Cùng góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, tinh thần d&acirc;n chủ, t&acirc;m huyết, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng, n&acirc;ng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X v&agrave; tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; bạn đọc to&agrave;n văn dự thảo <a href="http://www.mediafire.com/file/mt0d8be1wcwr4cy/Du+thao+Van+kien+Dai+hoi+Doan+Thanh+pho+lan+thu+X.doc">Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022</a>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/29134/Logo%20co%20nen%20trang.jpg" style="height:450px; width:450px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Mọi&nbsp;&yacute;&nbsp;kiến g&oacute;p &yacute; vui l&ograve;ng gửi về địa chỉ: Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) hoặc qua địa chỉ thư điện tử: daihoi10tphcm.gopyvankien@gmail.com</span>.</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;