhằm gi&aacute;o dục cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u sắc truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;. Tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu, t&igrave;m hiểu về sự đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng v&agrave; Tổ quốc. Ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chăm lo cho c&aacute;c đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng.</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;