Cùng góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, tinh thần d&acirc;n chủ, t&acirc;m huyết, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng, n&acirc;ng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X v&agrave; tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; bạn đọc to&agrave;n văn dự thảo <a href="http://www.mediafire.com/file/mt0d8be1wcwr4cy/Du+thao+Van+kien+Dai+hoi+Doan+Thanh+pho+lan+thu+X.doc">Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022</a>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/29134/Logo%20co%20nen%20trang.jpg" style="height:450px; width:450px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Mọi&nbsp;&yacute;&nbsp;kiến g&oacute;p &yacute; vui l&ograve;ng gửi về địa chỉ: Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) hoặc qua địa chỉ thư điện tử: daihoi10tphcm.gopyvankien@gmail.com</span>.</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần X nhiệm kỳ 2017 – 2022 và hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đoàn Lý Tự Trọng (26/3/1973 – 26/3/2018), sáng 19/9/2017, trường Đoàn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2017.

;