Hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gần 45 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (21/09/19173), quan hệ Việt Nam &ndash; Nhật Bản đ&atilde; ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng, c&aacute;c mối quan hệ ch&iacute;nh trị, kinh tế, giao lưu văn h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển, hằng năm đều c&oacute; c&aacute;c cuộc gặp cấp cao giữa hai b&ecirc;n. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước c&oacute; thể thấy được qua c&aacute;c mối quan hệ hợp t&aacute;c, hữu nghị tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực gồm ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, du lịch v&agrave; hợp t&aacute;c lao động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Quan&nbsp;hệ Việt Nam-Nhật Bảnv&agrave; những cột mốc quan trọng trong 45 năm qua</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ năm 2002 đến nay, quan hệ hai nước kh&ocirc;ng ngừng được củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển. Năm 2002, nh&acirc;n chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Koizumi, hai nước đ&atilde; thiết lập quan hệ &ldquo;Đối t&aacute;c tin cậy, ổn định l&acirc;u d&agrave;i&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 7/2004, hai b&ecirc;n c&ugrave;ng x&aacute;c định &ldquo;Vươn tới tầm cao mới của quan hệ đối t&aacute;c bền vững&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2007, nh&acirc;n chuyến thăm cấp nh&agrave; nước của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hai b&ecirc;n đ&atilde; k&yacute; Tuy&ecirc;n bố chung về việc &ldquo;L&agrave;m s&acirc;u sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c hướng tới quan hệ Đối t&aacute;c chiến lược&rdquo; v&agrave; Tuy&ecirc;n bố chung về Việt Nam-Nhật Bản về ph&aacute;t triển to&agrave;n diện quan hệ Đối t&aacute;c chiến lược v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; phồn vinh ở ch&acirc;u &Aacute;&quot; năm 2009 đ&atilde; đ&aacute;nh dấu mốc son khi hai b&ecirc;n nhất tr&iacute; đưa quan hệ Việt &ndash; Nhật l&ecirc;n tầm đối t&aacute;c chiến lược.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 3/2014, trong chuyến thăm cấp nh&agrave; nước tới Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang v&agrave; thủ tướng Shinzo Abe đ&atilde; k&yacute; &ldquo;Tuy&ecirc;n bố chung Việt Nam &ndash; Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối t&aacute;c chiến lược s&acirc;u rộng v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; thịnh vượng ở ch&acirc;u &Aacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quan hệ ch&iacute;nh trị giữa hai nước lu&ocirc;n c&oacute; sự tin cậy cao v&agrave; đồng thuận, hỗ trợ trong nhiều vấn đề tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n quốc tế. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng vững chắc cho sự kết nối tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực kh&aacute;c giữa hai nước như văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, du lịch v&agrave; hợp t&aacute;c lao động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hợp t&aacute;c Việt Nam &ndash; Nhật Bản </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trao đổi hai b&ecirc;n trong c&aacute;c diễn ra s&ocirc;i động v&agrave; thường xuy&ecirc;n, hợp t&aacute;c trong lĩnh vực khoa học c&ocirc;ng nghệ, dữ liệu vệ tinh, ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo v&agrave; đặc biệt, trong c&aacute;c hoạt động n&agrave;y, thanh ni&ecirc;n thường xuy&ecirc;n l&agrave; lực lượng chủ yếu tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&agrave; hoạt động giao lưu. Hằng năm, c&aacute;c chương tr&igrave;nh như T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; (SSEAYP), JENESYS 2.0,&hellip; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m v&agrave; mong chờ của đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n trong c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự được Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Ủy ban quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức 14 lần đ&oacute;n tiếp Chương tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản (v&agrave;o c&aacute;c năm 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 v&agrave; 2015) v&agrave; tiếp tục đ&oacute;n tiếp lần thứ 15 v&agrave;o năm 2016. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh của SSEAYP 2016 như lễ đ&oacute;n, lễ tiễn, chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a, đại biểu 10 nước ASEAN v&agrave; Nhật Bản sẽ c&oacute; cơ hội trải nghiệm 2 ng&agrave;y, 2 đ&ecirc;m ở nh&agrave; d&acirc;n tại 14 quận khu vực trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố. C&aacute;c hoạt động sẽ giới thiệu cho đại biểu SSEAYP 2016 về lịch sử, văn h&oacute;a, đất nước, con người v&agrave; c&ocirc;ng cuộc đổi mới của Việt Nam v&agrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với sự mở rộng quan hệ kinh tế, hợp t&aacute;c văn h&oacute;a, giao lưu giữa nh&acirc;n d&acirc;n hai nước cũng được th&uacute;c đẩy mạnh mẽ, ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều&nbsp; bạn trẻ Việt Nam học tiếng Nhật, t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa ikebana, nghệ thuật kiếm đạo kendo, nghệ thuật gấp giấy origami v&agrave; t&igrave;m đến du lịch&hellip; Đổi lại, ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều người Nhật Bản học tiếng Việt, t&igrave;m đến Việt Nam để t&igrave;m hiểu những n&eacute;t đẹp của con người v&agrave; đất nước nơi đ&acirc;y. Hai nước đ&atilde; v&agrave; đang dần trở th&agrave;nh thị trường du lịch tiềm năng của nhau. Trong năm 2016, c&oacute; tới gần 700.000 lượt du kh&aacute;ch Nhật Bản sang thăm Việt Nam, trong khi số du kh&aacute;ch Việt Nam thăm Nhật Bản trong năm 2016 vượt qua con số 200.000 người.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong lĩnh vực hợp t&aacute;c kinh tế, Nhật Bản đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; đối t&aacute;c kinh tế h&agrave;ng đầu của Việt Nam. Nhiều dự &aacute;n của Nhật Bản đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh đưa v&agrave;o khai th&aacute;c rất hiệu quả, g&oacute;p phần rất lớn v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của Việt Nam. Hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c địa phương hai nước cũng được th&uacute;c đẩy mạnh mẽ. Đến nay, 23 cặp địa phương của Việt Nam v&agrave; Nhật Bản đ&atilde; k&yacute; văn bản hợp t&aacute;c, trong đ&oacute; c&oacute; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh Osaka, Nhật Bản.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2018 sẽ l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu 45 năm chặng đường ph&aacute;t triển quan hệ Việt Nam &ndash; Nhật Bảnđồng thời cũng l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu những bước tiến mới trong mối quan hệ hai nước. Nhiều hoạt động kỷ niệm, hợp t&aacute;c, giao lưu giữa hai nước sẽ c&agrave;ng s&ocirc;i nổi. Cột mốc sẽ mở ra th&ecirc;m nhiều cơ hội cho Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; thanh ni&ecirc;n, tuổi trẻ th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng trong c&aacute;c hoạt động. Dự kiến trong thời gian sắp tới, c&aacute;c hoạt động, chương tr&igrave;nh giao lưu gặp gỡ trao đổi s&acirc;u hơn về c&aacute;c lĩnh vực để x&acirc;y dựng mối quan hệ th&acirc;n thiết, hữu nghị giữa c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n của hai nước sẽ c&agrave;ng được đẩy mạnh v&agrave; ph&aacute;t triển. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn trẻ thử sức, thể hiện m&igrave;nh trong c&aacute;c diễn đ&agrave;n, c&aacute;c cuộc đối thoại giữa hai nước. Đồng thời, đ&acirc;y cũng sẽ mở ra những thử th&aacute;ch, đ&ograve;i hỏi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố t&iacute;ch cực học hỏi nhiều hơn, am hiểu s&acirc;u rộng về quan hệ Việt Nam &ndash; Nhật.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&acirc;m Thạch Anh</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;