Cuộc thi lập trình Makerthon lần 1 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi Lập tr&igrave;nh Makerthon năm 2017 l&agrave; cuộc thi s&aacute;ng tạo sản phẩm c&ocirc;ng nghệ do Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với C&ocirc;ng y TNHH MTV Ph&aacute;t triển C&ocirc;ng vi&ecirc;n Phần Mềm Quang Trung tổ chức d&agrave;nh cho học sinh, sinh vi&ecirc;n. Năm nay, Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đơn vị đăng cai c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; Cuộc thi d&agrave;nh cho tất cả học sinh, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Đăng k&yacute; theo đội, mỗi đội chỉ được đăng k&yacute; 01 &yacute; tưởng v&agrave; tối đa 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n; Ban tổ chức sẽ tiếp nhận đăng k&yacute; cho đến khi đủ 40 đội c&oacute; &yacute; tưởng đạt y&ecirc;u cầu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&ograve;ng thi đấu được Ban tổ chức trang bị đầy đủ nguồn điện v&agrave; mạng kh&ocirc;ng d&acirc;y, đảm bảo nhu cầu ăn ở, sinh hoạt thiết yếu. C&aacute;c đội tham gia dự thi sẽ lập tr&igrave;nh li&ecirc;n tục trong 48 giờ tại ph&ograve;ng thi đấu để ho&agrave;n thiện sản phẩm. Sản phẩm dự thi l&agrave; những ứng dụng chạy tr&ecirc;n thiết bị di động d&ugrave;ng hệ điều h&agrave;nh Android, iOS; sản phẩm t&iacute;ch hợp bo mạch, linh kiện điện tử viễn th&ocirc;ng; website th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền,... C&aacute;c sản phẩm dự thi l&agrave; những s&aacute;ng tạo độc đ&aacute;o, thiết thực nhằm giải quyết c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n trong thực tế, hướng tới ứng dụng trong lĩnh vực Du lịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn 10 sản phẩm tốt nhất thuyết tr&igrave;nh về sản phẩm v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi từ Hội đồng. Ti&ecirc;u ch&iacute; đ&aacute;nh gi&aacute; sản phẩm bao gồm: Độ ho&agrave;n thiện của sản phẩm,T&iacute;nh s&aacute;ng tạo,&nbsp; Khả năng ứng dụng, thương mại h&oacute;a, Giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ, Thuyết tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức Cuộc thi bắt đầu nhận đăng k&yacute; &yacute; tưởng dự thi trực tuyến từ nay đến hết ng&agrave;y <strong><em><u>20/10/2017</u></em></strong> tại website <a href="http://makerthon.vn/">http://makerthon.vn/</a>. Từ ng&agrave;y 21-25/10/2017, Ban tổ chức tổng hợp v&agrave; tổ chức Hội đồng x&eacute;t duyệt để chọn ra 40 &yacute; tưởng khả thi nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 02-04/11/2017: 40 đội tham gia v&ograve;ng thi Chung kết tại Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.Hồ Ch&iacute; Minh (<em>475A Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.25, Q. B&igrave;nh Thạnh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em>).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ Tổng kết v&agrave; trao giải Cuộc thi Lập tr&igrave;nh Makerthon năm 2017 dự kiến sẽ được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 05/11/2017, trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi nhằm th&uacute;c đẩy tinh thần s&aacute;ng tạo trong lĩnh vực C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, đồng thời hỗ trợ ph&aacute;t triển, ươm tạo v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c doanh nghiệp c&ocirc;ng nghệ trong tương lai. Để chương tr&igrave;nh c&oacute; sức lan tỏa, gi&uacute;p cộng đồng dễ d&agrave;ng tiếp cận dễ d&agrave;ng với th&ocirc;ng tin, Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; hỗ trợ đưa tin của qu&yacute; anh, chị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Phương Thủy: 0838 230780 &ndash; 0907 159 523, Email: phuongthuy1806@gmail.com&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;