Cuộc thi lập trình Makerthon lần 1 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi Lập tr&igrave;nh Makerthon năm 2017 l&agrave; cuộc thi s&aacute;ng tạo sản phẩm c&ocirc;ng nghệ do Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với C&ocirc;ng y TNHH MTV Ph&aacute;t triển C&ocirc;ng vi&ecirc;n Phần Mềm Quang Trung tổ chức d&agrave;nh cho học sinh, sinh vi&ecirc;n. Năm nay, Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đơn vị đăng cai c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; Cuộc thi d&agrave;nh cho tất cả học sinh, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Đăng k&yacute; theo đội, mỗi đội chỉ được đăng k&yacute; 01 &yacute; tưởng v&agrave; tối đa 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n; Ban tổ chức sẽ tiếp nhận đăng k&yacute; cho đến khi đủ 40 đội c&oacute; &yacute; tưởng đạt y&ecirc;u cầu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&ograve;ng thi đấu được Ban tổ chức trang bị đầy đủ nguồn điện v&agrave; mạng kh&ocirc;ng d&acirc;y, đảm bảo nhu cầu ăn ở, sinh hoạt thiết yếu. C&aacute;c đội tham gia dự thi sẽ lập tr&igrave;nh li&ecirc;n tục trong 48 giờ tại ph&ograve;ng thi đấu để ho&agrave;n thiện sản phẩm. Sản phẩm dự thi l&agrave; những ứng dụng chạy tr&ecirc;n thiết bị di động d&ugrave;ng hệ điều h&agrave;nh Android, iOS; sản phẩm t&iacute;ch hợp bo mạch, linh kiện điện tử viễn th&ocirc;ng; website th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền,... C&aacute;c sản phẩm dự thi l&agrave; những s&aacute;ng tạo độc đ&aacute;o, thiết thực nhằm giải quyết c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n trong thực tế, hướng tới ứng dụng trong lĩnh vực Du lịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn 10 sản phẩm tốt nhất thuyết tr&igrave;nh về sản phẩm v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi từ Hội đồng. Ti&ecirc;u ch&iacute; đ&aacute;nh gi&aacute; sản phẩm bao gồm: Độ ho&agrave;n thiện của sản phẩm,T&iacute;nh s&aacute;ng tạo,&nbsp; Khả năng ứng dụng, thương mại h&oacute;a, Giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ, Thuyết tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức Cuộc thi bắt đầu nhận đăng k&yacute; &yacute; tưởng dự thi trực tuyến từ nay đến hết ng&agrave;y <strong><em><u>20/10/2017</u></em></strong> tại website <a href="http://makerthon.vn/">http://makerthon.vn/</a>. Từ ng&agrave;y 21-25/10/2017, Ban tổ chức tổng hợp v&agrave; tổ chức Hội đồng x&eacute;t duyệt để chọn ra 40 &yacute; tưởng khả thi nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 02-04/11/2017: 40 đội tham gia v&ograve;ng thi Chung kết tại Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.Hồ Ch&iacute; Minh (<em>475A Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.25, Q. B&igrave;nh Thạnh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em>).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ Tổng kết v&agrave; trao giải Cuộc thi Lập tr&igrave;nh Makerthon năm 2017 dự kiến sẽ được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 05/11/2017, trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi nhằm th&uacute;c đẩy tinh thần s&aacute;ng tạo trong lĩnh vực C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, đồng thời hỗ trợ ph&aacute;t triển, ươm tạo v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c doanh nghiệp c&ocirc;ng nghệ trong tương lai. Để chương tr&igrave;nh c&oacute; sức lan tỏa, gi&uacute;p cộng đồng dễ d&agrave;ng tiếp cận dễ d&agrave;ng với th&ocirc;ng tin, Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; hỗ trợ đưa tin của qu&yacute; anh, chị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Phương Thủy: 0838 230780 &ndash; 0907 159 523, Email: phuongthuy1806@gmail.com&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;