Tài liệu sinh hoạt chi đoàn năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&Agrave;I LIỆU SINH HOẠT CHI ĐO&Agrave;N NĂM 2017</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(C&aacute;c đồng ch&iacute; click v&agrave;o h&igrave;nh ảnh để tải t&agrave;i liệu) </em></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Th&aacute;ng 01 &ndash; 02 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPYWxJc2RydS1adFU/view?usp=sharing"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/1-2.png" style="height:462px; width:317px" /></strong></span></span></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Th&aacute;ng 3 &ndash; 4 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPc0ozZnViLXRFbjQ/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/3-4.png" style="height:472px; width:326px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3. Th&aacute;ng 5 &ndash; 6</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPTDFlWV9ZRDc0N2M/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/5-6.png" style="height:448px; width:310px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4. Th&aacute;ng 7</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPZjVOY05vVVNJTk0/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/THANG 7.png" style="height:448px; width:311px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5. Th&aacute;ng 8</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPZmlSaXF6TXh6SEE/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/8.png" style="height:452px; width:312px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>6. Th&aacute;ng 9 &ndash; 10 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPRjBGQndZdnprNDg/view?usp=sharing"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/9-10.png" style="height:448px; width:309px" /></span></span></a></p> <p><em>(Tiếp tục cập nhật)</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:18px"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;