Cùng góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, tinh thần d&acirc;n chủ, t&acirc;m huyết, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng, n&acirc;ng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X v&agrave; tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; bạn đọc to&agrave;n văn dự thảo <a href="http://www.mediafire.com/file/mt0d8be1wcwr4cy/Du+thao+Van+kien+Dai+hoi+Doan+Thanh+pho+lan+thu+X.doc">Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022</a>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/29134/Logo%20co%20nen%20trang.jpg" style="height:450px; width:450px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Mọi&nbsp;&yacute;&nbsp;kiến g&oacute;p &yacute; vui l&ograve;ng gửi về địa chỉ: Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) hoặc qua địa chỉ thư điện tử: daihoi10tphcm.gopyvankien@gmail.com</span>.</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;