Tranh tài Ngôi sao xì tin 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tối 15/10, 20 th&iacute; sinh đ&atilde; đến Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n để tranh t&agrave;i v&ograve;ng Chung kết Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin 2017. Ai sẽ l&agrave; qu&aacute;n qu&acirc;n? Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng theo d&otilde;i những h&igrave;nh ảnh sau nh&eacute;!</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/1.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Đại diện B&aacute;o Mực T&iacute;m tặng hoa cho ban gi&aacute;m khảo cuộc thi.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:black; font-family:times new roman,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Ca sĩ &Aacute;i Phương l&agrave;m cả s&acirc;n khấu th&iacute;ch th&uacute; với hai tiết mục &acirc;m nhạc đầy hứng khởi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Lộ diện 20 ứng vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; của ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn th&iacute; sinh sẽ ch&agrave;o kh&aacute;n giả bằng tiết mục tự giới thiệu. Đ&acirc;y l&agrave; bạn Th&agrave;nh T&acirc;n, 20 tuổi đến từ trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.HCM (Hutech).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/5.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&iacute; sinh nữ tự tin trong trang phục của nh&agrave; thiết kế Cao Duy.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/6.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trang phục của nh&agrave; thiết kế Trương Thanh Long l&agrave;m t&ocirc;n l&ecirc;n vẻ mạnh mẽ của c&aacute;c th&iacute; sinh nam.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/11.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&iacute; sinh tr&igrave;nh b&agrave;y phần thi trang phục tự do.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/16.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n Ng&ocirc;i sao X&igrave; tin 2017 thuộc về bạn Nguyễn Ch&acirc;u Khang v&agrave; Đặng Anh Thy. Ch&acirc;u Khang l&agrave; học sinh lớp 11 chuy&ecirc;n văn trường Trung học Thực h&agrave;nh (ĐH Sư phạm TP.HCM), trong khi Anh Thy l&agrave; học sinh lớp 10 trường THPT Trần Ph&uacute;, Q. T&acirc;n Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin do b&aacute;o Mực T&iacute;m tổ chức nhằm t&igrave;m kiếm những gương mặt mới, tạo s&acirc;n chơi hấp dẫn cho c&aacute;c bạn trẻ tự tin y&ecirc;u th&iacute;ch l&agrave;m người mẫu.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY &ndash; YẾN NHI</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;