Tài liệu sinh hoạt chi đoàn năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&Agrave;I LIỆU SINH HOẠT CHI ĐO&Agrave;N NĂM 2017</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(C&aacute;c đồng ch&iacute; click v&agrave;o h&igrave;nh ảnh để tải t&agrave;i liệu) </em></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Th&aacute;ng 01 &ndash; 02 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPYWxJc2RydS1adFU/view?usp=sharing"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/1-2.png" style="height:462px; width:317px" /></strong></span></span></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Th&aacute;ng 3 &ndash; 4 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPc0ozZnViLXRFbjQ/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/3-4.png" style="height:472px; width:326px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3. Th&aacute;ng 5 &ndash; 6</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPTDFlWV9ZRDc0N2M/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/5-6.png" style="height:448px; width:310px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4. Th&aacute;ng 7</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPZjVOY05vVVNJTk0/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/THANG 7.png" style="height:448px; width:311px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5. Th&aacute;ng 8</strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPZmlSaXF6TXh6SEE/view?usp=sharing"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/8.png" style="height:452px; width:312px" /></a></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>6. Th&aacute;ng 9 &ndash; 10 </strong></span></span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/0BwuRI7-d2uCPRjBGQndZdnprNDg/view?usp=sharing"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29542/9-10.png" style="height:448px; width:309px" /></span></span></a></p> <p><em>(Tiếp tục cập nhật)</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:18px"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;