Miễn phí vé tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 129 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch T&ocirc;n Đức Thắng (20/8/1888 &ndash; 20/8/2017), Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng trưng b&agrave;y chuy&ecirc;n đề mới &ldquo;15 năm t&ugrave; C&ocirc;n Đảo&rdquo; nhằm giới thiệu đến kh&aacute;ch tham quan về nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo, chế độ lao t&ugrave; v&agrave; những hoạt động của T&ocirc;n Đức Thắng khi bị giam giữ tại nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo với &aacute;n t&ugrave; 20 năm khổ sai. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Bảo t&agrave;ng c&ocirc;ng bố những tư liệu v&agrave; h&igrave;nh ảnh được sưu tầm tại Ph&aacute;p.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, Bảo t&agrave;ng phục dựng chiếc cối xay l&uacute;a để kh&aacute;ch tham quan c&oacute; thể trải nghiệm được kh&ocirc;ng gian v&agrave; chế độ lao động khổ sai trong Hầm xay l&uacute;a, nơi T&ocirc;n Đức Thắng bị giam giữ v&agrave;o năm 1933 với &acirc;m mưu của thực d&acirc;n Ph&aacute;p l&agrave; muốn k&iacute;ch động những tay t&ugrave; anh chị giết hại T&ocirc;n Đức Thắng. Trong một x&atilde; hội phạm nh&acirc;n phức tạp v&agrave; đầy rẫy bạo lực đ&oacute;, T&ocirc;n Đức Thắng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ngại chống trả, bằng &yacute; ch&iacute;, bản lĩnh v&agrave; l&ograve;ng nh&acirc;n hậu, Người đ&atilde; cảm h&oacute;a được những người t&ugrave; bất trị trong Hầm xay l&uacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hiểu s&acirc;u sắc hơn về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp Chủ tịch T&ocirc;n Đức Thắng, Bảo t&agrave;ng miễn ph&iacute; v&eacute;&nbsp; tham quan với thời gian sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giờ mở cửa:</span></span></strong></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng: Từ 8g00 đến 11g30</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều: Từ 13g30 đến 16g30</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">(Ng&agrave;y đ&oacute;ng cửa: Thứ hai)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Địa chỉ: </strong>Số 5 đường T&ocirc;n Đức Thắng, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Điện thoại: </strong>38257478 hoặc 0907721974 (C&ocirc; Quế); Fax: 8294651.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&acirc;n mời c&aacute;c bạn đến tham quan.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;