Tài liệu sinh hoạt chi đoàn năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&Agrave;I LIỆU SINH HOẠT CHI ĐO&Agrave;N NĂM 2017</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(C&aacute;c đồng ch&iacute; click v&agrave;o h&igrave;nh ảnh để tải t&agrave;i liệu) </em></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Th&aacute;ng 01 &ndash; 02 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPYWxJc2RydS1adFU/view?usp=sharing"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/1-2.png" style="height:462px; width:317px" /></strong></span></span></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Th&aacute;ng 3 &ndash; 4 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPc0ozZnViLXRFbjQ/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/3-4.png" style="height:472px; width:326px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3. Th&aacute;ng 5 &ndash; 6</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPTDFlWV9ZRDc0N2M/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/5-6.png" style="height:448px; width:310px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4. Th&aacute;ng 7</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPZjVOY05vVVNJTk0/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/THANG 7.png" style="height:448px; width:311px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5. Th&aacute;ng 8</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPZmlSaXF6TXh6SEE/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/8.png" style="height:452px; width:312px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>6. Th&aacute;ng 9 &ndash; 10 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPRjBGQndZdnprNDg/view?usp=sharing"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/9-10.png" style="height:448px; width:309px" /></span></span></a></p> <p><em>(Tiếp tục cập nhật)</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:18px"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;