Hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gần 45 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (21/09/19173), quan hệ Việt Nam &ndash; Nhật Bản đ&atilde; ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng, c&aacute;c mối quan hệ ch&iacute;nh trị, kinh tế, giao lưu văn h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển, hằng năm đều c&oacute; c&aacute;c cuộc gặp cấp cao giữa hai b&ecirc;n. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước c&oacute; thể thấy được qua c&aacute;c mối quan hệ hợp t&aacute;c, hữu nghị tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực gồm ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, du lịch v&agrave; hợp t&aacute;c lao động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Quan&nbsp;hệ Việt Nam-Nhật Bảnv&agrave; những cột mốc quan trọng trong 45 năm qua</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ năm 2002 đến nay, quan hệ hai nước kh&ocirc;ng ngừng được củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển. Năm 2002, nh&acirc;n chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Koizumi, hai nước đ&atilde; thiết lập quan hệ &ldquo;Đối t&aacute;c tin cậy, ổn định l&acirc;u d&agrave;i&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 7/2004, hai b&ecirc;n c&ugrave;ng x&aacute;c định &ldquo;Vươn tới tầm cao mới của quan hệ đối t&aacute;c bền vững&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2007, nh&acirc;n chuyến thăm cấp nh&agrave; nước của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hai b&ecirc;n đ&atilde; k&yacute; Tuy&ecirc;n bố chung về việc &ldquo;L&agrave;m s&acirc;u sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c hướng tới quan hệ Đối t&aacute;c chiến lược&rdquo; v&agrave; Tuy&ecirc;n bố chung về Việt Nam-Nhật Bản về ph&aacute;t triển to&agrave;n diện quan hệ Đối t&aacute;c chiến lược v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; phồn vinh ở ch&acirc;u &Aacute;&quot; năm 2009 đ&atilde; đ&aacute;nh dấu mốc son khi hai b&ecirc;n nhất tr&iacute; đưa quan hệ Việt &ndash; Nhật l&ecirc;n tầm đối t&aacute;c chiến lược.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 3/2014, trong chuyến thăm cấp nh&agrave; nước tới Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang v&agrave; thủ tướng Shinzo Abe đ&atilde; k&yacute; &ldquo;Tuy&ecirc;n bố chung Việt Nam &ndash; Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối t&aacute;c chiến lược s&acirc;u rộng v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; thịnh vượng ở ch&acirc;u &Aacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quan hệ ch&iacute;nh trị giữa hai nước lu&ocirc;n c&oacute; sự tin cậy cao v&agrave; đồng thuận, hỗ trợ trong nhiều vấn đề tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n quốc tế. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng vững chắc cho sự kết nối tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực kh&aacute;c giữa hai nước như văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, du lịch v&agrave; hợp t&aacute;c lao động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hợp t&aacute;c Việt Nam &ndash; Nhật Bản </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trao đổi hai b&ecirc;n trong c&aacute;c diễn ra s&ocirc;i động v&agrave; thường xuy&ecirc;n, hợp t&aacute;c trong lĩnh vực khoa học c&ocirc;ng nghệ, dữ liệu vệ tinh, ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo v&agrave; đặc biệt, trong c&aacute;c hoạt động n&agrave;y, thanh ni&ecirc;n thường xuy&ecirc;n l&agrave; lực lượng chủ yếu tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&agrave; hoạt động giao lưu. Hằng năm, c&aacute;c chương tr&igrave;nh như T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; (SSEAYP), JENESYS 2.0,&hellip; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m v&agrave; mong chờ của đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n trong c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự được Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Ủy ban quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức 14 lần đ&oacute;n tiếp Chương tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản (v&agrave;o c&aacute;c năm 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 v&agrave; 2015) v&agrave; tiếp tục đ&oacute;n tiếp lần thứ 15 v&agrave;o năm 2016. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh của SSEAYP 2016 như lễ đ&oacute;n, lễ tiễn, chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a, đại biểu 10 nước ASEAN v&agrave; Nhật Bản sẽ c&oacute; cơ hội trải nghiệm 2 ng&agrave;y, 2 đ&ecirc;m ở nh&agrave; d&acirc;n tại 14 quận khu vực trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố. C&aacute;c hoạt động sẽ giới thiệu cho đại biểu SSEAYP 2016 về lịch sử, văn h&oacute;a, đất nước, con người v&agrave; c&ocirc;ng cuộc đổi mới của Việt Nam v&agrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với sự mở rộng quan hệ kinh tế, hợp t&aacute;c văn h&oacute;a, giao lưu giữa nh&acirc;n d&acirc;n hai nước cũng được th&uacute;c đẩy mạnh mẽ, ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều&nbsp; bạn trẻ Việt Nam học tiếng Nhật, t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa ikebana, nghệ thuật kiếm đạo kendo, nghệ thuật gấp giấy origami v&agrave; t&igrave;m đến du lịch&hellip; Đổi lại, ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều người Nhật Bản học tiếng Việt, t&igrave;m đến Việt Nam để t&igrave;m hiểu những n&eacute;t đẹp của con người v&agrave; đất nước nơi đ&acirc;y. Hai nước đ&atilde; v&agrave; đang dần trở th&agrave;nh thị trường du lịch tiềm năng của nhau. Trong năm 2016, c&oacute; tới gần 700.000 lượt du kh&aacute;ch Nhật Bản sang thăm Việt Nam, trong khi số du kh&aacute;ch Việt Nam thăm Nhật Bản trong năm 2016 vượt qua con số 200.000 người.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong lĩnh vực hợp t&aacute;c kinh tế, Nhật Bản đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; đối t&aacute;c kinh tế h&agrave;ng đầu của Việt Nam. Nhiều dự &aacute;n của Nhật Bản đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh đưa v&agrave;o khai th&aacute;c rất hiệu quả, g&oacute;p phần rất lớn v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của Việt Nam. Hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c địa phương hai nước cũng được th&uacute;c đẩy mạnh mẽ. Đến nay, 23 cặp địa phương của Việt Nam v&agrave; Nhật Bản đ&atilde; k&yacute; văn bản hợp t&aacute;c, trong đ&oacute; c&oacute; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh Osaka, Nhật Bản.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2018 sẽ l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu 45 năm chặng đường ph&aacute;t triển quan hệ Việt Nam &ndash; Nhật Bảnđồng thời cũng l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu những bước tiến mới trong mối quan hệ hai nước. Nhiều hoạt động kỷ niệm, hợp t&aacute;c, giao lưu giữa hai nước sẽ c&agrave;ng s&ocirc;i nổi. Cột mốc sẽ mở ra th&ecirc;m nhiều cơ hội cho Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; thanh ni&ecirc;n, tuổi trẻ th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng trong c&aacute;c hoạt động. Dự kiến trong thời gian sắp tới, c&aacute;c hoạt động, chương tr&igrave;nh giao lưu gặp gỡ trao đổi s&acirc;u hơn về c&aacute;c lĩnh vực để x&acirc;y dựng mối quan hệ th&acirc;n thiết, hữu nghị giữa c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n của hai nước sẽ c&agrave;ng được đẩy mạnh v&agrave; ph&aacute;t triển. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn trẻ thử sức, thể hiện m&igrave;nh trong c&aacute;c diễn đ&agrave;n, c&aacute;c cuộc đối thoại giữa hai nước. Đồng thời, đ&acirc;y cũng sẽ mở ra những thử th&aacute;ch, đ&ograve;i hỏi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố t&iacute;ch cực học hỏi nhiều hơn, am hiểu s&acirc;u rộng về quan hệ Việt Nam &ndash; Nhật.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&acirc;m Thạch Anh</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;