Cùng góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, tinh thần d&acirc;n chủ, t&acirc;m huyết, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng, n&acirc;ng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X v&agrave; tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; bạn đọc to&agrave;n văn dự thảo <a href="http://www.mediafire.com/file/mt0d8be1wcwr4cy/Du+thao+Van+kien+Dai+hoi+Doan+Thanh+pho+lan+thu+X.doc">Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022</a>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/29134/Logo%20co%20nen%20trang.jpg" style="height:450px; width:450px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Mọi&nbsp;&yacute;&nbsp;kiến g&oacute;p &yacute; vui l&ograve;ng gửi về địa chỉ: Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) hoặc qua địa chỉ thư điện tử: daihoi10tphcm.gopyvankien@gmail.com</span>.</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;